Plan og budsjett for 2014 - 2015

Report
Trondhjem Rotaryklub
Plan og Budsjett 2014- 2015
Ketil Bø
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
1
Rotary's Formål
Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne
andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til:
1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt
nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som
mulighet til å gagne samfunnet
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred
gjennom et verdensomspennende felleskap fra forskjellige
yrker forenet i idealet om å gagne andre
Medlemmene er kvinner og menn med bred yrkesmessig
erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, og de representere
sine yrker på et høyt faglig nivå
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
2
Trondhjem Rotary Klub
Styret og komiteansvarlige
for Rotaryåret 2014/15
President Ketil Bø
Programkomité: Randi Bakken
Ansvar for hovedprogrammet på møtene
Inngående president og leder for klubbtjenesten Kari Hovin Kjølle
Klubbtjenesten har ansvar for klubbens drift, inklusive sekretariats- og økonomifunksjoner samt materialforvaltning
Prosjekter (Samfunnstjenesten) Henrik Carstens
Prosjekter og aktiviteter primært rettet mot lokalsamfunnet og ansvarlig i Rotary Foundation (TRF)
Informasjonskomiteen Sverre Clausen
Ansvar for Månedsbrev, Hjemmesideansvarlig og Mediekontakt
Yrkes- og medlemskapskomiteen Bjørn Hegli
Dekke saker vedrørende yrke og medlemskap. Assistere programkommiteen angående «yrkesforedragene»
Internasjonal tjeneste Knut Lyng Sandvik
Komiteen skal bidra til samarbeidsprosjekter med andre klubber og bidra Polio Plus og ungdomsutvekslingen (CRFC)
Festkomite: Bård Sagfjæra
Rotary Hospitality: Jens Martin Hovem
Sermonimester Per Ottesen
Sekretariat: Finn Ola Rach og Eivind Stende,
Kasserer: Oddbjørg Kvamme
3
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
Distrikts budsjettet
forutsetter
Kontingent til drift av distriktet: kr. 428 pr. medlem per år
Kontingent til Rotary Norden: kr. 72 pr. medlem per år
Kontingent til NORFO: kr. 150 pr. medlem per år
Bidrag til Handicamp: kr. 50 pr. medlem per år
Kontingent til distrikt konferansen: kr. 50 pr. medlem pr. år.
Totalt til distriktet: kr. 750 pr. år
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
4
Klubbens budsjett
Klubb budsjett 2014/15
Forutsetninger
Antall medlemmer
Årlig kontingent
61
2 000
Inntekter
Medlemskontingent
Overskudd egne arrangementer
Lotteri egne arrangementer
Vinlotteriet
122 000
7 000
20 000
4 000
Sum inntekter
153 000
Kostnader
Til distriktet
Kontingent
Handicamp
Distrikt konf
Sum distrikt
39 650
3 050
3 050
45 750
Rotary international
20 000
Drift av klubben
Leie av møtelokale
Utlegg foredragsholdere
Gaver(glass)
Reiser (PETS distrikt konf.)
Diverse, gebyer, porto , matriell ect.
15 000
6 500
4 000
5 000
5 000
Sum drift
35 500
Prosjekter
Byåsen Produkter
TRF prosjekter (Polio Plus)
Rotaract
Ryla
Utveksling student
Sum prosjekter
15 000
18 300
5 000
5 000
7 500
Sum kostnader
50 800
152 050
Balanse
950
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
5
Prioritering
Mål: Gjøre Rotary attraktiv for medlemmene!
Rotary er en internasjonal organisasjon for ledende menn og
kvinner, som på tvers av faggrenser ønsker å lære sine
medmennesker å kjenne, skape nettverk og utnytte hverandres
erfaringer og bruke dem til å gagne andre. Rotary oppmuntrer
til å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
andres innsats og arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke
som mulighet til å gagne samfunnet.
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
6
PRIORITERTE DELMÅL
2014 - 2015
 Beholde en trofast medlemsmasse og arbeide for at flest mulig






medlemmer deltar på møter og bedriftsbesøk.
Avholde ukentlige møter med bedriftsbesøk eller interessante
foredrag.
For ett av møtene i månden er målsettingen et foredrag av eget
medlem som forteller om yrket som vedkommende representerer i
klubben eventuelt «Dette mener jeg» med etterfølgende diskusjon.
Ha som målseting å gjennomføre et bedriftsbesøk og/eller
fellesutflukt pr. måned.
Videreføre samarbeide med Byåsen Produkter..
Bidra med kr. 300, - pr. medlem til Rotary Foundation øremerket for
Polio Plus.
Arbeide for bedre samarbeide mellom klubbene med sikte på felles
prosjekter og arrangement av åpne møter.
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
7
«HÅRETE DELMÅL (BHG)»
2014 - 2015
 Ett kveldsmøte i månden med middag.
 Etablere Pool av mentorer for nyetablerte bedrifter
(«Seniorressursen»)
 Viderutvikle prosjektet Rotary Hospitality som kombinerer det
internasjonale og det yrkesfaglige
 Forskningsprosjekt: Hvorfor blir folk medlemmer av Rotary?
Og hvorfor slutter de?
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
8
Kalender for Trondhjem Rotary
Klub 2014/15
Når
Hva
Hvor
Ansvar
16. juni
Presidentskiftet
Båtforeningen
Hovem
30. Juni
Styrets Rotaryår
Britannia
Bø
Møtene i juli
Kaffekos/ diskusjon
Britannia
Bø/Rach
19-21. Oktober
Distriktskonferanse
Scandic
Lerkendal
Bø
22. Oktober
Valgmøte
Pianobaren
Britannia
Bø
29. Oktober
Båtforeningen
Sagfjæra
3.? Desember
Rakfiskmøte/guvernør
besøk
Bokmøte
Norli bokhandel
Sagfjæra
18?. Desember
Julemøte med Biskopen
Pianobaren
Britannia
Bø
I juli og august deler vi møtene med Lade Rotary klubb.
Vi tar juli på mandagene, de tar august på torsdagene
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
9
Diskusjonstema på julimøtene
7. juli: Rotary 2014. Hvem er vi?
14. juli: Hvilke krav skal vi sette for å bli medlem av Trondhjem Rotaryklub?
21. juli: Hvorfor er du medlem av rotary?
28. juli: Hva kan du bidra med?
Plan og budsjett for TRK 2014-2015
10

similar documents