Matemaatika riigieksamist

Report
Matemaatika riigieksamist
Ain Tõnisson
[email protected]
Ülenurme 01.11.13
Vajadused
Anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile
võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet riiklikes
õppekavades sätestatud õpitulemuste saavutatusest ja õppe
tulemuslikkusest koolis
Anda riigile vajalikku informatsiooni hariduspoliitiliste otsuste
tegemiseks
Riigieksamite tulemused tehakse kättesaadavaks kõrgkoolidele
Vajadused
• Kaks ainekava
• Vajadus panna ühele skaalale
Kas matemaatika eksamit võtta kui konkreetselt
matemaatikaoskuste hindajat või kui üldist mõõdupuud
tubliduse ja nutikuse hindamiseks?
Kui matemaatikaoskuse hindaja, siis kas peaks keelama
ülikoolidel kasutada sisseastumise kriteeriumina neil erialadel,
kus matemaatika pole esmatähtis?
Kui üldine mõõdupuu, siis kas 8 kursust õppinud õpilane on
kuidagi halvem kui 14 kursust õppinu?
Kaks eksamit
• Igal õpilasel on võimalus valida, kas ta teeb kitsa
matemaatika eksami või laia matemaatika eksami.
• Mõlemad eksamid toimuvad samal ajal. Mõlemad
eksamitööd on skaalal 0 – 100p. Tingimused eksamiks (aeg,
tehnilised vahendid jms) on samad kõigile õpilastele.
• 50p ulatuses on ülesanded mõlemal eksamitööl
samasugused. 50p ulatuses on vastavalt kitsa matemaatika
või laia matemaatika ülesandeid. Eksami koostamisel
arvestatakse, et ajakulu ühiste ülesannete tegemiseks oleks
hinnanguliselt sama suur.
Tulemuste esitus
Avalikuks tehakse iga õpilase kohta järgmised tulemused:
• Matemaatika laia eksami punktid või matemaatika kitsa
eksami punktid
• Õpilase asukoht õpilaste järjestuses laia matemaatika eksami
teinute seas või õpilase asukoht õpilaste järjestuses kitsa
matemaatika teinute seas
• Õpilase asukoht kõigi õpilaste järjestuses, kus arvestatakse
vaid matemaatika eksami ühiste ülesannete tulemusi
• ? Ühise osa punktid
1p ja 20p: GRÕK viia PGSiga vastavusse ja kuni vastavusse viimiseni tuleb GRÕKi vastav
säte kui seadusega vastuolus olev säte kõrvale jätta ja lähtuda PGSis sätestatud
gümnaasiumi lõpetamise lävendist (1% maksimaalsest tulemusest). Seega tuleb 1p
lävendi ületamisel õpilasele väljastada ka gümnaasiumi lõputunnistus.
Ülesannete valik
• Arvestatakse suundumusega vähendada kindlat algoritmi ette
ütlevaid ülesandeid
• Tõsta ülesannete osakaalu, kus on suur osa teksti mõistmisel
ning õpilane peab ümbritseva elu probleemi siduma
matemaatilise mudeli leidmisega.
• Vastavate ülesannete osakaalu tõstetakse aastati alustades
2014. aastast.
Taustaküsimused
Tulemuste analüüsimiseks ning poliitika kujundamiseks on vajalik
koguda infot:
• kui suure mahuga õpiti,
• kuidas õpilane suhtub õpitavasse, et saada infot hoiakute
kohta.
Kuidas kasutada?
HTM soovitus:
• eelmiste aastate tulemuste arvestamisel vaadeldakse, kus
asus vaadeldav õpilane õpilaste järjestuses eksami tegemise
aastal
• Kui võtta kooli vastu nii kitsa kui laia eksami tegijaid, siis
kasutada ühist järjestust ühiste ülesannete alusel.
Otsuse kõrgkooli vastuvõtul teevad kõrgkoolid
• ? vana eksam = uus lai ?
• ? laia eksami punktid = kitsa eksami punktid - n ?
• ? matemaatika eksam kui lävend ?
Aitäh!

similar documents