Tarvo Kallas_ tootmisettevõtete arendustoetus

Report
Tootmisettevõtete
arendustoetus
Tarvo Kallas
Toetuste valdkonna juht
Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskus
[email protected]
15.05.2014
Eesmärk
Tootmisettevõtete arendustoetuse eesmärk on tõsta töötleva
tööstuse ettevõtete arendustööalast võimekust, toetades
ettevõtete jaoks senisest ambitsioonikamaid arendusprojekte:
•
Ettevõtted viivad läbi senisest ambitsioonikamaid
arendusprojekte.
•
Ettevõtted kaasavad senisest aktiivsemalt kliente ja
partnereid arendustöö planeerimisse ja elluviimisesse.
Tulemus – valmivad uued tooted või täiendatakse oluliselt
olemasolevaid tootmisprotsesse. Suureneb ettevõtetes
hõivatud inseneride arv ja kasvab ettevõtjate tootlikkus.
Mõju – töötleva tööstuse T&A investeeringud kasvavad ja
jäävad kõrgemale tasemele pärast toetatud projekti lõppemist.
Sihtgrupp
• Töötlev tööstus (EMTAK jakku C „Töötlev tööstus“ kuuluv
VKE).
• Ettevõtete majandustegevus pigem heal järjel
(võimaldab investeeringuid teadus- ja
arendustegevusse).
• Ettevõtete arendustöö pigem nõrgal või keskmisel järjel
(arenduse tase ei mahu varasemasse T&A meetmesse).
• Suurettevõtted on sihtrühmast kahjuks väljas – Eesti
toetusrahaga seotud reeglid.
Toetatavad projektid
•
Tootmisega seotud projektid (EMTAK 2008 jagu C), va.
tubakatoodete ja alkoholitootmine ning kalandus ja
vesiviljelus
•
Sisuks tehnoloogiate arendamine toodete, teenuste või
protsesside uuendamiseks. Välja jääb nn. pehme
innovatsioon (ärimudelid, turundus jms)
•
Kavandatav arendustöö taotleja jaoks senisest oluliselt
kõrgema ambitsiooniga
•
Samas innovatsiooni tase jääb eeldatavasti alla turu parima
taseme (turu parim tase varasema EAS T&A meetme
projekt)
•
Tipptaseme T&A-st veidi madalama äririskiga projektid.
Kontakt klientidega hea, turutunnetus tugev
Toetuse suurus
• Minimaalne suurus on 10 000 eurot
• Maksimaalne suurus on 500 000 eurot
• Rahastamise piirmäär on kuni 35% abikõlblikest kuludest
(kasutame T&A riigiabi)
Projekti ajaline kestvus
• Projekti perioodi pikkusele ei ole piiranguid
• Periood algab taotluse registreerimise hetkest või taotluses
sisalduvast hilisemast tähtajast
• Periood lõpeb taotluses märgitud kuupäeval
• Projekt jagatud 3 kuni 9 kuu pikkusteks etappideks
• Projekti perioodi võib pikendada kui projekti elluviimisel on
ilmnenud ettevõtjast sõltumatud erakordsed asjaolud.
• Toetatavate kulude hulka arvatakse abikõlblikke kulusid,
mis on tehtud projekti perioodil ja 45 päeva jooksul pärast
perioodi lõppu tingimusel, et tegevused on toimunud
abikõlblikkuse perioodil.
Toetatavad tegevused
•
ettevõtja poolt ja koostöös partnerite ning klientidega teostatav
(toote)arendustöö
ja abikõlblikud kulud
•
töötajate personali- ja lähetuskulud – vähemalt 30% projekti
eelarvest
•
uute ja kasutatud seadmete kasutamise kulu (kulum) – kuni 70%
•
sisseostetud teenused: kulud uuringutele, tehnilisele teabele,
patentidele, sertifitseerimisteenustele ning konsultatsioonidele,
klientide kaasamisega seotud teenustele – kuni 70%
•
kulud materjalidele ja tarvikutele
•
projekti käigus loodud tööstusomandi õiguste esmakaitsmine
Taotlemine
• Toetust taotletakse jooksvalt
• Enne taotlemist tuleb läbida EAS-s kohustuslik eelnõustamine
• Eelnõustamisele registreerumine ja taotluse esitamine toimub
EASi e-keskkonnas, digiallkirjastatult või paberkandjal koos
elektroonilise koopiaga
ja menetlemine
• taotluse menetlusaeg on 40 tööpäeva taotluse registreerimisest
• taotlejal puuduste kõrvaldamise aeg on 10 tööpäeva
Nõuded taotlejale
•
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud väike- ja keskmise
suurusega ettevõtjast äriühing
•
Taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral
on maksud tasutud ajakava kohaselt
•
Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega
pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust
•
Taotleja omakapital vastab «Äriseadustiku» nõuetele
•
Taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks
vastavalt piirmääradele ja tingimustele
•
Kui taotleja on EASilt varem saanud toetust, mis on kuulunud
tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt
ja nõutud summas.
Nõuded taotlusele
• Taotluses sisalduv projekt peab vastama meetme eesmärkidele
ja on esitatud ettenähtud korras ning vormis.
• Taotluse juurde kuuluvad lisadokumendid:
– ettevõtja äriplaan
– arendustegevuse projektiplaan
– viimase majandusaasta aruande koopia
– jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse
esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud
– projektijuhi ja projekti elluviijate elulookirjeldused
– detailsed kulutuste kalkulatsioonid ja aluseks olevate dokumentide koopiad
– vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt
pakkujatelt kulu puhul, kui taotleja teostab projekti üheliigilise teenuse,
materiaalse või immateriaalse vara ostutehingu suuremas summas kui
6400 eurot käibemaksuta
– volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
Hindamine
• Projekti hindab EAS sisene hindamiskomisjon.
• Vajadusel kaasatakse hindamisse sõltumatuid eksperte.
• Hinnatakse taotluse materjalide, taotlejaga kohtumise ja
taotleja täiendava info põhjal.
• Hinnatakse hindamiskriteeriumite lõikes skaalal 0–4,
koondhinne moodustub kriteeriumite kaalutud keskmisena.
• EASi kliendihaldur koostab hindamisaruande,
mille põhjal teeb hindamiskomisjonile ettepaneku otsuse
tegemiseks.
• Rahuldamisele kuuluvad taotlused koondhindega vähemalt
2,2 ja iga hindamiskriteeriumi osas hindeks vähemalt 2,0.
Hindamiskriteeriumid
1. Projekti majanduslik mõju (35%)
•
•
•
Projekti eesmärkide seos strateegiliste eesmärkidega
Ärimudel ja tulemuste ärilise rakendamise plaan
Projekti majanduslik tasuvus
2. Projekti mõju taotleja tootearenduse võimekuse kasvule (35%)
•
•
•
Arenduse uudsuse tase võrreldes taotleja tavapärase tasemega
Partnerite ja klientide kaasamine arendusprojekti
Arendustegevuse jätkusuutlikkus
3. Taotleja organisatsiooniline võimekus
ja projekti ettevalmistuse kvaliteet (30%)
•
•
•
•
Arendustööalane võimekus
Valdkondlik ja tulemuste ärilise realiseerimise võimekus
Finantsvõimekus
Projekti ettevalmistuse kvaliteet
Toetuse väljamaksmine
• Toetuse väljamaksed tehakse vastavalt toetuslepingus
toodud tingimustele:
– väljamaksed tehakse projekti tegevuste läbiviimise ja kulude
teostamise põhjal
– põhjendatud juhul toimub väljamakse osaliselt tasutud
kuludokumentide alusel või
– võimalik on toetuse osaline ettemaks projekti perioodi alguses
ja aruandlus
• Aruanded esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga
allkirjastatult või läbi e-keskkonna
• aruannete menetlusaeg on 40 tööpäeva
• väljamaksetaotluste menetlusaeg on 21 tööpäeva
Projekti muutmine
• Taotluse rahuldamise otsust muudetakse EASi algatusel või
toetuse saaja avalduse alusel.
• Muutmise taotlus tuleb esitada projektiperioodi kestel.
• Toetuse saaja taotleb projekti muutmist, kui soovib muuta:
– projekti tegevusi, mille tulemusel muutub konkreetse
eelarverea summa rohkem kui 15% või 7000 eurot
– projekti tegevuste elluviimise algus- või lõppkuupäeva
– projektis ettenähtud tegevusi või eesmärke
Muudatustaotluse menetlusaeg on 20 tööpäeva
Tänan!

similar documents