Samhällsekonomiska beslutsunderlag i offentlig sektor

Report
Samhällsekonomiska beslutsunderlag
i offentlig sektor
Bengt Kriström
Professor, CERE
SLU-Umeå
Centre for Environmental and Resource Economics
www.cere.se
Upplägg
Tankar kring beslutsstöd
Behovet av samhällsekonomiskt beslutsunderlag i offentlig
sektor
Konsekvensutredningar
CBA som beslutsstöd
Exempel
-- Sportfiske – ett verktyg för samhällsekonomisk analys
-- Energi-miljö konflikt – en ”modern” CBA
-- Nyare idéer – flexibla regleringar (exemplet -2,+1)
Sammanfattning
Tre frågor bör ställas inför varje beslut
1. Vad kostar det?
2. Vad är det värt?
3. För vem?
Olika perspektiv: privat-kommunalsamhällsekonomisk lönsamhet.
Tankar kring beslutsstöd
Herodotos
Jules Dupuit,
CBAs ”fader”
Benjamin
Franklin
Richard C. Bishop,
Resursekvivalens
Behovet av samhällsekonomiskt
beslutsstöd i offentlig sektor
Finns en växande efterfrågan på samhällsekonomiskt
baserat beslutstöd, främst CBA.
Införandet av olika EU-direktiv i svensk lag har medfört
explicita krav på att kvantifiera åtgärdsprograms
konsekvenser i form av kostnader och nytta.
Förordning (SFS 2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning
Motsvarande finns för många andra länder, tex USA
Se Ahlstrand (1995) för utvecklingen i Sverige.
Samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar(CBA)
CBA: konsistent sätt att skatta välfärdsförändringar
av ett projekt
Enhet: vanligen monetär (ej nödvändigt)
Modern CBA satt fokus på dynamik, inte minst
samspelet mellan ekonomiska och ekologiska
system
Kritik: Monetär reduktionism, mätfrågor,
fördelningsfrågor (intra/intergenerationella)
Tre exempel
1. Ett verktyg för analys av sportfiskares
preferenser
2. En ”Modern” CBA (en energi-miljö konflikt)
3. Hur en flexibel syn på regleringar kan ge
en (nästan) win-win situation
Exempel 1
VERKTYG FÖR
SCENARIEANALYS:
SPORTFISKE
Exempel: Sportfiske
Flera forskningsprojekt kring sportfiske
Nyttan av förbättrat fiske (Emån, Kaitum,
Ljusnan, Byske…)
Kostnad för åtgärder
Verktyg för analys (excel)
Metodik: Intervjuer
Teknik: Choice experiment, Skattning av
besöksfunktioner
Hur värderar sportfiskaren sitt
fiske?
Fiskevattnens egenskaper:
-Tillgänglighet
- Förväntad fångst av olika arter och storlek
- Fångstbegränsningar
- Avstånd
- Antal andra fiskare
- Minimi/maximi mått
- Kostnaden
-…
Exempel på fråga i CE
Typ av information från Choice experiment
Egenskaper
Marginella bet.vilja (kr)
Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem)
295kr per fisk
Antal okända fiskare på platsen samtidigt
som Dig
Förväntad fångst av lax mindre än 2 kg
-40kr per person
189kr per fisk
Förväntad fångst av lax mellan 2-5 kg
285kr per fisk
Förväntad fångst av lax mellan 5-10 kg
336kr per fisk
Förväntad fångst av lax större än 10 kg
504kr per fisk
Förväntad fångst av havsöring mindre än 2
kg
Förväntad fångst av havsöring mellan 2-5 kg
92kr per fisk
141kr per fisk
Förväntad fångst av havsöring större än 5 kg
486kr per fisk
ÅSUB-dagen
Egenskaper
Tillgänglighet (avstånd från bilväg)
Fångstbegränsning (fiskar som får tas hem)
Idag
Framtiden?
500 m
2 max st
500 m
2 max st
Antal okända fiskare på platsen samtidigt som Dig
10 st
Avstånd från bostad (enkel väg)
Fiskekortsavgift per dag
Lax mindre än 2 kg
Lax mellan 2-5 kg
Lax mellan 5-10 kg
Lax större än 10 kg
Havsöring mindre än 2 kg
Havsöring mellan 2-5 kg
Havsöring större än 5 kg
Resultat
Fiskedagar totalt
Fiskedagar av svenskar
Faktiskt
10 st
Faktiskt
289 kr per dag
289 kr per dag
0,02 st/dag
1,00 st/dag
0,03 st/dag
1,00 st/dag
0,02 st/dag
1,00 st/dag
0,01 st/dag
1,00 st/dag
0,04 st/dag
1,00 st/dag
0,07 st/dag
1,00 st/dag
0,03 st/dag
1,00 st/dag
Idag
Framtiden?
10 000 dagar
13 333 dagar
4 000 dagar
5 333 dagar
% förändring av fiskedagar
---
33,3 %
Betalningsvilja relativt idag per fiskedag
---
1 980 kr
Betalningsvilja relativt idag totalt
---
10 560 239 kr
Omsättning totalt kr
Omsättnings förändring totalt kr
Omsättning fiskekort
Omsättnings förändring fiskekort kr
Fångad lax
9 278 767 kr
--2 890 000 kr
--800 antal
Fångad öring
1 400 antal
Max hemtagen lax och öring
2 200 antal
Max uttag av lax och öring (krok mort. 5%)
2 200 antal
"Verkligt uttag" av lax och öring (krok mort. 5%)
938 antal
12 371 399 kr
3 092 632 kr
3 853 243 kr
963 243 kr
SAMMANFATTNING
(OBS! per år)
53 332 antal
Åtgärdskostnad
-1 000 000 kr
39 999 antal
666 antal
Sportfiskarnas26 vinst
10 560 239 kr
29 999 antal
Fiskekort vinst
27 999 antal
(ägarna)
Företagens vinst
Vinst samhälle
963 243 kr
927 789 kr
11 451 271 kr
Exempel 2
MODERN CBA – DÖNJESTUDIEN
Dönje kraftverk
Byggt 1953
0.3 TWh/år
Ljusnan: ca 430 km, 25 större kraftverk, flera mindre, 4-5 TWh (
Ålands elkonsumtion 0.3 TWh, varav 2/3 import Sverige)
Uppläggning Bollnässtudien



Naturvetenskapliga mätningar
Statistiska mätningar (beskrivning av
osäkerhet, bortfallsanalys…)
Samhällsekonomisk kalkyl
-- Mätmetoder nytta = Direkt Metod
--Fokusgrupp/pilotstudie/huvudstudie
Scenario 1
Fotnot: Svenska Naturskyddsf•öreningens yttrande ang. Dönje kraftverk vid
Bolln•äs, till Advokatfiskals•ämbetet vid Kungl Maj:ts och Rikets
Kammarkollegium, Daterat 15 Mars 1950. (sekr. i SNF Nils Dahlbeck)
Dagens situation vinter
Vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 0,25 m3 i dagens läge. Bilden tagen i
maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)
Möjlig situation vinter
Möjlig situation för vintervattenföring (mellan oktober och maj) vid 3 m3. Bilden tagen i
maj från Klumpströmsbron (röd ring på kartan)
Vinter illustrationer
En ökad vintervattenföring i Klumpströmmen skulle leda till
positiva effekter på växt- och djurliv. I dagens situation fryser
älven på ett sätt som dödar bottenlevande djur. Det förklaras
med hjälp av illustrationerna nedan.
Kalkylen hel replikerbar. Går att ändra olika parametrar. Känslighetsanalys.
Exempel 3
FINNS DET WIN-WIN
LÖSNINGAR?
-2, +1
Ljusnefors
Ljusne
strömmar
-2 på Kort sikt
-2 på lång sikt
Sammanfattning
Tre frågor bör ställas inför varje beslut
1. Vad kostar det?
2. Vad är det värt?
3. För vem?
Olika perspektiv: privat-kommunalsamhällsekonomisk. Ger olika svar (oftast).
Referenser
•
Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) "-2,+1" eller omreglering så att (nästan) alla
blir vinnare: Exemplet vattenkraft. Ekonomisk Debatt, December
•
Kriström, B. & M. Bonta-Bergman (red). (2012) Samhällsekonomisk
Lönsamhetsbedömning – En handbok. Naturvårdsverket. (web-bok)
•
Johansson, P.-O. & B. Kriström. (2012) The Economics of Evaluating Water Projects:
Hydroelectricity vs. other uses. Springer Verlag. (detaljer)
•
Paulrud, A., B. Kriström, & K. Leonardsson. (2011) Få stora eller många små hur
värderar fiskaren fångsten. I Persson et al, Red., Fisksamhällens dynamik i sötvatten.
Sportfiskarna. (riktad mot naturvetare, fiskeintresserade)
•
Ahlstrand, I. (1995) Från särintresse till allmänintresse , *SNS förlag.

similar documents