adnan menderes ün*vers*tes* öyp kurum koord

Report
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
KASIM, 2012
AMAÇ
Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim görmeye başlayan
ÖYP Araştırma Görevlileri ve danışmanlarını ADÜ ÖYP
Kurum Koordinatörlüğü ve kaynak kullanımı hakkında
bilgilendirmektir.
ADÜ ÖYP KURUM
KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ
ÖYP Kurum Koordinatörü
(Harcama Yetkilisi)
Prof. Dr. Cengiz Özarslan
Tel: 0 256 218 20 00 (1194)
e-mail: [email protected]
Üye (Gerçekleştirme Görevlisi)
Tuğba Akın
Tel: 0 256 218 20 00 (1207)
e-mail: [email protected]
Üye (Özlük İşleri)
Gökhan Ülkü
Tel: 0 256 218 20 00 (1303)
e-mail: [email protected]
ÖYP ÖĞRENİM SÜRESİ
EK SÜRE
4 yarıyıl 2 yarıyıl
Yüksek lisans için:
Doktora için :
8 yarıyıl 4 yarıyıl
Bütünleştirilmiş doktora için: 10 yarıyıl 4 yarıyıl
 Kendilerine ek süre verilen araştırma görevlileri, ek süre
boyunca, bu program kapsamında verilen desteklerden
yararlanamazlar.
YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki
yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak
üzere yerleştirilir.
 ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine
katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine
katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil
eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.
 Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP
araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim
kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak
atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında
olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı
65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda
kadroları ile ilişikleri kesilir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
 Belirlenen sürelerde 65 geçerli notunu alan ÖYP araştırma
görevlileri eğitim öğretimlerine başlarlar.
 Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP araştırma
görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla altı
ay süreyle yurtdışına gönderilir. Araştırma görevlilerinin yurt
dışında dil eğitimi almalarına ilişkin şartlar YÖK Yürütme
Kurulunca belirlenir.
ÖYP KAYNAK MİKTARI
ÖYP KAYNAK KULLANIMI
YÖK tarafından Üniversiteye aktarılan kaynaklar;
(a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar,
temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve
hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile
eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil)
b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile bunların
danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde
yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları
(6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile
ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP
kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır.
ÖYP KAYNAK KULLANIMI
 Proje ve Seyahat Gider kalemleri arasında kaynak
aktarımı yapılamaz.
 Üniversitemize aktarılan kaynaklardan eğitim süresi
bitimine kadar kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili
hesaplarına iade edilir.
 Yapılan tüm harcamalar YÖK ve Sayıştay denetimine
tabidir.
 ÖYP proje yürütücüleri ve araştırma görevlileri ÖYP
projeleri ile ilgili ayrıca BAP’dan destek alamazlar.
HARCAMA BELGELERİ
Kaynak kullanım öncesi hazırlanması gereken Belgeler;
1. Bütçe Kullanım Talep Formu ve Malzeme İstek
Formu
2. 4. Düzey Bütçe Tertibi Kullanım Dilekçesi
3. Kullanıcı Banka Hesap Bilgi Formu
4. Bağlı Enstitünün belirlemesi gereken Piyasa
Araştırma Görevlilerinin ve Muayene Kabul
Komisyon Üyelerinin Yönetim Kurulu Kararı
SATIN ALMA SÜRECİ
Satın alma işlemlerinde teklif veren firmalar tarafından kaşeli
ve imzalı 3 adet teklif veya proforma fatura teknik
şartnameleri ile birlikte ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne
teslim edilir. Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan
Yaklaşık Maliyet Cetveli, Piyasa Araştırma Tutanağı ve
Muayene Kabul Komisyon Tutanağı ÖYP araştırma
görevlisine imzaları tamamlatılmak üzere gönderilir. Her
evraktan 3 asıl kopya hazırlanır. Kurum Koordinatörlüğüne
teslim edilir ve bunu takiben ödeme işlemi satıcı firmaya
gerçekleştirilir.
Not: Proje ve Seyahat giderlerinde avans verilmemektedir.
YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT
Yurtiçi seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen
formların doldurulması ve ÖYP Kurum
Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
1. Yurtiçi Bilimsel Destek Başvuru Formu
2. Yurtiçi Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu
YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT
Yurtdışı seyahat öncesi ve sonrasında aşağıda belirtilen
formların doldurulması ve ÖYP Kurum
Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
1. Yurtdışı Bilimsel Destek Başvuru Formu
2. Yurtdışı Bilimsel Destek Geri Bildirim Formu
YURTDIŞI ÇALIŞMALAR
 ÖYP araştırma görevlileri, yüksek lisans eğitimleri
süresince en çok üç ay, doktora eğitimleri süresince de
en çok 12 ay yurt dışında bir üniversitede eğitimöğretimlerini veya araştırmalarını sürdürebilirler.
 ÖYP araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 33.
maddesi uyarınca (doktora derecesi almak koşuluyla)
yurtdışında lisansüstü eğitim yapabilirler. Bunun için,
YÖK’ün belirlediği lisansüstü eğitim yapılabilecek
üniversitelerden birinden doktora eğitimine ilişkin
kabul almak ve diğer şartları sağlamış olmak
gerekmektedir.
MECBURİ HİZMET
• Kurum Dışı ÖYP araştırma görevlileri, kadrosunun
bulunduğu üniversiteye karşı sorumlu olmak üzere,
2547 sayılı Kanunun 35 nci maddesi hükmü
çerçevesinde bir mecburi hizmet sözleşmesi imzalar.
• Ek süre de dâhil belirtilen süreler içinde çalışmalarını
tamamlayamayan veya programa devam etmek
istemeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi
hizmet sözleşmesi maddeleri uygulanır.
DANIŞMAN ATAMA
• ÖYP araştırma görevlilerine lisansüstü öğrenim için
kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman
görevlendirilir.
• Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında
hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar.
Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet
yükümlüsü olduğu üniversiteye iletilir.
DANIŞMAN ATAMA
 Doktora derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP
araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını
değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, varsa
mecburi hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev
yapan bir öğretim üyesinin de katılımıyla en az üç
öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme
komitesi oluşturulur.
ÖYP KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
WEB SİTESİ
http://www.idari.adu.edu.tr/oyp

similar documents