SMIT_ettekanne 30 08 final

Report
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskuse kogemus IKT hangete
läbiviimisel
Liina Kukk
30.08.2012
Mida teeb SMIT?
Inimene ja tehnika peavad
riigis teenima sama eesmärki
Avaliku teenuse ja IKT
teenuse lahutamatu seotus
• Avalike teenuste osutamisel
kasutusel palju tehnikat –
nõuab erialast teadmist
• Teenustel EL tasemel nõuded
• Et politseinik ja päästja
saaks fokusseerida põhitööle on neil vajadus äri
hästi mõistva IKT partneri
järele
• SMIT osutab IKT teenuseid, et
toetada avalikke teenuste
osutamist sisejulgeoleku
valdkonnas
Peamised osutatavad
avalikud teenused
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hädaabi teadete vastuvõtmine
päästeteenuste osutamine
tuleohutusalase järelevalve korraldamine
põhiseadusliku korra tagamine ja terrorismivastane võitlus
korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine
julgeoleku kontroll teostamine; riigisaladuste kaitse korraldamine
korrakaitseteenuste osutamine
organiseeritud kuritegevuse alase jälitustegevuse korraldamine
riigipiiri valvamine ja kaitsmine
piirikontrolli teostamine ning piirirežiimi tagamine
kriisireguleerimine ja riigi tegevusvaru planeerimine
kodakondsuse ja migratsiooni alaste õiguslike staatuste menetlus
Isikute tuvastamine ja dokumentide välja andmine
SMIT arvudes
• 9600 teenuste otsest lõppkasutajat (SMIT
kasutajatoesse pöördujat)
• 340 erinevat geograafilist asukohta/kontorit
• 100 raadiosidemasti asukohta (ORS/ ESTER
tugijaama)
• 6200 statsionaarset ja 1400 mobiilset
arvutitöökohta
• 7000 raadioside ja 8500 kontoriside terminali
• Ca’ 600 füüsilist serverit ja üle 1200 virtuaalserveri
• Ca 170 IKT teenust
• Ca 250 “smitikat”
Teenuse osutamise korraldus
• Toimemudel tellija + SMIT + partner
• Teeme ise
–
–
–
–
–
Taristute haldus
Taristute arendus
IKT teenuste haldus
Tarkvara arhitektuuri haldus
Osaliselt tarkvara integratsioon
• Ostame sisse
– Taristu komponendid ja tootja toe
– Tarkvara loomise sh valmistarkvara
Milline on SMIT’i kogemus
hangete läbiviimisel?
Hangete läbiviimine
90
80
79
79
78
70
60
47
50
Hangete arv
40
30
20
10
0
2010
2011
2012 planeeritud
2012 I poolaastal töös
Hangete maksumus
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Hangete
maksumus
SMIT hankimise põhimõtted
•
•
•
•
•
•
Töökeskkond ärikriitiline
Standardid
Arhitektuuri raamistik, nõuetekomplekt
Rahastamine – riigieelarve, välisvahendid
Raamlepingud
Riigi ja erasektori koostöö – koostöö RIK,
RMIT, RIA ja ITL’iga
Soovitused pakkujale
Küsige “Miks” on sellised nõuded?
Miks on sellised nõuded?
• Hankija korraldab riigihanke selleks, et saada
sellist lahendust, mida hankija vajab, mitte
selleks, et muuta enda vajadusi lähtuvalt
pakkumustest.
• Hankija arvestab turul pakutavate lahenduste ja
konkurentsiga, mitte konkreetsete pakkujatega.
• Esitatud nõuded kindlustavad usaldusväärse
partneri.
• Oluline on mõista piiranguid, mis hankijal on
lahenduste hankimisel.
Ka hankedokumentide muutmine
käib läbi küsimuste – aga hanke
esimeses pooles
Küsige küsimusi
• Enne pakkumuste esitamise tähtaega on võimalik
esitada lisaküsimusi. Tihti on lisaküsimused
hankijale indikatsiooniks, et hankedokumente
muuta.
• Kui lisaküsimustest tulenevad muudatused
tulevad menetluse esimeses pooles, ei pikenda
see pakkumuste esitamise tähtaega – täitja aeg
ei vähene lepingu täitmiseks.
Mis saab siis kui esitatud pakkumus
tunnistatakse edukas?
Milline on olnud eeltöö?
• Hankedokumentides on kirjas komplekt pakkujale
esitatavad nõuded, sh ka tehnilised nõuded ja
lepingutingimused;
• Hinnake esitatud nõudeid enne pakkumuse
esitamist.
• Vähene eeltöö ja küsimata küsimused tekitavad
hilisemalt lepingu täitmise käigus probleeme
tähtaegade, tagasiside, kommunikatsiooni osas.
Ärikriitilisus tingib vajaduse täita
kõiki nõudeid ja täpselt – lugege
hoolikalt hankedokumente
Lepingu tingimused ei muutu
peale eduka pakkumuse otsust
• Palun ärge arvestage võimalusega, et
hankelepingut saab muuta, esitatud taotlus ei
tähenda selle võimalikkust.
• Lepingut saavad muuta allkirjastajad,
meeskonnal ei ole õigust volitusi ületavateks
kokkulepeteks.
• Lepinguid tuleb täita arvestades kokkulepitud
piiranguid.
Milline on hea pakkumus?
• Eeltöö on tehtud:
– Hankedokumendid on läbi töötatud;
– Täpsustust nõudvad küsimused HD osas on enne
pakkumuse esitamise tähtaega küsitud;
– Pakkumus on realistlik.
•
•
•
•
•
Tähtaegselt esitatud;
Nõuetekohaselt vormistatud;
Kõik dokumendid on esitatud;
Kõik dokumendid vastavad nõuetele;
Hanke hindamiskriteeriumite suhtes parim.
Aitäh!

similar documents