PowerPoint-presentation

Report
Investeringar
för framtidens
välfärd
Landstingets budget 2014
Verksamhetsförändringar
Barn och ungdomars hälsa
• dietister och logopeder
• utbyggt vaccinationsprogram
• psykisk hälsa
• barnahus
Primärvård
• hälsosamtal
• risk- och missbruksvård
• alternativ till våld
Verksamhetsförändringar
Specialiserad vård
• vårdval inom urologi och ögonsjukvård
• screening av tjocktarmscancer
• strokevård
• vårdplatsgaranti
• Forskning
• höjda patientavgifter i sluten vård
Samverkan
• Ledningssystem för samverkan
• Bättre liv för sjuka äldre
• Ledningsplan för psykiatrin i länet ska stärka samverkan
och arbeta för en likvärdig psykiatrisk vård för alla patienter
Ledningssystem för samverkan
Finansiella mål för långsiktighet
och uthållighet
• Positivt resultat som motsvarar minst 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag (ca 180 mnkr)
• Egenfinansiering av investeringar
Konsumtionsnivå
– utveckling genom omdisponering
Budget
2014
Plan
2015
Plan
2016
17
30
45
-10
-20
-20
31
50
75
Kraftsamling – kostnadsanpassning
-50
-100
-100
Beräknad konsumtionsförändring
-12
-70
0
Hälso- och sjukvård exklusive tandvård
Tandvård – kostnadsanpassning
Kollektivtrafik – regionalt trafikförsörjningsprogram
Skattehöjning 40 öre
12
11.8
11.6
11.4
11.2
11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
Investeringsprogram
Mnkr
2013
2014
2015
2016
Fastigheter
270
400
360
400
Inventarier
160
160
160
160
60
60
60
60
490
620
580
620
IT
Summa
Resultatbudget
Resultatbudget
Tabell x: Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Kommunal utjämning och statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets Resultat
Prognos
2013
1 945
-9 809
-335
-8 199
Budget
2014
1 864
-10 167
-348
-8 651
Plan
2015
1 897
-10 404
-365
-8 882
Plan
2016
1 938
-10 765
-381
-9 208
6 581
1 992
7 080
1 963
7 368
1 882
7 751
1 797
230
-259
182
-232
182
-232
184
-234
345
342
318
290
Egenfinansiering av investeringar
Tabell X: Egenfinansiering av investeringar
Prognos
2013
Resultat
345
Avskrivningsmedel
335
Egna medel
680
Investeringar
Brist(-)/sparande
Budget
2014
342
348
690
Plan
2015
318
365
673
Plan
2016
290
381
671
-420
-640
-580
-620
260
50
103
51
För framtidens välfärd
•
•
•
•
•
Investeringar
Stärka resurserna
Bättre vård och välfärd till lägre kostnad
Hållbar utveckling, ökat resande och minskad energiförbrukning
Regionbildning
Justeringar och uppräkningar
Post
Löner
Sociala avgifter
Intern ränta
Basläkemedel (5613)
Index / Procent
2,5%
44,13% (42,32%)
2,9% (oförändrad)
-2,2%
Sjukhusspecifika läkemedel (5613)
samt läkemedel på rekvisition (5611)
5% (2,5% till förvaltning, 2,5% till
hantering av ”nya dyra läkemedel”)
Förbrukning
Vägt index exklusive läkemedel (LPIK)
1,4%
2,7%
Budget primärvård 2014
Förändringar
Belopp mnkr
Riskbruk, missbruk
+2,8 (7,0)
1177 Kontaktcenter
-1,5
Sjukresor, Länstrafiken
-3,0
Receptläkemedel
+1,0
Basläkemedel 2013, - 5,6% (-5,1% -0,5%)
-19,4
Apodos
-6,7
Basläkemedel 2014, - 2,2%
-7,8
Rekvistionsläkemedel 2014, + 2,5%
+0,2
Kompensation löner och inflation + 2,7%
27,7
Medicinsk diagnostik
?
Förändringar primärvård
• Vårdpeng
– ACG 50% eller 75%
– Nya åldersvikter
• Missbruk/beroende
– Tillskott till budget
– Kvalitets- och prestationsersättning
• Hälsosamtal
– Höjd ersättning
Ersättningsmodell primärvård
Ersättning
Vårdpeng
Totalbelopp
Fördelning
1 164 496
83%
Täckningsgrad
54 299
4%
Resultatrelaterad ersättning
Frikortsersättning
51 238
48 834
4%
3%
ST-läkare
37 401
3%
Läkaransvar i särskilda boenden
12 409
1%
Hälsosamtal
Missbruk och beroende
8 000
7 000
0,5%
0,5%
Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten
6 170
0,5%
4 417
4 000
1 398 263
0,5%
0,5%
Tolk
Glesbygdsersättning
Totalt
Total budget och vårdpeng
ACG 75/Ålder 25
Ålder
18%
ACG
53%
Övrigt
17%
CNI
12%
Total budget och vårdpeng
ACG 50/Ålder 50
Ålder
35%
Övrigt
17%
ACG
35%
CNI
13%
Vårdpeng – CNI 2014
Oförändrad ersättning:
1,0 CNI-poäng ger 242 kronor.
Vårdpeng – ACG/Ålder
ACG 64% och Ålder 21% eller ACG 42,5% och Ålder 42,5%
Beslutet berör endast fördelningen av vårdpengen
(avsnitt 6.1).
Vårdpengens fördelning – ACG/Ålder
50/50
1 relativ ACG-poäng: 1 448 kr
Ålder
Poäng
Per individ
och år
0-24
0,3
438 kr
25-44
0,5
45-64
75/25
1 relativ ACG-poäng: 2 171 kr
Ålder
Poäng
Per individ
och år
0-24
0,2
171 kr
731 kr
25-44
0,5
426 kr
1,0
1 462 kr
45-64
1,0
853 kr
65-79
2,0
2 923 kr
65-79
1,8
1 535 kr
80-
4,0
5 846 kr
80-
2,6
2 218 kr
Läkarförsörjning
Antal ST-läkare i primärvården
Augusti 2010: 53,6
Augusti 2013: 85
•
•
•
•
Budgeten justerad enligt index
Budget för 53,7 tjänster 2014
Ersättning per ST-läkare/mån: 58 600 kronor
Inget anställningstak 2014
Missbruk och beroende
• Kvalitetsersättning
– Särskild kompetens och lokala överenskommelser
20 kronor/invånare
• Prestationsersättning
– Behandling av patienter med missbruk och beroende
20 kronor/invånare
Hälsosamtal
• Ersättningen för hälsosamtal höjs
från 600 kronor till 900 kronor.
Täckningsgrad
• 159 kronor per invånare till alla vårdcentraler.
• Ny ersättningsmodell för täckningsgrad för primärvård och
specialiserad vård från och med 2015.
Riktade statsbidrag
• Statsbidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i
taget.
• Vårdcentralerna förväntas delta i vissa förbättringsområden
enligt överenskommelserna med staten.
• Modeller för ersättning utvecklas när överenskommelserna
mellan Socialdepartementet och SKL slutits.
Prestationsersättningar statsbidrag
•
•
•
•
•
•
Sjukskrivningsmiljarden
Rehabgarantin
SveDem
Palliativregistret
Undvikbar slutenvård/återinskrivningar
Gömda/papperslösa
Kom ihåg
• Primärvårdsforum 20 november
• Utvecklingskraft primärvård 17 december

similar documents