Klassikaline füüsika ja lähimaailm

Report
Klassikaline füüsika ja lähimaailm
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
2011
Isaac Newton
(1643 – 1727)
•
•
•
•
•
•
•
Inglise füüsik, matemaatik, astronoom, teoloog ja
alkeemik. Tollel ajal, kui teoloogia, loodusteaduse
ja filosoofia vahel puudusid selged piirid, nimetati
teda filosoofiks.
Ta õppis 1661–1665 Cambridge'i ülikoolis ja oli
1669–1701 selle ülikooli professoriks.
Londoni Kuningliku Seltsi liige, hiljem pikka aega ka
selle president.
Newton töötas välja mehaanika üldised seadused,
formuleeris ülemaailmse gravitatsiooniseaduse,
tegi tähtsaid avastusi optikas ning pani aluse
diferentsiaal- ja integraalarvutusele.
Tema peamised tööd ilmusid tema teostes
“Loodusfilosoofia matemaatilised alused” (1687)
ja “Optika” (1704).
Oli suur autoriteet tolleaegses teadlaste hulgas
Teenete eest lõi Inglise kuninganna ta rüütliks.
Loe lisa
Lord Kelvin
(1824 – 1907)
•
•
•
•
•
•
•
William Thomson, tuntud kui lord Kelvin.
Iiri-šoti füüsik, matemaatik ja insener.
Tuntakse eelkõige oma termodünaamika-, elektrija matemaatikaalaste tööde järgi.
Thomson võttis kasutusele absoluutse
temperatuuri mõiste ja koostas
temperatuuriskaala, mille kraad võrdub Celsiuse
skaala kraadiga, kuid alguspunkt märgib
absoluutset nulltemperatuuri (–273,15ºC).
Thomson sõnastas ümber termodünaamika teise
seaduse ning avastas termoelektrilise nähtuse, mis
sai nimeks Thomsoni efekt.
Osales USA ja Euroopa vahelise kaabli
paigaldamises.
Tema järgi on oma nime saanud temperatuuri
mõõtühik kelvin.
Ludwig Boltzmann
(1844 – 1906)
•
•
•
•
Austria füüsik, üks molekulaarkineetilise teooria
rajajaid.
Boltzmann arendas edasi Maxwelli
elektromagnetväljateooriat ja aitas seda
populariseerida.
Ta kaitses kirglikult molekulaarkineetilist teooriat
ning kandis peamist koormat võitluses molekulide
olemasolu eitavate teadlaste seisukohtadega.
Tema auks on nimetatud Boltzmanni konstant .
k  1,38 10  23
J
K
James Clerk Maxwell
(1831 – 1837)
•
James Clerk Maxwell šoti füüsik ja matemaatik
ning elektromagnetilise väljateooria rajaja.
•
Tema tähtsaimate saavutuste seas on Maxwelli
võrrandite koostamine — elektromagnetismile
ühtse teooriana aluse panemine.
•
Samuti arendas ta Maxwelli jaotuse, statistilise
vahendi kirjeldamaks gaaside kineetilist teooriat.
•
Need kaks avastust aitasid teha sissejuhatuse
tänapäeva füüsikasse, rajades teed
erirelatiivsusteooriale ning kvantmehaanikale.
.
Klassikaline füüsika
• Mehaanika seadused ja gravitatsiooni seadus , valguse
korpuskulaarteooria (I. Newton, 1668 - 1704)
• Termomeeter (A. Celsius, 1742)
• Tööd elektrist (A. Volta ,1780 - 1800)
• Vooluga juhtide vastastikmõju, magnetismi seletus (A.
Ampere , 1820)
• Seos pinge, voolutugevuse ja takistuse vahel (G. Ohm, 1826)
• Gaasi olekuvõrrand (B. Clapeyron, 1834)
• Elektrolüüsi seadused (M. Faraday, 1833)
• Elektrivälja mõiste (M. Faraday, 1854)
• Elektrivoolu soojuslik toime (J. Joule, E. Lenz 1841)
Klassikaline füüsika
• Soojuse mehaaniline ekvivalent (J. Joule, 1843)
• Spektraalanalüüs (G. Kirchhoff , R.Bunsen, 1859)
• Elektromagnetvälja teooria, valguse elektromagnetiline
olemus (J. Maxwell, 1860 -1865)
• Ideaalse gaasi võrrandid, entroopia ja süsteemi korrastatuse
seos (L. Boltzmann, 1872)
• X - kiired (W. Röntgen,1895)
• Loodusliku radioaktiivsuse avastamine (A. Becquerel, 1896)
• Elektroni avastamine (J. J. Thomson , 1897)
• Kvandi mõiste (M. Planck, 1900)
• Raadiolambi (dioodi) leiutamine (J. Fleming, 1904)
Planeetide liikumine
• Gravitatsiooniseadus selgitas planeetide liikumist.
• Universum töötas hästi õlitatud masinavärgina, mida juhtisid
matemaatikaseadused.
Oerstedi katse
• Magnetnõel pöördub
vooluga juhtme suunas.
Elektromagnetism
• Klassikalise füüsika
perioodil,tänu
elektromagnetismi
arengule, loodi
esimesed elektrilised
sidevahendid.
Uuringud optikas
• Tänapäevani on veel
ühese lahenduseta
valguse olemus.
Termodünaamika seadused
• Termodünaamika I
printsiip pani aluse
energia
jäävusseaduseadusele ja
välistas igaveseks
igiliikuri loomise ning
võimaldas hakata tootma
soojusmasinaid.
Vaata videot kitsarööpalisest rongist
Entroopia
• Entroopia avastamine
võimaldas hakata
kasutama masinaehituses
uusi tehnoloogiaid, aga
pani ka uued alused
loodushoiule ja
keskkonnakaitsele.
•
Maad soojendav Päike (T=6000K) ja jahutajana toimiv
maailmaruum (3K). Kasutegur 99.95%.

similar documents