LENSS_Ettekanne Viljandis 2014-03

Report
Puitmajaehitus
Sektori ülevaade ja võimalused
Puitmaja – mis see on?
Mitte ainult…
• Koduinfo OÜ
Moodul- ja elementmajad
Puitkarkassmajad
Masintoodetud- ja käsitöö palkmajad
Aiamajad
Kasutatud Kodumaja AS, AS Matek, Estpanel OÜ, Koduinfo OÜ ja Eesti Puitmajaliidu illustratiivseid materjale
Töötajad tööstusharudes 2011 (hõive alusel)
Lõuna-Eesti osakaal tööstusharudes 2011
(käibe alusel)
Eesti metsa- ja puiduklastris loodud
lisandväärtus tegevusvaldkondade kaupa 2011.
aastal (mln eurodes, %)
sh RMK
•
A
Allikas: Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 2012 (2013)
Puitmajade tööstusliku tootmise haru:
•
•
•
•
•
•
Üle 140 tegutseva ettevõtte
Hõivatud üle 2000 inimese (+15% vrd 2009)
Aastane müügitulu üle 200 mln eur
Ekspordi osakaal üle 80%
Eesti on Euroopa neljas puitmajade eksportija (2011)
Suhteliselt kontsentreeritud – 16% ettevõtetest annab
80% müügitulust
• Haruliitu (Eesti Puitmajaliit) koondunud üle 20%
ettevõtetest, kes annavad ca 50% käibest ja hõivest
Puidupõhiste toodete eksport 2011.–2012.
aastal (mln eurodes)
Allikas: Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 2012 (2013)
Eesti tehasemajade eksport 2003-2012
•
Allikas: Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 2012 (2013):
Tootmissisendid
• Peamised sisendid:
– Puit (peamiselt Eestist, liimpuitu tuuakse ka Soomest)
– Aknad-uksed (eelkõige Eestist, aga ka väljast –
energiasäästlike akende osas mahajäämus)
– Ehitusmaterjalid (peamiselt Eesti edasimüüjate kaudu)
• Väga head eeldused regionaalse klastri tekkeks
Lõuna-Eestis!
Koostöö
• Pigem koostöö kui terav konkurets ettevõtete
vahel (sihtturg välismaa)
• Eksportivate ettevõtete klaster
• Tugev ja tunnustatud haruliit (Eesti Puitmajaliit)
• Hea koostöö kutsekoolidega
• Väga head eeldused regionaalse klastri tekkeks
Lõuna-Eestis!
• AS Valmeco
• OÜ Sallendor
• Kodumaja AS
• AS Ritsu
• Skan Holz Helme AS
• OÜ Varola
• OÜ Apthaus Palkmajad
• OÜ Loodusmaja
• OÜ Milti
Uuendusmeelsus
• CNC- tehnoloogial põhinev automaatne tootmisprotsess.
• Puidukaubandusega seotud informatsiooni elektrooniliseks
muutmine, andmestruktuuride standardiseerimine ning
infovahetuse parandamine ja kiirendamine.
• EL puidukaubanduse määruse rakendamine Eestis.
• FLEGT- litsentsimissüsteemi rakendamine puidu importimisel
Euroopa Ühendusse.
• Puidu masintugevussortimine heliga MTG ehk Machine
Timber Grading
• Uuendusmeelsus kui vajalik eeldus nutika spetsialiseerumise
mõistes
Ohud ja võimalused
• Kasvavad toorme ja palgakulud – kuidas tootmist
tõhustada?
• Nõudluse hooajalisus (keskmiselt kasutusel 65%
tootmisvõimsusest) – kuidas laiendada
tooteid/turge?
• Hinnaeelise kadumine – kuidas pakkuda
suuremat väärtust?
– Energiasäästlikud majad
– „Targa maja“ lahendused
• Keerukad ja kallid tootmisseadmed – võimalus
arendada välja tehnoloogia, mida saab eksportida
Mida saaks nutika spetsialiseerumise
strateegia raames teha?
• Koostöö üli-/kutsekoolidega õppekavade
arendamisel
• Koostöö IKT sektoriga „targa maja“ lahenduste
arendamisel (sh ka Targa Maja
Kompetentsikeskusega)
• Koostöö madalenergiamajade arendamisel (TÜ
Energiatõhusa ehituse tuumiklabor)
• Müügistrateegia ja turunduse arendamine –
suund lõppkliendini, oma kaubamärgi loomine
• Ühisturunduse tegevused – ühine müügiesindaja,
messide külastused, sihtturgude infopäevad
Tänan tähelepanu eest!
Rohkem infot: www.puitmajaliit.ee

similar documents