pptx - Roheline Maakond SA

Report
Tamsalu Gümnaasiumi
klassiruumide valgustatus
Autorid: Maiken Matvejev, Eliise Lindre
Juhendajad: Krista Tomson, Anneli Tell ja Kaia Lehtsaar
Eesmärk
Teada saada:
 Millises klassis on kõige parem ja
millises kõige halvem valgustus?
 Kas klassiruumide valgustus vastab
kehtestatud nõuetele?
Töö ülesehitus





Sissejuhatus
Töö teoreetiline osa
Metoodika
Tulemused ja järeldused
Kokkuvõte
Teoreetiline osa
Meie silmale nähtav valgus
on elektromagnetlaine
 Ruumides, kus inimesed kestvalt
viibivad, peab keskmine valgustihedus
olema vähemalt 200 luxi
 Lugemiseks ja kirjutamiseks on tarvis
olenevalt teksti peensusest ja inimese
vanusest 300-500 luxi. Tikkimiseks
aga kuni 1500 luxi

Õppetööks vajalikud valgustuse normid:
Klassiruum, õppeainekabinet,
poeglaste tööõpetuse ruum
300 lux
Tütarlaste käsitööruum
400 lux
Kunstikabinet
500 lux
Metoodika
Töö teostamisel kasutati
klassiruumide valgustugevuse
mõõtmiseks Vernieri andmekogujat
ning valgussensorit
 Andmed kanti Exceli tabelisse
 Analüüsiti tulemusi

Vernieri valgussensor
http://www.vernier.com/products/sensors/ls-bta/
Metoodika
Mõõtmisi teostati kaheteistkümnes
klassiruumis
 Mõõdeti klassi keskelt ja õpetaja laualt
 Valgussensorit hoiti 1 meetri kõrgusel
maapinnast laua peal
 Klassiruumid olid mõõtmise hetkel tühjad
 Igas klassiruumis teostati mõõtmisi kahel
korral – korra rulooga ja korra ruloota
 Katse läbi viimise hetkel põles klassis tuli

Mõõtmistulemused
Ruloota
Klass
119 Keemia
123 Bioloogia
125 Geograafia
126 Füüsika
132 Muusika
135 Kunst
201 Eesti keel
213 Ajalugu
221 Vene keel
222 Vene keel
225 Inglise keel
Rulooga
Keskel
609,1
1884
1070
552
610
387,5
274
1211
234,6
276,3
457
Õpetaja laud
615,7
1593
1447
507
191
383,8
287
1057
266,5
492,4
679
Keskel
602,7
733
770
20,3
128,2
347,3
123,1
756,6
218,6
295,4
167,3
Õpetaja laud
570,9
599
770
24
180,1
357,8
121,5
770
224
317,4
364,2
232 Eesti keel
1473
1527
447,9
464
Keskmised:
753
754
384
397
Järeldused
Klassid, mis ei vastanud nõuetele:
 Kab. 135 Kunst
387 luxi
 Kab. 221 Vene keel 234 luxi
 Kab. 222 Vene keel 276 luxi
 Kab. 201 Eesti keel 274 luxi
Kõige paremini on valgustatud bioloogia
klass 1884 luxi
Kõige halvemini on valgustatud vene keele
klass 234 luxi
Kokkuvõte
Valgustugevus ei vasta normidele
mõõdetud kaheteistkümmnest
klassiruumist neljas
Klassiruumide valgustatus tuleks üle
vaadata ja korrigeerida
Uurimistöö koostamine õpetas tegema
koostööd, analüüsima ja otsima
informatsiooni, töötama
programmidega Excel ja PowerPoint
Suur tänu kuulamast!
http://mashable.com/2013/03/09/light/
Kasutatud kirjandus ja allikad




https://www.riigiteataja.ee/akt/83053
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/han
dle/10062/20917/valguse_peegeldumine.ht
ml
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/han
dle/10062/24946/valguse_levimine.html
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/han
dle/10062/24946/valguse_levimine.html

similar documents