MTÜ-d puudutavad õigusaktid

Report
MTÜ-d puudutavad õigusaktid
ENL suvekool
28.07.2012
MTÜ vs seltsing
MTÜ - isikute vabatahtlik ühendus, mille
eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla
majandustegevuse kaudu tulu saamine (MtüS §
1)
Seltsing – eesmärgi saavutamisele suunatud
lepingul põhinev suhe mitme isiku vahel (VõS §
580)
Seltsing
„+“
• Väiksem bürokraatia
• Puudub aruandluskohustus
• Ei sobi hästi multieesmärkide täitmiseks
„-“
• Puudub juriidiline vorm
• Seltsinglased vastutavad isikliku varaga, kui ei
piisa seltsingu varast
MTÜ
Peamised õigusaktid:
• www.riigiteataja.ee
• Mittetulundusühingute seadus (+ liik)
• Tsiviilseadustiku üldosa seadus
• Raamatupidamise seadus
• Tulumaksuseadus
• Võlaõigusseadus
• Vabaühenduste eetikakoodeks
Asutamine
• Vähemalt kaks isikut
- Alaealine vanema või eestkostja nõusolekul
- Vähemalt 15-aastane noorsootööühingu liikmeks
või asutajaks
- Juhatuse liikmeks alaealine siiski hakata ei saa
- Juriidiline isik
- KOV
• Asutamisleping ja põhikiri
• Avaldus kohtu registriosakonnale
• Voila!
Asutamisleping (§ 6)
Asutamislepingus tuleb märkida:
1) asutatava mittetulundusühingu nimi asukoht,
aadress ja eesmärk;
2) asutajate nimed ja elu- või asukohad, samuti
asutajate isiku- või registrikoodid;
3) asutajate kohustused mittetulundusühingu
suhtes;
4) juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja
elukohad.
Asutamislepingu lisaks on põhikiri
Põhikiri (§ 7)
Põhikirjas tuleb märkida:
- MTÜ nimi (ühing, selts, kogu, koda, klubi, liit, keskliit,
ring, sõpruskond)
- MTÜ asukoht;
- MTÜ eesmärk eesmärk;
- liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ja
väljaarvamise tingimused ja kord;
- liikmete õigused ja kohustused
- üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord,
otsuste vastuvõtmise kord;
- juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär;
- mittetulundusühingu vara jaotus ühingu lõpetamise
korral;
Avaldus registriosakonnale
Avaldusele lisada asutamisleping ja põhikiri
Avalduses tuleb märkida:
- MTÜ nimi;
- MTÜ asukoht ja aadress;
- põhikirja kinnitamise aeg;
- juhatuse liikmete nimed ja ID;
- juhatuse esindusõiguse erisused
- ühingu tähtaeg, kui mittetulundusühing on tähtajaline.
Juba kehtivate andmete muutmisel tuleb avaldusele
lisada muudatuste üle otsustanud ÜK protokoll
Notaritasud
Notaritasud (+km)
• ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot;
• kandeavalduse registriosakonnale edastamise
eest 12,75 eurot;
• kandeavalduse (avaldus, ühe allkirja
kinnitamine ja registriosakonnale edastamine)
– 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu,
lisandub tasule alates teisest isikust tema
allkirja kinnitamise tasu 6,39 eurot;
Ettevõtjaportaalis digiallkirja kasutades notariga
seotud kulusid ei teki!
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
Olgem digitaalsed
Riigilõivud
• ühingu registrisse kandmise eest 19,17 eurot;
• registrissekantud andmete muutmise eest
6,39 eurot;
• ühingu registrist kustutamine, aadressi
muutmine omavalitsusüksuse piires ja surnud
juhatuseliikme andmete registrist kustutamine
on ilma lõivuta.
Juhtimine
• MTÜ juhtimist korraldab juhatus
• Juhatuse liikmel on õigus teha kõiki tehinguid
ja MTÜ-d esindada, kui pole vastavaid
piiranguid seatud, nt:
- Ainult ühine esindusõigus
- Summaline piirang tehingute tegemisel
Juhatuse liige
• Juhatuse liige vastutab ühingu juhtimise eest!
• Juhatuse liige on kohustatud täitma oma
ülesandeid oodatava hoolsusega ning olema
lojaalsed
• Vastutab tahtlikult või raske hooletuse tõttu
tekitatud kahju eest MTÜ ees
• Kriminaalkaristused on võimalikud, nt
pankrotiavalduse tegemata jätmisel
Juhatuse liige
• Määratakse ametisse tähtajaga 3 aastat, kuid
mitte kauemaks kui 5 aastat
• Võib tagasi kutsuda igal ajal ÜK otsusega
• Võib tagasi astuda igal ajal
• Tasu maksmine ei ole kohustuslik
• Tehingu tegemine ainult ÜK nõusolekul
Üldkoosolek
• Kõrgeim otsustusorgan enamikus MTÜdes
Otsustab:
- Põhikirja muutmise üle (2/3>)
- Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
- Volinike valimine (nõukogu)
- Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine
- Majandusaasta aruande kinnitamine
- Lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine
Delegeerimiskeeld
ÜK kokkukutsumine
• Reglementeeritud ning korra rikkumine toob
kaasa otsuse automaatse tühisuse
• Juhatus või liikmed (1/10)
• Sagedus – PK järgi või kui MTÜ huvi nõuab
seda
• 7 päeva ette (aeg, koht ja päevakord)
• Päevakorra täiendamine
ÜK läbiviimine
• Nõutav osalejate arv seaduses sätestamata,
kuid mõistlik see fikseerida põhikirjas
• Esindaja kaudu osalemine
• Protokoll (osalejatele kättesaadav 14p jooksul)
• Otsuse vastuvõtmine ÜK kokku kutsumata
Aruandlus
• Kord aastas koostab juhatus (või korraldab
selle koostamise) majandusaasta aruande
• Esitamise tähtaeg 30.06
• Kui ühingul on audiitor või revisjonikomisjon,
siis lisatakse vastav aruanne või arvamus
• Allkirjastavad kõik juhatuse liikmed
• Esitamata jätmise korral on riskiks registrist
kustutamine
Lõpetamine
• Üldkoosoleku otsusega (2/3>)
• Pankrotiavaldus viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 20
päeva jooksul püsiva maksejõuetuse olukorra tekkimisest
• Avaldus koos ÜK protokolliga registrisse (vt eespool
avalduse esitamine registrile)
• Likvideerijad (juhatuse liikmed):
- avaldavad teate Ametlikes Teadaannetes
- teavitavad võlausaldajaid
- müüvad ära vara ning maksavad ära võlad
- vajadusel esitavad pankrotiavalduse
• Vara jaotamine
Kust leida veel infot?
• Maakondlikest arenduskeskustest
http://www.arenduskeskused.ee/
• http://www.juristaitab.ee/
• http://www.ngo.ee/mt%C3%BCasutamine
Mida mitte teha
• Huvide konflikt ehk tehingud iseendaga, sh
pereliikmetega
• Ristfinantseerimine
• MTÜ varade kasutamine isiklikuks otstarbeks
• Tehingutasud
Tänan!

similar documents