2551 - โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Report
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
• 1. กิจกรรมแนะแนว
• 2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
• 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 เวลา 120 ชม.
ม.2 เวลา 120 ชม.
ม.3 เวลา 120 ชม.
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 จานวน 360 ชม.
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ม.ต้น(ม.1)
• 1. กิจกรรมแนะแนว
เวลา 1 ชม.
• 2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ เวลา 1 ชม.
- ชุมนุม
เวลา 1 ชม.
• 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- ภาคเรียนที่ 1 เวลา 8 ชม. ภาคเรียนที่ 2 เวลา 7 ชม.
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ม.ปลาย(ม.4)
• 1. กิจกรรมแนะแนว
เวลา 1 ชม.
• 2. กิจกรรมนักเรียน
- ชุมนุม
เวลา 1 ชม.
• 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- ภาคเรียนที่ 1 เวลา 10 ชม.
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 10 ชม.
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ม.ต้น จัดเวลาเรียน 45 ชม.ต่อ 3 ปี
- ปี ละ 15 ชม.
- ภาคเรียนที่ 1 เวลา 8 ชม. ภาคเรียนที่ 2 เวลา 7 ชม.
• ม.ปลาย จัดเวลาเรียน 60 ชม. ต่อ 3 ปี
- ปี ละ 20 ชม.
- ภาคเรียนที่ 1 เวลา 10 ชม.
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 10 ชม.
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม
มีจิตสาธารณะ
• เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม
แนวทางจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
• ทัง้ ม.ต้นและ ม.ปลาย จัดกิจกรรม
- ไม่จาเป็ นต้องแบ่งแยกเวลาเรียนเป็ นการเฉพาะ
- อาจทาในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
ชุมนุมต่างๆ หรือสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
- มีหลักฐานที่สามารถยืนยันเวลาที่ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ิ กิจกรรมครบตาม
เวลาที่กาหนด
• ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จัดแนวปฏิบตั ิ
- ครูประจาชัน้ ดาเนินการจัดกิจกรรมสถานที่ บ้าน วัด โรงเรียน อื่นๆ
- จัดในวัน เวลา ที่เหมาะสม
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
•
•
•
•
•
•
การประเมินผลเป็ นรายภาคเรียนทัง้ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ม.ต้นประเมินผล 4 ผลการเรียน 1.แนะแนว 2.ชุมนุม 3.ลญ.ฯ 4.เพื่อสังคมฯ
ม.ปลาย 3 ผลการเรียน 1.แนะแนว 2. ชุมนุม 3.เพื่อสังคมฯ
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็ น ผ่าน (ผ) และ ไม่ผา่ น (มผ)
เวลาเรียนกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน 120 ชม.ต่อปี
การจบระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
- เวลาเรียนไม่ตา่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และผ่านการปฏิบตั ิ กิจกรรม ผลงาน
ชิ้นงาน คุณลักษณะที่สาคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้ น
• ม.1 ม.2 และ ม.3
•
•
•
•
1. แนะแนว
2. ชุ มนุม
3. ลูกเสื อ - เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
4. เพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย
• ม.4 ม.5 และ ม.6
• 1. แนะแนว
• 2. ชุ มนุม
• 3. เพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1
• 1. กิจกรรมแนะแนว เรียนตามตาราง โดยครู แนะแนว
• 2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ วันพุธ คาบที่ 6
- นักเรียนชาย เป็ น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- นักเรียนหญิง เลือก เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
2.2 กิจกรรมชุมนุม ให้ เลือกประมาณ 150 ชุมนุม วันพุธ คาบที่ 5
ประชาสัมพันธ์ 16 - 22 พ.ค.55 สมัครกิจกรรมชุมนุม 23 - 30 พ.ค.55
• 3. กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์ ครูประจาชั้นดาเนินการ
ในเวลาหรือนอกเวลา ในสถานที่หรือนอกสถานที่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบพิธีศาสนา
ประเมินรวม 3 ปี มีเวลาไม่ ตา่ กว่า 45 ชั่วโมง ผ (ผ่าน) ถ้ าไม่ ถงึ เกณฑ์ มผ. (ไม่ ผ่าน )
นักเรียนทุกคนต้ องผ่ านกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะจบหลักสู ตร ม. ต้ น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4
• 1. กิจกรรมแนะแนว เรียนตามตาราง โดยครูแนะแนว
• 2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมชุ มนุม มีให้ เลือกประมาณ 150 ชุ มนุม วันพุธ คาบที่ 5
ประชาสั มพันธ์ 16-22 พ.ค.55 สมัครกิจกรรมชุ มนุม 23-30 พ.ค.55
• 3. กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์ ครูประจาชั้นดาเนินการ
ในเวลาหรือนอกเวลา ในสถานทีห่ รือนอกสถานที่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบพิธีศาสนา
ประเมินรวม 3 ปี มีเวลาไม่ ต่ากว่ า 60 ชั่วโมง ผ (ผ่ าน) ถ้ าไม่ ถึงเกณฑ์ มผ. (ไม่ ผ่าน)
นักเรียนทุกคนต้ องผ่ านกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะจบหลักสู ตร ม. ปลาย
นักเรี ยนชายที่จะเรี ยนรักษาดินแดน
• คุณสมบัติ
จบม.3 ผลการเรี ยน ม.3 ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป อยูใ่ นโรงเรี ยน อายุ15-22 ปี
• ต้องเข้าคัดเลือกผ่านเกณฑ์ (1) วิ่ง 800 ม.ใน 3 นาที 15 วินาที
(2)ลุกนัง่ (ซิดอัป) 34 ครั้ง ใน 2นาที (3) ดันพื้น(วิดพื้น) 22 ครั้ง ใน 2นาที
• สิ ทธิที่ นศท. จะได้รับ (1) การแต่งกาย (2)ยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร (3) การเพิม่ คะแนนพิเศษ (4) การแต่งตั้งยศทหาร
ขอขอบคุณ

similar documents