powerpoint

Report
maritech Lønn – Funksjonsoversikt
Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn
Asbjørn Østby, Desember 2013
maritech Lønn
Innhold i denne slideserien
•
•
Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet
Saksgang følger menystrukturene
Brukerhåndbok
http://www.maritech.no/uploads/Downloads/Lonn/mwlonn.pdf
Produktinformasjon
http://www.maritech.no/no/side/produkter/maritech/lonn/
Kartotek
Kartotekopplysninger er grunnleggende
opplysninger som benyttes under lønnskjøringen.
•Oppsett og vedlikehold av klient
• Opprette lønnsperioder (til lønnskjøring)
• Opprettelse av underavdelinger (sone)
• Vedlikehold av ansatte
• Oppsett hovedbøker, avdeling, prosjekt etc.
• Felles data – for alle lønnsklienter eller alle
maritech systemer, som postnr, kommune
Registrering
Saksgang for føring av lønn
• Data inn for lønnsføringen:
•
›
Overfør faste arter, og/eller importer
reiseregninger og tidregistreringer
›
Vedlikehold og registrer lønn
Generer lønn
›
•
•
Lønnslipper
›
Lønnslipper – papir eller på epost
›
Remittering - elektronisk remmitering
til bank
Periodiske lønnslister
›
•
Beregn AGA, feriepenger, skatt, trekk etc
Konteringsgrunnlag til Regnskapssyst
Godkjenning
Rapportering
•
•
•
Rapporter for intern eller ekstern bruk
Rapporter statiske lister og ferdig formaterte utskrifter
Forspørsel – skjermdata, rapporter med vekslende kriterier
Termin
•
Innberetning av oppgaver AGA – Forskuddstrekk
›
•
Filinnberetning OTP (oftest brukt ved timesbetalte)
›
•
Bransjenorm 1.4
Lønn/stillingsstatistikk SSB
›
•
AltInn
AltInn, maskinlesbart format
Vedlikehold Terminoppgave
›
Legg inn manuelle linjer (sykepengerefusjon, pensjon)
›
Regenerer grunnlag (ved enddring LT-arter, nytt orgnr, nye underenheter, flytting av ansatte til
annen sone etc)
Årsavslutning
•
•
•
•
Lag RF-1015/RF-1015-U (LTO) for året
›
Vedlikehold før innsending
›
Utsending på epost / utskrift på papir
Følgeskriv, opprett, vedlikehold og skriv ut
Innberetning via papir, fil eller AltInn
Klargjør nytt år
›
Kopier skattekort
›
Overfør feriepenger
›
Systemdata for neste år
Hjelpemeny
•
•
•
Manual og brukerhåndbok som PDF
Nettsider og oppgradering
Om – se versjonsinformasjon
Annet
Maskinell skattekortoverføring
• Import og vedlikehold skattekort fra
AltInn
Systemvedlikehold
• Systemlogg
• Korrigering lønnsdata
• Endre bilagsnummer
• AltInn templater og Systemtabell
vedlikehold (online nedlasting)
• Menypunkt for avansert vedlikehold av
systemet, oftest tiltenkt superbruker
eller konsulent fra maritech
Eksportmuligheter fra maritech Lønn
•
Mange rapporter
›
Standard rapporter
›
Periode rapporter
›
Statistikk raporter
›
Eksport uttrekk
•
De fleste rapportene kan skrives til Excel, CSV og unntaksvis systemspesifikke XMLformat.
•
Eksport (essensielle uttrekk til fil, f.eks CSV, Excel eller generell XML ) eksempel:
›
Ansattkartotek
›
Konteringsbilag pr periode (i en fil om ønskelig)
›
Hitil i år arter – uttrekk pr LT-art pr ansatt , med verdier for antall, sats, beløp, samt
mapping til Ekstern LTArt.
›
Skattekort
›
(Stillingsinformasjon)
Ansattkartotek
Lønn side 1
Lønn side 2
Skattekort, inn/utmelding, firmabil
OTP oppsett, lønnsstatistikk, ansattgruppe

similar documents