Urmas Ustav

Report
KUIDAS MÜÜA EDUKALT SUURTELE
JAEKETTIDELE?
Millistele lepingupunktidele
tähelepanu pöörata?
Urmas Ustav
Partner/Vandeadvokaat
Advokaadibüroo LEXTAL
19.02.2013
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Teemad
• JAEKETTIDEGA SÕLMITAVATE LEPINGUTE ANALÜÜS TOOTJA
JA TARNIJA SEISUKOHALT
• KÕIGE KRIITILISEMAD PUNKTID
• KUIDAS KAITSTA ENNAST TULEVIKU VAIDLUSTE EEST?
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Jaekettidega sõlmitavad lepingud
• Müügileping (käibes: ostuleping)
- Tooted
- Hind
- Tarne
• Turundusleping (juriidiliselt: käsundusleping)
- Reklaam
- Kampaaniad
o Jaekettidega tsentraalsed lepingud
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügilepingu kriitilised punktid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lepingupooled
• Jaekett – ostja
• Tootja/tarnija – müüja (tarnija puhul kauba edasimüügiõiguse tõendamine)
Lepingu ese (tooted)
•
Riknev või mitteriknev kaup
•
Lühike või pikk realiseerimisaeg
Hinnatingimused
•
Ühiku hind,
•
Hinna seotus tellimuste suurusega
•
Allahindlused
Tarnetingimused
•
Aeg tellimuse saamisest kauba jõudmiseni
•
Kogused – miinimum- ja maksimumtellimused
•
Logistika ja pakendamine
Kauba omandiõiguse üleminek
•
Tarnimisest / müügist
Leppetrahvid ja garantii
•
Rikkumiste eest rahalise hüvitise maksmise kohustus
•
Tootja vastutus
Lepingu tähtaeg
•
Tähtajatu leping – mõlemal poolel võimalik korraliselt üles öelda
•
Tähtajaline leping - ennetähtaegselt võib lõpetada erakorralisel põhjusel või lepingus
ettenähtud alusel
•
Automaatne pikenemine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping – toode, hind
• Tooted/tootegrupid
• Hinnakiri kliendile (jaeketile)
– Allahindlus tavahinnakirjast
• Müügiboonus – jaekett saab boonust X% käibest,
kui müük ületab Y kogust Z ajaühikus
– Boonuse arvestamise periood (kuu/kvartal/poolaasta) ja
väljamaksmine (eraldi arve/tasaarvestus)
 hooajakaubad
– Arvestuse aluseks käive toote/tootegrupi/kõigi toodete
kohta
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping - tarnimine
• Sagedus (2 korda nädalas/kord kuus/...)
• Maht
− Miinimumtellimus (õigustab tarnekulu – väiksem tootja ja
kaugemad müügikohad)
− Maksimumtellimus (kui palju ollakse korraga võimeline tarnima
– väiksema tootja huvides on kohustus tarnida väiksemaid
koguseid ja tihedamini)
• Tellimuse esitamine
− Vorm (e-kirja teel/telefoni teel)
− Kellele esitada
− Kohustuslik info (tooted, kogused, hind, tarnekoht, tähtaeg)
• Tarnetähtaeg
− Sõltub tellimuse esitamise ajast (hommik/õhtu;
reede/esmaspäev)
− Tarneaugud (etteteatamise tähtaeg, nt 2 nädalat)
− Rikkumise vabandatavus
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping - tarnimine
• Logistika
- Tarnija toob kauplusesse kohale (klient tasu ei võta)
- Tarnija toob kauba tsentraallattu ja maksab kauba
edasiveo tasu jaeketile:
 kauba proportsioon veokis vs veo kulude jaotus
 transpordi riisiko tsentraallaost kauplusesse
 kindlustamiskohustus
- Kaubaaluste kasutamine
 tarnija poolt
 tarnija üürib
 tarnija ostab välja ning hiljem müüb tagasi
(tasaarvestus)
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping – kauba omandiõigus
• Kauba omandiõiguse ülemineku hetk
- Jaeketile üleandmisest
 kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko
läheb üle jaeketile
- Ostuhinna laekumisest (reeglina viitega)
 kaup kuulub tarnijale kuni selle eest tasumiseni
 kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko on
tarnijal või läheb üle jaeketile
 kindlustamiskohustus
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping – leppetrahv ja
garantii
• Leppetrahvid (raha maksmise kohustus lepingu rikkumise
eest)
- Tootja/tarnija maksab trahvi jaeketile:
 tarnimisega viivitamisel: X EUR partii eest/toote eest
(trahvi suurus sõltub tarne suurusest). Trahv viivituse
eest X EUR/päevas
- Ostja maksab trahvi tarnijale/tootjale
 leppetrahv X EUR alla kokkulepitud koguse tellimisel
(transpordi tasuvus)
 leppetrahv X EUR kui toode on lõppenud ja ostja pole
tellimust esitanud (riiul on tühi)
• Garantii (tootjagarantii)
- Garantii tingimused
- Puudustega toodete vastuvõtmine, kontrollimine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Müügileping - tähtaeg
• Lepingu muutmine
- Vorm (kirjalik/e-kirja teel)
- Läbirääkimised vs kokkulepe
• Lepingu tähtaeg ja lõpetamine
- Reeglina tähtajalised lepingud – annab võimaluse teatud
aja pärast tingimused uuesti läbi rääkida
- Automaatne pikenemine (kui pooled ei teata soovist
leping lõpetada hiljemalt 3 kuud enne tähtaega, pikeneb
automaatselt 1 aastaks)
- Tähtajatu lepingu puhul korralise ülesütlemise õigus
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Keelatud kokkulepped
Hardcore kokkulepped:
• Hinnakokkulepped
• Tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või
investeerimise piiramine
• Kaubaturu jagamine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Keelatud kokkulepped
Muud keelatud kokkulepped:
• Konkurentsi kahjustava teabe vahetamine
• Võrdväärsete kokkulepete puhul erinevate tingimuste
rakendamises kokkuleppimine, millega äripartnerid
pannakse ebasoodsasse konkurentsiolukorda
• Kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuse seadmine, et
teine pool võtab endale kokkuleppega mitteseotud
lisakohustusi
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Keelatud kokkulepped
Eelnevat ei kohaldata:
• Põllumajandussaaduse tootmist ja müüki ning ühiste
vahendite kasutamist puudutavatele kokkulepetele (v.a
hinnakokkulepe)
• Vähese tähtsusega kokkuleppele (v.a hardcore
kokkulepped)
• Kokkuleppele, mis toob kaasa efektiivsuse kasvu
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Turundusleping
1. Lepingupooled
• Jaekett – ostja
• Tootja/tarnija – müüja
2. Tarnija reklaamikohustus
•
Viis/eelarve (telereklaami vähemalt X minutit aastas)
3. Jaeketi kampaaniad
•
Tooted ja kampaaniahinnad
•
Kampaania olemus ja materjalid
•
Tarnijaga kooskõlastamiskohustus
•
Eelarve (jaeketi teenuste hinnakiri)
4. Reklaammaterjal
•
Värvid, mõõtmed, logod (sh jaeketi logode kasutamine), hulk
•
Paigutus müügisaalis
•
vastutus seadusele vastavuse eest (nt keelatud reklaam)
5. Leppetrahvid
•
Rikkumiste eest rahalise hüvitise maksmise kohustus
6. Lepingu tähtaeg
•
Tähtajatu leping – mõlemal poolel võimalik korraliselt üles öelda
•
Tähtajaline leping - ennetähtaegselt võib lõpetada erakorralisel põhjusel
või lepingus ettenähtud alusel
•
automaatne pikenemine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Turundusleping - kampaaniad
Jaeketi korraldatud kampaaniad
• Kampaania tootele/tootegrupile
• Kampaania hinnad (eraldi hinnakiri)
– Hind tarbijale
 allahindlus võrreldes tavahinnaga
 liiga odav hind rikub tootekuvandi
 NB kampaania läbimüük läheb nn müügiboonusesse
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Turundusleping - kampaaniad
Jaeketi korraldatud kampaaniad
• Kampaania sagedus (1 kord nädalas, 1 kord kuus) ja kestus
• Kampaania eelarve
• Kampaania materjalid ja läbiviimine
– Reklaammaterjal (mõõtmed, logod)
– Kampaania väljapanek
– Degustatsioon (päev ja kellaaeg, koht kaupluses, maht)
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Kuidas vältida vaidlusi?
Võimalikud vaidluskohad:
•
Lepingu tingimuste tõlgendamine
− nt: tellimuste maht, kauba transpordi kulud vms
•
Lepingu muutmine
− nt: tellimuste sagedus või täitmise aeg
•
Lepingu rikkumine
– Mitteoluline rikkumine
 tagajärg puudub
 leppetrahv
 hoiatus, et kordumise puhul leping lõpetatakse
– Oluline rikkumine
 leppetrahv ja/või
 lepingu ennetähtaegne lõpetamine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Vaidluste lahendamine
• Läbirääkimiste kord
– Vaidluse korral peetakse läbirääkimisi heas usu
 vastatakse päringutele hiljemalt x päeva jooksul
 otsitakse kompromissi
• Kui X aja jooksul läbirääkimiste tulemusel lahendust ei leita,
siis
– Lõpetatakse leping ja/või
– Pöördutakse kohtusse või arbitraažikohtusse
 realiseerimata kauba tagastamine
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
Kontaktid
Urmas Ustav
Vandeadvokaat/Partner
[email protected]
+372 50 48 341
LEXTAL Tallinn
Rävala pst 4
EE-10143 Tallinn, Estonia
t +372 6400 250
f +372 6400 260
[email protected]
LEXTAL Riga
Grēcinieku str 8
LV-1050 Riga, Latvia
t +371 672 833 91
f +371 672 406 97
[email protected]
The Baltic Law Firm / www.LEXTAL.eu
LEXTAL Vilnius
Olimpiečių g. 1–2
Entrance 1, Floor 2
LT-09200 Vilnius, Lithuania
t +370 5 210 27 33
f +370 5 210 27 32
[email protected]

similar documents