Infotehnoloogia visioon sisejulgeolekus

Report
Infotehnoloogia visioon sisejulgeolekus
Agu Leinfeld
Tuleb jutuks
• IT-ga seotud ennustamisest
• Tehnoloogia rakendamisel tänased
väljakutsed
• Infotehnoloogia visioon sisejulgeolekus
IT-ga seotud ennustamisest
Senine ennustamine on
näidanud …
• … et tulevikustsenaariumid realiseeruvad
kiiremini aga reeglina teisel kujul kui eeldatud
• … et ei suudeta arvestada kõigi valdkondade
arengust tekkivaid võimalusi ja koosmõju
• … et sotsiaalne käitumine ja ühiskondlikud
protsessid vajavad laiemat mõistmist
• … et paljude lihtsate protsesside ja objektide
olemus ei ole piisavalt selge
Ennustamine IT valdkonnas
ei ole erandlik
• Ei suudeta piisavalt arvesta arengu enda
mõjuga – uute võimaluste kasutusalasid ei
suudeta prognoosida
• Praktikas leiavad rakendamist kummalised
lahendused: SMS, youtube, facebook
• Arengud teistes valdkondades ja ühiskonna
korralduse muutused mõjutavad oluliselt
Täna sisejulgeolekus
• Töötavad IKT teenused sisaldavad:
Biomeetriline tuvastamine (nägu, sõrmejälg), numbrituvastamine, positsioneerimine, automaatne infohange,
automaatne mustrite analüüs, iseseisev alarmeerimine,
m-ID jne jne
• Kulukad õppused virtuaalkeskkondades,
innovaatilised õpikeskkonnad
• Arendamisel
– ühine geoinfosüsteem ja aluskaart
– ühendatud hädaabi teenuse loomine
– automaatne piiriületus…
Tehnoloogia rakendamisel
tänased väljakutsed
• Kogutavate andmemahtude oluline kasv
• Riiklik ja EL, üleilmne koosvõime:
– Erinevate kultuuriruumide põrkumine: andmete
leksika, morfoloogia, semantika, süntaks, kontekst
• Töökindlus: seosed keerulised, vastasmõjud
• Tehnoloogia on lihtsustanud üleilmastumist >
kogu maailma tulemine nii lähedale tingib
ühiskonnas uued vajadused/ probleemid
• Automatiseeritus protsessides peidab meie
eest tööprotsesside keerukuse
Visioonist sisejulgeolekus
Näiteid arutlusel olevatest
projektidest
• Elanikkonnale positsioneeritud kriisiinfo
edastamine
• E-Call: liiklusõnnetus juhtumite info
automaatne edastamine
• …
• Kuhu siis veel?
Suurus ja energiatarve
vähenevad; juhtmevabadus
Infotehnoloogia visioon
sisejulgeolekus
• 14.veebruar 2011 kirjutati oluline peatükk
maailma ajalugu: IBM Watson vs Kuldvillaku
ameerika tšempionid – võitis arvuti
• Intelligentsete (ekspertsüsteemide)
süsteemide tekkimine (ohuhinnangud, tasuta
uuringud)
• Suureneb „robotametnike“ hulk (sensorid,
automaatsed tuvastajad, automaatne
infohange ja alarmeerimine)
• Uued tehnoloogia võimalused on käivitanud
uue korrakaitse valdkonna – kasvav töömaht
Infotehnoloogia visioon
sisejulgeolekus
• Sisekaitselises hariduses tekib uus kohustuslik
moodul: küberkorrakaitse – kas ka
küberpääste, küberpiirivalve või kübermaksu
korraldus?
• Targad autod – ei ületa kiirust ja maksavad
trahvi kohe ära; ei luba joobes juhti rooli
• Tark keskkond teatab ise metsatulekahjust ja
keskkonna reostusest
• Videovalve annab teada tuvastatud
tagaotsitava kohta teada lähimatele patrullidele
Tänud!
Küsimused ?

similar documents