PowerPoint Presentation - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი

Report
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ბიზნესისა და მართვის სკოლა
ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსები) აკადემიური პროგრამის სტუდენტი
ლაშა მამულაძე
გიორგი მერაბიშვილი
ჯემალ ბერიძე
ჯგუფური კვლევითი პროექტი
მარკეტინგის საფუძვლებში
ტურიზმის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა
ხელმძღვანელი:
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
ასოცირებული პროფესორი
დავით სიხარულიძე
მსოფლიო (ტურიზმის) ბაზრისმიმოხილვა

ტურიზმი ერთ_ერთ ყველაზე
სწრაფად მზარდ ინდუსტრიას
წარმოადგენს მსოფლიო მაშტაბით.
2011 წელს, ტურიზმის წილმა
მსოფლიო მთლიან შიდა
პროდუქტში 9%-ს შეადგინა, რაც 6
ტრილიონ დოლარს აღემატება.
აღნიშნულ სექტორში 255 მილიონზე
მეტი ადამიანი მუშაობს, რაც
მსოფლიო მაშტაბით დასაქმების
8.7%-ს შეადგენს.

საერთაშორისო მოგზაურების
რაოდენობა (მლნ ადამიანი)
980
939
978
899
882
2007
2008
2009
2010
2011
საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა
(პროცენტულად)
პირველი 10 ქვეყანა
შემოსავლები საერთაშორისო
ტურიზმიდან
(მილიონი დოლარი)
79,5
62,3
safrangeTi
aSS
57,3
CineTi
1030
940
56,7
espaneTi
856
46,1
italia
29,3
TurqeTi
29,3
gaerT.
Samefo
28,4
24,7
23,4
germania malaizia
meqsika
207
926
852
2008
2009
2010
2011
პროდუქტის/მომსახურების
მსოფლიო წარმოება
პროდუქტის/მომსახურების
ძირითადი მწარმოებლები

მოგვეხსენება ტურიზმი ყველაზე დიდი და
სწრაფი ინდუსტრიაა მსოფლიო მაშტაბით.
ვიზიტორების დიდი წილი ევროპაზე
მოდის, ხოლო 2011 წლის მონაცემებით
ყველაზე მონახულეად ქვეყანად
საფრანგეთი ითვლება.

World Tourizm Organisation (UNWTO)
წამყვანი და ყველაზე გავლენიანი
საერთაშორისო ორგანიზაციაა
მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში

ყველაზე მონახულებად ქვეყნებს შორის
მეორე ადგილს იკავებს აშშ, მისი ასეთი
მაშტაბური მონახულების მიზეზი არა
მხოლოდ მისი ზომაა არამედ
მრავალფეროვნება:


მესამე ადგილზე ჩინეთია: ჩინეთი
პოპულარული არის ტურისტული
მიმართულებითაც: შეგიძლიათ ეწვიოთ
ძველ ქალაქებს, ისტორიულ ადგილებს და
დააგემოვნოთ ეგზოტიკური სამზარეულო
WTTC – მსოფლიო ტურიზმისა და
მოგზაურობის საბჭო, International Civil
aviation Organisation (ICAO) – რომელიც
ასევე გაეროს სპეციალიზირებული
სააგენტოა და მიმართულია
საერთაშორისო სამოქალაქო საავიაციო
სექტორის განვითარებისკენ

EThomas Cook ჯგუფი არის წამყვანი
კომპანია გაყიდვების მაღალი
მაჩვენებლით, რომელიც აღწევს €9.5
მილიარდს და 23 მილიონ კლიენტს
ყოველწლიურად.

ესპანეთი ყველაზე მონახულებად ქვეყნებს
შორის მეოთხე ადგილს იკავებს. იგი
ვიზიტორს იზიდავს მისი სანაპიროებით.

იტალია მეხუთე ადგილს იკავებს ყველაზე
ხშირად მონახულებად ქვეყნებს შორის.
იტალიაში უამრავი რამაა სანახავი: ვენეციის
რომანტიული არხები, რომის ძველი
მოედნები და ამალფის ყვითელი
სანაპიროები.
(ტურიზმის) ბაზრის მახასიათებლები საქართველოში
საქართველოში ვიზიტით მყოფი
საერთაშორისო მოგზაურები ხასიათდებიან
შემდეგი თავისებურებებით:

საქართველოში ვიზიტის ყველაზე
პოპულარული მიზეზი დასვენება
და რეკრეციაა (40%). უცხოელების
მეოთხედზე მეტი მეგობრის (8%) ან
ნათესავის (17%) მოსანახულებლად
ჩამოდის. მოგზაურების მხოლოდ
8% სტუმრობს საქართველოს
ბიზნესის და პროფესიული
მიზნებით. მოგზაურები
საქართველოში ასევე შოპინგის (7%)
ტრანზიტის (9%) და სხვა
მიზნებისთვის (12%) ჩამოდის.
უცხოელი ტურისტების მიერ საქართველოში
მოხმარებული ტურისტული პროდუქტები
kul t ur ul i t ur i z mi (i st o r i ul i , kul t ur ul i Zegl ebi s,
muz eumebi s d aT val i er eba)
86,5%
saT avgad asavl o t ur i z mi (mT asvl el o ba, vel o si ped i T
ad gi l ebi s mo naxul eba d a sxva)
25,4%
eko t ur i z mi (d ac ul i t er i t o r i ebi s, nakr Zal ebi s,
er o vnul i par kebi s mo naxul eba)
ar c er T s, ubr al o d vi svenebd i
14,3%
7,9%
Rvi ni s t ur i z mi
5,6%
samT o -saT xi l amur o t ur i z mi
4,8%
agr o t ur i z mi (so f l i s gar emo Si c xo vr eba)
2,4%
samkur nal o t ur i z mi
1,6%
spec i al i z i r ebul i t ur i z mi (ar qeo l o gi ur i gaT xr ebi ,
nad i r o ba, T evz ao ba d a sxva)
0,8%
შიდა მოგზაურიბა



შიდა მოგზაურების თავისებურებები
მცირედით განსხვავდება საერთაშორისო
მოგზაურობისგან.
საქართველოს მოქალაქეების
მიერ მოხმარებული
ტურისტული პროდუქტები:

კურორტებზე დასვენება

კულტურული ტურები
ყველაზე ფართოდ გავრცელებული
მოგზაურობის მიზეზი შიდა მოგზაურებს
შორის არის მეგობრის ან ნათესავის
მონახულება 44%, მას მოსდევს დასვენება
და რეკრეაცია 16%. დაახლოებით ყოველი
მეათე ვიზიტი დაკავშირებულია
ჯამრთელობის დაცვასთან, 12%
მოგზაურობს შოპინგისთვის და მხოლოდ
3%-ის მოგზაურობის მიზეზს ბიზნესი ან
პროფესიული საქმიანობა წარმოადგენს.

სამკურნალო ტურები

ზამთრის ტურები

სათავგადასავლო ტურები

ეთნიკური და ნოსტალგიური ტურები

სპორტული ტურები

ღვინის ტურები

აგროტურები
სამი ყველაზე ხშირად მონახულებადი
ადგილია: თბილისი (27%), ქუთაისი (9%) და
ბათუმი (7%)

სპეციალიზირებული ტურები
საქართველოში
საერთაშორისო მოგზაურების
რაოდენობა წლების
მიხედვით
საქართველოს წილი
საერთაშორისო მოგზაურების
რაოდენობაში
4,389,256
0,29%
0,22%
2,822,363
0,17%
2,031,717
0,14%
1,500,049
0,12%
1,290,108
1,051,749
560,021
2005
763,231
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
საქართველოში საერთაშორისო
მოგზაურების რაოდენობა თვეების
მიხედვით
საერთაშორისო მოგზაურები:
მეზობელი ქვეყნები და
მსოფლიო
A400000
mezobeli qveynebi
86.1%
evropa
300000
azia da okeaneTi
200000
9.4%
3%
2009
2010
amerika
1%
Sua aRmosavleTi
0.2%
afrika
0.2%
sxva
0.1%
2011
100000
ian.
Teb.
mar.
apr.
mai.
ivn.
ivl.
agv.
seq.
oqt.
noe.
dek.
ტურიზმის შემოდინება

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2012
წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში
საქართველოში 1 299 685 ვიზიტორი
შემოვიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მონაცემებით, საქართველოს სახელმწიფო
საზღვარი შარშან 2 822 363-მა ადამიანმა
გადმოკვეთა. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე
წლის მაისში, მხოლოდ ერთი თვის
განმავლობაში, საქართველოში 321 164
სტუმარი შემოვიდა, რაც წინა წლის
მაჩვენებელს 57.3%-ით აღემატება.
პროცენტული ზრდა წინა
წელთან შედარებით
+109%
+105.2%
+99.2%
+38.3%
+26.3%
+20.5%
TurqeTi
azerbaijani
somxeTi
ruseTi
ukraina
irani
ვიზიტორების გადანაწილება
რაიონებში
საქართველოში
მოგზაურობის მიზნები
sxva (16 442)
raWa
6%
samcxe-javaxeTi
10%
samegreli svaneTi
3%
1%
Sida qarTli
7%
qvemo qarTli
3%
mcxeTa-TianeTi
9%
qarTul organizaciaSi dasaqmeba (12 527)
mkurnaloba (5 481)
aWara
38%
religiuri/piligrimi (6 263)
ganaTleba/treiningi (16 442)
guria
9%
kaxeTi
6%
tranziti (30 534)
imereTi
7%
afxazeTi
1%
2%
sayidlebi (61 069)
2%
1%
1%
2%
4%
8%
dasveneba, rekreacia (183 989)
24%
megobrebisa da naTesavebis monaxuleba (185 555)
24%
saqmiani an profesiuli aqtivoba (263 848)
34%
ტურიზმის ბაზრის ძირითადი
მწარმოებლები

დღესდღეობით ტურისტულ ბაზარზე უამრავი კომპანია უწევს ერთმანეთს
კონკურენციას, მათ შორის არიან:

აღმოაჩინე საქართველო

ინტერ კონტინენტალი

ფრეშ თრეველი

გლობალ თრეველი

ელიტ ტური

სხვა
(ტურზისმის) ბაზრის სეგმენტაცია
უპირატესობის მიხედვით ტურიზმისს ბაზრის
სეგმენტაციისას გამოიყოფა მომხმარებელთა
შემდეგი ჯგუფები.

მომხმარებელთა ჯგუფი, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ ეკოტურიზმს.
ეკოტურიზმის უპირატესობებია:

მომხმარებელთა ჯგუფები, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ კულტურულ
ტურიზმს. მისი უპირატესობებია:

საქართველოში სოფლის ტურიზმი ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ტურიზმის
სფეროში.მისი უპირატესობებია:

უფრო ხშირად სათავგადასავლო ტურიზმს ახალგაზრდები მიმართავენ, მაგრამ არა
მხოლოდ ახალგაზრდები. სათავგადასავლო ტურიზმში შედის:

მეტნაკლებათ მაგრამ საქართველოში ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან
მკურნალობის მიზნით, ამ სფეროს სამკურნალო ტურიზმს აკუთვნებენ. სამკურნალო
ტურიზმის ძირითადი ფორმებია:
ახალი მოთამაშეები

.ტუროპერატორი "My Way (კომპანია, რომელიც დაარსდა სულ რაღაც 3
წლის წინ და თავისი ტურების მრაფალფეროვნებით იწონებს თავს.)

.ტურისტული კომპანია TN Tour” (კომანია დაასრსა 2009 წელს ამ დროს
განმავლობაში მას ჰყავს თავის ერთგული მომხმარებლები რომელებიც
ძალზედ კმაყოფილები არიან)

ტურისტული კომპანია Go Tour(კომპანია დაარსა სულ რამოდენიმე
წლის წინათ მან მარტივად შეძლო ადაპტაცია ბაზარზე და
დღედსდღეობით მოწინავე პოზიციებსაც კი იაკევებს ბაზარზე
დარგის ანალიზი
მომხმარებლები
კონკურენტები

საერთაშორისო ვიზიტორები

კომპანია(GOOD TRAVEL)

ადგილობრივივ იზიტორები

კომპანია(FRESH TOUR)

შიდა ვიზიტორ ბი

კომპანია (ელიტ ტური)

ერთი დღისვი ზიტორები

კომპანია (My Way)
საქართველოს ტურიზმის ბაზარზის
ძირითადი მოთამაშეები
კომპანია GOOD TRAVEL

მისია:
უზრუნველყონ მომხმარებლები
თანამდროვე და კომპლექსური
ტურების შეთავაზებით,
მაქსიმალურად გაუმარტივონ
არჩევანი და გახადონ კომფორტული
დასვენება…

სტრატეგიულ იბიზნეს ერთეულები
კომპანია GOOD TRAVELმომხმარებელს
სთავაზობს მრავალფეროვან ტურებს
როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით
ასევე ფარგლებს გარეთ სწორედ აქედან
გამომდინარე შეგვიძლია
განვსაზღვროთ კომპანია GOOD
TRAVEL-ის სტრატეგიული ბიზნეს
ერთეულები ესნია : ეკო-ტურიზმი,
რეკრეაციული- ტურიზმი სამკურნალო
ტურიზმი გამაჯანსაღებელი ტურიზმი,
სამთო ტურიზმი, საზღვაო ტურზმი,
კულტურული ტურიზმი,
ექსტრემალური ტურიზმი
ბარნეოლუგიორი ტურიზმი და სხვ.
კომპანია GOOD TRAVEL
SWOOT ანალიზი
კომპანია ROYAL HOLIDAY
მისია
სტრატეგიული ბიზენს
ერთეულები


ტურისტულიკომპანიაორიენტირებ
ულიაშემომყვანტურიზმზედათავის
მომხმარებლებსსთავაზობსროგორცი
ნდივიდუალური,
ასევეინკლუზივტურპაკეტებისფართოარჩევანს. ისეთებს,
როგორებიცაა:
კულტურულიდასათავგადასავლო,
ღვინისდაგურმანტურები,
მოგზაურობაპილიგრიმთათვის,
ეკოდასაფეხმავლოტურები,
ზამთრისტურებისრიალისმოყვარუ
ლთათვისანმათთვის
კომპანია ROYAL
HOLIDAYმომხმარებელს სთავაზობს
მრავალფეროვან ტურებს როგორც
ქვეყნის ფარგლებს შიგნით ასევე
ფარგლებს გარეთ სწორედ აქედან
გამომდინარე შეგვიძლია
განვსაზღვროთ კომპანია ROYAL
HOLIDAY -ის სტრატეგიული ბიზნეს
ერთეულები ესნია : ეკო-ტურიზმი,
რეკრეაციული- ტურიზმი სამკურნალო
ტურიზმი გამაჯანსაღებელი ტურიზმი,
სამთო ტურიზმი, საზღვაო ტურზმი,
კულტურული ტურიზმი,
ექსტრემალური ტურიზმი
ბარნეოლუგიორი ტურიზმი და სხვ.
კომპანია ROYAL HOLIDAY
SWOOT ანალიზი
1.რამდენად ხშირად დადიხართ
დასასვენებლად?
8%
20%
წელიწადში ერთხელ
წელიწადში ორჯერ
42%
სეზონურად
30%
დასასვენებლად არ მაქვს დრო
2.დასასვენებლად რა ადგილს
ანიჭებთ უპირატესობას?
9%
11%
ზღვა
45%
მთა
ტყე
35%
დასასვენებლად არ მაქვს დრო
3.რა სახის ტურიზმს ანიჭებთ
უპიარტესობას?
სამთო ტურიზმი
5%
45%
სათავგადასავლო ტურიზმი
სოფლის ტურიზმი
საზღვაო ტურიზმი
15%
35%
4.იყენებთ თუ არა ტურისტულ
კომპანიების მომსახურებას?
25%
დიახ
არა
75%
5.რამდენს ხარჯავთ
დასვენებისთვის?
34%
27%
20%
500-ამდე
19%
500-1000
1000-2000
2000-მეტი
Series1
6.რომელ ტურისტულ
კომპანიასანიჭებთ უპიტატესობას?
21%
ინტერ კონტინეტალი
48%
ფრეშ თრეველი
გლობალ თრეველი
სხვა
18%
13%
7.რას ნიშნავს თქვენთვის
მომსახურების მაღალი ხარისხი?
43%
25%
Series1
19%
13%
სწრაფ მომსახურებას
ხელმისაწვდომ ფასს
ყურადღებიან ურთიერთობას
ტურების მრაფალფეროვნებას
8.რამდენად კმაყოფილი ხართ ქაეთული
ტურისტული კომპანიების მომსახურებით?
8%
ძალიან კმაყოფილი
29%
კმაყოფილი ვარ
21%
ნაწილობრივ კმაყოფილი ვარ
საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი
42%
9.დასასვენებლად ვისთან ერთად
ისურბებდით წასვლას?
13%
28%
ოჯახთან ერთად
23%
მეგობრებთან ერთად
შეყვარებულთან ერთად:)
მარტო
38%
10.ტურისტული კომპანიის არჩევისას
რა ფაქტორს ანიჭებთ უპირატესობას?
კომპლექსურობა
10%
ტურების შეთავაზების ფართო არჩევანი
30%
Series1
ფასი
40%
მომსახურების ხარისი
20%
11. სქესი?
42%
მამრობითი
მდედრობითი
58%
12.ასაკი?
60%
50%
40%
30%
Series1
52%
20%
25%
10%
13%
10%
0%
16-18
18-22
22-35
35-ზემოთ
13.განათლება?
25%
საშუალო განათლება
უმაღლესი განათლება სტუდენტი
75%
მადლობა ყურადღებისათვის

similar documents