Profeter - Linksidene

Report
Boken Profetene
• I den hebraiske Bibelen begynner
den andre hoveddelen etter 5.
Mosebok. Denne kalles Profetene.
• I den hebraiske Bibelen er Profetene
delt inn i
▫ ”de tidlige profeter” →
historieberetningene
▫ ”de senere profeter” → profetbøkene
Domsprofetene i Nordriket.
Hosea og Amos
• Nordriket hadde hatt en stabil
periode med fred under kong
Jeroboam II (død ca. 750 f. Kr.).
• Statskupp, og seks forskjellige
konger styrte i rask rekkefølge. →
Dyp politisk uro og nasjonal
sårbarhet.
• Nordrikets naboland Assyria var i
sterk vekst, og underla seg
Nordriket (ca. 722 f. Kr.). Folket
ble ført i eksil.
Boken Hosea i Bibelen
• Tittel:
▫ Hosea (hebraisk) → ”hjelp” eller ”frelse”, kan være en forkortelse
av Jehosjua som betyr ”JHWH er frelse”
• Datering:
▫ Skrevet mellom 750 f. Kr. og 720 f. Kr. (slutter med Israels fall for
Assyria)
• Forfatter:
▫ En profet i Nordriket, Israel. Svært lite er kjent om ham bortsett
fra når han levde, og hans problemfylte ekteskap med Gomer.
• Hovedtema:
▫ Hoseas ekteskap som et tegn på Guds forhold til Israel
▫ Guds godhet og kjærlighet overfor Israel
▫ Konsekvensene av troløshet og av omvendelse
Profeten Hosea
• Hosea mente denne katastrofen kom som en
følge av at folket hadde fornektet Gud.
• Han brukte ekteskapsbrudd for å vise dette:
▫ Gud var blitt såret da Israel hadde fornektet ham.
 ”For utuktens ånd har ført dem vill, i troløshet har de
falt fra sin Gud.” (Hosea 4,12)
• Folket brøt sine løfter til Gud:
▫ Hedenske skikker
▫ Ofringer Gud hadde forbudt
▫ Avgudsdyrkelse
• Gud måtte dømme folket for dette og gi dem
en straff. Men han viser også sin kjærlighet
til det israelske folket.
Boken Amos i Bibelen
• Tittel:
▫ Amos, som i følge boken arbeidet som gjeter i Sørriket i det
åttende århundre f. Kr., men som fikk et kall som profet i
Nordriket.
• Datering:
▫ Skrevet mellom 760 – 50 f. Kr.
• Forfatter:
▫ Amos, men profetordene er redigerte i bokens endelige form.
• Hovedtema:
▫ Gud er opptatt av sosial rettferdighet
▫ Gud som dommer over alle folkeslag
▫ Syner som åpenbarer Guds plan
Profeten Amos
• Talte varmt og uredd for rettferdighet og
de religiøse lederne på sin tid.
• Folket har glemt det mest grunnleggende
i loven – respekt for sin neste.
• Amos mener at folket:
mot
kravet
▫ Undertrykker de fattige
▫ Utnytter de som har gjeld
▫ Undergraver domstolene
• Amos går så langt at han påstår at folket har mistet evnen til
å skille mellom rett og galt.
• Verst av alt – syndene har sitt utspring i religionen. De
mener sin fremgang er et tegn på Guds velvilje, og at Gud
kan blidgjøres med offer.
De forkynnende profetene i Sørriket.
Jesaja (Den første Jesaja) og Mika
Boken Jesaja, 1-13
• Tittel:
▫ Jesaja. Denne delen (kap. 1-39) kalles også ”Den første Jesaja
 Hebraisk tittel:
 Jesa’jahu eller ”JHWH er hjelper/frelser”
• Datering:
▫ Det åttende århundret f. Kr.
• Forfatter:
▫ Ord av Jesaja eller av Jesajas skole
• Hovedtema:
▫ Gud som herre og Guds dom
▫ Guds trofasthet mot folket og Jerusalem
▫ Håp knyttet til Guds salvede (Messias)
Profeten Jesaja
• Sørriket måtte betale mye skatt til
sine naboriker for å ikke bli styrtet.
Jesaja hørte til herskerklassen, og han
fordømte korrupsjonen som fant sted.
• Jesaja tok opp urettferdigheten i
samfunnet:
▫ De rikes utnyttelse av de fattige
▫ Korrupsjon blant prester, profeter,
politikere og militæret
• Kritiserer utenrikspolitikken, at man
søkte allianser med Egypt og Assyria,
fremfor å søke trygghet hos Gud.
• Jesaja deler håpet om en Messias,
men da må man leve slik Gud befaler.
Boken
• Tittel: Mika
▫ Mika → ”Hvem er som Jah?” [JHWH]
• Datering:
▫ Det åttende århundret f. Kr. Omtrent 742
– 687 f. Kr.
• Forfatter:
▫ Er tilskrevet Mika
• Hovedtema:
▫ Advarsler om fordømmelse og straff
▫ Løfter om tilgivelse og gjenreisning
▫ Guds rettssak mot Israel
Profeten Mika
• Mika mente at samfunnet var i fare på grunn av det moralske
forfallet som tæret på fellesskapet.
▫
▫
▫
▫
De rike undertrykket de fattige
Lederne undergravde rettssystemet
Prestene var korrupte
Profetene valgte den behageligste løsningen og så gjennom fingrene på
sine overordnedes synder.
• Mika forkynte at Guds dom var nær.
▫ Gud skulle føre sitt folk for retten
• Likevel gir Mika et løfte om Guds tilgivelse hvis folket vender
om og holder paktavtalen.
• I boken står det at det vil bli dannet et nytt felleskap, av dem
som har tatt til seg profetens budskap om at Gud krever
lydighet i både hjertet og gjerning.

similar documents