Powerpoint (5 มิ.ย.55) - สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

Report
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
คณะที่ ๑ รอบที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
้ ร ัง และการ
การป้องก ัน ควบคุมโรคเรือ
พ ัฒนาระบบบริการและการดูแลผูป
้ ่ วย
โรคเบาหวาน (DM) ความด ันโลหิตสูง(HT)
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กระบวนการพ ัฒนางานเพือ
่ ป้องก ันควบคุม DM ,HT
• NCD Board
• Case
manager
• System
manager
• ระบบข ้อมูล
ผู ้ป่ วย DM & HT
ระดับอาเภอและ
จังหวัด
• คัดกรอง DM & HT รายใหม่
• รณรงค์ ๓ อ ๒ ส
• การให ้คาปรึกษาPre-DM Pre-HT และ
ติดตามผล
• ผู ้ป่ วย DM & HT –controllable
้
• คัดกรองภาวะแทรกซอนและดู
แลได ้อย่าง
เหมาะสมครบวงจร
• มีการพัฒนาหมูบ
่ ้าน/ชุมชนปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
จังหวัดมีระบบสนับสนุนทีด
่ ี มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายผลล ัพธ์การดาเนินงานของระบบบริการของจ ังหว ัด
ทีจ
่ ะก้าวไปให้ถงึ (P.๑๙-๒๐ , ๓๔-๔๑)
้ ไป ได้ร ับการค ัดกรอง DM&HT
ปชช.อายุ ๓๕ ปี ขึน
ร้อยละ ๙๐
Pre DM ป่วยเป็น DM
ไม่เกินร้อยละ ๕
Pre HTป่วยเป็น HT
ไม่เกินร้อยละ ๑๐
ผูป
้ ่ วย DM ควบคุมระด ับค่านา้ ตาลได้*
ผูป
้ ่ วย HT ควบคุมระด ับความด ันโลหิตได้ **
ผูป
้ ่ วย DM และ HT ได้ร ับการตรวจค ัดกรอง
้ นทีส
ภาวะแทรกซอ
่ าค ัญ DM –ตา ไต เท้า HT -ไต
้ นอย่างต่อเนือ
และมีการดูแลผูม
้ โี รคแทรกซอ
่ งทงั้
มาตรการทางคลินก
ิ และวิถช
ี วี ต
ิ
้ >ร้อยละ ๓
เพิม
่ ขึน
(เทียบกับข ้อมูลของจังหวัด
ในปี ๒๕๕๔)
> ร้อยละ ๖๐ ของ
ผูป
้ ่ วย
* Hb A๑C ครงสุ
ั้ ดท้ายน้อยกว่าร้อยละ ๗ หรือ FBS >๗๐- < ๑๓๐ มก./ดล. ๓ ครงติ
ั้ ดต่อก ัน
** ผูป
้ ่ วยทวไป
่ั
BP : <๑๔๐/๙๐ mmHg
ผูป
้ ่ วยอายุนอ
้ ย / DM/โรคไต/post MI/ post strokes : BP<๑๓๐/๘๐ mmHg
สรุปวิเคราะห์การนิเทศงานในภาพรวมของทุกเขต

้ ที่
ผูบ
้ ริหารให้ความสาค ัญ ผล ักด ันนโยบาย ติดตาม และกาก ับในพืน

มีการแต่งตงั้ NCD Board จ ังหว ัด สน ับสนุนให้ม ี Case Manager
ของหน่วยบริการ , System Manager ระด ับจ ังหว ัดและอาเภอ

มีการถ่ายทอดนโยบายสูร่ ะด ับ CUP รพสต.และ PCU

มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ แต่สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมการจ ัดบริการ

มีการจ ัดทาระบบทะเบียน (registry) แต่สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่างการ
ื่ มต่อข้อมูล
พ ัฒนาเชอ

ื่ คูม
มีแนวทางการดูแลร ักษา มีการผลิตสอ
่ อ
ื สน ับสนุนการปฏิบ ัติงาน

มีแผนติดตามประเมินผล

การพ ัฒนาเครือข่ายการบริการเพือ
่ ให้มก
ี ารดาเนินงานร่วมก ันในการ
่ ต่อ/สง
่ กล ับ ย ังไม่
แก้ไขปัญหาการบริหารจ ัดการและแนวทางการสง
ั
เห็นภาพชดเจนในภาพรวมเขต
้ ไปได้ร ับ
ร้อยละของประชาชน 35 ปี ขึน
การค ัดกรองโรคเบาหวาน
70
60
50
40
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Source : http://healthdata.moph.go.th/kpi
* เป้าหมายร้อยละ 90
Source : http://healthdata.moph.go.th/kpi
* เป้าหมายร้อยละ 90
Source : http://healthdata.moph.go.th/kpi
* เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5
เขต 11 บางจังหวัดค่าผลลัพธ์มากกว่าค่าเป้าหมาย
Source : http://healthdata.moph.go.th/kpi
* เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10
เขต 11 บางจังหวัดค่าผลลัพธ์มากกว่าค่าเป้าหมาย
ผลล ัพธ์การดาเนินงานของระบบบริการ
ทีย
่ ังไม่ได้รายงานภาพเขต

ผูป
้ ่ วย DM ควบคุมระด ับค่านา้ ตาลได้

ผูป
้ ่ วย HT ควบคุมระด ับความด ันโลหิตได้

้ นที่
ผูป
้ ่ วย DM ได้ร ับการตรวจค ัดกรองภาวะแทรกซอ
้ นอย่าง
สาค ัญ –ตา ไต เท้า และมีการดูแลผูม
้ โี รคแทรกซอ
ต่อเนือ
่ งทงมาตรการทางคลิ
ั้
นก
ิ และวิถช
ี วี ต
ิ

้ น -ไต
ผูป
้ ่ วย HT ได้ร ับการตรวจค ัดกรองภาวะแทรกซอ
้ นอย่างต่อเนือ
และมีการดูแลผูม
้ โี รคแทรกซอ
่ งทงมาตรการ
ั้
ทางคลินก
ิ และวิถช
ี วี ต
ิ
ปัจจ ัยความสาเร็จ

ผูบ
้ ริหารทุกระด ับให้ความสาค ัญและสน ับสนุนการดาเนินงาน

มีการแต่งตงคณะกรรมการ/คณะท
ั้
างานร ับผิดชอบการ
ดาเนินงานทงในระด
ั้
ับจ ังหว ัดและระด ับอาเภอ

ื่ สาร/ถ่ายทอด
จ ัดระบบสน ับสนุนอย่างเป็นระบบ มีการสอ
นโยบายทว่ ั ถึงทงระด
ั้
ับบริหารและระด ับปฏิบ ัติการ

้ ที่
มีกลไกการกาก ับ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลในพืน

่ นร่วมในการดาเนินงาน
ความร่วมมือทีเ่ ข้มแข็งและการมีสว
กาหนดกิจกรรมและแผนการสร้างสุขภาพของภาคีเครือข่าย
เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข อาสาสม ัครสาธารณสุข องค์กรปกครอง
่ นท้องถิน
สว
่ และภาคประชาคม

่ ุมชน
จ ัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูเ้ พือ
่ ถ่ายทอดจากชุมชนสูช
ปัญหาอุปสรรคทีส
่ าค ัญ





้ี จงแผนการตรวจฯ ล่าชา้
่ ม
การถ่ายทอดนโยบายสูภ
ู ภ
ิ าคและชแ
ผูน
้ เิ ทศ ผูเ้ กีย
่ วข้องระด ับจ ังหว ัดและอาเภอ ขาดความเข้าใจใน
ประเด็นการนิเทศ
การบริหารจ ัดการงบประมาณไม่เพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมการ
ดาเนินกิจกรรมตามกลุม
่ เป้าหมาย
้ ร ังในชุมชนขาด
การดาเนินงานป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
ั
้ ทีแ
ความชดเจนในการบู
รณาการพืน
่ ละพ ัฒนางานร่วมก ัน
ระหว่างอปท.ภาคประชาชน และสาธารณสุข
่ นร่วมในภาคประชาชน และท้องถิน
ย ังมีสว
่ น้อย ในเขตเมือง
ข้อเสนอแนะสาหร ับจ ังหว ัด

ทาความเข้าใจแก่ผท
ู ้ เี่ กีย
่ วข้อง

มีตน
้ แบบ MR.NCD ทีจ
่ ังหว ัด

Strengthen NCD Board and leadership

ื่ มโยงระบบข้อมูล
การเชอ

clarify definition การลงรายงาน

สร้างเครือข่ายระด ับเขตและระด ับจ ังหว ัด

การติดตามประเมินผล – สสจ. สสอ. จ ัดสร้างทีมกาก ับ
ต ัวชวี้ ัด
ข้อเสนอแนะสาหร ับเขต



้ี จงต ัวชว้ี ัด ก่อนเริม
ชแ
่ ดาเนินงานในปี งบประมาณใหม่
เนือ
่ งจากมีผป
ู ้ ่ วยและกลุม
่ เป้าหมายมีจานวนมากจ ังหว ัด
ื้ ว ัสดุอป
ต้องวางแผนงบประมาณและการจ ัดซอ
ุ กรณ์ให้
เพียงพอ
ควรมีผป
ู ้ ระสานร ับผิดชอบต ัวชวี้ ัดจากสาน ักบริหาร
ยุทธศาสตร์สข
ุ ภาพดี วิถช
ี วี ต
ิ ไทย และกรมการแพทย์รว
่ ม
นิเทศและให้ขอ
้ เสนอแนะ
ศูนย์วช
ิ าการในระด ับเขต ควรมีการบูรณาการในการจ ัดทา
ี้ จง วางแผน แนวทางการดาเนินงาน การจ ัดสรร
ชแ
งบประมาณในภาพรวมแก่จ ังหว ัด เพือ
่ ให้เกิดการบูรณา
้ ที่ เจ้าหน้าทีผ
้ ที่
การงานในระด ับพืน
่ ป
ู ้ ฏิบ ัติงานในระด ับพืน
สามารถเข้าใจและดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
่ นกลาง
ข้อเสนอแนะสาหร ับสว
 สน ับสนุน Technical support ที่ simple , practical
และ prioritize
 พ ัฒนารูปแบบการ implement ในเขตเมือง
 จ ัดทา Technology assessment ที่ affordable
ี่ วชาญจาก
โดยความร่วมมือของกรมวิชาการและผูเ้ ชย
้ ที่
พืน
ี้ จงทาความเข้าใจแก่ผน
 จ ัดประชุมชแ
ู ้ เิ ทศระด ับเขตก่อน
การตรวจราชการรอบ ๒
่ งทาง/เวทีให้นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัด
 สร้างชอ
นาเสนอการดาเนินงานต่อรองปล ัดฯหรือปล ัดกระทรวงสธ.
ี่ ง ลดโรค ลดเจ็บป่วย
ประชากรมีความตระหน ัก จ ัดการลดเสย
ได้ร ับความคุม
้ ครอง ได้ร ับการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ
เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ
การป้องก ัน 3 ระด ับ
ี่ ง ลดการเกิดโรค
ลดวิถช
ี วี ต
ิ เสย
ลดการเข้าอยูใ่ น รพ.
ลดความพิการ
ประชากรทงหมด
ั้
ั
ี่ งตา่ ความเสย
ี่ งสูง มีสญญาณผิ
ความเสย
ดปกติ เป็นโรค
มีอาการ
้ น
มีสภาวะแทรกซอ
พิการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องก ันการเกิดโรค ป้องก ันและชลอการดาเนินโรค ลดความรุนแรงของ
ี่ งสูง
้ นและการเป็นซา้
้ น
่ าวะแทรกซอ
และวิถช
ี วี ต
ิ ในสงิ่ แวดล้อม ในกลุม
่ เสย
สูภ
ภาวะแทรกซอ
้
ป้องก ันการเพิม
่ ขึน
ี่ ง
ของประชากรทีม
่ ป
ี จ
ั จ ัยเสย
การจ ัดการรายกลุม
่
การจ ัดการ
รายบุคคล
กรอบกระบวนการทางานในระบบการจัดการโรคเรือ
้ รัง
กลุ่มป่ วยซับซ้อน,
ภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มป่ วย
กลุ่มเสี่ ยง
กลุ่มปกติ
ประชากร 70-80%
IMRTA
Medical Research &
Technology Assessment
จัดการรายกรณี
ประสานจัดการ
เบาหวาน
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
ป้ องกันโรค
สร ้างเสริมสุขภาพ
(S.Potisat adapted from Pippa Hague : Chronic disease self management . 2004)
สวป
สถาบ ันวิจ ัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์
สสจ.
Area :
CUP /ตาบล
• System
Management Team
•NCD Coordinator
(ผูป
้ ระสาน
เบาหวาน ความด ันโลหิตสูง)
หรือ system manager
ระด ับCUP /ตาบล
หน่วยบริการ: • Case Manager
รพศ./รพท./
(ผูจ
้ ัดการรายกรณี)
รพช./รพสต.
ี
• ผูจ
้ ัดการของทีมสหวิชาชพ
ของ หน่วยบริการ ออกแบบ
รายบุคคล
Case
Manager
(ผูจ
้ ัดการ
รายกรณี)
• ดูภาพรวมทงั้ CUP/
ตาบล ในทุก
population
ี่ ง
กลุม
่ ปกติ กลุม
่ เสย
กลุม
่ ป่วย
(รวมติดตามประเมิน)
NCD
Coordinator
(ผูป
้ ระสาน
DMHT)
• ดูภาพรวมทงจ
ั้ ังหว ัดใน
ทุก population
ี่ ง
กลุม
่ ปกติ กลุม
่ เสย
กลุม
่ ป่วย
(รวมติดตามประเมิน)
System
Management
Team
ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ(p.๔๙)



มีคาสงั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมป้ องกันโรคไม่ตด
ิ ต่อระดับ
จังหวัดหรือไม่ มีการประชุมบ่อยเพียงใด มีแผนงาน/โครงการที่
สอดคล ้องเพือ
่ ลดปั ญหาและเหมาะสมกับบริบทของพืน
้ ที่
หรือไม่ อย่างไร
มี System manager ระดับจังหวัดและอาเภอ และ case
manager ของหน่วยบริการหรือไม่ บทบาทหน ้าทีแ
่ ละการ
่ ไร
ดาเนินงานเป็ นเชน
มีการจัดทาระบบทะเบียน (registry) ผู ้ป่ วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงระดับจังหวัดหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์และ/หรือข ้อมูลปั ญหา อุปสรรคที่
เกิดขึน
้ ในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการเป็ นอย่างไร
ประเด็นคาถามในการตรวจราชการ(p.๔๙)
มีการพัฒนาเครือข่ายการบริการเพือ
่ ให ้มีการดาเนินงานร่วมใน
การแก ้ไขปั ญหาการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบต
ั ริ ะดับจังหวัดและแนวทางในการสง่ ต่อ/สง่ กลับผู ้ป่ วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือไม่ อย่างไร
ี้ ด
 ตัวชว
ั ทีบ
่ ง่ ถึงสถานะการดาเนินงานตามแนวทางการตรวจ
ราชการ ๕ ตัวนัน
้
- ผลการดาเนินงานในปี นเี้ ปรียบเทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นๆมาเป็ น
อย่างไร จังหวัดมีการวิเคราะห์หรือวางแผนอย่างไร
- ปั ญหาอุปสรรคทีส
่ าคัญคืออะไร ถ ้าไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีต
่ งั ้ ไว ้ และวางแผนการดาเนินงานต่อเนือ
่ งอย่างไร
- กรณีทผ
ี่ ลลัพธ์บรรลุเป้ าหมายทีต
่ งั ้ ไว ้ ปั จจัยแห่งความสาเร็จคือ
อะไร


similar documents