Keemia - HedvigAlasi

Report
Keemia
Happed
Hedvig Alasi 8b
Hapete koostis
Kõigi hapete molekulide koostisse kuulub
vähemalt üks vesiniku aatom.
 Kõigi hapete lahused sisaldavad
katioonidena vesinikioone H+.
 Sõltuvalt hapete koostisest jaotatakse
happed nelja rühma: hapnikhapped,
hapnikuta happed, üheprootonilised
happed ja mitmeprootonilised happed.

Hapete omadused
Hapu maitse.
 Annavad lahusesse vesinikioone.
 Hapete molekulid tervikuna on
neutraalsed, neil puudub laeng.
 Muudavad lakmuse lahuse punaseks.
 Reageerivad metallidega, eraldades
vesinikku.

Tugevad ja nõrgad happed
Tugevad happed on sellised happed, mille
kõik molekulid jagunevad lahustes
ioonideks.
 Nõrgad happed on sellised happed, mille
osa molekulidest jaguneb lahuses
ioonideks.
 Hape on seda tugevam, mida suurem osa
tema molekulidest jaguneb lahuses
ioonideks.

Hapete reageerimine metallidega
Metalli reageerimine happega on
redoksreaktsioon.
 Redutseerijaks on metalli aatomid, mis
oksüdeeruvad metalli katioonideks.
 Oksüdeerjaks on happe lahuses esinevad
vesinikioonid.

Happelised oksiidid
Happeline oksiid on hapnikhappele vastav
oksiid.
 Tavaliselt veega reageerimsel
moodustavad nad happe.
 Enamasti mittemetallioksiid.

Happevihmad
Vihmavesi on alati vähesel määral
happeline,sest õhus sisalduv
süsinikdioksiid moodustab vihmavees
lahustudes süsihappelahuses.
 Süsihappe sisaldus vihmavees on aga
niivõrd väike, et me seda nõrka
happelisust ei märka.
 Inimtegevuse tulemusena võib õhku
sattuda suures koguses tugevamatele
hapetele vastavaid oksiide.

Põhiliseks happevihmade tekitajaks on
kütuste põletamisel ühe saadusena õhku
eralduv vääveldioksiid SO
 Happevihmad kahjustavad tugevasti
loodust.
 Eriti tundlikud hapete suhtes on
okaspuud.

2.

similar documents