Ettekanne - MTÜ Kollane Maasikas | meego.ee

Report
„Kohaliku omavalitsuse koostöö
arendamise õiguslikud alused ja
praktilised lahendused“
Mikk Lõhmus,
Tallinna Tehnikaülikool
Kohaliku omavalitsuse üksuste
koostöö



Kohaliku omavalitsuse üksuste õigus teha koostööd on
Euroopa Kohaliku omavalitsuse Hartast kui ka
Põhiseadusest tulenev õigus
Koostöö olulisust on rõhutanud nii väliseksperdid
(OECD, CLRAE) kui erinevad siseriiklikud teadustööd ja
uuringud;
Ettekanne põhineb projekt „Koostöö rakendamine
kohaliku omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks
ja avalike teenuste kvaliteetsemaks ning efektiivsemaks
osutamiseks“ tulemustel
Ülesannete ühine täitmine



Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste majanduslik
ja haldusvõimekus on piirkonniti väga erinev;
Kohaliku elu ülesannete piiritlemine sõltub
paljuski riigi kohaliku omavalitsuse üksuste
parameetritest ja ka territoriaalsetest ulatusest.
Järelikult võivad mitmed iseloomult kohaliku elu
ülesanded olla kohalikul tasandil täitmiseks
ebaefektiivsed.
Pilk väljamaale


Välisriikide õigus ja halduspraktika näitab, et
ilma koostöömudelite arendamiseta ei ole
hakkama saanud ka võimeka kohaliku
omavalitsuse korraldusega riigid (näitena Taani
pärast 2007. reformi)
Hästi on tuntud Soome koostööpiirkonnad
(PARAS) ja koostöömudelid
Missugune on Eesti olukord



Täna põhinevad koostöövormid põhiliselt
eraõiguslikul alusel (MTÜ-d, SA, äriühingud)
Ühisele ülesannete täitmisele seab see olulisi
piiranguid (tuumülesanded, haldusülesannete
täitmine, avaliku võimu teostamine jms)
Diskussioon avalik õigusliku omavalitsusliidu
teemadel.
Ühisasutus ja teine kohaliku
omavalitsuse üksus


Need kaks alternatiivi on Eesti kohaliku
omavalitsuse halduspraktikas senini sisuliselt
kasutamata.
Põhiküsimuseks on see, et need on seaduses
(ja ühisasutus ka põhiseaduses) küll nimetatud,
aga samas õiguslikult sisustamata võimalused.
Ühisasutus






Kas ühisasutus võib olla ühine hallatav asutus (PGS)
või võib ühisasutusena käsitleda ka ühist
ametiasutust?
Uued võimalused haldusülesannete üleandmiseks.
Järelevalve ja väärteomenetlus
Piirangud tulenevad eeskätt kohaliku elu
tuumülesannete volitamisest (määrusandlus, KOKS
§ 22)
Osapoolte võimalused osaleda ühisasutuse
juhtimisel, eelarve, raamatupidamine, varad
Ühisasutus moodustatakse halduslepinguga.
Ülesande volitamine teisele kohaliku
omavalitsuse üksusele



Võrdväärne võimalus ühisasutuse korral, lahendab
mitmed ühisasutusega seotud kitsaskohad
(raamatupidamine, varad jne)
Kartus, et enne lahendatakse nn koduomavalitsuste
küsimused ja siis teised.
Haldusülesannete volitamine teisele kohaliku
omavalitsuse üksusele?

Tänan tähelepanu eest

similar documents