Paikvaatlus toetuse saaja juures

Report
Projekti paikvaatlus
(kohapealne kontroll)
Anne-Ly Aalde
Järelevalve Üksuse juhataja
Projekti kontroll toetuse saaja juures
1.
Projekti audit
Projekti auditi viivad läbi:
o Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna
audiitorid,
o Rakendusasutuse (Sotsiaalministeeriumi) audiitorid
o Euroopa Komisjoni audiitorid.
2. Projekti paikvaatlus (projekti kohapealne kontroll)
Projekti paikvaatluse viib läbi rakendusüksus.
.
Paikvaatluse liigid ja korraldus
Paikvaatlus toimub projekti abikõlblikkuse perioodil:
• Etteteatatud paikvaatlus,
• Etteteatamata paikvaatlus (nt nõustamine, koolitused,
tööklubid jmt)
Toetuse saaja teavitamine paikvaatluse läbiviimisest
e-kirja teel
-aeg ja koht
-kellega tahetakse kohtuda
-kontrolli ulatus
Paikvaatluse aluseks olevad dokumendid
•
Projekti taotlus
•
Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadus (STS).
(4. peatükk Toetuse kasutamine)
•
Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud
taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri
(Meetme määrus) (Vastu võetud Sotsiaalministri 05.11.2008 a. määrusega
nr 69)
(3. peatükk Toetuse kasutamine)
•
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või
mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord (Abikõlblikkuse määrus
(Vabariigi valitsuse 31.01.2007 määrus nr 26)
•
Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle
avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa
Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord (teavitamise määrus)
(Vabariigi valitsuse 30.08.2007 määrus nr 211)
Riigihangete seadus
•
Paikvaatluse käigus kontrollime
Paikvaatluse esmaseks eesmärgiks on tuvastada, kas projekt reaalselt eksisteerib ning
tegutseb vastavalt toetuse andmise otsuses toodule,
sealhulgas:
•
Kas tegevusi teostatakse kooskõlas tegevuskavaga;
projekti sisutegevused/teenused on toimumas või toimunud) vastavalt planeeritule
•
kas teenust pakutakse eelnevalt määratletud sihtrühmale ning kavandatud hulgale inimestele;
•
Kas projektis soetatud vara/vahendid on reaalselt olemas;
•
Kas kulutused on abikõlblikud, õigusaktidega kooskõlas ning dokumentaalselt tõestatud;
- kas hanked on läbi viidud kooskõlas riigihangete seadusega
- kas kehtivast piirmäärast (3200 eurot ilma km-ta) suurema ostu või
teenuse tellimise korral on toetuse saaja võrrelnud pakkumusi (taganud, et
partner on võrrelnud pakkumusi). Tuleb tagada pakkumismenetluse läbipaistvus ja
kontrollitavus.
•
Kas deklareeritud kulutused on ka tegelikkuses aset leidnud;
ruumide korral kontrollime nende sihipärast kasutust;
nõustamisteenuse puhul kirjalik dokumentatsioon nõustamisteenuse osutamise kohta,
koosolekute protokollid, kirjavahetus ja kirjalikud kokkulepped.
Paikvaatluse käigus kontrollime
•
kas nii toetuse saaja kui ka partner on järginud avalikustamise ja
teavitamise nõudeid (kas objekt ja soetatud inventar on
tähistatud vastavalt teavitusnõuetele; teavitamine koolitustel);
•
kontrollime, kas projektis osalejad on teadlikud, et koolituse
läbiviimiseks kasutatakse ELi toetust (teavitus).
•
kas projekti raamatupidamine on selgelt eristatud toetuse saaja
muust raamatupidamisest;
•
kas projektiga seotud dokumentatsiooni ja kulusid tõendava
dokumentatsiooni nõuetekohaseks säilitamiseks on kehtestatud
vastav kord ja kus neid tegelikult säilitatakse.
•
Kontrolli fookust piiratakse juhul, kui varasema kontrolli või auditi
käigus ilmnesid puudused, mis võivad osutuda takistuseks
projekti edukale läbiviimisele ja seatud eesmärkide
saavutamisele.
Paikvaatluse tulemused
•
Koostatakse paivaatluse akt ühes eksemplaris ja
allkirjastatakse kohapeal
•
Paikvaatluse aktis fikseeritakse läbi viidud kontrolli:
- tulemused;
- leiud, soovitused, ettekirjutused;
- kokkuvõte kontrolli kohta;
- toetuse saaja kommentaarid.
•
Paikvaatluste käigus tuvastatud väiksemad probleemid
määratletakse ning fikseeritakse faktid. Probleemide
lahendamiseks määratakse vastutajad ja tähtajad.
•
Kinnitab Struktuuritoetuste üksuse juhataja.
Kontrollakt saadetakse toetuse saajale elektroonselt.
Toetuse saaja lisab projekti kausta.
Tähelepanekud
• mitteabikõlblikud sõidukulud
• puhkusetasu ei ole makstud proportsionaalselt
projektis töötatud ajale
• tööajatabelite ebakorrektsus
• pakkujate paljususe puhul ei ole pakkumusi
võrreldud
• Mitterahaline omafinantseeringu summa
ületamine
Toetuse tagasinõudmine
•
Tuvastatud mitteabikõlblikud summad ja eksimused
õigusaktide vastu fikseeritakse (paikvaatlusel või dokumentide
kontrollimisel rakendusüksuses) ja algatatakse tagasinõude
menetlus
(STS 5 peatükk)
Rakendusüksus koostab tagasinõude otsuse (vastavalt STS §26)
“Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse
andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe
edastamise tingimused ja kord” (tagasinõuete määrus) (Vabariigi
Valitsuse poolt vastu võetud 22.12.2006 määrus nr 278)
•
•
Toetus nõutakse tagasi reeglina toetuse finantsallikatega
samas proportsioonis
Tagasinõutava summa ulatuses väheneb taotluse rahuldamise
otsusega projekti abikõlblik maksumus (saadud toetus ja
omafinantseering) ehk eelarve väheneb
Toetuse vabatahtlik tagastamine
1.
2.
Teavitus (ametlik kiri) RÜ-le toetuse vabatahtlikuks tagastuseks
RÜ otsustab, kas võimaldab toetuse vabatahtliku tagastuse 10
kalendripäeva jooksul ja teavitab e-kirjaga toetuse saajat (kinnitab
tagastatava summa ja panga rekvisiidid, kuhu toetus kanda)
Otsus tehakse järgmiste kriteeriumite alusel
(kõik tingimused peavad olema täidetud):
•
•
•
Toetuse saaja ise avastas vea ja teavitas omaalgatuslikult RÜ-d
esimesel võimalusel
Kui toetust on otseselt kasutatud mitteabikõlblike kulude
hüvitamiseks
Projekti lõpparuanne on veel kinnitamata.
Eelarve ei vähene.
Paikvaatlus on üldjuhul toetuse saajale
abistava ja nõuandva funktsiooniga, et
ennetada suuremaid eksimusi ning vältida
olukordi, kus nii toetuse saaja kui ka
partneri suhtes tuleb algatada toetuse
tagasinõudmise menetlus.
Tänan kuulamast!
[email protected]

similar documents