Vzťah medzi glykemickou kompenzaciou a kvalitou života u chorých

Report
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav patologickej fyziológie
VZŤAH MEDZI GLYKEMICKOU
KOMPENZÁCIOU A KVALITOU ŽIVOTA
U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS
MVDr. Marcela Linková
Vedný odbor: 51-02-9 Normálna a patologická fyziológia
Školiteľ: Doc.MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Hrozí pokles očakávanej doby
života
75 r.
Olshansky J et al
NEJM 2005
50 r.
1900
1920
1940
1960
1980
1995
Sme schopní zastaviť tento bludný
kruh?
AGEING
GENETIC
BACKGROUND
OBESITY/DIABETES
NUTRITION
LIFESTYLE
Fantastické víťazstvá vedy a technológie
Bieda v teréne
Na víťazstvo nestačí veda a technológia
Walsh McDermott; Cecil’s Textbook of
Medicine
Medicine is not a science but a learned
profession, deeply rooted in a number of
sciences and charged with the obligation to
apply them for man's benefit
Chorý človek sa chce cítiť dobře
(tu a teraz)
• Dlhodobá choroba zaťažuje adaptačné mechanizmy
človeka
• Biomedicínsky model versus Bio-psycho-sociálna
koncepcia
• Eliminácia choroby často nie je možná  udržanie
prijateľnej úrovne života spravidla je možné
• Aktívny život chronicky chorého človeka
• Nie je to návrat k nevedeckej medicíne minulosti
DEFINÍCIA KVALITY ŽIVOTA
Quality of Life - QoL
• Komplex subjektívnych a objektívnych údajov o fyzickom,
psychickom a sociálnom stave jedinca
• Niektorí autori pridávajú k tomu ekonomickú oblasť
(WHO definícia zdravia)
• Sociodemografické ukazovatele, zohľadňujúce vplyvy
prostredia
• Náboženské a morálne aspekty ktoré súvisia s hodnotovou
orientáciou chorého
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU ŽIVOTA CHORÉHO
FAKTOR
F yzick á ko ndícia
(F un k čn á zd atnosť)
P sych ick ý stav
S p oko jno sť s liečbo u
S o ciáln y stav
C h arakteristik a v eličin y
závisí od sym p tó m o v ocho ren ia,
stav telesn ej aktivity (p erfo rm an ce statu s), m o b ilita,
sebestačno sť
h odn otí sa p rev lád ajú ca nálad a,
p osto j k živ otu a cho robe,
spôsob y v yro v n an ia sa s cho ro bou a lie čb o u,
o sob no stn é ch arak teristik y,
p režívanie b olesti, strachu a po d .
k o m p lex né po súd en ie p ro stred ia v k to ro m je p acien t
liečený ,
tech nick á zru čn osť a och ota o šetru jú ceho p erso nálu
p ri liečeb ný ch úko no ch ,
spôsob ko m u n ik ácie s cho rý m ,
p od áv an ie ob jektívn ych in fo rm ácií o jeh o zd ravo tno m
stav e
schop nosť uplatn enia v zam estn an í, v rodin no m živo te
a p od .
v zťah ch o rého k blízk ym ľu ď o m ,
jeh o ro la v spolo čensk ý ch skup in ách ,
spôsob ko m u n ik ácie s ľu ď m i a p od .
NIEKTORÉ ASPEKTY, OVPLYVŇUJÚCE QoL
U DIABETIKOV
 rozdielny prístup diabetikov I a II typu k liečbe
(needukovaný chorý s DM II....)
 intenzifikovaný režim u DM I (väčšia sloboda v časovaní
aktivít, lepšia integrácia...)
 včasná, primeraná a komplexná edukácia pacientov
 compliance a aktívny prístup pacientov k svojmu ochoreniu
komunikačné problémy s diabetológom, nedostatočná
výmena informácií
VÝSKUM KVALITY ŽIVOTA - FORMALIZOVANÉ
A ŠTANDARDIZOVANÉ POSTUPY
Kvantitatívne hodnotenie kvality života vo forme dotazníkov. Je to
subjektívne hodnotenie chorého, ako on sám vníma vlastnú
zdravotnú situáciu, vrátane sebauplatnenia v pracovnom, rodinnom
i sociálnom prostredí.
Generické dotazníky všeobecné hodnotenie celkového stavu
chorého, použitelné u akýchkoľvek skupín populácie, rôzneho veku
a pohlavia.
Medzi najznámejšie generické dotazníky patrí:
Karnofsky Performence Status Scale
Activites of Daily Living (ADL)
Short Form 36 Health Subject Questionnaire SF 36
Notthingham Health Profile NHP
Špecifické dotazníky sú vytvorené pre jednotlivé typy ochorenia.
Často je generický dotazník ich súčasťou.
Ako príklad môžeme uviesť:
Dotazník zisťovania kvality života u chorých s chronickým
zlyhaním obličiek - Kidney Disease Quality of Life Instrument
(KDQOL),
Dotazník pre pacientov s depresívnou poruchou - Quality of Life
Enjoyment and Satisfaction (Q-LES-Q)
V zahraničí rozsiahle štúdie na hodnotenie kvality života u chorých,
za účelom zhodnotenia efektu liečby.
Je zrejmá snaha, hodnotiť efekt liečby komplexnejšie, a to nie len
podľa somatických a laboratórnych markerov, ale aj s pomocou
hodnotenia kvality života.
V našich podmienkach hodnotenie kvality života prebieha z
výskumných dôvodov a nie je bežnou súčasťou liečebného programu.
Pilotná štúdia hodnotenia kvality
života u diabetikov
•Pre potreby výskumu kvality života u diabetikov v našich
podmienkach bola vypracovaná batéria testov, ktorá zahŕňa ako
všeobecné tak aj špecifické ukazovatele a mierky kvality života.
» Pilotná štúdia je zameraná na overenie použiteľnosti jednotlivých súčasti
dotazníka hodnotenia kvality života.
» Do štúdie boli zaradení pacienti s diagnostikovaným ochorením DM
» Zber údajov prebiehal mimo zdravotníckeho zariadenia,
» Naším úmyslom bolo skúmať ako diabetickí pacienti hodnotia kvalitu
svojho života s týmto celoživotným chronickým ochorením.
1. časť dotazníka obsahuje sériu otázok, ktoré sa týkajú spokojnosti
chorého s liečbou diabetes mellitus
Dotazník obsahuje celkovo 8 položiek
- hodnotenie bodmi od 5 (veľmi spokojný), až 1bod (veľmi
nespokojný)
2. časť dotazníka -respondenti hodnotia svoj zdravotný stav.
Odpovedajú na 7 otázok, týkajúcich sa zdravotného stavu,
odpovedajú vo forme 5 bodovej škály, kde 5 bodov znamená
najlepšie pozitívne hodnotenie a 1 bod najhoršie negatívne
hodnotenie svojho zdravotného stavu. Celkové skóre je 35 bodov.
3. časť. Prístup diabetika k svojej liečbe.
Sleduje sa dodržiavanie pokynov lekára, užívanie liekov, domáca
kontrola hladiny cukru .
Obsahuje 5 položiek
odpovede: 5-vždy, 4- väčšinou áno, 3-častejšie áno ako nie, 2väčšinou nie, 1- nie. Celkové skóre je 25 bodov.
4.časť.
Pacient vyjadruje svoju spokojnosť zo životom všeobecne vo
forme 10 bodového číselného rebríčka, kde vrchol znázorňuje
úplnú spokojnosť a dno úplnú nespokojnosť so životom.
5. časť. Hodnotenie vedomostí pacientov o svojej chorobe
- vedomostný test
-hodnotenie vlastných poznatkov o chorobe
Pacient sám ohodnotí svoje vedomosti bodmi 5 (úplne
pochopené alebo dobré vedomosti ) až bodom 1 (žiadne
pochopenie, alebo žiadne vedomosti).
6.časť. Pohľad pacienta na diabetes mellitus
Obsahuje 5 položiek, (5 rôznych názorov na chorobu)
- pacient má možnosť sa s nimi stotožniť- 5 bodov
(jednoznačne súhlasím) alebo oponovať- 1 bod (jednoznačne
nesúhlasím)
V II. časti práce sa venujeme sledovaniu ukazovateľov a
mierok hodnotenia kvality života v závislosti od prítomných
chronických komplikácií ochorenia DM ako sú retinopatia,
nefropatia, neuropatia.
Charakteristika súboru pacientov
Dotazník hodnotenia kvality života bol odovzdaný 105 diabetikom. Vyplnené
dotazníky odovzdalo 84 pacientov, čo je návratnosť 80%
Demografické údaje:
 zloženie súboru podľa pohlavia
 vekové rozloženie súboru
Priemerný vek respondentov bol 53,3 roka
Obr.1 Štruktúra súboru pacientov podľa pohlavia
Obr. 2 Štruktúra súboru pacientov podľa veku
Mladiství do 18 rokov
33%
Ženy
65%
6%
Muži
67%
6%
18%
5%
Mladý vek od 18 do
30 rokov
Stredný vek od 30 do
50 rokov
Starší vek od 50 do
70
Nad 70 rokov
 štruktúra súboru podľa typu diabetu:
respondenti s DM 1 - 30 (37%),
respondenti s DM 2 - 52 (61%) dvaja
respondenti typ diabetu neuviedli.
Priemerná dĺžka trvania diabetu 16, 2
roka.
 podľa typu liečby:
1.skupina: pacienti liečení len úpravou
stravovania a diétou
2.sk. užívajúci orálne antidiabetiká
3.sk. pacienti liečení konvenčnou
inzulínovou liečbou
4.sk pacienti ktorí boli nastavení na
intenzifikovanú inzulínovú terapiu
5.sk. pacienti s inzulínovou pumpou.
Obr. 3 Štruktúra súboru podľa typu diabetu
2%
37%
DM 1
DM 2
Neviem
61%
Obr. 4 Počet pacientov v
skupinách podľa typu liečby
38%
1.sk. Dieta
2.sk. OAD
13%
6%
17%
26%
3.sk. Konvenčná
liečba
4.sk.Intenzívna
liečba
5.sk. Inzul. pumpa
I. Vplyv spôsobu liečby na niektoré ukazovatele kvality života
1.časť
Hodnotenie spokojnosti s
liečbou v závislosti od typu
liečby ktorou sú pacienti
liečení
Obr.5 Hodnotenie spokojnosti s liečbou
max. skóre 25 bodov
počet bodov
1.sk. Dieta
25 22,5
20,5
20,5
2.sk. OAD
18,5
18,2
20
15
3.sk. Konvenčná
liečba
10
4.sk. Intenzívna
liečba
5
5.sk. Inzul.
pumpa
0
spôsob liečby
Obr. 6 Hodnotenie zdravotného stavu
max. skóre 35 bodov
2.časť
Hodnotenie zdravotného
stavu v závislosti od typu
liečby
29
28
1.sk. Dieta
počet bodov
28,2
27,3
27
25,5
26
25
24
23
22
24,6
24,6
2.sk. OAD
3.sk. Konvenčná
liečba
4.sk. Intenzívna
liečba
5.sk. Inzul.
pumpa
spôsob liečby
3. časť
Hodnotenie celkovej
životnej spokojnosti v
závislosti od spôsobu liečby
Obr. 7 Cantrill celková spokojnosť
10 bodová VAS škála
počet bodov
10
8,6
9
8
7
6
7,4
6,7
6
6,5
5
4
3
1.sk. Dieta
2.sk. OAD
3.sk. Konvenčná
liečba
4.sk. Intenzívna
liečba
5.sk. Inzul. pumpa
2
1
0
spôsob liečby
10 bodová VAS škála
10-tka znázorňuje úplnú spokojnosť a dno škály
1-tka úplnú nespokojnosť so životom
Obr. 8 Prístup k liečbe u 1a 2 sk.pacientov
max. skóre 20 bodov
15,5
14,8
4.časť
počet bodov
15
14,5
1.sk. Dieta
14
2.sk. OAD
13,4
13,5
13
Porovnanie prístupu k svojej
liečbe u pacientov liečených
bez inzulínu a pacientov
ktorý sú liečení inzulínom
12,5
druh liečby
12
Obr. 9 Prístup k lie čbe u 3, 4 a 5 sk. pacie ntov
max. skóre 25 bodov
počet bodov
20
19,9
19,9
19,8
3.sk. Konvenčná
liečba
19,6
4.sk. Intenzívna
liečba
19,4
5.sk. Inzul.
pumpa
19,3
19,2
druh liečby
19
II. Sledovanie vplyvu prítomných diabetických komplikácií
na kvalitu života diabetikov
Obr. 10 Závislosť typu diabetu a chronických komplikácií
U diabetikov s DM 1
zaznamenaný častejší
vyskyt diabetickej
retinopatie a nefropatie,
u pacientov s DM 2
vyšší výskyt neuropatie
Počet pacientov
23
25
20
15
16
13
17
10
8
5
6
Typ DM 2
0
Typ DM 1
Retinopatia
Neuropatia
Typ DM 1
Nefropatia
Typ DM 2
Obr.11 Počet pacientov DM 1 v
závislosti od chronických komplikácií
Bez chron.
komplikácií
50%
Porovnanie počtu
chronických komplikácií u
sledovaného súboru
diabetikov v závislosti od
typu diabetu
U pacientov s DM 1
zaznamenaný častejší výskyt
viacerých komplikácií ako u
pacientov s DM2
S 1 komplikáciou
17%
33%
Viac ako 1
komplikácia
Obr. 12 Počet pacientov DM 2 v závislosti od
chronických komplikácií
Bez chron.
komplikácií
24%
39%
S 1 komplikáciou
Viac ako 1 komplik.
37%
DM 1
Spokojnosť s liečbou
u pacientov s DM 1
v závislosti od chronických
komplikácií
Obr.13 Spokojnosť s liečbou u pacientov DM 1 v závislosti od
chron. komplikácií
max. skóre 25 bodov
počet bodov
20,5
20,3
Bez chron.
Komplikácií
20
19,5
19,4
S 1 chron.komplik.
19
18,5
18,3
Viac ako 1chron.
komplik.
18
max. skóre 25 bodov
17,5
17
prítomnosť chronických komplikácií
DM 1
Cantrill- celková spokojnosť
u pacientov s DM 1
v závislosti od chronických
komplikácií
Obr.17 Cantrill - celková spokojnosť u pacientov s DM1 v
závislosti od chronických komplikácií
10 bodová VAS škála
počet bodov
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bez chron.
Komplikácií
8,2
6,8
6,2
S1
chron.komplik.
Viac ako 1chron.
komplik.
prítomnosť chronických komplikácií
Obr. 15 Spokojnosť s liečbou u pacientov s DM 2 v
závislosti od počtu chronických ochorení
DM 2
25
21
Sledovanie spokojnosti
pacientov s liečbou v
závislosti od počtu
chronických komplikácií
20
19,3
20,5
18,3
20
17
15
10
Liečba
bez
inzulínu
Liečba s
inzulínom
5
0
Bez chr. komplik. S 1 kompl.
DM 2
Sledovanie prístupu
diabetikov 2 typu k svojej
liečbe v závislosti od počtu
prítomných chronických
komplikácií
Viac ako 1 kompl.
Obr.16 Prístup pacientov DM 2 k liečbe v
závislosti od počtu chronických komplikácií
25
20
15
20,5
20,5
18,5
15,3
13,4
12,7
10
Liečba
bez
inzulínu
Liečba s
inzulínom
5
0
Bez chr. komplik. S 1 kompl.
Viac ako 1 kompl.
ZÁVEROM..…
Napriek mnohým nejasnostiam pri interpretácii pojmu
kvalita života a niektorým nevýhodám doteraz používaných
modelov, myšlienka, že pri posudzovaní výsledkov liečby je
stanovisko pacienta rovnako významné ako pohľad lekára
je veľmi legitímna a nemalo by sa na ňu zabúdať.
(Leplege)
Na zosúladenie a vytvorenie vzťahu
medzi kvalitou života a zdravím a na
navrhovanie vhodných postupov je
potrebná interdisciplinárna
spolupráca, ktorá má nezastupiteľné
miesto aj v liečbe diabetes mellitus.
Ďakujem za pozornosť

similar documents