Varsinais-Suomen koulutustarve

Report
Pitkän aikavälin ennakointi
- Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelma KESU 2015 -2020
sekä
Maakunnallisen toimintamallin
rakentaminen
Ennakointi aluetasolla
• Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista 7/2014, §17
– ”4) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden
ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua (KESU)”
– ”11) vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa
maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta”
• Maakuntastrategia 2035+
– Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma (=maakuntastrategia) on lähtökohdiltaan
aluekehittämislainsäädäntöön ja maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva
maakuntaliiton lakisääteinen tehtävä
– Maakuntasuunnitelmaan kirjataan pitkän tähtäimen kehitystavoitteet (2035+)
– Nelivuotiskausittain laadittava maakuntaohjelma (2014-2017) täsmentää ja
konkretisoi
• Varsinais-Suomen ELY – keskuksen laaja ennakointitoiminta
Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelma (KESU) -työ
• Valtioneuvosto hyväksyy viisivuotiskausiksi
• Taustalla hallitusohjelma
Voimassaoleva hyväksytty 15.12.2011 vuosille 2011–2016
Koulutuksen laadullisen sisällön määritykset
Koulutuksen tarjonta (koulutuspaikat)
Koulutuksen tarjonnan määrittelyyn liittyvä yhteistyö opetus- ja
kulttuuriministeriön, opetushallituksen, Valtion taloudellisen
tutkimuslaitoksen (VATT) ja maakuntien välillä
• Seuraavan KESU –kierroksen 2015-2020 valmistelu on jo
alkanut
•
•
•
•
Historiaa
• Koulutuksen pitkän aikavälin pääosin määrällistä
(koulutuspaikat) ennakointia tehty maakuntien liittojen ollessa
mukana 2000-luvulla:
– 1. kierros vuosille 2003–2007: maakuntahallitus 22.12.2003
– 2. kierros vuosille 2007–2011: maakuntahallitus 20.08.2007
– 3. kierros vuosille 2011–2016: maakuntahallitus 27.06.2011
– 4. kierros vuosille 2015–2021 käynnistynyt 2014 keväällä
(määrällisiin koulutuspaikkoihin ja muuhun ennakointiin
tähtäävän talouden ja toimialojen kehitystä kuvaavan ns.
perusuran laadinta on käynnissä)
MITENNA ENNAKOINTIMENETELMÄ
TYÖVOIMAN KYSYNTÄENNUSTEET
TOIMIALOITTAIN
TYÖLLINEN TYÖVOIMA
Vatt:lta
Tilastokeskukselta
TOIMIALOJEN
AMMATTIRAKENNE-ENNUSTEET
POISTUMA
Vatt:lta laskenta,
oletukset verkostolta
Vatt:lta
KOULUTUSJÄRJESTELMÄN
TOIMIVUUS
-tehokkuus- ja
vaikuttavuuskertoimet
OPINTOALAT
JA KOULUTUSASTEET
KOKO
JÄRJESTELMÄ
NUORTEN
16-21 –VUOTIAIDEN
IKÄLUOKKAENNUSTE
NUORTEN
IKÄLUOKAN
KOULUTTAMISEEN
TARVITTAVA
ALOITTAJAMÄÄRÄ
TYÖVOIMAN TARVE
AMMATTIRYHMITTÄIN
(AVAUTUVAT TYÖPAIKAT)
Taulukkolaskenta
edellisten pohjalta
AMMATTIRYHMIEN JA
KOULUTUKSEN
VASTAAVUUSAVAIN
ALOITTAJATARVE
OPINTOALOITTAIN JA
KOULUTUS-ASTEITTAIN
Alueverkosto
YHTEENSOVITUS
Alueverkosto
Opetushallitukselta työkalu
TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
OPINTOALOITTAIN JA
KOULUTUSASTEITTAIN
Opetushallituksen
työkalulla itse tai
lisäresurssilla
NUORTEN KOULUTUKSEN
ALOITTAJATARVE
OPINTOALOITTAIN JA
KOULUTUSASTEITTAIN
OPHa 2014, Lähde: Opetushallitus 2011
TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARVE-ENNAKOINTIPROSESSI (”KESU 2015-20”)
Helmi-syyskuu 2014
ALUEEN TYÖPAIKAT 2030
•VATT:n TOIMIALAENNUSTEET JA
SKENAARIOT (perusurat 28 toimialalle)
•VUOROPUHELU (VATT, TEM,
ALUETOIMIJAT)
touko-marraskuu 2014
lokakuu 2014-tammikuu 2015
AMMATTIRAKENNEENNUSTEET
KOULUTUSRAKENNE
-ALUEELLISTA TIETOA ENNUSTEIDEN
POHJAKSI
-VUOROPUHELU
VATT JA ALUETOIMIJAT
-OPH TEKEE VAIN
VALTAKUNNALLISEN RAKENTEEN,
MAAKUNNAT OMAT LASKELMAT
(MITENNA-MALLINNUS)
JATKUVA SEURANTA JA VÄLITARKISTUS
Marrask. 2014 – kesäk. 2015
STRATEGIAN MUKAISET
JOHTOPÄÄTÖKSET
ALOITTAJATARPEESTA
ALUEILLA
OKM
Joulukuu 2015
OPPILAITOSTEN
YLLÄPITÄJIEN
PÄÄTÖKSENTEKO
KESU 2015-2020
Syyskuu 2015
?
*VUOSITTAIN KOULUTUS- JA
OPINTOALOITTAIN /
TUTKINNOITTAIN?
Maalis-kesäkuu 2015
OKM:n JA KOULUTUKSEN
JÄRJESTÄJIEN TULOS- JA
TAVOITESOPIMUKSET SEKÄ
JÄRJESTÄMISLUVAT
Kevät 2016
MAHDOLLISET
SUURALUEITTAISET
KESKUSTELUT
AMMATTIKORKEAKOULUJEN JA YLIOPISTOJEN
TARPEISTA
Lähde: Uudenmaan liitto/Olli-Pekka Hatanpää
VATT:n perusura 2013–2030 valtakunnallinen
taustaskenaario
• Rakennemuutos (palveluvaltaistuminen) ja teollisen tuotannon
ja jalostuksen muutos jatkuu 2020-luvulle asti
• Työvoiman määrän ja työikäisen väestön (efektiivinen
työvoima) supistuminen hidastaa talouskasvua
• Kotimaisen lopputuotekysynnän roolin korostuminen
vientikysynnän sijaan – ts. kysyntärakenne muuttuu
palveluvaltaistumisen myötä
• Suuret energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät investoinnit:
pääomankäyttö korostuu kasvutekijänä tuottavuuden
kehityksen ohella
• Talouden kestävyysvajeen leikkaamiseksi tehtävät
politiikkatoimet taustaoletuksissa
VATT:n perusura 2013–2030
maakunnalliset toimialaennusteet
• Ensimmäiset maakunnalliset laskelmat toimitettiin
kommenteille tammikuussa 2014
• Lähtöoletuksena valtakunnallinen toimialaennuste ja
Tilastokeskuksen väestöennusteesta tuleva työvoimarajoite
• Työvoimarajoitteen vuoksi toimialat eivät voi kehittyä vapaasti,
vaan yhden alan kasvu on pois muilta aloilta
• Tämä aiheuttaa merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia
Varsinais-Suomen maakunnalliseen perusuraan
• Varsinais-Suomen liitto ja ELY -keskus ovat laatineet yhdessä
vaihtoehtoisen perusuralaskelman, jota hyödynnetään VATT:n
ennakointimallin tarkentamisessa
Varsinais-Suomen koulutustarve-ennakointi
MYR
Ohjaus
Koulutusjaosto
Ennakoinnin
ohjausfoorumi
Koordinaatio
V-S liitto
Toiminta
Laadulliset ja määrälliset koulutustarpeet eri aikaväleillä / KESU 2015-2020
Toimialaryhmät ja -foorumit
Kauppa
Rakentami
nen
Logistiikka
SOTE
ICT
Ruokaketju
Luovat alat
Health/
bio ?
(Matkailu)
???
Metalli- ja
konepaja
???
Oppilaitokset, elinkeinoelämä, järjestöt,
viranomaiset
ELY
ELY/Ennakointitiimi
TE-toimisto
ELY: Osaamis- ja
koulutuspalv. ryhmä
Tietopalvelut
Raportit ja analyysit
ForeAmmatti
Alueelliset kehitysnäkymät
Luotain.fi
Työllisyyskatsaus
Ammattibarometri
Toimiala Online
Ammattikompassi
ELY-keskus.fi
Koulutustajayhteistyota.com
Kyselyt, selvitykset
Puntari
VS liitto
Maakunnan tila
KESU -prosessi
Lounais-Suomen
aluetietopalvelu
Varsinais-Suomen ennakointiverkoston toimijoita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varsinais-Suomen liitto
Turun yliopisto
– Brahea-keskus
– Tulevaisuuden tutkimuskeskus
– Työelämäpalvelut
Åbo Akademi
Turun AMK
Novia
Turun Ammatti-instituutti
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Raseko
Livia
Turun AKK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ELY-keskus
TE-toimisto
Turun kaupunki
– Kaupunkikehitys, opetustoimi
– Kehittämiskeskus, Turku Science Park,
Turku Touring
Varsinais-Suomen yrittäjät
Talonrakennusteollisuus, Infra ry, SuLVI,
Kiinteistöliitto
Teknologiateollisuus
Kauppakamari
Seutukunnat
TEM, OKM, OPH, VNK
Muut maakunnat ja ELY-keskukset
TOIMIALAKOHTAISET ENNAKOINTIFOORUMIT
Koordinaatiovastuu kokonaisuudesta: V-S liitto ja ELY-keskus
VALMISTELU
ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄSSÄ
TOTEUTUS:
ENNAKOINTIFOORUMIT
1-2 kertaa vuodessa
- ennakointitiedon ja käytännön
kokemusten pohjalta arvioidaan
alan tulevia osaamis- ja
koulutustarpeita
> parannetaan koulutustarjonnan
työelämävastaavuutta
> tuetaan oppilaitosten välistä
yhteistyötä koko toimialan
kehittämisessä
- levitetään hyviä käytäntöjä
-arvioidaan
-seurataan vaikuttavuutta
VARSINAIS-SUOMEN
ENNAKOINTISEMINAARI
TULOKSET JA
VAIKUTTAMINEN
-Keskustelu kootaan,
tiedotetaan, viedään tiedoksi
MYR –koulutusjastoon ym ja
sähköisille alustoille
- varmistetaan, että tiedot
siirtyvät koulutussuunnittelusta ja
rahoituksista vastaaville
tahoille (OKM, ELY-keskus,
TE-toimistot,
koulutuskuntayhtymät,
oppilaitokset)
Ennakointi neuvottelukunnissa - ehdotus
Opiskelijapalaute työssä
oppimisesta:
- Mistä osaamisesta oli
hyötyä?
- Mitä olisi pitänyt osata?
Opettajat keräävät
Koulutustoimikunnat:
-laadullinen ennakointi
OPH: tutkintojen
perusteet
Muu ennakointitieto:
-ammattibarometri
- ammattikompassi
/kvalifikaatiot
-koulutuksen kysyntä
-toimialakohtaiset
ennusteet
-jne.
Kerran vuodessa / joka toinen vuosi
toimialan tarpeiden mukaan
Yhteenveto
Neuvottelukunta
käsittelee:
oppilaitoksen
nimeämä
yhteyshenkilö
(ennakoija)
-Mitkä ovat
ammattiosaamisen
vaatimukset?
-Mitkä ovat tulevien
markkinoiden
osaamistarpeet?
Oppilaitoksen
omat tuotteet,
esim.
yrityskoulutus
A4
Toimialakortti
FOORUMI
Klusteri-/
toimialakohtainen
ennakointitilaisuus
(yritykset, ELY,
Te-toimisto,
oppilaitos):
tulevat
osaamistarpeet
Tuotettu tieto
koulutussuunnittelun
pohjaksi
Kiitos

similar documents