Utbildning Primula 140526

Report
Flödesbeskrivning utlägg från
Primula till Agresso
Utbildning Primula 2014-05-26
Utlägg 1(2)
Medarbetare
Behov
Utlägg/
inköp
Inst/avd
Överenskommelse
Rekvisition
Personalavd
Kvitto registreras
i Primula
Faktura
Kontroll och
kontering
Attest
Slutattest
Prefekt/chef
Löneberäkning
och kontroller
Ekonomiavd
Evry
Nordea
Månadsomställning
Utlägg 2(2)
Medarbetare
Lön disponeras
Får ny
utbetalning
Kvitto på
löneutbet
Ej utkvitterad
lön.
Lönekostnadsspec
Inst/avd
Personalavd
Bemyndigande
Ekonomiavd
Bokföring
Evry
Filbearbetning
Nordea
Lönefil
Möjlighet att
stoppa utbet
Utbetalning
LöneKostnadsPålägg, LKP
LöneBiKostnader, LBK
Sociala Avgifter
Löneavgifter
407*
Utbildning Primula 2014-05-26
Består av:
1. Lagstadgade arbetsgivaravgifter
• Bl.a sjukförsäkring, arbetsskadeavgift & föräldraförsäkring.
• Fasta procentsatser.
2. Avtalsförsäkringspremier
• Bla Sparpremie, tjänstegrupplivförsäkring & personskadeersättning
• Vissa fasta procentsatser andra beror på ålder, lön, tjänstetid.
3. Avgifter för ålderspension
• Individuell och Kompletterande ålderspension (Iåpen & Kåpan)
• Fasta procentsatser.
4. Övriga avgifter
• Avgift till Trygghetsstiftelsen
• Medlemsavgift till Arbetsgivarverket
• Avsättning för omställningsarbete
Lönekostnadspålägg (LKP) per åldersgrupp 2014, Lnu
"Från och med året man fyller…"
Avgifter 2013
Bruttolön
711 mkr
Upp till 26 år
Ålder 27-65
Ålder 66-73
Ålder 74-
Födda 1988 -
Födda 19871949
Födda 1941–1948
Födda - 1940
1. Lagstadgade arbetsgivaravgifter
15,490%
31,420%
10,21%
2. Avtalsförsäkringspremier
10,155%
10,155%
0,010%
3. Individuell ålderspension
2,500%
2,500%
Särskild löneskatt på Individuell ålderspension
0,607%
0,607%
Kåpan PA 03
2,000%
2,000%
Särskild löneskatt på PA03
0,485%
0,485%
4. Trygghetssstiftelsen
0,300%
0,300%
0,300%
0,300%
2 100 tkr
Medlemsavgift AGV
0,085%
0,085%
0,085%
0,085%
Omställningsarbete
0,300%
0,300%
0,300%
0,300%
31,92%
47,852%
10,91%
0,70%
585 tkr
avs 2 100 tkr
anv 1 350 tkr
SUMMA LKP
216 000 tkr
0,010%
68 000 tkr
16 500 tkr
13 300 tkr
LKP Från Primula till Agresso
Primula
Lön
Arvode
Skattepliktiga förmåner
Personnummer:
Avgör vilket LKP
Lönefilskörning
Agresso via fil
LKP på
4070, 4071, 4074
(och 4078)
Agresso via BK org 9910
AGA (lön, arvode, sem)
4511, 4514, 4561
SLS
4531 4532
Premier, Kåpan, Iåpen mm
46*
Medlemsavgift AGV
4921
Hur ser omföringar ut i
Agresso?
Utbildning Primula 2014-05-26
Omföringen summeras per
varje unik kodsträng.
Hela summan bokas på
innevarande period även
om den avser längre
tillbaka i tiden.
Triggrarna går på 4011-4074
enl fastställda procentsatser,
på verkskoden.
Så om en kontering är en
kreditering via omföring,
följer både Lkp och triggrar
med.
Representation,
resor och
förmånsbeskattning
Utbildning Primula 2014-05-26
Representation
Allmänt:
• Vad är extern representation?
 Riktar sig mot företrädare från andra högskolor, universitet eller
organisationer
 Uttryck för ”sedvanlig gästfrihet”
 Ingår i LNUs led i kontakter med omvärlden
 Ska ha ett omedelbart samband med LNUs verksamhet
• Vad är intern representation
 Informationsmöten, personalfester
 Interna möten för LNUs verksamhet – förtäring ingår som en ”naturlig del”
 Personalfest=> max 2 ggr per år
Representation, forts
• Om det inte är representation vad är det då?





Interna kurser och konferenser
Ingår i kursplanering gentemot studenter
Skattefria personalvårdsförmåner
Akademisk högtid
Privat kostnad => arbetslunch
• Syftet är avgörande!
Personalkonferenser - interna
• Kriterier
 Ett detaljerat program ska upprättas i samband med planeringen av
konferensen
 Minst 6 timmar per hel dag (restid på normal arbetstid får räknas in)
 Gemensamma sociala arrangemang får ingå
 ”normal” konferensmat ska väljas, vin och öl får ingå vid ett tillfälle –
återhållsamhet ska gälla
 Resultatet av konferensen ska dokumenteras och kunna visas
Förmåner
Grundregel: förmåner som utges av arbetsgivaren är skattepliktiga => arbgavg,
skatteavdrag, kontrolluppgift
Undantag:
• Förmån av kost vid tjänsteresa och representation
• Personalvårdsförmåner
• Gåvor till anställda
Förmån av kost vid tjänsteresa och representation
Grundregel: Kost som arbetsgivaren står för och som den anställde inte behöver
betala för är alltid skattepliktig
Undantag:
• Fri kost på allmänna transportmedel om det ingår i priset
• Fri frukost på hotell om det ingår i priset
• Fri kost vid representation (extern, intern, personalkonferenser etc)
Personalvårdsförmåner
Förmåner av mindre värde som riktar sig till hela personalen, ej ersättning för
arbete, enklare åtgärder för att skapa trivsel
• Motion och annan friskvård
• Enklare förtäring i samband med arbete som inte kan ersätta frukost, lunch
eller middag
 Kaffe, bulle, godis, frukt, vatten, smörgås/fralla
Gåvor till anställda
Grundregel: är alltid skattepliktiga = ersättning för arbete
Undantag
• Julgåvor (450 kr inkl moms
• Jubileumsgåva, tex när LNU firar 10, 20, 25, 50, 75 eller 100-årsjubileum
• Minnesgåva; efter lång anställning – 30 år, anställd fyller 50 år, gåvor vid
pensionsavgång, anställning upphör, längre tids sjukdom
1. Tre anställda har firat avslutningen av ett längre, mycket lyckat idrottsprojekt
och den nöjda projektledaren har begärt ersättning för utlägg.
•
•
•
•
Biljetter hockeymatch Växjö Lakers – HV71 torsdagen 6 februari kl. 19.00
3st à 249kr inkl. moms.
7 st. öl, Höga Kusten 0.5 l à 65 kr inkl. moms
3 st. whiskey Arbelour 10-årig 6 cl à 24 kr/cl inkl. moms
Dricks 48 kr
•
•
•
Uppfyller ej kriterierna för intern representation, privat kostnad
Sprit är inte ok, varken internt eller externt.
Dricks ersätts ej.
2. Två anställda har bjudit in ett kommunalråd och en landstingspolitiker till en
planerings- och teambuildingsdag för regional samverkan. En av de anställda på
Lnu har begärt ersättning för utlägg och lämnar info om syfte och vad som ingick
samt en kontokortsslip märkt ”ej kvitto på köp” .
4 st. Hyttsill inkl. lättöl/vatten à 149kr
2 st. specialtillverkade glaspjäser i form av Linneuniversitetets träd à 349 kr.
•
•
•
Uppfyller kriterier för extern representation
Understiger det totala representationsbeloppet
Kvittot är inte ok. På Kvittot måste vara specificerat; moms och vad som
köpts.
3. En anställd har köpt blommor till tre kollegor på sin avdelning och begär
ersättning för utläggen. Alla buketter kostade 295 kr st. inkl. moms
En kollega har varit och är fortsatt sjukskriven pga svår pollenallergi, väntas
tillbaka i augusti.
En kollega slutar.
Chefen fyller 55 år.
•
•
De två översta är ok.
Grundregeln är att alla gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.
4. Räknas efterföljande lunch i samband med institutionsmöte eller
avdelningsmöte som intern representation eller inte? Ska det i så fall
förmånsbeskattas?
Svar: Om det är ett informationsmöte som arbetsgivaren kallat till och det inte är regelbundna med korta
intervall återkommande möten så räknas detta som intern representation och en skattefri måltid för
den anställde. Om det däremot träffas en mindre grupp för ett arbetsmöte eller information (ej hela
avdelningen) där man sedan går och äter lunch tillsammans så är detta en arbetsmåltid som är
skattepliktig för den anställde.
SKV:s definition är att ”om arbetsgivare samlar hela personalen eller avdelning och håller enstaka och
viktig information är mötet hänförligt till intern representation. Det kan gälla
organisationsförändringar, personalfrågor och andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin
personal. En gemensam måltid i anslutning till ett sådant möte beskattas inte.” Spara och bifoga (till
fakturan) program/dagordning där syftet med och innehållet i mötet framgår + deltagare
5. Hur konteras kringkostnader vid personalkonferens, tex kostnad för guide i
samband med personalaktivitet?
Svar: Det rör sig om personalkostnader och ska konteras i ktoklass 4*. Något
speciellt konto finns inte för denna typ. Kontering föreslås på konto 4986,
övriga personalkostnader
6. Linnèuniversitetets styrelse avhandlar styrelsemöte och avslutar med lunch.
Räknas detta som intern representation eller arbetslunch och ska i så fall
förmånsbeskattas?
Svar: Lunch i samband med styrelsemöte räknas som arbetslunch och ska förmånsbeskattas hos
styrelseledamöterna.
7. LNUs styrelse har åkt iväg på ett längre planeringsmöte med övernattning där
även ett studiebesök på Lunds universitet ingår utöver det ”vanliga”
styrelsemötet som avhandlas på ett par timmar. Ska lunchen som man får före
styrelsemötet förmånsbeskattas?
Svar: Nej, i detta fallet gäller samma regler som vid intern
personalkonferens, dvs 6 timmars planerad tid. Ingen
förmånsbeskattning
8. Fakultetskansliet på FSV planerar en heldags planeringskonferens i Kalmar för
all personal. Schemalagd tid är mellan 10.00-16.00 inkl 1 timmes lunch. Är detta
ett ”godkännt” upplägg trots att konferenstiden inte uppgår till 6 timmar?
Svar: Ja! Restid får inräknas till den del det sker under normal arbetstid
9.En grupp lärare på FKH har ett planeringsmöte inför kommande kurser, en
förmiddag i oktober, och avslutar med lunch på restaurang Kristina. Räknas
lunchen som personalvård, intern representation eller en privat kostnad som ska
förmånsbeskattas?
Svar: Privat kostnad som ska förmånsbeskattas!
10. I samband med öppet hus för blivande studenter på LNU en lördag i juli,
inför terminstarten bjuds de anställda som jobbar då på lite enklare förtäring i
form av baguette med skagenröra med mineralvatten till. Hur hanteras detta?
Svar: Detta räknas inte som en skattefri förtäring av mindre värde, utan
ska förmånsbeskattas som en arbetslunch. Gränsen går vid fralla!
11. I samband med extern representation på Ristorante Venezia i Växjö rundas
betalningen av uppåt med 78 kr. Hur hanteras detta?
Svar: Dricks är inte tillåtet att lämna. LNU ersätter inte utlägget till
denna delen.
12. En forskargrupp (7 pers) på FTK firar att de precis fått in ett stort externfinansierat
projekt i hård konkurrens. Projektledaren har därför köpt 4 fl mousserande vin som hon
bjuder kollegorna på strax innan man ska avsluta dagens arbete. Hon vill nu ha ersättning
för utlägget i primula. Hur hanterar du detta?
Svar: Ej tillåtet, varken enligt LNUs alkoholpolicy eller
representationspolicy. Kan inte heller räknas som personalvård. Privat
kostnaden ersätts ej, närmaste chef bör nog också meddelas om att
alkoholpolicyn inte följs.
13. En anställd kallar med kort varsel samman ett planeringsmöte inför nästa
termin. Eftersom alla medverkande har fulla kalendrar bestämmer man mötestid
mellan 11-13.30 och köper in lunchsallader från Danska bageriet.
•
•
•
Arbetslunch, ska förmånsbeskattas
Förmånsvärdet är 84 kr per lunch/middag oavsett faktisk kostnad
Däremot om måltiden är lyxbetonad, risk för förmånsbeskattning för faktisk
kostnad
Resor
Minskning av
traktamente
Förmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa
Ja
Ja
Hotellfrukost som ingår i hotellpriset
Ja
Nej
Kost på allmänna transportmedel som ingår
obligatoriskt i priset
Nej
Nej
Extern representation
Ja
Nej
Intern representation
Ja
Nej
1. En anställd åker måndag morgon på tjänsteresa måndag till torsdag till Lnu´s
Partner Universitet i Krakow, hemkomsten är söndag kväll. På resan följer
makan med. Den anställde begär traktamente, ersättning för hotell och
bilparkering på flygplatsen.
•
•
•
Traktamente utgår måndag till torsdag. Inget traktamente utgår för
hemresan på söndagkväll.
Ersättning för hotell måndag till torsdag med avdrag på 25% då makan
följde med.
Ersättning för parkeringen utgår måndag till torsdag, förutsatt att bil var det
lämpligaste färdmedlet till flygplatsen.
2. En anställd begär bilersättning januari och februari med syfte ” i tjänsten”.
1000 km.
•
•
•
•
•
Datum för resorna behövs
Precisera sträckan/sträckorna
Syftet mer detaljerat.
Ingen ersättning ges för resor till och från arbetet.
”Mötes- och resepolicy”
3. En anställd åker över dagen till Stockholm för att delta i ett viktigt seminarium
och lägger in begäran om traktamente.
•
Endagsförrättning är ett skattepliktigt lönetillägg, 100 kr/ dag
1. En anställd reser i tjänsten på konferens och ska presentera senaste nytt inom
forskningen. Konferensavgiften för medlem är 500€, och serviceavgiften 200 €.
Den anställde begär ersättning för utlägg av dessa två avgifter.
Hen har också betalat medlemsavgift i ett nätverk inom sitt forskningsområde
och vill ha ersättning för förmånsbeskattningen
•
•
•
•
•
Medlemsavgiften är förmånsskattepliktig
Serviceavgiften är skattefri
Försök registrera Lnu/institutionen som medlem istället för en enskild
anställd.
Betala en ev. högre avgift för icke medlem.
Lnu ersätter inte ev högre skattekostnad.
Representation
Allmänt:
• Vad är representation?
• Om det inte är representation vad är det då?
• Definitioner och Kriterier
• Syftet är avgörande
• Skillnaden mellan extern-, intern representation och personalkonferenser.
1. Tre anställda har firat avslutningen av ett längre, mycket lyckat idrottsprojekt
och den nöjda projektledaren har begärt ersättning för utlägg.
•
•
•
•
Biljetter hockeymatch Växjö Lakers – HV71 torsdagen 6 februari kl. 19.00
3st à 249kr inkl. moms.
7 st. öl, Höga Kusten 0.5 l à 65 kr inkl. moms
3 st. whiskey Arbelour 10-årig 6 cl à 24 kr/cl inkl. moms
Dricks 48 kr
•
•
•
Uppfyller ej kriterierna för intern representation, privat kostnad
Sprit är inte ok, varken internt eller externt.
Dricks ersätts ej.
2. Två anställda har bjudit in ett kommunalråd och en landstingspolitiker till en
planerings- och teambuildingsdag för regional samverkan. En av de anställda på
Lnu har begärt ersättning för utlägg och lämnar info om syfte och vad som ingick
samt en kontokortsslip märkt ”ej kvitto på köp”:
4 st. Hyttsill inkl. lättöl/vatten à 149kr
2 st. specialtillverkade glaspjäser i form av Linneuniversitetets träd à 349 kr.
•
•
•
Uppfyller kriterier för extern representation
Understiger det totala representationsbeloppet
Kvittot är inte ok. På Kvittot måste vara specificerat; moms och vad som
köpts.
3. En anställd har köpt blommor till tre kollegor på sin avdelning och begär
ersättning för utläggen. Alla buketter kostade 295 kr st. inkl. moms
En kollega har varit och är fortsatt sjukskriven, väntas tillbaka i september.
En kollega slutar.
Chefen fyller 55 år.
•
•
De två översta är ok.
Grundregeln är att alla gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.
Resor
Inledning Jocke
Minskning av
traktamente
Förmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa
Ja
Ja
Hotellfrukost som ingår i hotellpriset
Ja
Nej
Kost på allmänna transportmedel som ingår
obligatoriskt i priset
Nej
Nej
Extern representation
Ja
Nej
Intern representation
Ja
Nej
1. En anställd åker måndag morgon på tjänsteresa måndag till torsdag till Lnu´s
Partner Universitet i Krakow, hemkomsten är söndag kväll. På resan följer
maken med. Den anställde begär traktamente, ersättning för hotell och
bilparkering på flygplatsen.
2. En anställd begär bilersättning januari och februari med syfte ” i tjänsten”.
1000 km.
3. En anställd åker över dagen till Stockholm för att delta i ett viktigt seminarium
och lägger in begäran om traktamente.
Förmånsbeskattning
Allmänt
Vad är det?
Varför förmånsbeskatta?
Olika typer av skattefria förmåner: personalvårdande (kaffe/te, frukt, fralla),
friskvård (1500 kr/kalenderår)
Olika typer av skattepliktiga förmåner: arbetsluncher, medlemsavgifter,
läkemedel och sjukvårdsavgifter
1. En anställd reser i tjänsten på konferens och ska presentera senaste nytt inom
forskningen. Konferensavgiften för medlem är 500€, och serviceavgiften 200 €.
Den anställde begär ersättning för utlägg av dessa två avgifter.
Hen har också betalat medlemsavgift i ett nätverk inom sitt forskningsområde
och vill ha ersättning för förmånsbeskattningen
•
•
•
•
Medlemsavgiften är förmånsskattepliktig
Serviceavgiften är skattefri
Försök registrera Lnu/institutionen som medlem istället för en enskild
anställd.
Betala en ev. högre avgift för icke medlem.

similar documents