Ajaloo kontrolltööks kordamine Valgustatud absolutism

Report
Johanna Lamp 8.b
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 2012
 Valgustatud absolutism kujunes 18. sajandi esimesel poolel.
 Valgustatud absolutismi teooria kujunes tänu 18. sajandi
ühiskondlikele oludele (haridustaseme kiire tõus ja harituse laiem
levik, teadusliku maailmavaate sügavam kinnistumine, uued leiutised
ja avastused ning "lihtrahva" tähtsuse tõus valitseva kihi silmis) ning
eelnevalt välja kujunenud valitsemiskorraldusele (absoluutsele
monarhiale).
 Riigile ja rahvale parimaks valitsejaks haritud ja reformimeelset
piiramatu võimuga inimest nimetatakse monarhiks. Üks teooria
peamiseid kujundajaid oli prantsuse filosoof Voltaire.
 Valgustatud absolutism – Monarhi ainuvalitsuslik võim
 Paleepöörete aeg – Ajajärk peale Peeter I surma kuni Katariina II
 Potjomkini küla – Dekoratsioonid, mis olid kiiresti ehitatud Katariina





II läbisõidu puhuks
Asehalduskord – Aeg, millal balti erikord ei kehtinud
Bojaaride duuma – Tsaari nõukoja
Valgustus – Vaimne liikumine Euroopas 18. sajandil
Balti erikord – Eesti ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja järgse Vene riigi
koosseisus (Erikord: mõisnike maade tagastamine, saksa keel, luteri
usk, tollipiir Venemaaga, tegelik võim kuulus rüütelkondadele)
Deism – Õpetus: Kõiki sündmusi maal juhivad vääramatud
loodusseadused
 Hernhuutlased – Vennastekoguduste liikumine
 Võimude lahusus – Seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim ei tohi
kuuluda ühele inimesele või asutusele
 Habsburgid - Valitsejate dünastia Euroopas
 Friedrich II – Preisimaa




kuulsaim valitseja (Reformid:
Keelas kohtutes piinamised,
kuulutas välja usuvabaduse,
esimesel päeval jagas vaestele
soodsalt vilja riigi laost)
Katariina II – Peeter III naine,
Venemaa keisrinna
Maria Theresia – Joseph II ema.
Austria valitseja 40 aastat
Voltaire – Kõige kuulsam
prantsuse valgustaja
Montesquieu – Prantsuse
valgustaja
 Friedrich Wilhelm – Friedrich II isa. Karm prantsuse valitseja




(Reformid: Välismaise kanga sisseost keelatud, kehtestas
sõjaväekohustuse)
Joseph II – Habsburgide soost Austria valitseja, Maria Theresia poeg
(Reformid: Mitmed kloostrid suleti ja varandus jagati vaeste vahel,
kaotati provintside senine omavalitsus, ametlikuks keeleks sai kõikjal
saksa keel)
G. Merkel – Eesti valgustaja
J. Pugatšov – Talurahvasõja juht. (Vale Peeter III, et saavutada sellega
rahva poolehoidu)
A.T. Helle – Kirikuõpetaja, 1739 aastal tõlkis Piibli eesti keelde
 Rousseau – Prantsuse
valgustaja
 Friedrich Wilhelm – Friedrich II
isa. Karm prantsuse valitseja
(Reformid: Välismaise kanga
sisseost keelatud, kehtestas
sõjaväekohustuse)
 Peeter I – 17. Venemaa tsaar
(Reformid: sõjaväereform-alaline
armee, maksureformpearahamaks, valitsusreformministeeriumind,
elulaadireform-uus pealinn,
kalender, rõivastus)
 A.W.Hupel – Eesti valgustaja
 Sõjaväereform-alaline armee
 Maksureform-pearahamaks
 Valitsusreform-ministeeriumind
 Elulaadireform-uus pealinn,
kalender, rõivastus
 Vähemalt kolm valgustuse iseloomulikku joont:
 Usk mõistuse võimalustesse
 Traditsioonide ja autoriteetide hülgamine
 Miks oli Eesti ajaloos tähtis aasta 1739?
 Pärisorjuse lõplik kehtestamine.
 Ilmus Piibel eesti keeles (tõlkis A.T.Helle)
 Milles seisnes Poola nõrkus?
 Poola nõrkus seisnes vabariiklikus monarhias.
 Kuidas kasutasid välisriigid Poola nõrkust ära?
 Lubades kaitsta Poola neutraliteeti, omandati järk järgult kogu Poola.

similar documents