Ljiljana Banjanin (Università di Torino) RECEPCIJA I ITALIJANSKI

Report
Institut za slavistiku
Univerzitet u Gracu
Ivo Andrić u evropskom kontekstu:Prokleta avlija
RECEPCIJA I ITALIJANSKI PREVODI
ANDRIĆEVE PROKLETE AVLIJE
Ljiljana Banjanin (Università di Torino)
(25 – 27. 09. 2014)
Prezentacija teme:
1.
UVOD. PREVODI I RECEPCIJA:
a) Andrić i italijanska književnost, italijanski jezik,
konsideracija prevoda/prevođenja
b) Integralni prevodi Proklete avlije na italijanski
Il cortile maledetto, prev. Jolanda Marchiori Bompiani, Milano,
1962;
La corte del diavolo, prev. Lionello Costantini, Adelphi, Milano,
1992;
c) Hronološko lociranje prevoda 60-te/90-te godine >
- Nobelova nagrada, italijanski kontekst, pokretanje književnih
mehanizama recepcije
- Raspadanje jugoslovenske federacije, vanknjiževne
implikacije
- Prevodioci, izdavači: Jolanda Marchiori, Lionello Costantini
2. OD ORIGINALA DO PREVODA
2.0 Italijanski slavisti o prevođenju Andrića na
italijanski:
S. Stipčević, Ivo Andrić in Italia (2000),
Lj. Avirović, Il ponte di Andrić collega uomini e
cose. Sulla traduzione di Ivo Andrić in Italia
(2003);
Lj. Banjanin, Pripovetka I. Andrića Put Alije
Đerzeleza u italijanskim prevodima (2012)
• Naša analiza prevoda Proklete avlije: cilj >
ilustrovati prevodilačka rešenja, optimalni
odnosno kritični momenti na mikrokontekstualnoj
ravni na primerima pojedinih segmenata (realije,
turcizmi, lična imena i titule, toponimi,
frazeološki izrazi).
• Korpus = ograničen i odabran po principu
slučajnosti, razlozi: u Andrićevom slučaju svaki
drugi sveobuhvatniji pristup daleko bi premašio
ograničene okvire jednog referata, odabrani
ekvivalenti (pre svega optimalni), zadovoljavaju
kriterijume gramatičko-leksičke korektnosti i
stilske vrednosti, tj. ispunjavaju zahteve sve četiri
dimenzije teksta umetničke proze.
• Različita prevodilačka rešenja već u naslovu italijanskih
prevoda: u prvoj verziji (Marchiori 1962) on glasi Il cortile
maledetto: cortile (doslovno „dvorište“) predstavlja neutralno,
kompromisno rešenje, ne reflektuje optimalno turcizam
„avlija“ iz originala. Autor hronološki drugog prevoda
(Costantini 1992) nudi radikalno inovativni naslov La corte
del diavolo > imenica latinske derivacije corte (birani registar,
pokriva pored ostalih značenja ne samo „dvorište“ nego i šire
značenje otvorenog ali ograđenog, delimitiranog terena ili
prostora, asocijacija na đavola iz genitivske sintagme (del
diavolo) > Andrićeva upotreba te imenice i prideva/priloga
„đavolski“ (Andrić 1967, 31) u originalu bliža je naslovu
originala.
2.1.
Lična imena i titule, toponimi
Zaimaga > Zaim (Marchiori), Zaim-aga (Costantini); Bajazit II
> Bajazet II (Marchiori), Baiazet (Costantini); Latifaga >
Latifaga (Marchiori), Latif-aga (Costantini); Jakub-beg >
Jakub beg (Marchiori), Jakub-beg (Costanitini),
- italijanski ekvivalenti (otomanske titule i sl.):
vezir > visiri (Marchiori), visir (Costantini); Mehmed II
Osvajač
>
Maometto
II
il
Conquistatore
(Marchiori/Costantini); paša > pascià, Ulema > Ulema, Halif
> califfo; valija naizmenično i u oba prevoda/ neujednačeno >
valì/cadì
- toponimi: (Carigrad, Stambol Adapazar, Trapezunt, Izmir,
Brusa) > konsekventno italijanski ekvivalenti: Costantinopoli,
Istanbul, Adapazari, Trebisonda, Smirne, Brusa/Brussa;
2.2.
Turcizmi, elementi stranog, realije
Turcizmi identični u obe varijante:
alatka > arnese, amidža > zio, asura > stuoia, čardak > torre bianca,
česma > fontana, ćebe > coperta, ćiftica > mercantucolo, esnaf >
mestiere, ićindija > preghiera del mezzogiorno/tramonto, kaldrma >
selciato, kapidžik >porticina, mahala > quartiere, munari > minareti,
Ramazan > Ramadan, sahat > orologio, saransak > puzza di aglio, sure
iz Korana > versetti del Corano, vakat > tempo, varoš > citadella,
zejtin > olio, zembilj > cesta di giunco.
Različiti italijanski ekvivalenti:
adeš > compare (Marchiori), amico (Costantini); ćorav > cieco
(Marchiori), orbo (Costantini); hanumice > donette (Marchiori),
signorinelle (Costantini); kandilj > candele (Marchiori), lumi
(Costantini); kuluk > corvée (Marchiori), gran faticata (Costantini);
minderluk > sofà (Marchiori), divano (Costantini); sahan > scodella
(Marchiori), lucente piatto coperto (Costantini); turbet > colonna
sepolcrale (Marchiori), mausoleo (Costanitini); vilajet > vilaiato
(Marchiori), provincia (Costantini); zaptija > guardiano (Marchiori),
polizia (Costantini);
2.3.
Frazeologizmi
A. Optimalno rešenje (frazeologizmi > ista metafora):
[...] oči stale su da igraju kao na zejtinu. > [...] occhi
cominciarono a ballare come nell'olio [...] (Marchiori); [...]
occhi cominciarono a guizzare come nell'olio [...] (Costantini)
[...] živ i brz kao lasica [...] > [...] agile e veloce come una
donnola (Marchiori/Costantini)
[...] čovek kratke pameti i dugih prstiju [...] > [...] un uomo
dall'intelletto corto ma dalle mani lunghe (Marchiori); [...] un
uomo di intelletto corto ma dalle dita lunghe [...] (Costantini)
[...] udarile [mu] knjige u glavu [...] > [...] i libri [gli] avevano
dato alla testa [...] (Marchiori); [...] i libri gli avessero dato
alla testa [...] (Costantini).
B. Frazeologizmi u italijanskom sa drugačijom
metaforom:
„[...] da te prebiju kao mačku [...]“ Marchiori >
drugačiji frazeologizam sa kontekstualno istim
značenjem, mada je objekat u italijanskom
„pas“: „[...] che ti bastonino come un cane [...]“
Kostantini > adekvatno, mada drugačije rešenje:
„[...] ti faccio bastonare di santa ragione [...]“ >
pridev santa (reliogiozni registar)
• Primer „Taj ne može više da ne govori. Popustili obruči i
vidite da curi na sve strane. Gotov je“ (str. 120), sintagma
„obruči su popustili“ = nesposobnost čoveka se
auto/kontroliše.
Marchiori/Kostantini > metafora obruča na buretu koja postoji
u regionalnim italijanskim govorima u sličnom značenju.
N.B. Marchiori pogrešno interpretira negaciju u prvoj rečenici
> prevod ne odgovara originalu > subjekat (Haim):
Ma ora non può più parlare. I cerchi della botte si sono
allentati e, vedete, perde da tutte le parti (Marchiori, 119);
Ormai non può più non parlare. I cerchi della botte hanno
ceduto e ora, lo vedete, perde da tutte le parti. E’ finito!
(Costantini, 120).
C. Doslovni prevod frazeologizama >
najčešće problematičan, prevodilac bira određenu metaforu koja je
funkcionalna za mrežu intratekstualnih relacija čitaoca, istovremeno
može da „zavede“ čitaoca i da ga uputi u pogrešno čitanje.
Diskutabilna mesta i delovi:
„Priznaj, jadi te ne znali!“ (Andrić, 36) > različite varijante: „Confessa,
e non dovrai più soffrire!“ (Marchiori), „Confessa, che ti prenda un
accidente!“ (Costantini).
Kostantini = frazeologizam sa sličnom metaforom (prendere accidente
> šlogirati se; che ti venga un accidente > daboga nastradao, da te šlog
strefi) koja verno reflektuje intencije govornika i smisao originala;
Markjori = glagol soffrire („trpeti“, „patiti“), upotreba ovde nije
opravdana, M. očigledno zavedena imenicom „jad“ u množini. Dva
glagola, jedan modalni (dovere) u futuru > glomazno, neprirodno i
neprimereno govornoj situaciji.
• Uzvik preklinjanja, vapaja „aman“ ili „bolan“:
Kostantini > italijanski uzvik perdio! Markjori >
doslovno sinonimnim „zaboga“, „pobogu“, sintagmom
in fede mia, (ne odgovara originalu)
• „[...] zar ne vidiš, bolan [...]“: Kostantini > sintagma
doslovno značenje „blagi čoveče“ u kontekstu se gubi
ali izražava čuđenje, nestrpljenje govornika: „[...] ma
non lo vedi, benedett'uomo [...]“; Markjori > poveretto
u diminutivskoj formi čime se gubi smisao i rečenici
daje nota koje u originalu nema: „[...] ma non vedi,
poveretto [...]“.
•
„bujna glava“: Kostantini > bolje rešenje fantasia
accesa (čovek bujne mašte), Markjori > doslovni
prevod testa fertile (izrazom = neadekvatan semantički,
stilistički i u italijanskom nepostojeći)
• „[...] Mrzi me, more, da govorim [...]“ > adekvatni
ekvivalenti, Markjori > arhaični uzvik perdinci (doslovno
per Dio > boga mu, pobogu), Kostantini > kolokvijalni
uzvik accidenti (> do đavola, boga mu, pobogu, au)
• Italijanske verzije vs. original > glagoska konstrukcija
„mrzi me“ > mi fa schifo : oba prevodioca ignorišu
osnvono značenje izraza fare schifo = implicira
fizičko/metaforično osećanje muke/nelagode, „gaditi se“,
„osećati mučninu“.
U Andrićevoj rečenici nema te komponente i izrazom „mrzi
me“ u svakodnevnoj komunikativnoj upotrebi u prošlosti ali i
danas, izražava se nedostatak volje, nedovoljna motivisanost,
negativan stav govornika prema radnji izraženoj glagolom
• [...] razmršava svoje nerazmršene račune [...] > [...]
risolveva i suoi inestricabili calcoli [...] (Marchiori);
[...] regolasse così i suoi conti sempre in sospeso col
vizio [...] Costantini;
• [...] ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno
veruju u svoju pamet [...] > [...] gli uomini che a causa
della loro limitatezza, credono illimitatamente nella
loro intelligenza [...] (Marchiori, Costantini);
• Ti si maloletan, malokrvan i malodušan, uopšte si sve
što je malo. > Tu sei minorenne e deficiente, anemico e
pusillanime, e in una parola impressioni tutto ciò che
vale poco (Marchiori); Tu sei minorenne, minorato,
minuscolo, minimo, insomma tutto quello che è „meno“
(Costantini).
3. Zaključak
Italijanski prevodi Proklete avlije = dva značajna
momenta u recepciji Andrićevih dela:
prvi je vezan za Nobelovu nagradu i pozitivan
efekat koji je ona imala na inkrementaciju
publikovanja romana i pripovedaka i njihovu
divulgaciju.
Drugi momenat je vezan za istorijski nepovoljan
trenutak
(tragični
događaji,
raspadanje
jugoslovenske federacije, ratovi koji su iz temelja
promenili političku, društvenu, socijalnu pa i
kulturno-književnu situaciju na teritoriji bivše
Jugoslavije, ali i sliku njenih naroda u italijanskim
medijima).
Prevodioci:
Jolanda Markjori (J. Marchiori, 1919-2011) > škola Artura Kronije i njeni
postulati,
solidno
poznavanje
srpsko-hrvatskog,
italijanskog
književnog/standardnog jezika, velika prevodilačka pouzdanost, u nekim
slučajevima nedovoljna inventivnost > preterana vezanost za tekst i jezik,
često krut i neprirodan;
Lionelo Kostantini (L. Costantini, 1937-1994) > kraj XX veka, filolog,
prevođenje = bavljenje srpsko-hrvatskim jezikom i njegovim istorijskim
razvojem, intenzivna prevodilačka aktivnost: bogat rečnik, lak, oslobođen
komplikovanih konstrukcija, sveden na upotrebu prezenta, kompeticija sa
autorom, prevod = novo delo/remek-delo Andrićevo na jednom drugom
jeziku, italijanskom u našem slučaju

similar documents