Omahind- ja müügihind, finantsprognoosimine

Report
Autor: Sirle Truuts
... visioon on olla 2015 aastaks tunnustatud Eesti SME-sektori
ettevõtluskonsultant;
... missioon on pakkuda igale alustavale ettevõtjale
professionaalset, laiaulatuslikku ja kättesaadavat infot
ettevõtte asutamise, arendamise ja võõrkapitali kaasamise
kohta;
... kõrgharidust õigusteaduses, ettevõtluses ja finantsjuhtimises
(omandamisel);
... ettevõtluskogemus haarab tootmist-, äriõigust-,
pangandust-, raamatupidamist ja SME sektorile suunatud
müügiosakonna juhtimist.
2

Oma- ja müügihinna kujundusest

Tasuvuspunktist

Finantsprognooside praktikast
3
Toote / teenuse
tootmine
•Investeeringud ja nende hind
•Kulud (raha, aeg, materjal) tegevuse
alustamiseks
Äri alustamine
•Otsekulud – toote/teenuse tootmisega
seotud kulud toote kohta (materjal, aeg
jms)
•Kaudsed kulud – tootmisega ja
ettevõttega seotud üldkulud
•Müügihinna kujunduse protsess
(suhtlus tarbijatega)
•Müügiga seotud kulud
Toote / teenuse
müük
5
Eesti kuulub nende arenenud riikide hulka, kus
on valitsevaks majandussüsteemiks turumajandus.
Turumajandust iseloomustavad:
 majandusvabadus;
 konkurents;
 hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte
tulemusena (alus: Wikipedia).
6
Turupõhise hinna määratlemise aluseks on
kulupõhine hinnakujundus.


Hinna kujundamisel tuleb jälgida:
- kulusid;
- konkurente;
- tarbijaid.
!!! Liiga kõrge hinna puhul puudub nõudlus ja liiga
madala hinna puhul puudub kasum.
7
Ettevõtluse alustamisel ja enne teenuse pakkumist või
toote tootmist on oluline küsida endalt 3 olulist
küsimust, mis on oluliseks aluseks hinnastrateegiate
väljakujundamisel:
1. Mida toota? /kas toote/teenuse järgi on nõudlust?/
2. Kuidas toota? /efektiivsus!/
3. Kellele toota? /kes on klient?/
8
Kulupõhisel kui kõige levinumal hinnakujundusel
lähtutakse järgnevast mudelist - hind määratletakse,
lisades kõikidele kuludele soovitava /planeeritud
kasumi.
Hind = püsikulud + muutuvkulud + planeeritav
kasum/ toodangu maht ühikutes
9


Muutuv- ehk otsekulud – on sellised kulud, mis
tehakse otseselt materjali, tööjõu vm ressursi
kulutamisega ja mis jaotatakse konkreetse
teenuse osutamisele / toote tootmisele (nt
materjal, töötasu, energia).
Püsikulud – kulu, mis jääb muutumatuks
sõltumata tegevusmahu muutumisest (nt
tootmise töös hoidmise kulud, juhtkonna ja
kontori halduskulud jne).
10
Äriplaani koostamisel on oluline arvutada pikemate
prognooside koostamisel (pikemad kui 1 aasta)
sisse ka hinnatõus ja kulude tõus.
Praktikas on tavaliselt kasutusel hinna/kulude
muutus (st tõus) 10%.
11
Tasuvuspunkt on kätte jõudnud siis, kui firma
kahjumit enam ei teeni, aga kasumit ka veel mitte,
ehk tasuvuspunkt = püsikulud / (ühiku hind – ühiku
muutuvkulud)
13



Võimaldab objektiivselt hinnata ettevõtte
eesmärkide saavutamise reaalsust;
Annab kiiret tagasisidet vajadusest muuta
hinnakujundamise põhimõtteid (kas müügihinna
tõstmiseks on võimalust? Mida pakuvad
konkurendid? Mis lisaväärtus saavad kliendid?);
Pöörab tähelepanu toote müümisega / teenuse
osutamisega seotud kuludele (Millised on
hädavajalikud kulud? Kas ma ei kuluta liiga palju?
Millised oleksid alternatiivid loobumata
kvaliteedist?)
14
OÜ Julge Looming tegutseb maalikunsti koolituse valdkonnas. Igakuiste püsikulude suuruseks on 300 eurot (telefon, internet,
arvuti liising, kodulehe majutus). Ettevõttes on 1 omanik, juhatuse liige kui ka koolitaja, kes esialgu oma töötasu minimaalsete
püsikulude hulka ei arvesta. Omanik pakub maalikunsti kursuseid kus tema muutuvkuludeks on koolitusruumi rent (2h),
koolitusmaterjalide kulu, suupisted, kokku 75 eurot. Omanik müüb oma ühekordset koolitust müügihinnaga 100 eurot.
Arvutuskäik:
1) Omaniku ühe koolituskorra (2 h) brutokasumiks on 100 – 75 = 25 eurot.
2) Püsikulude katmiseks on vaja kuus läbi viia 300 / 25 = 12 koolituskorda.
Järeldus 1: Omanik peab kuus ilmtingimata läbi viima vähemalt 12 koolituskorda, et katta oma firma minimaalsed püsikulud.
See on Omaniku jaoks esimene tasuvuspunkt ja kriitiliselt oluline igakuine miinimum-eesmärk. Selle eesmärgi
mittesaavutamine tähendab Omaniku firmale rahalisi raskusi, kuid siinkohal on oluline tähelepanu pöörata et Omanikule endale
ei jää 12 koolituskorra läbiviimise eest veel sentigi.
Järeldus 2: Juhul kui Omanik soovib endale ka palka maksta, siis tuleb kindlasti lähtuda palgafondist kokku (ehk netotasu +
Töötaja maksud + Tööandja maksud = palgafond kokku). Kui Omanik teenib iga järgneva koolituspäevaga brutokasum 25
eurot ja see jääb Omaniku firmale ja Omanik soovib endale nt netotasu 500 EUR/ kuus (mis teeb palgafondina kokku 830 EUR
(soovitav abivahend: www.kalkulaator.ee ), siis peab Omanik tegema vähemalt lisaks 12 koolituskorrale lisaks 830 / 25 = 33
koolituskorda kalendrikuus. Kokku peaks OÜ Julge Looming teostama kuus vähemalt 12 + 33 = 45 koolituskorda.
Mis arvate sellise ettevõtte hinnakujundusest ja tasuvuspunkti arvutusest?
Mis soovitusi annate ettevõtjale?
15




finantsplaanerimine on vajalik:
- Nn. Sisekliendile: omanikele ja juhtkonnale;
- Nn. Väliskliendile: investorid (pank, EAS, Töötukassa jne).
aitab näha terviklikku ülevaadet ettevõtte olevikust ja
tulevikust;
konkretiseerida ettevõtte eesmärke ja nende saavutamist;
võimaldab hinnata adekvaatselt ettevõtte:
- kasumit/kahjumit;
- rahavoogusid;
- varasid;
- kohustusi.
17



Prognoosimine – püütakse aimata eelseisvaid
tegevusvaldkonnaga seotud arenguid (turunõudluse,
hindade, tehnoloogiaga seotud muutusi ja nende mõju),
ennustades potentsiaalseid tegevusmahte. Väga oluline info
keskkonna analüüsist.
Alternatiivide projekteerimine – hinnang ettevõtte
olukorrale tegevusmahtudel alternatiivsetes situatsioonides
(tegevusplaan A, B, C);
Konkreetsete plaanide koostamine - eelarve koostamise
võimaldab saada ülevaadet ja tagasisidet kuidas seatud
eesmärkide saavutamine toimub vastavalt seatud
eesmärkidele.
Allikas: Kertu Lääts, Tartu Ülikool
Eesti ärikeskkonnas on enamlevinud
finantsprognooside vormiks EASi poolt avaldatud
vorm, mida aktsepteerivad enamik finantsasutusi ja
mis hõlmab endas:
-
müügi planeerimist;
kassavoogude planeerimist (väga oluline!!!);
kasumiaruande prognoosi;
bilansi prognoosi;
tööjõu prognoosi.
Allikas: http://veeb.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/ettevotlusega-
alustamine/finantsplaneerimine/isegenereeruvate-finantsprognoosidevorm-
Äriplaanide koostamine ja ettevõtete panganduse praktikast
tulenevalt on finantsplaani (kassavood, bilanss, kasumiaruanne)
koostamine olematu või puudulik.
Peamised puudused:
 Eesmärkides puudub mõõdetavus ja konkreetsus (käive, kasum);
 Exceli tabelis toodud prognoosid ei klapi eesmärkides tooduga;
 Oma tööaega ja panust ei hinnata reaalse kuluna omahinna
arvutamisel;
 Müügi planeerimine alusetult optimistlikuna ja kulude planeerimine
ebareaalselt madalatena.
 Suhtarvude olulisust ja informatiivsust alahinnatakse (suure
käibega firma puhul võivad suhtarvud näidata hoopis negatiivset
finantsseisu).
2011 aastal otsustasid 5 sõpra teostada oma unistuse ja avada pubi/baari, mis koondaks tutvusringkonna ja pakuks
mõnusat meelelahutust. Meeskond oli mitmekülgne ja omas erinevat kompetentsi nii toitlustusest, müügist ja
ettevõtlusest. Pubi asukoht oli Tallinna kesklinnas.
Ettevõtte investeeris pubi sisustusse ja avamisse ca 100 000 EUR, mis oli ühtlasi ka maksimaalne raha mida
omanikel oli. Finantsprognoos investeeringuteks tehtud osaliselt (muutus ajas, kuna nö oma “lapsesse” sooviti
panustada maksimaalse kvaliteediga), puudus prognoos äritegevuseks peale pubi avamist. Toodete
hinnakalkulatsioonid koostati vahetult enne pubi avamist (menüü koostamist) ja nende puhul
võeti eelkõige aluseks konkurentide hinnad. Pubis hakkas ühes vahetuses töötama korraga 6 inimest (2 kokka ja 4
teenindajat), kokku oli personali suurus ca 12 inimest (keskmine töötasu palgafondina kokku ühele töötajale 1000
EUR). Ettevõtte omanikud/juhtkond tasu ei saanud.
Peale 2 kuud tegutsemist tekkisid pubil makseraskused ja 4 kuud hiljem pubi sulges uksed, jäädes võlgu nii
koostööpartneritele, töötajatele kui ka kaotasid omanikud kogu investeeringu.
Grupi arutelu – mida tehti õigesti ja mida valesti?
Vasta 2-le küsimusele kirjalikult:
1.
Mis olid 3 kõige olulisemad teadmist mida loengust
omandasid?
2.
Milline on Sinu küsimus, millele soovid põhjalikumat
vastust saada?
Lisa paberile oma kontakt e-mail ja ma vastan Sinu
küsimusele personaalselt!

similar documents