folklor_3

Report
Marketing folklóru
SĽUK
Lúčnica
Zemplín
Folklór

Pod pojmom folklór (pôvod zo slov“ folk“
= ľud, „ lore“ – vedomosť, teda “to, čo
ľud vie”) rozumieme kultúrne javy
realizované formami ústnej, hereckej,
tanečnej, dramatickej a hudobno-spevnej
kontaktnej komunikácie.
Rozmanitosť folklórnych
prejavov
Folklórne prejavy sa uskutočňujú v
mnohých typoch a variantoch a podliehajú
kolektívnym normám konkrétneho
lokálneho spoločenstva alebo sociálnej
skupiny.
 V jednotlivých folklórnych prejavoch sa
prelínajú viaceré výrazové prostriedky.

Tri základné typy telies folklóru
na Slovensku:
dedinské folklórne skupiny (DFSk, FSk)
 Folklórne súbory (FS), detskéch folklórne
súbory (DFS)
 profesionálne a poloprofesionálne telesá

Dedinské folklórne skupiny

pôsobia v obciach v rámci celého
Slovenska,

členstvo v skupinách je rôznorodé – od
najmladšej vekovej kategórie až po
najstaršiu, výnimkou nebýva ani súbežné
členstvo viacerých generácií
Marketing a management DFS

činnosť dedinských folklórnych skupín sa
zameriava najmä na zachovávanie a prezentáciu
miestnych tradícií,

financovanie je väčšinou na báze dobrovoľnosti
sponzorov a samofinancovaní členov folklórnej
skupiny,

členovia DFS si takýmto spôsobom vypĺňajú
voľný čas a berú to ako vlastnú zábavu.
Folklórne súbory
zakladajú sa prevažne v mestskom prostredí,
členmi sú obyčajne stredoškolskí a vysokoškolskí
študenti, prípadne pracujúci mladšej vekovej
kategórie,
 repertoár folklórnych súborov má väčšinou širší
regionálny záber,
 niektoré súbory spracúvajú a prezentujú tance a
hudbu z viacerých regiónov Slovenska,
 obdobná situácia je v prípade detských
folklórnych súborov, ktorých v súčasnosti pôsobí
na Slovensku približne tristo.


Folklórne súbory








Zemplín
Železiar
Šarišan
Čarnica
Ekonóm
Technik
Jánošík
Družba








Bystrina
Detva
Zobor
Turiec
Magura
Urpin
Skaličan
Fatran . . .atď.


Mestu Michalovce
ďakujeme za finančnú
podporu FS Zemplín pri
prezentácii v Španielsku
Ďakujeme Ministerstvu
kultúry SR za finančnú
podporu pri zahraničnej
reprezentácii DFS
Zemplínik v Taliansku
Folklórne združenie Zemplín
Folklórne združenie ZEMPLÍN je
zaregistrované v Notárskom centrálnom
registri určených právnických osôb
registrované dňa 23. novembra 2005 pod
spisovou značkou: NCRpo 1649/2005.
 Získané finančné prostriedky budú použité
na podporu činnosti FS Zemplín, DFS
Zemplínik a Zemplínček, ako aj na
propagáciu folklóru na Zemplíne.

Profesionálne umelecké telesá
Slovenský ľudový umelecký kolektív
(SĽUK)
 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia –
Ifjú Szivek.
 Uvedené inštitúcie sú príspevkovými
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry SR a sídlia v Bratislave.
 Poddukliansko-ukrajinský ľudový súbor
(PUĽS) pôsobiaci v rámci Divadla Alexandra
Duchnoviča v Prešove.

1 133 759 Eur
Poloprofesionálne umelecké
telesá
Poloprofesionálnym umeleckým súborom
je Lúčnica.
 Uvedená inštitúcia je príspevkovou
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry SR a sídli v Bratislave.

670 203 eur

Kontrakt US Lúčnica na rok 2010
Kontrakt c. MK - 1765/2009 -102/15 614
na rok 2010 uzavretý medzi Ministerstvom
kultúry SR a štátnou príspevkovou
organizáciou Umeleckým súborom Lúčnica
v Bratislave
Ľudové hudby, spevácke
skupiny, individuálni sólisti
Niektoré folklórne súbory majú okrem
tanečnej zložky aj vlastnú ľudovú hudbu,
príp. spevácku skupinu, ktoré fungujú aj
ako samostatné umelecké telesá.
 Okrem nich pôsobí vo svete folklorizmu aj
množstvo individuálnych sólistov spevákov,
tanečníkov a inštrumentalistov.

Folklórne festivaly a súťaže







K najznámejším folklórnym festivalom
na Slovensku patrí
Folklórny festival Východná,
Medzinárodný folklórny festival Myjava a
Folklórne slávnosti pod Poľanou
Folklórne slávnosti v Detve,
ktoré sa realizujú pod záštitou medzinárodnej
organizácie C.I.O.F.F.
Každoročne na každom z nich účinkuje viac ako
1000 účastníkov zo Slovenska i zahraničia.
Slovenský ľudový umelecký
kolektív – SĽUK

profesionálne umelecké teleso, pôsobiace
v oblasti umeleckého spracovania a
interpretácie folklóru na Slovensku

60 rokov tradície
10 000 predstavení
30 miliónov divákov
60 krajín sveta
široké spektrum programovej ponuky
Čo je typické pre programy
SĽUKu?
Programy SĽUKu vychádzajú z autentických
podôb slovenského ľudového umenia.
 Hudobný a tanečný prejav tohto telesa nesporne
patrí medzi najbohatšie a najrozmanitejšie vo
svete.
 SĽUK predstavuje národné umenie v pôvodnej,
ale aj súčasnej modernej scénickej podobe.
 Má tanečný súbor, malý ľudový orchester a
pravidelne spolupracuje s poprednými
osobnosťami tanečného, hudobného a
výtvarného umenia.

Marketing a management SĽUKu
vedieť sa čo najlepšie
predať
 zaujať každého
diváka svojou
atraktivitou
 „ zarobiť “ na členov
SĽUKu

využívanie mediálne
zaujímavých prvkov
často netypických pre
folklór
 rôznorodosť
programov, čo sa týka
obsahu i regionálneho
záberu

Tanečný súbor
tvorí ho 32 profesionálnych tanečníkov,
prevažne mladých absolventov Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej a Vysokej školy
múzických umení.
 Tanečníci pod vedením umeleckej vedúcej
Jany Puškárovej interpretujú diela
popredných slovenských choreografov.

Čím ešte chce SĽUK zaujať?

Scénický tvar i
vyjadrovacie prostriedky
sú prísne podriadené
autorskému zámeru.
Významný podiel na
celkovom vyznení majú
náročné svetelné,
pyrotechnické a technické
efekty zobrazujúce oheň,
vodu a vietor.

Ťažisko repertoáru tvoria
kompaktné programy,
ktorých základom je
slovenský ľudový tanec
spracovaný v rôznych
štylizačných rovinách.
Repertoár










Budú Hrať
Sen
Strom
Cirkus svet
Tancovali naši vašim
Obrázky zo Slovenska
Návraty do nenávratna
Gašparko
Hudobno-tanečné predstavenie
Zo zlatého fondu J.Kubánku
Cirkus svet
Profesionálni interpréti SĽUKu
Spolupráca tvorivých umelcov a
profesionálnych interpretov vytvára dobré
predpoklady pre široké spektrum
programov.
 Programy SĽUKu sa zameriavajú na
cieľové skupiny od priaznivcov
autentického folklóru až po generácie
vyznávačov scénických šou programov,
vychádzajúcich z folklórneho zázemia.

Ponuka priestorov
V atraktívnom prostredí
Rusovského parku SĽUK
ponúka možnosť využiť
interné aj externé
priestory pre:
 kultúrne podujatia
 spoločenské podujatia
 semináre
 mítingy
 talk show
 promo akcie
 záhradné slávnosti
 plesy
Prenájom priestorov budovy:
 Divadelná sála – hľadisko foyer: kapacita hľadiska 200
miest
 Veľká sála s balkónom a
terasou: 22 x 8m, miest na
sedenie – do 200
 Malá sála s balkónom: 15 x 8m
miest na sedenie – do 120
 Uzavretá terasa, dláždená,
vhodná na gril párty a pre
fajčiarov
Parkovisko v areáli SĽUKu;
kapacita cca. 50 áut
Ponuka podujatí SĽUKu











Zabezpečenie spoločenského
podujatia
zabezpečenie technických
požiadaviek
svetelná, zvuková, javisková réžia
príprava scény a priestorov
služby počas prenájmu
asistencia pri umeleckých
programoch spoločnosti
realizácia umeleckého programu
SĽUKu a iných telies
doprava
catering
poradenský servis
strážna služba
Riešenie vonkajších podujatí
 letné podujatia pred kaštieľom
alebo v parku
 verejné podujatia
 atrakcie – ohňostroj, jazda na
koni, let balónom

Ponuka umeleckých programov
SĽUKu.
hudobno-tanečné programy
 umelecký program ľudovej hudby
 zábavný program ľudovej hudby

Všetky programy ponúkame v priestoroch i
mimo priestorov SĽUKu
 Prenájom a služby nahrávacieho štúdia

Požičovňa krojov

Hlboké
Cífer
Goral
Maľovaní zbojníci
Východ
Gemer
Liptov
Orava
Suchá Hora
CENA POŽIČOVNÉHO:
 Kroj / deň / 14,- Eur
Súčasť kroja / deň / 4,- Eur
informácie na tel.č.:
 02/ 204 78 213
 02/ 204 78 213
 02/ 204 78 257
 02/ 204 78 257
pondelok - piatok 8.00 - 12.00 hod.
POZNÁMKA:
 Kroje nie sú šité na konfekčné čísla, je
potrebné ich osobne vyskúšať.

PREDAJ:
 Nánožky stáčané
Mužské kroje " Hlboké" - lajbliky
Ženské kroje " Cífer" - 2ks
Kostýmy "Benátky" z predstavenia
Báthoryčka
Osobnosti SĽUKu




SĽUK vznikol v roku 1949. Na tvorbe jeho
programu sa od začiatku podieľali významní
slovenskí umelci. Najvýznamnejšou osobnosťou v
histórii telesa je choreograf Juraj Kubánka, ktorý
pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov.
Z ďalších choreografov sa do histórie výrazne
zapísali Jaroslav Moravčík a Ján Ďurovčík.
Hudobný profil SĽUKu najrozsiahlejšou tvorbou
ovplyvnili Július Móži, Tibor Andrašovan, Svetozár
Stračina, Jozef Pálka a ďalší.
V jeho radoch pôsobili také osobnosti ako Rinaldo
Oláh, Ján Berky, bratia Ševčíkovci, Antalíkovci,
Heda Melicherová a mnoho ďalších.
... a všetkých týchto treba
dobre zaplatiť...
Lúčnica
Tanečný súbor je tvorený mladými tanečníkmi,
ktorí iskria skvelou technikou a spontánnym
prejavom.
 Technické kúsky porovnateľné so špičkovými
športovými výkonmi interpretujú tanečníci s
ľahkosťou a obrovským nasadením.
 Krásne mladé dievčatá a skúsení tanečníci
predvádzajú dynamické i poetické tance v
pestrých krojoch z rôznych regiónov.

Orchester Zlaté husle


Tanečný súbor sprevádza malý profesionálny orchester
zložený z excelentných muzikantov – Zlaté husle.
Je zložený z 12 členov s brilantnými schopnosťami a
dlhoročnými skúsenosťami. Orchester účinkuje na
Slovensku i vo svete so širokým repertoárom z rôznych
žánrov hudby.
Osobnosti v čele Lúčnice

Umelecký šéf a choreograf
Prof. Štefan Nosáľ

Asistent choreografa
a pedagóg tanca
Mgr. art. Mikuláš Sivý
Pedagóg tanca
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.
 Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
Repertoár Tanečného súboru
Reprezentačný program
 Mladosť a krása
 60 rokov krásy
 Slovenský triptych
 Hra a svadba
 Karpaty
 Z tej doliny na tú

Marketing a management
Lúčnice
prezentovať krásu slovenského folklóru
 zaujať atraktivitou programu publikum v
zahraničí
 scénicky spracovať folklórne prvky z
rôznych regiónov Slovenska
 vypĺňať voľný čas mladým ľuďom,
umožniť im cestovať

Bohatstvo slovenského folklóru

Reprezentantom tohto
bohatstva je umelecký
súbor Lúčnica, ktorý
svojim majstrovstvom
a fantáziou,
inšpirovaný ľudovou
tradíciou, vytvára
scénické obrazy
s vysokým
umeleckým nábojom
a zároveň zachováva
originalitu tancov.
Folklórny súbor Zemplín
Folklórny súbor ZEMPLÍN
Folklórny súbor ZEMPLÍN - Zemplínske
osvetové stredisko - je amatérske
umelecké teleso, stojace na 4 pilieroch
 tradícia
 hodnoty
 umelecké kvality
 perspektíva

Tradícia
Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po
súčasnosť sa folklórny súbor Zemplín natrvalo
zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako
popredný predstaviteľ ľudového umenia
všetkých slovenských regiónov, ale najmä
regiónu Zemplína.
 Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je
Zemplínske osvetové stredisko so sídlom na ulici
Gorkého 1 v Michalovciach (www.zosmi.sk)

Hodnoty

Folklórny súbor Zemplín je popredným
zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom
kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe
tanečného, hudobného, speváckeho a
výtvarného umenia, čerpajúceho z tradícii našich
predkov.

Aj keď sa toto teleso svojou činnosťou
zameriava na kultúrne dedičstvo zemplínskeho
regiónu, časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné
tance, piesne a zvyky pochádzajúce z ostatných
slovenských regiónov.
Marketing a management

Cieľom existencie tohto telesa je zachovávanie,
zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt
ľudovej umeleckej tvorby.

Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu činnosť
prostredníctvom nespočetných výchovných koncertov pre
školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom
Slovensku.

Dôležitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých
generácií ľudových umelcov prostredníctvom existencie
dvoch detských umeleckých telies – FS Zemplínik a FS
Zemplínček (240 detí), disponujúcich vlastnými
naštudovanými umeleckými programami.
Umelecké kvality
O vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín
svedčí aj viac ako 2500 vystúpení doma a 1100 v
zahraničí.
 Slovenskú republiku v podobe jej ľudovej kultúry
FS Zemplín reprezentoval a jej umenie šíril v 23
štátoch na 4 kontinentoch sveta.
 Bohatá zberateľská činnosť a umelecký archív je
neraz inšpiráciou pre popredné umelecké telesá
a osobnosti umeleckého života.

Perspektíva

FS Zemplín je telesom mladých, telesom
prekypujúcim životom mládeže, ktorá aj napriek
módnym trendom a obrovskému prílivu
zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri
tradičné umenie slovenského národa.

V súčasnosti sa FS Zemplín môže prezentovať
množstvom bohatého a pestrého repertoáru
zameraného na slovenského diváka, ale aj
diváka zahraničného, diváka, pre ktorého je
slovenská kultúra nová.
Repertoár

Bolo to a boli tu

Premiérový program pri príležitosti 50. výročia
vzniku telesa. Program zachytáva doteraz málo
zmapované tradície folklóru Rusínov žijúcich na
východnom Slovensku na začiatku 20. storočia.

Námet, scenár a réžia programu: Milan
Hvižďák
Choreografia: Milan Hvižďák
Hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak
Repertoár


Cesta za tancom
Námet, scenár a réžia programu: Milan
Hviźďák
Choreografia: Milan Hvižďák, Ján Quittner,
Vladimír Michalko, Miroslav Morochovič
Hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak,
Radoslav Gajdoš


Z chlapca muž, z dievčaťa žena
Námet, scenár a réžia programu: Milan
Hviźďák
Choreografia: Milan Hvižďák, Ján Ďurovčík
Hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak,
Radoslav Gajdoš
Repertoár


Z tvorby
Program obsahuje piesne a tance z oblasti Zemplína,
Šariša, Podpoľania, Zamaguria. Jedným z
najzaujímavejších tancov vytvorených za posledné
obdobie bol cigánsky tanec „Vlachiko“ z Kendíc.
Dominantou sú tance zo Zemplína ako dievčenské
karički, parobské cifri, pozdišovské čapáše a čardáše.
Námet, scenár a réžia programu: Milan Hvižďák
Choreografia: Milan Hvižďák, Pavol Bútor a Ján
Ďurovčík
Hudobné spracovanie: Peter Jantoščiak, Štefan
Molota, Ivan Dubovec, Jaroslav Stráňavský,
Štefan Salay, Eduard Tokár, Radoslav Gajdoš,
Viktor Gliganič, Ivan Žecik
Ľudová hudba FS ZEMPLÍN

Zahrajte hudáci

Program ľudovej hudby FS Zemplín. V programe zaznievajú
koncertatné skladby ľudového charakteru pre sólo husle, klarinet,
cimbal.

Ďalšiu časť programu tvoria diela z klasiky, jazzu, word music.
Ľudová hudba v tomto programe zachytáva široký záber folklóru –
zemplín, spiš, terchová, detva, myjava, huculi, transylvánia,
rumunský a maďarský folklór.

Veľká škála farebnosti nástrojov – píšťalky, fujary, gajdice, okarína,
saxofón, akordeón, hoboj, trúbka, gitary.
Hudobne sa na programe podieľali: Štefan Molota,
Peter Jantoščiak, Radoslav Gajdoš, Ľubomír
Buraš, Ivan Dubovec, Jaroslav Stráňavský
Zemplín v Turecku 2009
Zemplín v Turecku 2009
VIDEO SĽUK
VIDEO LÚČNICA
VIDEO ZEMPLÍN
Suboristi si občas zarábali ...
Veľmi často „vypomáhali“
pri školských akciách
Zemplín vo Východnej
Zemplín vo Východnej
Ďakujem za pozornosť.
[email protected]

similar documents