agencijska_teorija_firme

Report
Agencijska teorija firme
Diskurs o ugovaranju
Moralni hazard
Prof. dr Jasmina Ćetković .

Agencijska teorija - razvijena 70-tih godina
xx vijeka

Dva pravca:
-”pozitivna agencijska teorija”
- “principal-agent teorija”

Osnovno polazište teorije:
Bez obzira na tip organizacije, ciljevi i interesi
ljudi koji rade za organizaciju nijesu
usklađeni sa ciljevima vlasnika (Du Bois i
drugi, 2003.).
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
2
Akteri u agencijskom odnosu

Principal - onaj ko povjerava posao agentu
zahtijevajući određeni učinak, ulaže sredstva
i očekuje njihov povraćaj.

Agent – onaj ko prihvata da obavi posao za
principala, za što je plaćen po unaprijed
utvrđenoj obavezi iz ugovora.
Agent snosi cjelokupan rizik neuspjeha
ostvarivanja vlastitih ciljeva, a s druge strane
uživa samo dio koristi od sopstvenih uspjeha.
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
3
Principal – agent odnos/problem
...postoji onda kada akcija jednog pojedinca ima
učinak na drugog pojedinca (poslodavac-zaposleni;
osiguravatelj-osigurani; vlasnik-menadžer...)
Efikasna kompenzaciona šema/ugovor:
1) treba da donosi maksimum očekivanog profita
principalu
2)
treba
biti
prihvatljiva
agentu,
koji
u
konkurentnom
okruženju
ima
mogućnost
alternativne akcije.
Principal-agent odnosi u preduzeću
PRINCIPAL
AGENT
Dioničari/vlasnici
Nadzorni
odbor/menadžeri
Nadzorni odbor
Menadžeri
Menadžeri
Zaposleni
Banke i investicioni
fondovi
Dioničari/vlasnici
Poreska uprava
Preduzeće/računovođe
Agencijski troškovi
....su suma troškova strukturiranja ugovara,
nadgledanja, vezanja agenta i rezidualnih
troškova (Jensen i Smith, 1985.)
•
Troškovi strukturiranja
structuring) ...
•
Troškovi nadgledanja (monitoring cost)...
•
Troškovi vezanja od strane agenta (bonding
cost) ...
•
Rezidualni gubitak...
ugovora
(cost
04 - Diskurs o ugovaranju
of
6
Raspodjela kontrole i efikasnost
agencijskog poslovanja
Najveći principalov problem - nedostatak
kontrole nad izvršavanjem ugovornih
obaveza od strane agenta.
...kontrola prelazi u ruke agenta i nastaje
situacija
moralnog
hazarada
–
nemogućnost principala da kontroliše,
odnosno pouzdano utvrdi da li se agent
maksimalno trudi (McColgan, 2001.)
Raspodjela rizika između principala
i agenta
Rizici principala i agenta – različiti!
Principal – snosi rizik gubitka angažovanih
sredstava
Agent - snosi rizik gubitka posla i dijela
ugovorene nadoknade
Zadatak principala – utvrditi najbolji mogući
oblik menadžerske naknade kako bi se
kompenzovao rizik različitih situacija koje
mogu dovesti do namjernog izbjegavanja od
strane agenta (Jensen i Smith, 1985.)
Agencijski problem i struktura
vlasništva kao mehanizam
korporativnog upravljanja
Empirijske studije su još 30-godina XX vijeka pokazale da
(George Hendrikse, “Economics and Management of
Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy”,
McGraw-Hill, London, 2003.):
a) velika preduzeća imaju velik broj dioničara u kojima ni
jedan dioničar, a ni grupe dioničara, nemaju značajniji
dio dionica, te stvarni autoritet prelazi sa dioničara na
menadžere;
b) menadžeri uobičajno posjeduju mali dio dionica;
c) interesi menadžmenta i dioničara značajno se razilaze!
...stoga na preduzeće treba gledati kao na entitet koji se
sastoji od različitih grupa sa različitim interesima...
Agencijski problem i struktura
vlasništva kao mehanizam
korporativnog upravljanja
...koncentracija vlasništva utiče na smanjenje
konflikta između principala i agenta
...međutim, koncentracija vlasništva uzrokuje
probleme između dvije vrste principala:
manjinskih i većinskih (kontrolnih) principala –
“principal-principal” problem
Pored stepena koncentracije vlasništva značajan
uticaj na agencijski problem ima tip vlasništva!
...kada se povećava insajdersko vlasništvo
(vlasništvo menadžera) dolazi do konvergencije
interesa između menadžera i vlasnika
Timska proizvodnja i moralni hazard

Timska proizvodnja –output nastaje kao rezultat
timskog rada više lica

Problem – nije moguće identifikovati pojedinačne
napore u rezultatu

Sličnosti između koncepta javnog dobra i koncepta
timske proizvodnje:
a) nekompetencija i
b) neisključivost
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
11
Problem podsticaja

Metod “štapa” – paketi podsticaja kojima
se želi podstaći individualna odgovornost

Metod “šargarepe” – veliki broj radnih
procedura, značajni monitoring
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
12
Problem horizonta

Vlasnik, menadžer i zaposleni – različiti
planski horizonti

Agent – ima mogućnost da rezultate
prilagođava svom planskom horizontu

Mogućnost moralnog hazarda – sticanje
koristi danas, na račun troškova u
budućnosti
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
13
Problem neotuđivosti

Vlasnik imovine ne može svoje pravo da prenese
na druge

Uzroci:
Ograničenja koja proizilaze iz zakona
Specijalni aranžmani – kupovina na lizing
 Individualna reputacija
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
14
Tržište osiguranja i moralni hazard

Nemogućnost predviđanja rizika u budućnosti

Moralni hazard prije kupovine osiguranja

Moralni hazard poslije kupovine osiguranja

Problem monitoringa

Rješenja ???
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
15
Uticaji na organizaciju

Izbjegavanje od strane zaposlenih

Izbjegavanje od strane menadžera

Ugovorni rizici za agente

Implikacije za menadžere
04.05.2010.
04 - Diskurs o ugovaranju
16

similar documents