Energibesparing i växthus

Report
Energibesparing i växthus
- rådgivarkurs oktober 2012
Jonas Möller Nielsen
Energieffektivisering i
växthus
Flik 3 Cirkulationspumpar
Cirkulationspumpstopp
• minskar elanvändningen,
• minskat pumpslitage,
• minskade värmeförluster då
pumpen inte arbetar mot stängd
shunt (läckage),
• återbetalningstid 1 år.
Exempel - cirkulationspumpstopp
Räkneövning - egen cirkulationspump
Varvtalsreglering
• stor elbesparing,
• minskat pumpslitage,
• minskat pumpunderhåll
(minskat slitage),
• låg returtemperatur.
Varvtalsreglering
Effektminskning
Exempel - varvtalsreglering
Exempel
Varvtalsreglering
Energieffektivisering i växthus
Flik 5-1 - Vattenburen värme
Rörisolering
• minskar värmeförlusterna,
• bibehåller
framledningstemperaturen,
vilket viktigt när man har
värmepumpar,
• jämnare klimat,
• bättre produktkvalitet.
Att isolera
• matningsrör till bordvärme,
• matningsrör längs innerväggar,
• matningsrör i tak och gångar,
• rör från värmecentralen.
Bordvärme
• välj vattentåliga rörskålar,
• osäker - isolera ett rör i taget,
• kvaliteten på produkterna
närmast väggen kan öka p.g.a.
minskad värmeavgivning.
Matningsrör i tak
Rörisolering
Matningsrör som
värmerör
•
•
•
skall EJ isoleras då de hjälper till
att hålla temperaturen vintertid,
ger stora värmeförluster under
sommarhalvåret då värmen
används för fuktstyrning,
dålig lösning som bör undvikas,
Rör längs innervägg
matningsrör skall isoleras,
värmerören skall tas bort.
Vattente
mperatur
65 °C
Värmeförluster
Rörisolering
Värmeförluster utan respektive med 20 mm isolering
Energieffektivisering i
växthus
Flik 6 - Klimatskal
Dörr eller port
Shuntgrupp
• isolering bakom,
• isolera rören,
• isolera (shunt-) ventiler och
•
•
pumphus,
släpper ej in mycket ljus,
höga temperaturer från rör,
pumpar och shuntar.
Norrvägg
• isoleras med vit insida,
• 50 mm väggpanel har ett U-
•
•
•
värde = 0,5, enkelglas har ett
U-värde = 7,
lätt att hålla rent,
enklare vävinstallation,
reflekterar tillbaks ljuset.
Sockel
• ljus behövs ej under kulturen,
• kallrasfickor högre upp minskar
•
risken för skador på fickorna,
på 4 m ståndsida utgör en 1 m
hög sockel 25 % av
väggarean.
Besparing vid byte till 50 mm väggpanel
Besparing [kWh/(m² × år)]
Energibesparingen blir 197
kWh/m².
Vid 20 °C inne, 5 °C ute och
värmebehov 6 månader.
Idag har du 10 mm
polykarbonat och byter till 50
mm väggpanel.
Byte från befintlig materiel till 50 mm väggpanel
Täckmateriel
Byte till 50 mm väggpanel
Behålla eller
byta?
Skillnad i livscykelkostnad vid byte till 50 mm väggpanel från enkelglas
respektive 16 mm polykarbonat.
Nybygge: 16 mm
eller väggpanel?
Grund
• minskar värmeförlusterna
•
genom konvektion och drag
(vid dränerad grundläggning),
ett måste vid odling i jord eller
på mark.
Grundisolering
Energieffektivisering i växthus
Flik 7 - Väv
Vävens funktion
•
effektreducering,
•
energibesparing,
•
skuggning,
•
temperaturreglering (upp/ner, luft/planta),
•
mörkläggning (kortdagsbehandling),
•
ökat ljusutbyte från assimilationsbelysning,
•
diffusering,
•
fuktreglering (upp/ner).
Hur minskar väven effektbehovet?
• Väven fungerar som en barriär vilket:
• minskar konvektionen* mellan växthusluften och ytterskalet,
• minskar strålningsförlusterna från plantor och inredning till ytterskalet,
• * konvektion = varm luft avger sin värme till en kall yta
Vävunderhåll
Tejpning
Täta kallrasfickor
Gammal väv
Kallrasfickor
Fastsättning
Korrekt installation
Kallrasficka
• stark,
• tät,
• ligger an mot grundmur.
Kallrasficka vid takfot
Kallrasficka
• ligger an mot grundmur,
• snyggt klammrad i överkant
med rostfri klammer.
Energieffektivisering i växthus
Flik 8 - Vindskydd
Energiförluster
Vindens inverkan
Minskar energianvändningen med 8%
för varje meter per sekund
Vindskydd
• 50 % luftegenomsläpplighet,
• nät eller växter,
• minskar risken för stormskador
•
(minskad försäkringspremie?)
växter kräver klippning och kan
fungera som värd för
skadeorganismer.
Cascada AB
Jonas Möller Nielsen
Georgs väg 1
432 97 Rolfstorp
0709-68 63 93
[email protected]
http://cascadaab.se/

similar documents