Alg_Soc_PA_20112012_Hfdst_1_combi

Report
Algemene Sociologie PA – B1
Doel college
kennismaking met en inzicht geven in:
•de geschiedenis van de Sociologie
•gezichtspunten en sociologische begrippen
•hanteren van sociologische begrippen in
mondelinge en schriftelijke opdrachten.
Overzicht hoofdstuk 1
•Betekenis van het begrip Sociologie
•Belang Sociologie
•Selectiviteit – referentiekader – definitie van de
situatie
Hoofdstuk 1: wat verstaan we onder
sociologie?
Sociologische begrippen hoofdstuk 1:
•Sociologie
•Sociaal handelen
•Sociale situatie
•Referentiekader
•Zakelijke werkelijkheid
•Beleefde werkelijkheid
•Jargon
•Begrip – term – definitie
Definitie Sociologie
Sociologie:
De wetenschap die het samenleven van mensen
binnen grotere en kleinere verbanden
bestudeert.
De samenleving: een speelveld??
Speelveld en samenleving vergeleken
Speelveld
Samenleving
Spelers
Handelende mensen
Teams
Groeperingen
Regels, vastgelegd in reglementen
Waarden en normen, wetten
Scheidsrechter bestraft
Mensen onderling
Elke speler 1 positie & meerdere rollen
Mensen: meerdere posities & rollen
Spelers maken zich nuttig
Functies
Sociologie:
• Wetenschap
Systematiek
• Samenleven :
Sociaal handelen
• Verbanden op 3 niveaus:
Micro
Meso
Macro
Waarom Sociologie voor PA?
• Sociale aspecten van het samenleven
• Sociologisch kijken naar de samenleving/
sociologische zienswijze ontwikkelen
Waarneming
Belang Sociologie
Sociologie is kritisch d.w.z.:
•Relativeren
•door te relateren
Selectieve waarneming, referentiekader en definitie
van de situatie
Door hun omgang met anderen:
• kennis (beeldvorming)
• verklaringen
• beoordeling
Referentiekader:
?
Referentiekader
Definitie:
Het geheel van kennis, verklaringen en oordelen
over de (sociale) omgeving.
Referentiekader (enerzijds) afhankelijk van
1: sociale situatie.
Sociale situatie bestaat uit:
•De omstandigheden waaronder mensen
verkeren
•De groepen, netwerken waartoe zij behoren
•Het milieu waaruit zij afkomstig zijn
•Het werk dat zij dagelijks verrichten
M.a.w. de (directe) ervaringen
Referentiekader ook afhankelijk van:
2. opvoeding ] &
3. onderwijs ] = indirect, uit ervaringen van onze
voorgangers
Agv sociale situatie ……. Selectiviteit --- definitie
van de situatie
Diverse vormen van selectiviteit
•Selective exposure
•Selective perception
•Selective retention
VERDER:
•Selectiviteit in gespreksonderwerp
Waarop is selectie gebaseerd?
•beperkte en specifieke ervaringen
•Emoties
•Persoonlijke voorkeuren (uit eerdere
ervaringen)
•Antipathieën
•Andere positieve of negatieve gevoelens.
Mensen zien dus dingen niet alleen zoals de
dingen zijn, maar ook zoals zijzelf zijn!!!
Vandaar onderscheid in:
ZAKELIJKE (objectief) werkelijkheid
EN
BELEEFDE (subjectief) werkelijkheid
Beinvloeding menselijk gedrag
Selectieve
waarneming
Ervaringen &
leerprocessen in
contacten
Referentie
kader
gedrag
Definitie
situatie
Vragen
• Man uit binnenlanden van Maleisie naar Singapore.
Enige dat hem opviel was man met handkar. Met welk
sociologisch begrip kun je de man’s reactie vatten?
• Bij grote betogingen schatten organisatoren het aantal
deelnemers meestal veel hoger in dan de politie die de
orde handhaaft. Sociologische verklaring?
• Waarom is iemand die ‘er zelf bij is geweest’ niet
vanzelfsprekend een betrouwbare getuige
Vragen (2)
• In wat voor soort situaties zijn mensen zich
(vooral) bewust van hun eigen referentiekader
• Kan referentiekader veranderen?
• Relatie referentiekader - definitie van de situatie
• Geef voorbeeld van op selectieve waarneming
gebaseerde definitie van de situatie die tot
ongewenste of ergere resultaten leidt

similar documents