Övriga frågor

Report
RAKEL
Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer
och ErsättningsmodelLer
den 18 september 2014
Agenda den 18 september 2014
1. Viktlistor 2015 (information) – Marcus Edenström
2. Regional ACG-rapport – Martin Fredriksson
3. Regional InformatikGrupp (RIG) – Mats Lööf
4. Anteckningar från föregående möte
5. Information från nationella grupper
6. Aktuellt om Registreringsregler
7. Aktuellt om Ersättningsmodeller – utgick av tidsskäl
8. Aktuellt om Prestationsredovisning
9. Aktuella Terminologifrågor – utgick av tidsskäl
10. Övriga frågor
RAKEL 18 september 2014
Regional ACG-rapport
Viktlistor 2015
Regional InformatikGrupp
- se separata bildspel
RAKEL 18 september 2014
Synpunkter på
minnesanteckningar från
föregående möte?
RAKEL 18 september 2014
Övriga frågor ?
1.
2.
3.
4.
Boka mötestider 2015
Användning TB
Besökstyp J
Upphandlad klassifikationsutbildning
RAKEL 18 september 2014
Information från nationella grupper
•
•
•
•
•
Leif rapporterar
Controllernätverket
ACG-nätverk
Vårdvalsnätverk
Ersättningsmodeller Vårdval
(undergrupp till Vårdvalsnätverket)
RAKEL 18 september 2014
Registreringsregler
 Beskrivningstexter – regionala åtgärdskoder VV Rehab
 Besökstyp V (förändrad beskrivning)
 Besökstyp P
 Besökstyper DE, GE, ME vs E
 Tandläkare
RAKEL 18 september 2014
Besökstyp V - Vaccination
•
Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med
sjukhusens prestationsredovisning
Förslag till ny beskrivning: ”Används endast då
vaccinationen sker i förebyggande syfte och
patienten betalar själv.”
KlassReg och Förvaltningsgrupp Elvis står bakom
förslaget.
RAKEL 18 september 2014
Besökstyp P – Preoperativt besök
•
Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med
sjukhusens prestationsredovisning. Dessutom
önskemål att göra besökstypen regional.
Förslag till ny beskrivning: ” Preoperativ bedömning
som sker inför ett operation-/behandlingstillfälle
och där patienten går hem innan tidpunkt för
operation/behandling.”
KlassReg föreslår att besökstypen också fortsatt är
lokal – efterlyst statistik går att få ut på annat sätt
RAKEL 18 september 2014
Besökstyper ME, GE, DE vs E
•
Förvaltningsgruppen för Väntetidsdatabasen har
efterfrågat nya besökstyper för att kunna särskilja
typ av efterföljande vårdkontakt. Förslag till
beteckning och beskrivning har formulerats och
tidigare behandlats i RAKEL
KlassReg är oeniga om genomförande av dessa nya
besökstyper och föreslår ingen förändring.
RAKEL 18 september 2014
Yrkeskategori tandläkare
•
Freja förvaltningsgrupp har efterlyst förtydligande av
hur besök hos tandläkare ska grupperas
Vid uppgiftslämnandet till SKL ska tandläkare
räknas till gruppen läkare. Också i Vega klassas
tandläkare som läkare.
Förslag till beslut: Tandläkare grupperas till läkare
vid rapportering i olika system inom regionen
RAKEL 18 september 2014
Prestationsredovisning
RAKEL 18 september 2014
RAKEL har tidigare ställt sig bakom;
• Beslutsprocess avseende regionala
registreringsregler och koder för sjukhusvård
• Grundregler för prestationsredovisning
(rapporteringsregel i Controller)
• Motpart vid prestationsredovisning
• Data för prestationsredovisning ska föras från
VEGA till Cognos Controller
RAKEL 18 september 2014
Grundregler för prestationsredovisning
Förslag till rapportering-/avstämningsregel
Grundregel 1 Rapportering Controller : Respektive sjukhus rapporterar den vård som producerats
inom den egna förvaltningen oavsett hur och av vem den ersätts. Nämnderna rapporterar den vård
som invånarna konsumerat oavsett vart den producerats och av vem den ersätts.
Grundregel 2 Avstämning överenskommelse/tilläggsbeställning : Avstämning av överenskommelser
och tilläggsbestälningar sker via fakturaunderlag i Freja där hänsyn tas till vem som ersätter vården.
RAKEL 18 september 2014
Frågor som återstår att ta ställning till;
• Regelverk för sammanvägning av prestationer
sjukhusvård
• Redovisning av primärvårdens prestationer
• Regelverk för sammanvägning av prestationer
primärvård
RAKEL 18 september 2014
Sammanvägda prestationer
sjukhusvård
RAKEL 18 september 2014
Sammanställning över sjukhusens procentuella produktionsförändring mellan
2013 och 2012 med det nya och gamla beräkningssättet, se tabell nedan:
Analys - effekten
av förändring
sammanvägda
prestationer
Sjukhus
AL
FS
KS
NU
SkaS
SU
SÄS
% förändring % förändring
2013-2012
2013-2012
nytt sätt att gammalt sätt
beräkna
att beräkna
3,2
0,9
0,7
0,5
-0,3
-2,6
-0,4
1,4
-1,7
-0,3
-1,4
-1,3
2,6
0,1
Om produktionsförändringen mellan 2013 och 2012 sammanvägs enligt det nya beräkningssättet
blir skillnaden vid jämförelse med det gamla beräkningssättet enligt tabellen nedan.
Typ av vård
Somatisk slutenvård
Med rehab
Psykiatrisk slutenvård
Somatisk öppenvård
Psykiatrisk öppenvård
TOTALT
Förändring av medelvårdtid psykiatri (dagar)
RAKEL 18 september 2014
KS
NU
SkaS
SU
SÄS
0
0
305
1
64
370
0
0
-1 009
-326
10
-1 325
0
0
-703
-289
-53
-1 045
0
35
-124
-488
57
-519
0
57
410
334
-128
673
1,7
-2,1
-1,6
-0,3
1,1
Förslag till ny sammanvägning av prestationer
• För medicinsk rehabilitering (MVO 551) och barnrehabilitering (MVO
251) föreslås att DRG-vikt används istället för vårddygn vid
sammanvägningen. Detta är möjligt då data levereras direkt från
Vega till Cognos Controller och beroende till ersättningsmodell inte
längre finns
• Använda samma vikt för somatiska besök oavsett vårdgivarkategori.
Detta gäller inte för dagkirurgi och dagmedicin där förslaget är att
fortsätta använda DRG-vikten
• Använda samma vikt för psykiatriska besök oavsett vårdgivarkategori
• Särskild viktning för ytterfall – skuggning under 2015 för eventuellt
beslut inför 2016
• Omräkning av vikter
RAKEL 18 september 2014
Förslag till ny sammanvägning av prestationer
Förslaget till den ny beräkning innebär att prestationer omräknas till
DRG-poäng med nedanstående faktor:
- x,xx ggr antalet vårddagar inom vuxenpsykiatrisk slutenvård
- 0,20 ggr antalet vårddagar inom barn- och ungdomspsykiatrisk
slutenvård
- 0,07 ggr antalet vårddagar inom rättspsykiatrisk slutenvård
- 0,06 ggr antalet besök inom somatisk öppenvård (exkl dagkirurgi och
dagmedicin)
- 0,05 ggr antalet besök inom vuxenpsykiatrisk öppenvård (inklusive
rättspsykiatri)
- 0,10 ggr antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk
öppenvård
RAKEL 18 september 2014
Förslag prestationsredovisning primärvård
VG Pv
 Besök läkare
 Besök ssk
 Besök beteendevetare
 Besök övriga vårdgivare
 Telefonkontakt läkare
Vårdval Rehab
 Besök fysioterapeut/sjukgymnast
 Besök arbetsterapeut
 Besök övriga vårdgivare
RAKEL 18 september 2014
Förslag prestationsredovisning primärvård
Beställd primärvård
 Besök läkare
 Besök ssk
 Besök beteendevetare
 Besök övriga vårdgivare
 Telefonkontakt läkare
Övrig specialiserad vård (BUM och gyn)
 Besök läkare
 Besök övriga yrkeskategorier
Samma vikt för samtliga besök – telefon 0,3
RAKEL 18 september 2014
Aktuella terminologifrågor ?
RAKEL 18 september 2014
Övriga frågor
1. Förslag mötestider 2015
2. Användning TB – utgick av tidsskäl
3. Tidigare beslut om besökstyp J – utgick av
tidsskäl
4. Upphandlad klassifikationsutbildning
RAKEL 18 september 2014
Kommande möten 2014
Torsdagen den 20 november, klockan 13-16
RAKEL 18 september 2014
Förslag mötestider 2015
Torsdagen den 19 mars, klockan 13 - 16
Torsdagen den 21 maj, klockan 13 – 16
Torsdagen den 17 september, klockan 13 - 16
Torsdagen den 19 november, klockan 13 - 16
RAKEL 18 september 2014

similar documents