Slide 1 - KS Blogs

Report
E Ho‘i ka Nani i Moku‘ula
E ho‘i ka nani i Moku‘ula lä e
I ka uka wale o Waine‘e lä e ai
Kaua‘ula mai ko uka lä e
Ka‘alani mai ko ke kai lä e ai
Huli aku ke alo i Läna‘i lä e
Ma ke köwä iho o Moloka‘i lä e ai
Ka malu o ka pu‘u o Hä‘upu lä e
Këlä pu‘u ‘oni‘oni, ‘oi kelakela lä e ai
I ka lehua o Kä‘ana ke aloha lä e
I ka luna wale o Kalae lä e ai
‘O Makakeua ka makani lä e
I ke kai wale o Mikimiki lä e ai
Hä‘ina ka inoa i ka la‘i lä e
Mänoanoa nö he inoa lä e ai
E ho‘i ka nani i Moku‘ula!

similar documents