Pranešimas

Report
Klaipėda universitetas
Integruota sveikatos priežiūra lėtinių neinfekcinių ligų
valdymui
(Imprim projekto rezultatai)
Arnoldas Jurgutis, dr. , prof.
Visuomenės sveikatos katedra
Klaipėdos universitetas
Part-financed by the European
Union
(European Regional Development
Fund and European Neighbourhood
and Partnership Instrument)
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Pranešimo planas
• Patirtis plėtojant PSP komandinį darbą ir
horizontalią integraciją Lietuvoje
• Imprim projekto veiklos vertinant populiacijos
poliligotumą, bei ambulatorinių paslaugų
vartojimą
• Aukšto poliligotumo pacientų poreikiai ir pacientų
srautų ambulatorinei priežiūrai netoygumai
• Poreikiai ir kliūtis integruotai sveikatos priežiūrai
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
ES PHARE Projektas PSP Plėtrai 2000 m.
5 Darbinis Paketas: PSP Komandų mokymas
• Orientuota į šeimą ir bendruomenę PSP gali būti
įgyvendinama tik sutelkiant multiprofesines
komandas
• Nebūtina telkti komandas toje pačioje
institucijoje, galimas bendradarbiavimas tarp
sektorių
• Bendradarbiavimo ir komandinio darbo
kompetencijoms - interprofesinis mokymas
• Organizavimo modelis ir organizacijos kultūra turi
būti palanki bendradarbiavimui
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
KLAIPEDA UNIVERSITY
ES PHARE Projektas PSP Plėtrai 1999-2000 m.
5 Darbinis Paketas: PSP Komandų mokymas
Šeimos
gydytojas
Vietinės
valdžios
atstovai
Socialinis
darbuotojas
Individai
Šeimos
Bednruomenė
PSP
slaugytoja
Visuomenės
sveikatos
specialistai
Reabilitacijos
slaugytoja
Akušerė
Teachers,
NGO,
Etc.
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
KLAIPEDA UNIVERSITY
Klaipėdos
universitetas
Šiaurės Matmens Partnerystės VS ir SG
inicijuoti projektai:
ImPrim – Visuomenės sveikatos gerinimas
skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės
sveikatos priežiūros sistemų išdėstymą
(2010 sausis – 2013 kovas)
TIKSLAS:
Gerinti visuomenės sveikatą skatinant tolygų aukštos kokybės
pirminės sveikatos priežiūros išsidėstymą
INTEGBALT - Integrated care for senior citizens around the
Baltic Sea (rengiamas naujas projektas)
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
• ImPrim projekto tikslas – skatinti tolygų aukštos
kokybės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išdėstymą
Baltijos jūros regione.
• 2010 – 2012 m
• 12 organizacijų, 7 šalyse (Baltarusija, Estija,
Latvija, Lietuva, Suomija, Švedija)
• DP3 tikslas – nustatyti, išbandyti ir siūlyti būdus,
kaip pagerinti finansinių išteklių paskirstymą PSP
tarptautiniu, valstybiniu ir regioniniu lygiu
• DP5: vienas iš rezultatų: Sveikatos sinergija –
asmens ir visuomenės sveikatos integracijos
modelis (Higienos Institutas)
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Iššūkiai PSP gydytojų ir slaugytojų požiūriu
Lietuvos ir Latvijos PSP gydytojų ir slaugytojų tikslinių grupių interviu:
• Pacientai:
– Senesni
– Su lėtinėmis ligomis ir vis daugiau kompleksinių (aukšto
poliligotumo
– Tarpusavyje susijusios sveikatos ir socialinės problemos
– Labiau informuoti
– Daugiau reikalaujantys
– Agresyvesni
– Labiau pasitikintys savimi, mažiau tikintys gydytojais, dažnesni
konfliktai
– ...
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Iššūkiai PSP gydytojų ir slaugytojų požiūriu (2)
• Organizaciniai:
– Vis didesni pacientų srautai...
– Didėjantis krūvis...
– Daugiau atsakomybės už problemas, kurios anksčiau buvo
antro lygio specialistų komeptencijai
– Vis dažnesni nepagrįsti pacientų reikalavimai, ne gydytojo
kompetencijai
– Nėra laiko prevencijai, pokalbiui su pacientu,
– Sunku išlaikyti tęstinumą su pacientais, dažnai naudojasi
siūlomom „patraukliom“ epizodinėm paslaugomis
– Gydytojai nemoka/nenori deleguoti funkcijų slaugytojoms
– Nepakankamai skatinamas aktyvesnis darbas su pacientais
bendruomenėje
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klaipėdos
universitetas
Aukšto poliligotumo (kompleksiniai) pacientai
Iššūkis tradicinėms į diagnozes orientuotiems priežiūros
modeliams
• iki 65 proc. vyresnio amžiaus žmonių turi du ar daugiau lėtinių
susirgimų
• 2 proc. l. aukšto poliligotumo pacientai sunaudoja iki 30 proc.
SP išteklių!
• Dažnai dominuoja psichosocialiniai problemos aspektai
• Ribotos galimybės į diagnozes orientuotų priežiūros
gairių/standartų taikymui
• Nebūtinai aukštas poliligotumas būdingas tik vyresniame
amžiuje (amžius – nepakankamas prognostinis kriterijus)
Suhrcke & Urban, 2006
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Suderintų klinikinių grupių sistema Adjusted
Clinical Groups - ACG
• Centruotas į pacientą, sveikatos būklės
vertinimo instrumentas
• Jos pagrindas:
– Dažniausiai pasitaikančios ADGs
kombinacijos
– Amžius
– Lytis
• Viena ACG pacientui per tam tikra laiką
• 92 ACG
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Populiacijos sergamumo lygio nustatymui - suderintų
klinikinių grupių sistema (Johns Hopkins universiteto)
Time Period (e.g., 1 year)
Treated
Morbidities
Visit 1
Diagnostic
Codes
Morbidity
Groups
ICD Code A
ADG10
ICD Code B
Visit 2
ICD Code C
ADG21
Visit 3
ICD Code D
ADG03
Clinician
Judgment
Clinical
Grouping
ACG
Category
Data
Analysis
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klaipėda universitetas
Išteklių sunaudojimo kategorijos (RUB –
Resource Utilization Bands) pagal ACG sistemą
• RUB 0 – asmenys, nenaudojantys sveikatos priežiūros
paslaugų,
• RUB 1 – sąlyginai „sveiki“ naudotojai,
• RUB 2 – lengvai sergantys asmenys,
• RUB 3 – vidutiniškai sergantys asmenys (sergantys keliomis
lėtinėmis ligomis),
• RUB 4 – sunkiai sergantys asmenys (sergantys keliomis
lėtinėmis ligomis su komplikacijomis) aukšto poliligotumo,
• RUB 5 – labai sunkiai sergantys (l. aukšto poliligotumo grupė).
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Aukšto poliligotumo pacientų paplitimas 2009 -2011 m
Klaipedos apskrityje (viso 410000 gyv)
Labiau auga kaime nuo 5,6 proc. iki 6,0 proc. nei mieste – nuo 5,3 proc. iki
5,7 proc.
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klaipėda universitetas
Ambulatorinių apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui
atitinkamoje išteklių sunaudojimo grupėje Klaipėdos
apskrityje, 2011
• Siuntimai į 2 ir 3 lygi - 18 x daugiau l.auksto poliligotumo grupėje
• Išreikšti netolygumai siuntimų į antrą ir trečia lygį, lyginant skirtgas
PSP – iki 5X
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klaipėda universitetas
PSP įstaigų populiacijų pasiskirstymas išteklių sunaudojimo kategorijose
Klaipėdos mieste ir rajone, 2012.
Private PHC 29
Private PHC 28
Private PHC 27
Private PHC 24
Private PHC 23
Private PHC 21
Private PHC 19
Private PHC 15
Private PHC 13
Public PHC 19
Private PHC 12
Private PHC 11
Private PHC 10
Private PHC 9
Private PHC 8
Private PHC 6
Private PHC 26
Private PHC 25
Private PHC 1
Public PHC 13
Private PHC 3
Public PHC 10
Public PHC 9
Public PHC 7
Public PHC 2
Public PHC 1
RUB 0
RUB 1
RUB 2
RUB 3
RUB 4
RUB 5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Aukšto poliligotumo paplitimas (RUB 4&5) labai varijuoja skirtingose pirminės sveikatos
priežiūros įstaigose: nuo 3,2 proc. iki 8,9 proc., vidurkis – 5,4 proc.
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Faktinio/tikėtino pagal poliligotumą (Observed/Expected) siuntimų
konsultacijoms dažnumo santykis
Klaipėdos aposkrities gydymo įstaigose 2011 m.
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klaipėda universitetas
L. aukšto poliligotumo pacientams
integruota sveikatos priežiūra
• Lyginant skirtingų PSP įstaigų populiacijas l. aukšto
poliligotumo pacientų - nuo 0.11% iki 3.05%
• Dideli poreikiai antro ir trečio lygio SP paslaugų, išreikšti
srautų netolygumai lyginant skirtingų PSP populiacijas
• Galimybės racionalesnės priežiūros bendruomenės lygmenyje:
– daugiau horizontalios, nei vertikalios integracijos,
– būtina centruota į pacientą, ne į diagnozę priežiūra,
– priemonių paciento įgalinimui diegimas
– lankstesnės jų poreikiams trumpalaikio stacionarinio
gydymo galimybės (ne brangios specializuotos
stacionarinės paslaugos!)
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Kliūtys racionaliai integruotai priežiūrai
• Įsitvirtinę tradiciniai į diagnozes ir jų gydymą
orientuoti priežiūros modeliai
• Skatinimas slaugai ir globai bendruomenėje – SP1,
SP2 – orientacija į diagnozes
• Bendradarbiavimo ir komandinio darbo patirties
stoka
• Slaugytojų kompetencijos, lyderystės įgūdžiai, atvejų
vadybininkų poreikis
• Vertikalios integracijos modelių dominavimas,
• Technologijų tiekėjų interesas vertikalios integracijos
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28
Klausimai diskusijai
Galimybės/kliūtys integruotai sveikatos priežiūrai
Lietuvoje
• sveikatos ir socialinio sektoriaus paslaugų
integracijai
• pirminio ir antrinio (tretinio) lygio paslaugų
integracijai
Kokios profesinės grupės dalyvauja integracijoje?
Naujų kompetencijų ir/ar specialistų poreikiai?
Kokios priemonės paciento, jo šeimos narių
įgalinimui ?
SVEIKATOS SISTEMOS VYSTYMO
PERSPEKTYVOS. MRU. 2013 10 28

similar documents