*ízení lidských zdroj* a zákaznická orientace M*stského ú*adu **ár

Report
Řízení lidských zdrojů a zákaznická
orientace Městského úřadu
Žďár nad Sázavou
Ing. Jan Havlík, MPA
Tajemník MěÚ
Brno – únor 2013
Proč veřejná správa potřebuje
nezávislou zpětnou vazbu?
• Dlouhodobě negativní mediální obraz
úředníků a úřadů
• Výsledkem je demotivace a rezignace –
„jakékoliv změny jsou zbytečné, nikdo je stejně
neocení…“
• Na druhou stranu potřebujeme vědět - jaký
má naše práce smysl a jak si jí cení ostatní
• Když něco nevíš, tak se jednoduše zeptej? Ale
koho? A jak?
Šetřením Mystery klient a další způsoby
získávání zpětné vazby
• Mystery klient = externí ověření přístupu zaměstnanců ke klientům
• E-maily, telefony, osobní návštěvy. Realizujeme od roku 2009
• Celkem 161 osobních mystery šetření, 199 telefonických kontaktů,
204 e-mailových kontaktů a 775 dotazování skutečných klientů
odcházejících z budovy úřadu
• Dodavatel provádí také cílené pozorování – uživatelská přívětivost
budov a prostředí
• Tyto aktivity financujeme prostřednictvím projektů ESF ČR OP LZZ
• Dále realizujeme průzkumy názorů zastupitelů (dotazníky a
standardizované rozhovory – 1x ročně)
• průzkumy názorů zaměstnanců (1 x 2 roky) a interních klientů (1 x
ročně)
Co nám to přineslo a v čem je těžké se
k tomu odhodlat?
• Nejtěžší je začít, překonat strach z výsledků, které
přece nemohou být příliš odlišné od mediálních
hodnocení
• Největším překvapením pak jsou skutečná
hodnocení od našich klientů i zastupitelů a
především to, jak se liší od obecně přijímaných
hodnocení
• Největší přínos, pak vidím v nárůstu zdravého
sebevědomí a motivaci zaměstnanců měnit věci
okolo sebe včetně přístupu ke klientům
Jak vypadají výstupy z šetření MC
Výsledky MC dle kategorií
Výsledky MC dle org.útvarů
Ukázka výstupu z průzkumu názorů
zaměstnanců
Výstupy z šetření spokojenosti
interních klientů
Vytvoření tzv. I+E týmu ze
zaměstnanců různých org.útvarů
jako interní platformy pro hledání
řešení problémů „odspodu a
zevnitř“.
Reakce na výsledky šetření –
rozbor s následným sdělením
opatření ke zlepšení – závazek
vůči kolegům.
Ukázka – šetření spokojenosti
zastupitelů
Hodnocení dle kategorií- rychlost,
odbornost, vstřícnost, předkládané
materiály a pověst
Mediální obraz
působí nejenom
venku!!!
Hodnocení kvality předkládaných
materiálů dle org.útvarů
Ukázka výstupu z šetření klientů
opouštějících úřad
Hodnocení dle kategorií v
2,pol.2012 (462 respondentů)
Výsledky za všechna šetření v
porovnání s dalšími úřady
(775 respondentů)
Mít výsledky je jen začátek, důležitější
je s nimi pracovat
Zásady Standardů zákaznické orientace – obsah a jak je úspěšně zavést v organizaci
• Co Standardy například upravují?
• Obecné přístupy související s prozákaznickou kulturou úřadu – zdravení na
chodbách, zájem o „bloudící“ klienty, pravidla komunikace apod.
• Každoroční audit prostředí a sběr námětů od zaměstnanců
• Popis očekávaného jednání v úvodu kontaktu s klienty, vstřícnost, zájem, ukončení
kontaktu s klientem
• Totéž pro telefonické a e-mailové kontakty a písemný styk
• Identifikaci zaměstnanců
• Přepojování telefonů v době nepřítomnosti
• Formální stránky e-mailů a odpověď v době nepřítomnosti
• Očekávanou dobu odpovědi na e-maily a další.
Důležité je, že Standardy si vytvářejí zaměstnanci sami v týmu pro zákaznickou
orientaci (I+E tým) pod vedením externích facilitátorů.
• Dodržování Standardů je ověřováno šetřením Mystery Client.
Zpětná vazba, komunikace a
zapojování zaměstnanců
Nástroje, které využíváme:
• Sběr námětů zaměstnanců k prostředí a zákaznické orientaci (e-mail)
• Dotazovna tajemníka aneb na co se bojíte zeptat přímo
• Dotazníky názorů zaměstnanců – na všechny připomínky reagujeme a
vyhodnocujeme plnění
• Dotazníky spokojenosti interních klientů
• S+H tým a I+E tým
• Účast tajemníka na poradách odborů
• Motivačně hodnotící rozhovory a tzv. hodnocení hodnocení
• Sběr námětů zaměstnanců k „problémům“ ve městě – telefon, e-mail, web
• Každé výsledky šetření MC předáváme zaměstnancům, řeší na poradách odborů a
motivují k soutěži mezi org.útvary
• Minimálně 1 x ročně informujeme zaměstnance na hromadných setkáních o
realizovaných projektech, připravovaných aktivitách a o tom čeho jsme dosáhli
• Do databáze cílů a úkolů, kde sledujeme všechny cíle a úkoly ve vazbě na strategii
úřadu má přístup každý zaměstnanec, minimálně 1 x ročně naplňování strategie
vyhodnocujeme a o výsledcích informujeme zaměstnance
Propojení strategického řízení MěÚ se
zákaznickou orientací
Nedílnou součástí naší vize a strategických pilířů je
zákaznická orientace:
„Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám
našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s
profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme
o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme.“
Tři strategické pilíře MěÚ Žďár nad Sázavou
1. Profesionálně obsloužený klient v uživatelsky
příjemném prostředí
2. Zaměstnanec jako motivovaný profesionál
3. Efektivní úřad usilující o zvyšování kvality
Prvky systému řízení lidských zdrojů podporující
uživatelsky přívětivé služby – hodnocení, motivace,
výběr klientsky orientovaných zaměstnanců
• Výše zmiňované motivačně hodnotící rozhovory, databáze cílů a
úkolů, S+H tým, I+E tým, průběžná komunikace se zaměstnanci
apod. Vše máme zpracováno ve strategii řízení lidských zdrojů
včetně role interních lektorů a mentorů.
• Máme zpracován kompetenční model vycházející z hodnot
organizace, který mimo jiné obsahuje také klíčové kompetence ve
vztahu ke klientům (externím i interním). Kompetenční model nám
slouží k:
– hodnocení zaměstnanců,
– rozvoji slabých stránek a využívání silných kompetencí zaměstnanců,
– výběru nových pracovníků.
• Výběrová řízení realizujeme nejen ve vazbě na odborné znalosti a
dovednosti, ale také s ohledem na kompetence vztahové a
komunikační (ke spolupracovníkům, organizaci a KLIENTŮM).
• Výběrová řízení realizujeme formou Assessment Centre
Specifický rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v oblasti
vztahových a komunikačních dovedností
V rámci realizace projektů financovaných z prostředků ESF ČR, OP LZZ jsme realizovali řadu kurzů
měkkých dovedností a zavázali jsme se poskytnout každému zaměstnanci 2 až 6 dnů rozvojových
tréninkových programů ročně. Příklady kurzů pro zaměstnance:
• Osobnost a role
• Komunikační dovednosti
• Asertivita
• Vyjednávání
• Zvládání stresu a Time management
• Řešení konfliktů
• Prezentační dovednosti
• Zákaznická orientace
• Sebepoznání a typologie osobnosti
• Řešení problémů
Příklady kurzů pro vedoucí zaměstnance (cílem bylo mimo jiné posílit vědomí role manažera –
nikoli odborníka - u vedoucích org.útvarů):
• Motivování a vedení druhých
• Řízení změny a efektivní dosahování cílů
• Zpětná vazba a vedení hodnotícího pohovoru
• Zákaznická orientace
• Efektivní komunikace
• Stres management a time management
• Řešení konfliktů
8 kroků k zákaznické orientaci
Zdroj: MVS Projekt, s.r.o.
Děkuji Vám za pozornost
Je čas na Vaše dotazy a připomínky

similar documents