Slide 1 - Moravská vysoká škola Olomouc

Report
APSYS
Inovační management
Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
APSYS - IM
A
P
S
Y
S
I
M
• Každý manažer si musí vytvořit svůj vlastní styl řízení, své vlastní
přístupy, které budou odpovídat podmínkám a souvislostem, v nichž
působí. Dosáhnout naplnění nejen podnikových, ale i osobních cílů
/ synergie /.
• Teorie managementu je aplikována na tzv. rovnovážný stav ve firmě
/ tzn. ideál, kdy vše funguje, jak má. Praxe je však diametrálně jiná.
• Cílem přednášky je nastínit teoretická východiska IM / jednotná
terminologie a systémové pojetí / a zabývat se praktickou stránkou
a diskusí - case.
• Struktura prezentace
I.
II.
III.
Manažeři / MQ = IQ + EQ + PQ / a management
Podnik a podnikání (vývoj podniku od založení k bankrotu)
Inovace (7 zdrojů, 7 typů, model řízení inovací)
I. Manažeři a management
A
P
S
Y
S
I
M
Reální manažeři pro reálný svět – úspěšní manažeři mají tři dimenze:
• Racionální řízení, IQ / přirozená inteligence , zdravý rozum ,
analytické schopnosti, podnikatelský úsudek , schopnost pronikat
do podstaty věci/
• Emocionální řízení , EQ / interpersonální dovednosti, týmová práce,
adaptabilita, charisma, schopnost motivovat /
• Politické řízení, PQ / porozumět politickým souvislostem, znalost jak
získat moc, jak používat moc k uskutečňování věcí – prostřednictvím
ostatních lidí /
• Manažerský kvocient , MQ=IQ+EQ+PQ
• Nemusíte být vysokoškolsky vzdělaní a můžete být úspěšní
manažeři.
• Styl řízení každého člověka je jedinečný , stejně jako jeho DNA
I. Manažeři a management
A
P
S
Y
S
I
M
Management – sekvenční procesy
• PLÁNOVÁNÍ
• ORGANIZOVÁNÍ
• VEDENÍ LIDÍ
• KONTROLA
Management-průběžné procesy
• Identifikace problému
• Návrh variant
• Výběr varianty / rozhodování /
• Řešení – realizace
• Zhodnocení výsledků
I. Manažeři a management
Porovnání paradigmat managementu
druhé a třetí vlny
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
Stavba organizace
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
Koncept cesty organizace k prosperitě
společenská odpovědnost
zdroje
PROSPERITA
změna chování
KONKURENCESCHOPNOST
kreativita
aplikace
procesů
využití kapacit
KVALITA
Strategické
aliance
INOVACE
Strategické výhody
Orientace na zákazníka
nástroje
PRODUKTIVITA
Zdravé hospodaření
Úroveň podnikatelských kompetencí organizace
Podnikatelské myšlení
A
P
S
Y
S
I
M
Úroveň angažovanosti pracovníků organizace
Rozvoj (nárůst) podnikatelské
výkonnosti organizace
II. Podnik a podnikání
• Vývoj podniku od zakladatele k bankrotu
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
Fáze životního cyklu firmy
na trhu
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
A
P
S
Y
S
I
M
• Podnikání za účelem zisku pro uspokojení potřeb
lidí
• Ve společnosti / organizaci, podniku, firmě =
synonyma / stejně jako ve FYZICE je směřování k
ROVNOVÁZE jedním ze základních předpokladů
funkčního systému. Tato rovnováha je samozřejmě
dynamická a u společenských jevů to může
znamenat i několik desetiletí.
II. Podnik a podnikání
Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu
ke konkurenční strategii podniku
EKONOMIKA
A
P
S
Y
S
I
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalifikace
Digitalizace
Virtualizace
Molekularizace
Integrace/síťová orientace
Zánik mezičlánků
Konvergence
Inovace
Role zákazníka
Bezprostřednost
Globalizace
Nerovnosti
ORGANIZACE
TECHNOLOGIE
II. Pdnik a podnikání
Vztahy mezi strategií firmy
a strategiemi funkcí
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
Úplný turnround ve společnosti
Program
A
P
S
Y
S
I
M
Definice
A) Jaké jsou příznaky společnosti zralé
na zásadní přeměnu („turnround“)?
B) Jaké jsou hlavní kroky takové přeměny?
C) Jaké jsou nástroje na její uskutečnění?
D) Případová studie
Definice
Turnround je dosažení zásadní změny
v časově omezeném období
Obrat podniku od úpadku k prosperitě
A
P
S
Y
S
I
M
A) Jaké jsou příznaky společnosti zralé
na zásadní přeměnu („turnround“)?
A
P
S
Y
S
I
M
1) Reaktivní přístup
2) Proaktivní přístup
Společnost je zralá na zásadní
přeměnu pokud se „řítí“ do
bezvýchodné situace (v rozmezí
asi jednoho roku tzn.)
Nebo ji s výhledem do několika
let (1 až 5ti let) předvídá, tzn.
musí změnit





 Nákladovou strukturu
 Strukturu zkušeností a
schopností pracovníků
 Technickou základnu
 Výrobkově tržní portfolio
Je na pokraji bankrotu
Rychle ztrácí peníze
Ztrácí zákazníky
Ztrácí trhy
Má bezprostřední nedostatek
hotovosti
 Byla náhle koupena (takeover)
B) Jaké jsou hlavní kroky takové
přeměny
A
P
S
Y
S
I
M
1) Zajistit přístup k financování
2) Učinit a udat zásadní rozhodnutí („politická“
citlivost)
3) Vzít do pevných rukou řízení hotovosti (cash
flow)
4) Zeštíhlit organizaci a administrativu
5) Přehodnotit výrobkově-tržní portfolio
6) Úzce spojit technický vývoj. Proces uvedení
nového výrobku na trh se zákazníkem
7) … zrealizovat „turnround“ a odejít?
C) Jaké jsou nástroje
na uskutečnění přeměny?
A
P
S
Y
S
I
M
„Businnes process re-engineering“ –
restrukturalizace
„Benchmarking“ – Porovnání s konkurencí
„Change Management“ – přizpůsobení se
změnám (LIDI – přizpůsobení org.
struktuře)
„Goal directed project management“ –
úspěšné řízení projektu
D) Případová studie
I. Základní údaje o společnosti Whataco
II. Problémy společnosti
III. Jak jsme je vyřešili?
A
P
S
Y
S
I
M
II. Podnik a podnikání
Platforma dalšího rozvoje
podnikání organizace
PRODUCT
Co nabízet?
PROSTOR
PRO HLEDÁNÍ
NOVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
PEOPLE
Zákazníci?
KDE?
V čem se můžeme
odlišit od rivalů v
oboru?
CO?
(technický rozvoj,
společenské změny,
legislativní úpravy)
PLANET
Ekologie?
A
P
S
Y
S
I
M
Jaké trendy povedou
k rychlejšímu rozvoji
podnikání?
NOVÁ
PLATFORMA
ROZVOJE
(kde existují nenaplněná
očekávání či neuspokojené
potřeby zákazníků?)
JAK?
uplatnit nové trendy v zájmu
potřebné diferenciace?
(účelné a efektivní využití existujících
aktiv pro účely vytvoření nových
podnikatelských způsobilostí)
OBLAST PRO
UPLATNĚNÍ NOVÝCH
PODNIKATELSKÝCH
ZPŮSOBILOSTÍ
III. Inovace
A
P
S
Y
S
I
M
•
•
•
•
•
•
Invence
Inovace
7 zdrojů
7 typů
Funkční model
Druh inovace Vlček str. 16
III. Inovace
Základní pojmy managementu
inovací
• Hlavní představitel J. A. Schumpeter
• Inovace
A
P
S
Y
S
I
M
– Dle Schumpetera „tvůrčí destrukce“, měla by přinést zisk
– Pozitivní i negativní, kvantitativní či kvalitativní posun prvků nebo
vztahů ekonomického organismu
– Splňují podmínku novosti
• Invence
– Je nová myšlenka, nový poznatek, který má za následek změny
ve struktuře podniku
– Absolutní invence (celosvětový impakt) x relativní invence (např.
v technologii)
III. Inovace
Životní cyklus výrobku
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti, bude prodávat
zboží světové špičkové kvality. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací výrobků a služeb na trhu to
znamená věnovat prvořadou pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření
předpokladů, aby prováděné inovace byly podnikatelky úspěšné a firmy se staly excelentními.
A
P
S
Y
S
I
M
Wichterle: „Vzpomínky“
V inovacích, jako v každé jiné práci záleží na TALENTU, na VYNALÉZAVOSTI i na VROZENÝCH
PŘEDPOKLADECH.
Ve firmě se stávají inovace tvrdou, soustředěnou a cílevědomou prací, která klade obrovské nároky na:
•
Píli
•
Vytrvalost
•
Angažovanost
III. Inovace
• APSYS - MI
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Nové technologie vedou
ke změně pracovních požadavků
Výzkum vývoj a inovace je nutno řídit a usměrňovat
podnikatelsky.
Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů
inovačních příležitostí. Podle P. F. Druckera existuje 7 zdrojů
inovací:
A
P
S
Y
S
I
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nečekané události (úspěch, neúspěch),
Rozpory,
Potřeby procesu,
Oborové a tržní struktury,
Demografické faktory,
Změny v pohledu na svět,
Nové znalosti.
III. Inovace
7 typů inovací
A
P
S
Y
S
I
M
•
•
•
•
•
•
•
Výrobkové
Výrobní (procesní, technicko – technologické)
Marketingové
Finanční
Personální
Organizační
Řídicí
III. Inovace
Základní uspořádání inovačního
cyklu
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Efektivní využití hodnot vytvořených
při zpracování inovačního řešení (projektu)
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Schematická představa sběru a vyhodnocování
podnětů pro inovaci produktů organizace
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Schéma hodnotového přístupu
v hodnotovém managementu
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Etapy metodického postupu
hodnotové analýzy
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Vztah marketingového managementu
a procesu tvorby nového výrobku
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
A
P
S
Y
S
I
M
Nejlepší výrobky
Problémové výrobky
Charakteristika:
- Vedoucí na trhu
- Rychlý růst trhu
- Značně ziskové
- Investičně náročné
Charakteristika:
- Rychlý růst
- Stálá ziskovost
- Enormní nároky na peněžní
prostředky
Strategie inovací:
- Ochránit současný podíl na trhu
- Neustále inovace do zdokonalení
výrobku
Strategie inovací:
-
Zdokonalení servisu
Nalezení jiných funkcí
Diferenciace – nalezení jiných trhů,
segmentů trhu
-
Investovat do zvýšení podílu na trhu
(reklama)
Zvolit inovační strategii, která by
pomohla odstranit konkurenci
Neinvestovat a stáhnout z trhu
Soustředit na kout trhu a výrobky
přizpůsobit
III. Inovace
A
P
S
Y
S
I
M
Stálé výrobky
Špatné výrobky
Charakteristika:
Charakteristika:
-
-
Ziskové výrobky
Vytvářejí více peněžních
prostředků než potřebují
Příliš vysoké náklady
Málo příležitostí růstu trhu a
poklesu nákladů
Strategie inovací:
Strategie inovací:
-
-
-
Investovat do zdokonalení
výrobků, do modifikací a
zajistit technologické vedení
Investovat do výrobní
základny, snížit náklady
Udržet nízké ceny
-
Pokusit se přizpůsobit určitému
segmentu, kde by byly chráněny
od konkurence
Vyprodat a nechat
Neinvestovat
Stáhnout z trhu, nevyrábět,
eliminace
III. Inovace
Jak zajistit komerční úspěch
inovačních záměrů
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Nárůst přidané hodnoty
inovačního řešení (záměru)
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Kontinuální proces vyhledávání
inovačních námětů
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Vytváření účelových
strategických aliancí
A
P
S
Y
S
I
M
III. Inovace
Schéma horizontálního Keiretsu
na příkladu Mitsubishi
A
P
S
Y
S
I
M
Literatura
A
P
S
Y
S
M
I
• Grublová, E., Pitra, Z. Sociálně psychologické aspekty
managementu inovací. Olomouc: Moravská vysoká škola
Olomouc, 2010. 246 s.ISBN 78-80-872-40-49-6.
• Owen, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Grada
Publishing, 2008. 224s. ISBN 978-80-247-2400-3.
• Hučka, M., Kislingerová, E. Vývojové tendence velkých
podniků. C.H. Beck, 2011, 275 s. ISBN-978-80-7400-1987.
• Grublová, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava:
Repronis, 2007. 438s. ISBN 80-86122-75-1.
• Pitra, Z. Konkurenční strategie organizací, Praha: Velryba,
2011. 341s. ISBN 978-80-85860-21-4.
Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný
prezentaci
A
P
S
Y
S
M
I
[email protected]
[email protected]

similar documents