dokumentasjon- Geir Juterud, Multiconsult

Report
Byggavfallskonferansen
11. februar 2011
Miljøkartlegging
Hvordan kan krav til FDV-dokumentasjon i Plan- og
bygningsloven endre fremtidens måter å kartlegge
bygg og anlegg på?
Geir Juterud
Tema
 Regelverket og nye krav til
FDV-dokumentasjon
 Utfordringene med stadig nye
materialer og produkter
 Miljøkartlegging – egne
erfaringer ved bruk av
informasjon i forundersøkelser
2
Ny Plan- og bygningslov med forskrifter
Relevante deler som påvirker Miljøkartlegging
 PBL § 29-7. Krav til produkter til byggverk
TEK 10 § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til
byggverk (Byggevaredirektivet)
 PBL § 29-8. Avfallshåndtering
TEK 10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og
miljøsaneringsbeskrivelse
 TEK 10 § 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen
3
TEK-10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV)
§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge
for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting,
forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på
tilfredsstillende måte.
(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.
§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen
Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.
4
Veiledning til TEK-10 kapittel 4
Utdrag av relevante deler
Når et byggverk tas i bruk, skal det foreligge tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket
med tekniske installasjoner optimalt. Slik informasjon vil være dokumentasjon av egenskaper
til byggverket, og produkter som inngår i byggverket, og som har sentral betydning for
fastlegging av rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
All FDV- dokumentasjon som utarbeides som ledd i byggeprosessens ulike faser skal holdes ajour
og være i overensstemmelse med byggverket, slik det faktisk er utført ved overlevering til
eier……..
Dokumentasjonen skal overleveres til eier av tiltaket og oppbevares av denne, jf. § 4-2 og
byggesaksforskriften § 8-2 med veiledning.
Det er viktig at FDV- dokumentasjon også bygges opp og struktures iht. klassifikasjonssystemer
som er avhengig av byggtyper, kompleksitet, lokaliseringer, bygnings-/anleggsdeler og
produkter/komponenter etc. Videre må det i et hvert prosjekt beskrives hvordan denne
informasjonen bygges opp og struktureres mht. bruk av
bygningsinformasjons/tegningsmodeller, databaser og formater, slik at utveksling mellom
aktører i de ulike faser og ved overlevering til eier skjer iht. de forutsetninger som er avtalt.
5
Krav til produktdokumentasjon
PBL § 29-7. Krav til produkter til byggverk
Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller
dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er
forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn
med produktets egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet.
Departementet kan gi forskrift om tekniske spesifikasjoner og om godkjennings- og
kontrollsystemer som skal legges til grunn for dokumentasjon og tilsyn, herunder kan
departementet fastsette krav til og om merking av produkter til byggverk (CE-merket produkt).
TEK 10 § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk
(1) Produsent og dennes representant, herunder importør, omsetningsledd og forhandler, skal
sørge for at egenskaper til produkter til byggverk er dokumentert og at produktdokumentasjon
er tilgjengelig før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk.
(2) Dokumentasjon skal angi produktets egenskaper i henhold til relevant teknisk spesifikasjon og
produktets opprinnelse. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.
(3) Før et produkt til byggverk gjøres tilgjengelig på markedet skal den som omsetter produktet
sørge for at det følger med tilfredsstillende produktdokumentasjon. Det er ikke tillatt å
benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede om produktets lovlige bruk
i et byggverk eller om produktets egenskaper.
6
Krav til avfallshåndtering
PBL § 29-8. Avfallshåndtering
Tiltak etter kapittel 20 skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av
loven. Departementet gir nærmere forskrifter om avfallshåndtering, herunder dokumentasjon
av avfallshåndtering og om hva som anses som forsvarlig avfallshåndtering.
TEK 10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse
(1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og
lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §
11-4.
(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.
(3) Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om
a) hvem kartleggingen er utført av
b) dato for kartleggingen
c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
d) resultat av representative materialprøver og analyser
e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert
j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.
7
Hva betyr det nye regelverket for oss som
kartlegger helse- og miljøfarlig avfall
Kunnskap om helse- og miljøfarlig avfall
utvikler seg raskt. Dagens produkter
kan i fremtiden bli klassifisert som
farlig avfall.
Krav i regelverket til
Produktdokumentasjon og FDV
dokumentasjon vil i teorien kunne gi
all nødvendig informasjon om hvilke
farlige stoffer et produkt kan
inneholde.
Utfordringen blir da å forholde seg til stor
informasjonsmengde og finne hvor i
byggverket og med hvilken mengde.
8
Utfordringer nå og i fremtiden
Lokalisering av forekomster ved visuell kontroll uten omfattende
prøvetaking
Dagens utfordringer :
Fremtidens utfordringer:





Lokalisere asbest, PCB og tungmetaller i
isolasjon og overflatebehandlinger
Påvise forekomster av Olje og kjemikalier i
overflater
Spesielle produkter/avfall i tilknytning til
industrielle prosesser
Bromerte flammehemmere og Ftalater i
plastprodukter





9
Produktdokumentasjon digitalt tilgjengelig
(på nett) i store mengder og usortert
informasjon
Strukturert informasjon i BIM ?
Datalagring gjør det for enkelt å gi for mye
informasjon
Gode filformater og klassifikasjonssystemer
for å få tilgang til informasjon er lite i bruk i
bransjen
Et enormt antall produkter og materialer
hvor kun en eller flere bestanddeler
inneholder helse- og miljøfarlig avfall
Trolig vil antall plastprodukter basert på
kjemisk sammensatte materialer øke
voldsomt.
Eksempel på dokumentasjon fra Industrien
Hydro Aluminium Karmøy
Byggnr.
Bygg
Lysinstallasjonens
plassering.
Kommentar
Info
Lysarmatur
Utførte tiltak
(Armatur/kondensator-type)
8005
Beklager
Taklys er skiftet etter 1985
Ikke aktuelt
Det ble funnet 3stk siemensarmaturer 2/58W
2stk lysarmaturer type RIM 2/65W m/kond.
Type Bosch MP 0670321157 2/67
Det er bekreftet fra Glamox at disse ikke
inneholder PCB
De fleste armaturene (13stk.) er av ny type
7stk lysarmatyrer type RIX 2/65W er uten
kondensatorer
Ikke aktuelt
34stk lysarmaturerNokolux 2/58W og 1stk
Siteco 2/36W
Ikke aktuelt
Lysarmatur type AEG -Telefunken 1/40W
m/kond. LFB MP 4,5/251
Det er bekreftet fra LabNett at disse ikke
inneholder PCB
Vifterom
3stk Siemens 1/36W
Ikke aktuelt
MCC-rom
3stk Siemens 1/36W
Ikke aktuelt
2stk lysarmaturer type RIM 2/65W m/kond.
Type Bosch MP 0670321157 2/67
Det er bekreftet fra Glamox at disse ikke
inneholder PCB
Pumperom
Nytt verksted
masse-fabrikk Dowthern-anlegg ( Kjelhus)
8009
Nytt verksted
Tank-anlegg
flytende bek
8050
8010
Det er funnet 7stk lysarmaturer type AEG
1/40W og en stk Siteco 1/36W
Brikettsiloer
Under siloer
De fleste armaturene (10stk.) er av ny type
Boltehullsmasse-anlegg
Armaturer er av ny type
Ikke aktuelt
Kontorer og møterom
Armaturer er av ny type
Ikke aktuelt
1stk armatur Type TU 2/20W som ikke var
mulig å åpne
Kontor og
gard.-bygg
8019
Garderobe
Armaturen er skiftet
Det er funnet 6stk gammel type og 3stk ny
type
3stk Juno 2/65W m/kond PLESSEY
Det er bekreftet fra LabNett at disse ikke
435/1/03605/004 12/75 og 2stk JUNO 2/40
inneholder PCB
med sammekond.
Lager
(Tidligere
verksted)
10
De fleste armaturene (4stk.) er av ny type
5stk lysarmatyrer type RIX 2/65W er uten
kond.
Ikke aktuelt
Egne erfaringer med bruk av dokumentasjon
 Intervju erfarent driftspersonell før
dokumentasjonssøk
 Detaljtegninger gir ofte mye
informasjon om materialbruk
 Sett deg inn i byggets historikk,
driftsprosesser og bruksmønster
 Skaff deg en prosessbeskrivelse av
industriell virksomhet
 Søk i prosessen etter:





Områder med høy temperatur/isolasjon
Krav til brannsikring
Maskiner og hydraulikkinstallasjoner
Enheter som produserer varme/kjøling
Elektroinstallasjoner
 Mange norske produsenter har gode
databaser for egne produkter
11
Det er ikke bare materialvalg men
ofte like mye eksponering i
brukstid som er avgjørende
Søderberg anlegget i Høyanger
Takk for meg!
12

similar documents