Behov, angst og mening

Report
BEHOV, ANGST
OG MENING: DEN
MENNESKELIGE
TILSTAND
PSYC4200
DAGENS TEKST
 Den menneskelige tilstand
• Menneskesyn
• Freuds psykoanalyse
• Zapffes biosofi
• Virkelighetsoppfatninger
• Psykoanalysen som humanistisk og eksistensielt prosjekt
• Eksistensialisme
• Det tragiske
VIRKELIGHETSOPPFATNINGER
 Klassisk: Kant
• Mennesket må arbeide mot autonomi
• Det irrasjonelle i oss kan underkastes fornuften
• Det irrasjonelle er umoralsk
 Romantisk: Göthe, Rousseau
• Individets utvikling
• Spontanitet og rik opplevelse av verden
• Entusiasme og subjektivitet
VIRKELIGHETSOPPFATNINGER
 Konkret realitetstesting
 Generell realitetstesting
•
•
•
•
Universelle måter å karakterisere virkeligheten på
Hva kan man generelt forvente i denne verden?
Hva kan jeg som person forvente meg?
Hvilke generelle utsikter har jeg til smerte, lidelse,
suksess eller fiasko, reaksjoner på opprør og protest?
VIRKELIGHETSOPPFATNINGER
 Komisk
• Vil bevise et ukvalifisert håp om menneskets storhet
 Romantisk
• Individuell og heroisk søken etter mysterier, storhet,
kjærlighet og et høyere mål som skal nås
 Ironisk
• Søker mer avstand, ser ting i perspektiv, tar ingenting
for gitt, og søker å begrense graden av engasjement i
alt som er vanskelig
VIRKELIGHETSOPPFATNINGER
 Tragisk
• Fokus på dilemmaer, paradokser, uklarheter og
usikkerheter i menneskers liv
• Glede har sin smerte, smerten sin glede
• Valgene begrenser oss like mye som friheten gir
usikkerhet, alltid frykt og skyld
• Upartisk og ubarmhjertig søken og innvolvering
• Lineær tidsopplevelse, tiden er kontinuerlig og
irreversibel
• Vi går ubønnhørlig mot slutten av livet hvor vi ikke har
flere muligheter
VIRKELIGHETSOPPFATNINGER
 Romantisk menneskesyn
• Komisk + romantisk
 Klassisk menneskesyn
• Tragisk + ironisk
• Fornuften styrer, vi skal ikke avledes av ønsker og
fantasier
• Lite forståelse for vanskelighetene i søken etter
sannhet og fornuft
FREUDS MENNESKESYN
 Totem og tabu (1913/1983)
 Beyond the pleasure principle (1920)
 Ubehaget i kulturen (1930/1992)
FREUDS MENNESKESYN
 Lystprinsippet
• Organismen søker etter en stabil tilstand uten
spenninger
• ”Prime mover”, men får ikke dominans over mentale
prosesser
 Lykke
• Plutselig tilfredsstillelse av behov
• Kun episodisk
FREUDS MENNESKESYN
 Dualismen
• Eros (Libido), seksualdriften
• Skapende, samlende, opprettholdelse av livsfunksjoner,
kulturelt konstruktiv
• Thanatos, dødsdriften
• Fundamentalt asosial drift
• “organismen ønsker å dø kun på sin egen måte”
• Sublimert som makt- og styringsbehov
FREUDS MENNESKESYN
 Repetering
• Umodne drifter “er dømt til utslettelse fordi [ønskene]
er uforenelige med virkeligheten og det ufullstendige
utviklingsstadium barnet har nådd”
• Driftene som en trang til å gjenopprette en tidligere
tilstand
• ”[Lystprinsippets] program [er] i strid med hele
verden, med makrokosmos såvel som med
mikrokosmos. Det er overhodet ikke gjennomførlig.”
FREUDS MENNESKESYN
 Tre kilder til smerte
• Kroppens forfall
• Total utslettelse (Becker, 1973, 1979)
• Naturkreftenes overmektighet
• Sosiale relasjoner
 Parricidet
• “Drapet på faren er en udåd som etterlater en varig
skyld; drapet på faren er en stordåd, den nødvendige
forutsetning for samfunnsdannelse og kultur”
(Sjögren, 1990, s.238)
FREUDS MENNESKESYN
 Kulturen som lidelseskilde
• Kulturen sikkerhetsnett mot anarki
• Skyldfølelsen gir opphav til ønsket om å organisere
samfunnet
• Kulturelle idealer krever forsakelse
• Omforme aggressive og seksuelle impulser til altruistisk
atferd
• Kan samtidig bli umulige krav for individet
• Skyldfølelsen kulturens viktigste problem
• Nevrosen blir individets problem
PETER WESSEL ZAPFFE
 Norsk forfatter, filosof, fjellklatrer og
friluftsmann (1899-1990)
 Den siste Messias (1933)
 Om det tragiske (1941)
 Hvordan jeg blev så flink (1986)
ZAPFFES BIOSOFI
 Organismens spill mot en ”ikke-organisme”,
et ”ikke-jeg”, ytre verden
• Ytre verden er tilstandsindifferent
• Fysisk miljø for det meste indifferent eller fiendtlig
 Interesse
• ”Følelse av værdi med tilhørende opfordring til at
sikre denne værdi”
• Fokus på den eksistensielle opplevelsen av å ha en
interesse
ZAPFFES BIOSOFI
 Interessefronter
• Biologisk
• Individet og slektens opprettholdelse
• Sosial
• Det sosiale liv, kjærlighet, menneskeheten
• Autotelisk
• Kun interesse i seg selv, oppnåelse av tilstander
• Metafysisk
• Behov for mening og moralsk verdensorden
• Bevissthet om vår egen eksistens
ZAPFFES BIOSOFI
 Evner
• ”et fond av potentielle livsytringer, baade av
receptorisk og effektorisk art, som individet kan
anvende efter behov”
 Underskudd
• Man kan ikke løse en gitt oppgave
 Harmoni
 Overskudd
• Evnen søker en adekvat oppgave uten å finne den
• Objektsurrogat
ZAPFFES BIOSOFI
 Evner
• Overfikserte eller feilfikserte
• Hemmet variasjon i utfoldelse
• Underfikserte
• Bredde i utfoldelse overgår reelle behov
 Overutrustning
• Overskudd og ufikserthet kan indusere behov utenfor
eller i strid med de reelle livsbehov
ZAPFFES BIOSOFI
 Misforhold mellom evner og oppgaver
• Realløsning
• En (tenkt) ekte løsning av et problem
• Surrogatløsning
• Gir seg ut for å være en ekte løsning
• Nødvendige der realløsninger mangler
• Forsvarsmekanismer
• Forankring: sentral ift meningsdannelse
• Metafysisk forankring
ZAPFFES BIOSOFI
 Mennesket er preget av overutrustning
 Kan være livsskadelig
• den blotte tilstedeværelse fører til en tendens til
manifestasjon
 Kritisk i den metafysiske interessefront
• ”i den metafysiske interessesektor mener [vi] at se
det alvorligste, det mest betydningsfulde, det
høiværdigste og samtidig det mest katastrofale utslag
av menneskets overutrustning og ufikserthet”
• Vår erfaringsevne i underskudd ift til interesse
ZAPFFES BIOSOFI
 Livsfølelsen
• ”Et menneske er for seg selv en slags påstand, en
vanvittig påstand: noe som lever sterkere enn alt
annet” (André Malraux)
 Bevissthetsutvidelse
• Lidelse utvider personligheten uten hensyn til
utvidelsens tjenelighet
• ”Den som øker sin viten, øker sin smerte”
(Predikerens bok)
ZAPFFES BIOSOFI
 Mening
• Følelse av bekreftelse, oppfyllelse av forventninger
• Autotelisk front
• Autotelisk bekreftelse
• Meningsgivende ved fiksering
• Metafysisk front
• Vår ubetydelighet i universet
• Døden som uvilkårlig sanksjon av all innsats
MENINGEN MED LIVET
 Livet for sin egen skyld
 Livet for noe annet, men hva?
• Hvordan forklare utilfredshet, smerte og lidelse?
• Krav om "en verdensorden hvor alting har orden, plan
og mening, hvor lidelsen, hvis den er nødvendig,
anvendes efter et økonomisk princip, hvor
skjæbnerne er adekvate til behovene”
 42
DET TRAGISKE
 Katastrofe
• Sentralt interessekompleks ødelegges
• Dobbeltvirkende impuls
 Det objektivt tragiske
• Kvalifisert katastrofe hvor den prinsipielle
kampmulighet ødelegges
• Basert på evner i overskudd
• Kulturelt relevant storhet
DET TRAGISKE
 Det felles menneskelig tragiske
• "Det er gunstig for den samlede bekræftelsestrang at
hvert enkelt menneske utvider sin bevissthet og
forfiner sin følsomhet, stiller seg sympatisk til sine
medmennesker og søker at finde og realisere en
mening med tilværelsen som enhet, sin egen og
menneskehetens”
• "Verdensordenen ... har utstyrt oss med de og de
vitale interesser som derefter krænker disse
interesser på det skrækkeligste"
DEN MENNESKELIGE TILSTAND
 Behov
•
•
•
•
Ikke lar seg tilfredsstille
Dobbelte av natur
Kommer tilbake
Skyldfølse en nødvendig en del av normal utvikling
 Interesser
• Overutrustning
• Evnenes drift mot manifestering
• Induserer behov utenfor eller i strid med de reelle
livsbehov
DEN MENNESKELIGE TILSTAND
 Tidsopplevelse
• Patologi innebærer mer sirkulær tidsopplevelse
• Repetering, fiksering, fortrengning
• “Akk, at det verste ved mennesket er så smått!. Akk, at det
beste ved mennesket er så smått! ... Evig vender det
tilbake, dette menneske som du er så trett av, det lille
menneske” (Nietzsche, 1990, s.149)
• Mål med analyse en mer lineær tidsopplevelse
DEN MENNESKELIGE TILSTAND
 Fornuften
•
•
•
•
Realitetsprinsippet
”Hvor id var skal ego bli”
Stoismen: logos mot pathos
Opplysningstiden: Kant
 Rasjonell fornuft
• Fornuften kan selv avgjøre sannhetsgehalt
 Empirisk fornuft
• Fornuften en passiv mottaker av erkjennelse
DEN MENNESKELIGE TILSTAND
 Freuds fornuft
• Fokusering på den fullstendig realistiske virkelighet
(Schjelderup, 1993)
• For teknisk fornuftsbegrep?
• Mistes livsutfoldelsen?
 Nietzsche
• Fornuftens kontroll årsak til livsbenektelse og
resentimentet
• Det tragiske kan overvinnes ved å si ja til det
tilbakevendende og irrasjonelle
• ”Viljen til makt” sier ja til å leve slik vi er med våre fulle
potensialer
OVERVINNELSEN AV DET
TRAGISKE
 Avledninger
• “fortsætter at eksistere paa de lav-autoteliske rester
av sit interesseliv”
 Surrogatløsninger
 Religion
• Drive ut naturens terror
• Trøste overfor skjebnens grusomhet (døden)
• Kompensere for lidelse pålagt oss gjennom
sivilisasjonen
DET TRAGISKE PARADOKS
 Fornuften gir oss innsikt i grunnleggende
fakta om oss selv
 Metafysisk-melankolske klarsyn
• Plutselig erkjennelse av vår litenhet og
forgjengelighet
• “De fleste mennesker lærer at redde sig ved kunstig
at reducere sit bevissthetsinnhold”
”Zwei Seelen wohnen, ach, in unsrer Brust”

similar documents