Ulotka - Nasze Dzieci i Zagrożenia

Report
Katarzyna Baćmaga
Kierownik Sekcji
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Radomiu
 Bezrobocie
 Rodzina
 Porzucenie szkoły
 Praca/szkoła (status
edukacyjny i socjokulturowy)
 Bezdomność (status socjokulturowy)
 Przestępczość ( status prawny)
 Spędzanie wolnego czasu
 Brak perspektyw
 Związki
 Dostęp do narkotyków
 Styl życia
 Doświadczenie
przemocy/wykorzystania
 Uzależnienie rodziców od narkotyków,
alkoholu
GŁÓWNE
DOMENY
Biologiczna
Psychologiczna
i behawioralna
CZYNNIKI RYZYKA
CZYNNIKI CHRONIĄCE
• Profil genetyczny
• Historia alkoholizmu lub używania
narkotyków w rodzinie
• Zaburzenia emocjonalne, takie jak:
depresja lub niepokój
• Deficyt kompetencji społecznych
• Pozytywna postawa wobec używania
• Impulsywność
• Wrogość i agresja
• Alienacja
• Niska samoskuteczność, samoocena
• Negatywne zdarzenia / doświadczenia
życiowe
• Buntowniczość
• Trudności w nauce
• Problemy behawioralne
• Temperament
• Wczesne rozpoczęcie używania
• Kompetencje społeczne i reaktywność
społeczna
• Stabilność emocjonalna
• Pozytywny odbiór samego siebie
i wysoka samoskuteczność, samoocena
• Pozytywne zdarzenia / doświadczenia
życiowe
• Umiejętność rozwiązywania problemów
• Zdolności przystosowawcze
• Elastyczność
Społeczna i Środowiskowa
•
•
•
•
•
•
Interakcje w rodzinie
•
•
Nadużywanie alkoholu
narkotyków i/lub i uprawianie
hazardu przez rodziców
Słaba więź z rodziną
Pozostawienie w rodzinie ze
skłonnością do nadużywania lub
skonfliktowaną
Niskie wsparcie ze strony
rodziców
Słaby nadzór rodzicielski
Słabe zarządzanie rodziną,
dyscypliną i rozwiązywaniem
problemów w rodzinie
Postawy aprobujące używanie
przez nastolatków alkoholu lub
innych substancji odurzających
i uprawianie hazardu
Niedostateczne umiejętności
rodziców, szczególnie w
postępowaniu z dziećmi z
trudnościami w nauce lub
problemami behawioralnymi
•
•
•
•
•
•
Pozytywne więzi
Wsparcie emocjonalne
i niestosowanie ostrej krytyki
Poczucie podstawowego zaufania
Wysokie oczekiwania ze strony
rodziców
Jasne reguły i oczekiwania
Nadzór rodzicielski
Społeczna i Środowiskowa
•
•
•
Interakcje w szkole
•
•
•
•
Interakcje w grupie
rówieśniczej
•
•
•
Niepowodzenia w nauce
Niekorzystna atmosfera w
szkole, brak dyscypliny
i poczucia bezpieczeństwa
Niskie wymagania
nauczycieli
Brak jasnej polityki szkoły
wobec używania narkotyków
Brak zaangażowania w
sprawy szkoły
Izolujące/agresywne
zachowania klasy
• Środowisko szkolne okazujące
zainteresowanie i wsparcie
• Wysokie oczekiwania
• Jasne normy i reguły określające
właściwe zachowanie
• Udział, zaangażowanie
i odpowiedzialność młodzieży
w wykonywaniu zadań i
podejmowaniu decyzji w szkole
Kontakty z rówieśnikami,
którzy używają i mają
pozytywny stosunek
do alkoholu, innych środków
odurzających i uprawiania
hazardu
Kontakty z rówieśnikami
wykazującymi inne
zachowania problemowe
Odrzucenie przez
rówieśników
Niskie kompetencje
społeczne
•
•
Zaangażowanie w pozytywne
działania i normy grup
rówieśniczych
Kompetencje społeczne takie,
jak umiejętność podejmowania
decyzji, asertywność
i komunikacja interpersonalna
Społeczna i Środowiskowa
•
•
•
Interakcje
w społeczności
•
•
•
Brak szans
ekonomicznych i
społecznych (w tym szans
edukacyjnych)
Dostępność i spodziewana
atrakcyjność narkotyków i
ich używania
Normy społeczności
promujące lub
zezwalające na używanie
narkotyków lub
uprawianie hazardu
Zamieszkanie w
zubożałych środowiskach
cechujących się wysoka
przestępczością i alienacją
Częste zmiany miejsca
zamieszkania / mobilność
Pozbawienie praw
obywatelskich ze względu
na przynależność
kulturową
•
•
•
•
•
•
•
•
Dostrzeganie przez społeczność
negatywnych konsekwencji
społecznych i zdrowotnych
używania narkotyków
Społeczność okazująca
zainteresowanie
i wsparcie
Dostępność szans
ekonomicznych i społecznych
(w tym szans edukacyjnych)
Wysokie oczekiwanie młodzieży
Posiadanie edukacji medialnej
Przeciw reklama (młodzież
posiadająca wiedzę na temat
reklamy)
Aktywność związana z
religijnością
Działalność sponsorowana
przez społeczność
uzależnienie
- jest to kompleks zjawisk fizjologicznych,
behawioralnych i poznawczych, wśród
których zachowania związane
z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które
były charakterystyczne dla danej osoby.
UZALEŻNIENIE:
 jest to zespół określonych objawów i zachowań, wywołanych nieodpartym pragnieniem
przyjmowania substancji psychoaktywnych (głód psychiczny)
 jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między
chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza
kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie.
Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, to do końca
życia pozostaje osobą uzależnioną .
 jest przewlekłą chorobą centralnego układu nerwowego, która charakteryzuje się okresami
remisji (abstynencji) i nawrotów.
 prowadzi do powstania wielu szkód, m. in.: somatycznych, psychicznych, społecznych
Uzależnienie często kończy się śmiercią z powodu następstw zdrowotnych
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz tolerancja są efektem
uruchomienia wyuczonego układu nagrody. Powstaje w ten sposób mechanizm
samostosowania środków. Substancje, które posiadają zdolność do wywoływania
takiego efektu, charakteryzują trzy wspólne cechy:
 Działają na ośrodkowy układ nerwowy
 Ich działanie jest zgodne z oczekiwaniem, a więc szybkie,
 Natomiast ich wycofanie powoduje objawy abstynencyjne.
Jak wynika z powyższych ustaleń, właściwości te mogą wywołać:
stan nabytej motywacji, czyli silne pragnienie doznawania efektów działania danej
substancji, który może prowadzić do jej nadużywania i w konsekwencji do
uzależnienia.
Uzależnienie jest zespołem, który współtworzą objawy:
swoiste
używanie coraz większej ilości
substancji dla uzyskania tego
samego działania
psychoaktywnego
narastające deficyty witaminowe,
składników mineralnych oraz
pierwiastków śladowych
spowodowane niedożywieniem osób
z nałogiem
nieswoiste
lęk
strach
obniżenie nastroju
stany euforyczne
Substancje psychoaktywne
 Wpływają na centralny układ nerwowy
 Przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości,
uzyskania określonego nastroju, przeżycia ekstremalnych doznań
 Wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne
(np. euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci)
oraz fizyczne (np. wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, pobudzenie)
 Przewlekle przyjmowane mogą prowadzić do uzależnienia, które często nazywane
też jest narkomanią czy toksykomanią
 Mają pochodzenie naturalne lub syntetyczne
 Często, szczególnie w publikacjach popularnych są dzielone na tzw. narkotyki
miękkie (jako bezpieczne, mało szkodliwe) oraz twarde (niebezpieczne, groźne).
Za „narkotyki miękki” uznawana jest np. marihuana. Określenia te są mylące,
nieprawdziwe, dają złudne poczucie bezpieczeństwa np. przy stosowaniu
marihuany.
Podział substancji psychoaktywnych
Alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne
(działające głównie rozluźniająco, uspokajająco, nasennie)
Kanabinole i inne substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki
(działające głównie euforycznie, powodujące omamy, urojenia)
Kokaina i inne substancje stymulujące, nikotyna
(działające pobudzająco, podwyższające nastrój)
W Polsce od 1992 r. obowiązuje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja
Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10)
Wśród substancji psychoaktywnych wyodrębniono szereg grup, przyjmując jako
kryteria podziału:
Powszechność stosowania
Powodowanie problemów zdrowotnych oraz społecznych
Sposób przyjmowania
Klasyfikacja ICD – 10
Wyróżnia zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane przyjmowaniem
następujących substancji psychoaktywnych:
 Alkoholu
 Opiatów
 Kanabinoli
 Leków uspokajających i nasennych
 Kokainy
 Innych niż kokaina substancji stymulujących, w tym kofeiny
 Substancji halucynogennych
 Tytoniu
 Lotnych rozpuszczalników
 Używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub innych substancji niż wyżej wymienione
Drogi przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Substancje psychoaktywne mogą być przyjmowane na różne sposoby.
Wybór drogi często jest dokonywany w zależności od:
 Celu jaki chce się osiągnąć np. szybkie przeniknięcie substancji
do mózgu,
 Postaci narkotyków
 Lęku przed zakażaniem chorobami wszczepiennymi
Drogi przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Dożołądkowa - popularnie nazywana doustną – wchłanianie substancji psychoaktywnej
następuje głównie w żołądku i jelitach. Głównym czynnikiem
wpływającym na wchłanianie się substancji (a w następstwie na efekt
jej działania) jest ilość i skład treści pokarmowej w żołądku. Zazwyczaj
obecność treści pokarmowej opóźnia wchłanianie.
Podjęzykowa - umieszczanie substancji pod językiem. Rozpuszczona w ślinie
substancja jest wchłaniana poprzez błonę śluzową jamy ustnej.
Efekt działania substancji psychoaktywnej następuje szybko
i gwałtownie.
Drogi przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Doodbytnicza - umieszczanie substancji w odbycie, gdzie następuje wchłanianie poprzez
błonę śluzową. Efekt działania substancji następuje szybciej niż przy
zażywaniu doustnym.
Dożylna - efekt działania substancji następuje prawie natychmiastowo, ponieważ nie
występuje proces wchłaniania: substancja jest wprowadzana bezpośrednio do
krwi. Podanie substancji psychoaktywnej drogą dożylną bardzo łatwo może
spowodować przedawkowanie i śmierć oraz szereg innych zagrożeń jak np.
tzw. Infekcji krwiopochodnej (np. zakażenie wirusem HIV, zapalenia wątroby
typu HBV, HCV, posocznice bakteryjne), zatory, miejscowe stany zapalne.
Drogi przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Domięśniowa- substancja wprowadza do mięśnia np. w pośladek, udo, ramię zapewnia
szybsze wchłanianie niż przy zażywaniu doustnym, wolniejsze niż przy
dożylnym. Powikłania infekcjami krwiopochodnymi, miejscowymi
stanami zapalnymi występują tak samo często jak przy przyjmowaniu
dożylnym.
Podskórna
- substancja podawana w podskórną tkankę tłuszczową, w porównaniu
z pozostałymi rodzajami wstrzyknięć, wchłania się najwolniej. Ten sposób
przyjmowania substancji psychoaktywnych jest niepopularny, mimo łatwej
techniki wykonywania zastrzyku.
Drogi przyjmowania substancji
psychoaktywnych
Palenie, inhalacja - wdychanie substancji do płuc, która wchłania się poprzez pęcherzyki
płucne do krwiobiegu. Oczekiwane działanie następuje szybko,
jest porównywalne z działaniem jak przy wstrzykiwaniu dożylnym.
Podrażnienie układu oddechowego jest stałą dolegliwością osób
przyjmujących w ten sposób narkotyki.
Wciąganie do nosa Zwane też „wąchaniem” - wciągana na błony śluzowe nosa
sproszkowana postać substancji psychoaktywnej ulega szybkiemu
wchłanianiu do krwiobiegu. Błony śluzowe nosa i zatok nosowych są
bardzo dobrze ukrwione i dlatego efekt działania narkotyku następuje
bardzo szybko.
Przykład objawów mogących wskazywać
na używanie narkotyków:
 Zmiana wyglądu (zaniedbanie w wyglądzie, higienie osobistej,
sposobie poruszania się, mówienia itp.)
 Charakterystyczny zapach wydychanego powietrza, włosów ,ubrania
 Wahania osobowe nastroju (od radości do przygnębienia)
 Zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność)
 Wychudzenie
 Męczliwość
 Drżenie rąk
 Częste przeziębienia, przewlekły kaszel
 Bóle: żołądka, głowy, w klatce piersiowej
 Częste urazy, ślady po pobiciach
 Napady drgawkowe
Przykład objawów mogących
wskazywać na używanie narkotyków:
Rozwój fizyczny
 Zahamowania wzrostu
 Widoczny spadek energii
 Osłabienie popędu
seksualnego
 Zaburzenia w odżywianiu się
Stan psychiczny














Utrata zainteresowań
Gorsze zapamiętywanie
Trudności w koncentracji
Okresy niepamięci
Przyspieszony tok myślenia,
gonitwa myśli
Mowa bełkotliwa, nie wyraźna
Napady śmiechu
Przygnębienie lub podwyższenie
nastroju
Drażliwość, agresywne
wypowiedzi
Urojenia prześladowcze
Iluzje, omamy
Mówienie do siebie
Napady lęku
Dziwaczne, nie zrozumiałe dla
innych zachowania
Przykład objawów mogących
wskazywać na używanie narkotyków:

Przekrwienie spojówek

Obrzęk powiek



Katar, kichanie

Zapalenie skóry pod nosem

Owrzodzenie lub perforacja przegrody nosa

Obrzęk śluzówki nosa

Krwawienie z nosa

Nie połykanie śliny

Uczucie suchości w ustach

Słodki zapach z ust

Próchnica
Podwójne widzenie
Rozszerzone źrenice wolno reagujące na
światło

Zwężone źrenice nie reagujące na światło

Brak kontroli nad ruchami gałek ocznych

Przemijający wytrzeszcz gałek ocznych
Przykład objawów mogących
wskazywać na używanie narkotyków:
 Ślady po wkłuciach dożylnych,
domięśniowych, wybroczyny,
zasinienia
 Ślady po wyciskaniu
 Powolny chód
 Zastyganie w
niekonwencjonalnych pozycjach
 Obrzęk dłoni, podudzi
 Podrapania „przeczosy”, ropnie
 Poparzenia palców, ciała np. ślady
po oparzeniach papierosami
 Przebarwienia (brązowe plamy na
palcach
 Wzmożona potliwość
 Świąd i pieczenie skóry
 Zaburzenia równowagi
 Pobudzenie ruchowe
 Niezborność ruchowa
Przyczyny sięgania po narkotyki
 Ucieczka od problemów:
 Nadmierne wymagania ze strony szkoły
 Rozpad rodziny
 Trudności w relacjach z rówieśnikami
 Nuda
 Poszukiwanie pobudzenia
 Chęć przystosowania się do grupy
 Ciekawość (jednym z motywów eksperymentowania jest
ciekawość efektów)
Wymiana informacji wśród młodzieży
Portale społecznościowe:
 FACEBOOK
 NASZA KLASA
 FORA DYSKUSYJNE
 GADU-GADU
Spotkania rówieśnicze
Definicja dopalaczy

potoczne określenie grupy różnych substancji lub ich mieszanek
o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym,
nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych
przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
W Polsce dostępne od 2008 roku.

sprzedaż w/w produktów odbywała się do X 2010r
za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów tzw. „smart
shops” lub „fun shops”; aktualnie przez internet .
Ogólna charakterystyka produktów

specyfiki o działaniu stymulującym, halucynogennym, relaksującym oraz
psychodelicznym;

substytuty narkotyków, które działają na człowieka w bardzo podobny sposób
jak prawdziwe narkotyki;

dopalacze dzielimy na syntetyczne (tzw. „party pills”) i pochodzenia
naturalnego (zioła i ich mieszanki);

najczęściej występują w formie tabletek, kapsułek lub suszu;
Ogólna charakterystyka produktów
Hipotetyczny skład „dopalacza”
Substancje deklarowane:
 Liofilizowany ziemniak,
 Natka pietruszki,
 Korzeń marchwi
Produkt o takim składzie deklarowanym na opakowaniu nie powoduje
jakościowych i ilościowych zaburzeń świadomości…
Jeśli po zastosowaniu pojawiają się objawy – oznacza to:
Dodatkowym (nie deklarowanym ) składnikiem „dopalacza” jest
substancja o właściwościach psychoaktywnych .
Mity czy fakty
 „dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych”
 „dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi”
 „dopalacze są legalne w całej Europie”
 „poza tabletkami imprezowymi , dopalacze to w większości zioła
lub ich mieszanki od setek lat wykorzystywane w obrzędach
religijnych.
Żadnej chemii”
Wszystkie
są
pochodzenia
naturalnego.
Ku Refleksji
Czy wystarczająco skuteczna jest kontrola granic ?
Czy efektywne jest ściganie producentów i dilerów?
Czy wystarczy monitoring wizyjny i dyżury nauczycieli w szkole?
Czy dla młodego człowieka odstręczające jest wejście w konflikt
z prawem?
Czy wreszcie mamy skuteczne prawo?
(lista substancji zabronionych – ciągle będzie nieaktualna)
Reklama producentów na stronach internetowych jest:
 Agresywna
 Łatwo dostępna
 Zachęcająca („Szałwia wieszcza” , „Ogon lwa”, „Zioła marzeń”)
 Atrakcyjna (opatrzona optymistycznymi terminami:
 Busters – rakieta
 Legal highs – legalny odlot
 Herbat highs – zielony odlot
Przede wszystkim zaniepokoić powinny:
 tabletki,
 pastylki,
 pigułki,
 mieszanki ziół,
 nalepki
 znaczki,
 fifki, lufki,
 opakowania foliowe
z napisami „smarts”, „boosters”, „legal highs”.
Niebezpieczne sygnały specyficzne sytuacje i przedmioty:
 ciężki, słodkawy zapach w pokoju lub pochodzący z ubrania czy włosów,
 częste wietrzenie pokoju,
 atropina do zakraplania oczu w celu powiększenia drastycznie zmniejszonych źrenic po zażyciu
niektórych substancji psychoaktywnych,
 pojawienie się różnego rodzaju symboli i znaków na plakatach, zeszytach, luźnych kartkach,
notatnikach,
 nagłe zainteresowanie chemią i botaniką,
 próby uprawiania nowych rodzajów roślin, sprowadzanie nasion i sadzonek,
 nadejście niespodziewanych paczek i przesyłek z kraju i zagranicy,
 korzystanie ze skrytek, zamykanie szuflad.
 Jeśli znajdziesz koperty lub pudełka, zapytaj, co zamawiało ?
 Poproś, by pokazało ci przesłany produkt.
 Jeśli twierdzi, że kupiło książkę czy płytę, zapytaj o adres
strony, na której ją zamówił.
 Razem z dzieckiem sprawdź historię zakupów na danej
witrynie internetowej.
Sygnałem ostrzegawczym mogą być powtarzające się
prośby o pieniądze.
Zapytaj, na co je wydaje ? Być może, zaczęło kupować gry
komputerowe lub ubrania czy płyty, ale jeżeli te rzeczy nie
pojawiają się w domu, może potrzebuje pieniędzy na
dopalacze, alkohol lub narkotyki.
Młodzież raczej nie używa słowa dopalacze, dlatego zwróć uwagę na jego
zamienniki, np. tabsy, wlepy, piguły, stuff, buch, lufka, jarać, zarzucać.
Charakterystyczne są też zwroty opisujące stan po zażyciu, takie jak:
ride, fun, joy, jazda, zryty mózg, być na haju itp.
Nawet całkiem niewinne zdania, rozmowy o znaczkach , syropach, mogą
być rozmową o dopalaczach.
Jeśli usłyszysz coś, co wzbudzi twój niepokój, zapytaj dziecko, co
oznacza ten zwrot.
Zmieszanie na twarzy można uznać za podejrzany symptom.
Nie namawiam do przeszukiwania maili – to naruszenie prywatności
dziecka, ale możesz sprawdzić archiwum otwieranych stron.
Jeżeli znajdziesz witryny, które zawierają słowa: „herbs”, „high”, „smart”,
„hyperreal” porozmawiaj o tym z dzieckiem.
W internecie można zamówić dopalacze, ale także dowiedzieć się, jak
samemu wyprodukować takie substancje, gdzie ich szukać.
Czy wiesz np., że duże dawki syropu na kaszel zawierającego efedrynę
wywołują podobne reakcje jak amfetamina?
Zaniepokoić powinny cię:
 napady śmiechu,
 niespożyta energia,
 zmiany nastroju,
 brak kontaktu z otoczeniem,
 senność w ciągu dnia i brak snu w nocy.
Dopalacze mogą wywołać silne lęki, omamy, zaburzenia koncentracji
uwagi,
przyspieszony
oddech,
potliwość,
drżenie
rąk,
problemy
z utrzymaniem równowagi, nawet utratę przytomności. Jeśli podobne
objawy ma twoje dziecko, natychmiast zgłoś się to lekarza!!!
 Brak reakcji rodziców to dla dziecka przyzwolenie na
eksperymentowanie.
 Jeśli zauważysz coś niepokojącego, nie czekaj ! - wyciągaj
konsekwencje
Konsekwencje powinny być:
Zapowiedziane
Nieodroczone w czasie
Adekwatne
Dotkliwe, ale nie upokarzające
 Wyjaśnij, że słyszałaś (-eś) o dopalaczach i wiesz, co oznaczają słowa,
których używa i do czego służą rzeczy znalezione w jego pokoju.
 Stanowczo powiedz: „Nie zgadzam się na to”.
 Wyjaśnij dziecku, że kochasz je i chcesz je chronić, dlatego będziesz je
bardziej kontrolować i na jakiś czas zbierasz kieszonkowe.
 Ostrzeż, że jeśli raz przyłapiesz je z dopalaczami, będziecie musieli
pójść do ośrodka uzależnień i podjąć terapię.
Od kolegów dziecko słyszy, jak fajnie jest po zażyciu dopalaczy, a nie
jakie są niebezpieczne.
 Dlatego powiedz mu, co może je spotkać, przypomnij przykłady dzieciaków, które
trafiły do szpitala.
 Mów prostym, ale obrazowym językiem, żeby dziecko wyobraziło sobie skutki
zażywania dopalaczy. Możesz użyć takich słów jak niedowład, upośledzenie,
zatrucie, paraliż.
 Podsuwaj mu obrazy, które podziałają na wyobraźnię. Wizja nietrzymania moczu
i konieczność korzystania z pamperasa lepiej zapadnie dziecku w pamięć niż
powiedzenie, że przyjmowanie dopalaczy jest niebezpieczne.
 Postaraj się być blisko dziecka.
 Dowiedz się, co dzieje się w jego życiu, z kim się przyjaźni,
jak idzie mu nauka, czy dobrze czuje się w swojej klasie, czym
się ostatnio martwi.
 Odłóż na później swoje zajęcia i bądź dla niego dostępna, gdy
widzisz, że snuje się po domu przygnębione.
TWOJA AKCEPTACJA I BLISKOŚĆ MOGĄ UCHRONIĆ DZIECKO PRZED
SIĘGANIEM PO DOPALACZE
Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki a
wyczerpałeś już inne sposoby, by zdiagnozować sytuację –
możesz sprawdzić to za pomocą testu.
W większości aptek dostępne są testy, które wykrywają
narkotyki w moczu na obecność amfetaminy, kokainy, morfiny,
THC (marihuany, haszyszu)
 Podstawowym materiałem biologicznym do oznaczania obecności substancji
psychoaktywnych jest mocz
 Diagnostyka laboratoryjna moczu pozwala wykazać czy i jakie substancje były
przyjmowane oraz oznaczyć ich stężenie
 W ostatnich latach do tego celu używana jest również ślina, włosy
 Badanie obecności substancji psychoaktywnych we krwi jest stosowane tylko
w uzasadnionych sytuacjach ( przez służby medyczne)
Osoba powinna być poinformowana o potrzebie wykonania badania na obecność
narkotyków w moczu i wyrazić na to zgodę
 Gdy dziecko zaprzecza, a masz podstawy sądzić, że jednak
zażywa narkotyki
 Gdy dziecko przestało używać narkotyków – dla kontroli
utrzymania abstynencji
 Czy dziecko zażyło dany narkotyk w okresie tzw. „ czułości testu”
poprzedzającym badanie,
NA JAKIE PYTANIE NIE ODPOWIE TEST ?
 Czy ktoś jest uzależniony,
 Jak często bierze,
 Jak dużo zażył danego narkotyku.
WAŻNE
Zawsze uważnie przeczytaj instrukcję dołączoną do testu
i stosuj się ściśle do zaleceń, ponieważ testy różnią się
między sobą w zależności od producenta.
Musisz też brać pod uwagę możliwość pomyłki. Szybkie
metody testowania mają swoje ograniczenia i minusy….
Dla nastolatka najważniejsza jest twoja uwaga i rozmowa z tobą,
poczucie zrozumienia i wsparcie. Jeżeli czujesz, że nie możesz
dotrzeć do dziecka, umów się na wspólną wizytę u psychologa,
np. w rejonowej poradni pedagogiczno - psychologicznej
 Konsultacja z terapeutą pomoże ci ustalić, gdzie leży problem
 Pomocy i informacji możesz też poszukać na stronach
internetowych:
www.dopalaczeinfo.pl
www.kbpn.gov.pl
 Szkoła pedagog, wychowawca klasy
psycholog szkolny
 Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień –
ul.1905 Roku 2 tel:501-677-215
Psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin
Terapia dzieci młodzieży zagrożonych uzależnieniem
Poradnictwo
 Karan – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
Centrum Rozwoju Osobowości, Poradnia Rodzinna i Uzależnień –
ul. Reja 5/1 tel: (048) 362-20-46
 Antynarkotykowy telefon zaufania 0 801 199 990
czynny codziennie od16.00 do 21.00, (całkowity koszt rozmowy jak za jeden
impuls)
 Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
 Ogólnopolski telefon zaufania Komendy Głównej Policji 0 800 120 226
czynny codziennie od 13.00 do 21.00, (linia bezpłatna)
 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: www.dopalaczeinfo.pl
Katarzyna Baćmaga
(048) 330-90-47

similar documents