Mario Lambing

Report
Tööjõuturu prognoos
2022
Mario Lambing
17.10.2014
Käsitletavad teemad
• Majandus muutub – mida see tähendab?
• Kas me „raiskame“ inimesi?
• Kas turg paneb asjad paika või võiks
sekkuda?
Täna teeme palju tööd lihtsamates
töölõikudes
• Soome tööturg on Eesti omast umbes neli
korda suurem, aga …
Eestis 2800 (käsitsi) pakkijat ja 1300 (riiulitele)
kaubaladujat, Soomes vastavalt umbes 300 ja 500
(võib-olla on nad Soomes laadijad/kaubakäitlejad?)
Eestis üle 1700 andmesisestaja, Soomes 300
– äkki on nad seal masinakirjutajad?
Allikas: Eesti Statistikaamet, Soome Statistikaamet 2011
Majandus muutub, muutuvad ka
vajadused
Juhid
Tippspetsialistid
Tehnikud ja keskastme spetsialistid
Kontoritöötajad, ametnikud
Teenindus- ja müügitöötajad
Põllumaj., metsanduse, kalanduse…
Oskustöötajad ja käsitöölised
Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad
2001-03
2011-13
prognoosis
2022
Lihttöölised
0%
5%
10%
15%
Šveits 2011-13
osatähtsus kõigist hõivatutest, välja arvatud sõjaväelased
Allikas: Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
20%
25%
Muutused kõigil tasanditel
• Nii majanduses tervikuna kui tegevusalade
sees on (üldiselt) kasvamas spetsialistide
osatähtsus ning masinaoperaatorite/
koostajate ja lihttööliste roll vähenemas
• Ka ametialal nõutavad teadmised ja
oskused muutuvad (nii ühes kui teises
suunas; õppimisoskus!)
 Vajadus täiend- ja ümberõppeks
Näide muutusest
Näide muutusest
Saku Õlletehas avas uue pakendusliini
19. veebruar 2014
Saku Õlletehases alustas veebruaris tööd jooke kergetesse
kastidesse pakendav liin, mis tõstab tootlikkust 33 korda ja
asendab varem käsitsi tehtud töö. /…/ Uus liin teeb ühe
käsipakendaja päevatöö 15 minutiga. /…/ „… suvel, kõrghooajal,
kerkis meie töötajate arv mullu pea 100 inimese võrra. Sel aastal
me nii suurt arvu hooajatöölisi enam otsima ei pea. /…/ Tegemist oli
raske füüsilise tööga, mille teeb nüüd masin ning töötajad saavad
rakendust teistes töölõikudes“.
Uuel liinil asub tööle korraga kaks väljaõppinud operaatorit, töö
hakkab toimuma mitmes vahetuses.
http://www.saku.ee/est/saku-olletehasest/uudised/10:10/263/saku-olletehasavas-uue-pakendusliini
Tööturu suundumused
• Olulist hõive muutust ei prognoosita
• Igal aastal vajab tööturg umbes 12 000 uut
inimest, et asendada tööturult lahkujaid
ning kasvavate valdkondade vajadusi
• Tööturule sisenevate noorte arv ei kata
seda vajadust täiel määral
 Prognoosi täitumiseks peab suurenema
tööturul osalemise ehk aktiivsuse määr
ning töötus langema
Tööjõuvajaduse TOP 10
Veoautojuhid
Poemüüjad
Abilised ja koristajad kontorites, hotellides jne
Raamatupidajad
Müügiesindajad
Pühkijad jms lihttöölised
Juhid tööstuses
Kokad
Bussi- ja trammijuhid
Raamatupidamise keskastme spetsialistid
= 23% kogu
vajadusest
Need ametialad
on eesotsas, sest
nad on ka
majanduses
arvukamate seas
(19% hõivatutest)
Lõpetajad vs tööjõuvajadus
• Kutse- ja kõrgkoolide lõpetajad ei lähe
(koheselt) juhtideks, samuti ei leia nende
seast (väga) lihttöölisi
• Küll aga võiks ettevalmistus olla sobiv
spetsialistide, teenindajate,
oskustöötajate ametikohtadele
• Teatud ametikohtadel väljaõpe töökohal
või eraldi koolitustega (sõidukijuhid)
Võimalikud ebakõlad kutse- ja
kõrghariduse tasemel – valitud nopped
Ametiala
Praegu
Tulevikus
Veoauto- ja bussijuhid (ISCO833)
---
---
Hooldustöötajad tervishoius (ISCO532)
-
--
Puidutöötlejad, tislerid (ISCO752)
-
--
Arstid (ISCO221)
-
--
Finantsala töötajad (ISCO331)
0
-
Füüsika ja inseneriteaduste tehnikud (ISCO311)
0
-
Masinate mehaanikud ja lukksepad (ISCO723)
0
-
Kokad (ISCO512)
+
0/-
Sekretär-asjaajajad jms sekretärid (ISCO334)
+++
++
Haldusala tippspetsialistid (ISCO242: äri ja haldus, personal)
+++
++
Mida sellest järeldada?
Hea kaetus:
Võimalik puudujääk:
• Atraktiivne valdkond
• Sektor ei tõmba, miks?
• Noorte pealevool suur • Noorte pealevool väike
• Konkurents tihe
• Tekib töökäte puudus
• Tööd tuleb otsida
teisest valdkonnast
• Võimalus
potentsiaalsele
töötajale või sektor
peab end koomale
tõmbama?
• Oht töötuks jääda või
head valdkonna
kasvuvõimalused?
Vaade hariduse suunalt
Õppesuund
Seni
Tulevikus
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
++
+
Kunstid
++
+
Humanitaaria
++
+
Sotsiaalteadused/ajakirjandus/ärindus ja haldus
++
+
Õigus
+++
++
Bioteadused/füüsika/matemaatika/arvutiteadused
++
+
Tehnika/tootmine/arhitektuur ja ehitus
0
-
Põllumajandus
0
-
Veterinaaria
++
+
Tervis/sotsiaalteenused
+
+
Isikuteenindus
+
0
Transporditeenused
+
0
Keskkonnakaitse/turvamine
+++
++
Õppesuuna seest võib leida erinevas olukorras õppekavarühmi, ka haritustasemeti
Näide analüüsi vajavast tulemusest (1)
Õigus – akadeemiline
kõrgharidus
Õigus – rakenduslik
kõrgharidus
Ca 560 lõpetajat aastas
Ca 140 lõpetajat aastas
Töötuse määr keskmisest Töötuse määr keskmisest
veidi madalam
veidi kõrgem
Peamised ametialad:
Peamised ametialad:
advokaadid,
politseinikud, sekretärid,
õigusvaldkonna tipp- ja
õigusvaldkonna
keskastme spetsialistid
keskastme spetsialistid
Näide analüüsi vajavast tulemusest (2)
Õenduse tippspetsialistid Õenduse keskastme spetsialistid
(spetsialiseerunud õed)
(abiõed, hooldusõed)
Ca 3000 õde
Ca 5000 õde
10% kutseharidus,
89% kõrgharidus
40% kutseharidus,
54% (rakenduslik) kõrgharidus
Õenduse lõpetajaid
kõrghariduses ca 460
aastas
Kutsehariduses õenduse
lõpetajaid ca 20 aastas +
sotsiaaltöö ja nõustamine 120
 vajadus hästi kaetud
 puudujääk
Haridus ja tööturu väljavaated
• Üldiselt suurendab kõrgem haridustase inimeste
võimalusi tööturul, aga …
… hotellide ja kontorite koristajatest, pühkijatest,
kaubaladujatest ja mitmesugustest lihttöölistest
vähemalt igal viiendal on kõrgharidus, sh viimaste
aastate lõpetajaid on nende seas mõnekümnest
enam kui sajani (koristajad)
? Haridus ei kajasta oskusi, piiratud tööturu
väljavaated (vanus) ja oskuste mittekasutamine,
lisateenistus või midagi muud?
Tulemuste tõlgendamine
• Mudelis palju lihtsustusi
• Ei kajasta ettevalmistust töökohal, täiendega ümberõpet
• Üks asi on prognoos, teine tegelikkus!
• Palju (mitmetitõlgendatavat) infot, aga
kas keegi OSKAb sellest ka järeldusi
teha?
Prognoosid leiab MKMi kodulehelt:
https://www.mkm.ee/et/analuusid-ja-uuringud#toojouprog
Küsimused?
Aitäh!
Mario Lambing
[email protected]

similar documents