PowerPointi esitlus

Report
Täiskasvanute oskuste arendamisest PIAAC
uuringu taustal
Vivika Halapuu
PIAAC uuringu analüütik
Haridus- ja Teadusministeerium
XVIII täiskasvanuhariduse foorum
17. oktoober 2014 Tallinnas
Tööandja
vajadused
Koolitajate
poolt
pakutav õpe
?
Täiskasvanu
tahtmised
2
Täiskasvanu tahtmised
3
25–65-aastaste Eesti elanike osalus
elukestvas õppes
 Eestis osaleb
formaalõppes ca iga
kümnes,
mitteformaalõppes ca iga
teine täiskasvanu.
 Suurem osa õppest tööga
seotud, kuid tööga seotud
(formaal)õppe osakaal
siiski madalam kui mujal.
Allikas: Saar et al. (2014)
4
Osaluse põhjused ja täiendava koolitusvajaduse
tunnetamine
 Peamine koolitustel
osalemise põhjus: soov teha
oma tööd paremini.
 Kohustus motiveerib
madalama haridusega ja
madalamatel ametikohtadel
töötavaid inimesi.
 Nende inimeste osakaal, kes
tunnevad, et vajaksid
tööülesannetega paremaks
hakkama saamiseks
täiendavat koolitust, on
Eestis selgelt üle OECD
keskmise.
Allikas: Saar et al. (2014)
5
Koolitusvajaduse tunnetamine ametigrupiti
Allikas: Saar et al. (2014)
Ca 39% seadme- ja masinaoperaatoritest ning 24% lihttöölistest tunnetab,
et nad vajaks oma tööülesannetega paremaks toimetulekuks täiendavat
koolitust.
6
Tööandjate rahaline toetus
 Eestis on tööandjate rahaline
toetus töötajate
formaalõppes osalemisele
oluliselt madalam kui OECD
riikides keskmiselt.
 Töötajate suhteliselt kõrge
haridustase
 Tasuta õppimise võimaluste
paljusus
 Toetused mitteformaalõppe
puhul väiksemate
Allikas: Saar et al. (2014)
erinevustega.
 Toetatakse enam mehi.
 Toetus väiksem vähese oskustemahukusega ametikohtadel töötavatele
inimestele.
7
Detailsem sissevaade valitud
ametialadesse Põhjamaade võrdluses
 Loodus- ja tehnikateaduste
tippspetsialistid
 Pedagoogika tippspetsialistid
 Müüjad
 Ehitustöölised, v.a elektrikud
 Seadme- ja
masinaoperaatorid
 Lihttöölised
8
Funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise
kirjaoskuse tase valitud ametialadel
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
9
Probleemilahendusoskuse tase valitud ametialadel
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
10
Osalus formaal- ja mitteformaalõppes valitud
ametialadel
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
11
Tööga seotud ja mitteseotud mitteformaalses õppes
osalemine
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
12
Tööandjate rahaline toetus töötajate
mitteformaalõppes osalemiseks
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
13
Tööandjate ajaline toetus töötajate mitteformaalõppes osalemiseks
Märkus: analüüsis kasutati andmeid 25–65-aastaste inimeste kohta.
14
Infotöötlusoskuste kasutamine tööl
15
Nende inimeste osakaal ametirühmas, kes ei kasuta
oma töös üldse arvutit
16
Kokkuvõtlikult täiskasvanute tahtmistest
 Eesti inimesed tahavad õppida!
 Õpingute peamine põhjus on soov teha oma tööd paremini.
 Suurem osa koolitustest on tööga seotud.
 Lisaks tunnetatakse vajadust koolituse järele, et oma tööd
paremini teha. Sh madalamate ametirühmade esindajad.
 Lihtsamate tööde tegijate õpet toetavad aga tööandjad
vähem. Samas on nende tööde tegijatel ka endil vähem
vahendeid.
 Üheks variandiks töötajate oskusi arendada, on pakkuda
neile oskustemahukamat tööd (töökohtade innovatsioon).
Eestis kasutatakse oskusi eeskätt lihtsamatel ametikohtadel
Põhjamaadega võrreldes selgelt vähem.
17
Koolitajate poolt pakutav
õpe (õppes osalejate vaade)
18
Koolituse kasulikkus
 PIAACis küsiti: „Kui palju oli Teil neist õpingutest kasu töös või ettevõtluses,
millega Te samal ajal tegelesite?“
 Vaid kolmandik täiskasvanud õppijatest pidas koolitust väga kasulikuks.
 Samas on Eestis suhteliselt enam neid, kelle õpingud ei olnud tööga seotud.
 Hinnang siiski pigem kehv ka
nende hulgas, kelle koolitus
oli tööga seotud.
 Võimalik lahendus: koolituste
tugevam seostamine
igapäevaste tööülesannetega. Koolituste
disainimine vastavalt
töökohale. Norra näide.
Allikas: Saar et al. (2014)
19
Tööandja vajadused
20
Õppes osalemist mõjutavad olulisemalt töö sisu ja
töökoha karakteristikud kui inimese oskused ja omadused
Elukestva õppe aruande üks põhisõnum: Eestis
mõjutab elukestvas õppes osalemist eeskätt nõudlus
oskuste järele!
Allikas: Saar et al. (2014)
21
Mida annab töötajate koolitamine ettevõtjale? Miks peaks
nõudlus paremate oskuste järele ja sellest tulenevalt vajadus
töötajate koolitamise järele kasvama?
 Kanadas on läbi viidud projekt UPSKILL.
Demo-projekt, milles eesmärk oli hinnata
töökohapõhise baasoskuste koolitusega
kaasnevaid mõjusid.
 Viidi läbi 8 provintsis, 110 uuringuga
liitunud firmast jäid valimisse 88, töötajaid
ühtekokku 1454.
 Tegu enamasti hotellidega (uuring viidi läbi ühe sektori põhiselt), uuriti
eesliini töötajate (vastuvõtu administraatorid, toateenindajad, ettekandjad,
baarides töötavad inimesed, kokad, abikokad) koolitamise mõjusid.
 Koolitusvajadus tuvastati peamiseks verbaalse suhtlemise,
probleemilahenduse, dokumentide kasutamise ja matemaatilise
kirjaoskuse valdkonnas.
22
Tulemused
Vt aruannet:
http://www.srdc.org/media/199770/upskill-final-results-es-en.pdf
Vt tehnilist raportit:
http://www.srdc.org/media/199774/upskill-technical-report-en.pdf
Vt lühikokkuvõtet:
http://www.srdc.org/media/199763/upskill-highlights-en.pdf
 Projekti raames jagati valimisse sattunud
ettevõtted/töötajad kahte gruppi: kontrollgrupp ja
testgrupp. Viimasesse kuulunud töötajatele pakuti kuni
40-tunnist töökohapõhist koolitust.
 Testgrupi ja kontrollgrupi andmete võrdlus näitas, et:
 ettevõtted, kes said koolitust, teenisid hiljem kõrgemat tulu
(kliendid olid rahulolevamad, vahest läbi selle),
 hoidsid kokku kulusid (vähenes tööjõu voolavus, töötajate
mentorlusele kulunud aeg ja sellega seotud kulud),
 kui ettevõtted peaks kogu koolitustele kuluva summa ise
katma, teeniks nad siiski iga töötaja pealt, kes programmis
osaleks, 577 CAD, mis teeb keskmiseks investeeringu
tasuvuseks (ROI) 23%.
 Lisaks tulu inimestele endile ja ühiskonnale laiemalt.
23
Kasu ettevõttele
tuleneb nii otsesest
kasumi kasvust…
…kui rahulolevamatest
töötajatest.
24
Tööandja
vajadused
Koolitajate
poolt
pakutav õpe
?
Täiskasvanu
tahtmised
25
Tööandja
vajadused
?
Koolitajate
poolt
pakutav õpe
Täiskasvanu
tahtmised
Kolme osapoole huvide
ühisosa ja arenguvõimalused
 Soov, tahtmine
 Vahest enam vaja muuta tööandjate
suhtumist; „Inimene on koolide toodang ja
tööandja jaoks ressurss“
 Tekitada soov, tahtmine nendes, kes senini
õppes osalenud pole
 Vajadus
 Konkreetse ettevõtte töötajatele disainitud
praktilised koolitused
 Töökohtade innovatsioon
 Kasulikkuse tajumine
 Eestis Kanadale sarnane näide puudub
 Positiivsete kogemuste jagamine
26
Aitäh!
[email protected]
www.hm.ee/piaac → Aruanded
27

similar documents