AKK i förskolan Alternativ och kompletterande kommunikation

Report
AKK i förskolan
Alternativ och kompletterande kommunikation
AKK i förskolan
Barn har olika förutsättningar att utveckla sin
kommunikation.
Pedagogerna Lycksele kommun erbjuds intern
fortbildning i AKK- Alternativ och
kompletterande kommunikation.
Kursen består av nio träffar
Kristina Lindblad - Förstelärare i särskolan,
Specialpedagog inriktning Utvecklingsstörning
påbyggnadsutbildning inom tal, språk , kommunikation och grav
språkstörning.
Har gjort största delen av mitt pedagogiska arbete i särskolan
framförallt med Kommunikation – AKK i träningsskolan
[email protected]
Eva Wiklund – Har jobbat som barnskötare i förskolan i
25år.
Uppvuxen med döva föräldrar och har tecken som modersmål.
CODA barn – Children of Deaf Adults
[email protected]
Vad är kommunikation?
Första träffen
kommunikationskedjan
medium
meddelande
mottagare
effekt
sändare
återkoppling
http://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX00&feature=player_embedded
Begreppet, AKK – Alternativ och kompletterande
kommunikation
Många begrepp som ändras med tiden!
Kanske blir det som Sarah Blackstone presenterade på
kommunikationskarnevalen i Göteborg i våras.
Det nya internationella begreppet blir CAA - Communication
Access for All.
Varför behöver vi AKK i förskolan
Barn har olika förutsättningar att utveckla sitt tal, språk och kommunikation.
AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller
komplettera ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan
människor.
Heister Trygg, B.
Kognitivt stöd
Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta
fungerandet i vardagen.
Fler exempel på kognitivstöd kan vara socialaberättelser och seriesamtal
Kommunikativt stöd
Stöd för överförande av ett budskap från en individ till en annan t.ex.:
Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation
- TAKK
Grafisk Alternativ och Kompletterande
kommunikation
-GAKK
Tecken som
alternativt och
kompletterande
kommunikation
123 pedagoger i Lycksele kommun
har utbidats.
Åtta TAKK träffar, varje träff har ett Tema:
1.
Jag, min familj, persontecken handalfabet och småord/nyttoord
2.
siffror, antal, pronomen, verb
3.
Djur, adjektiv och frågeord
4.
mat
5. leksaker, verb, kläder/tillhörigheter
6. fordon, känslor/egenskaper, prepositioner
7. tidsord, aktiviteter, veckodagar, årstider, väder/natur.
8. möbler, inventarier, personer, hygien, kroppsdelar
Resultat och fortsättning
Åtta arbetslag utvärderar kursen efter nio träffar våren 2013:
Bedömer ni att det finns barn i er verksamhet som är i behov av
AKK?
• Sju arbetslag menar att det alltid finns barn i gruppen i behov
av AKK.
Vilken typ av kognitivt stöd och/eller kommunikativt stöd
används på förskolan? Ge exempel
Arbetslagen beskriver, i vardagssituationer använder
personalen:
•
•
•
•
•
TAKK
bildstöd vid av- och påklädning
Bilder för dagsschema, Veckoschema
sociala berättelser och seriesamtal
annan struktur som barnet behöver i vardagen.
Ser arbetslaget någon nytta av Kognitivt stöd i
verksamheten? Ge exempel!
• Arbetslagen beskriver att det blir en trygghet för barnen
att ha struktur på dagen, veta vad som ska hända.
• Bilder är tydlig och konkret och det blir lättare för
barnen att själva söka information ex. dagens aktiviteter.
Använder personalen TAKK?
sex arbetslag svara ja, dagligen.
två arbetslag svarar Ja, men sparsamt.
Ex. på situationer:
•
•
•
•
•
•
•
Matsituationen
Samling
Påklädning
Saga
”jobbarstund”
Sånger
när vi pratar om känslor, dagar och månader.
Några exempel som arbetslagen ser nyttan av TAKK i
verksamheten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förbättrad och förstärkt kommunikation.
språket kommer igång tidigare.
vi når fram och vi ser barnets glädje!
det förstärker och hjälper barnet att förstå.
lätt att använda även för de minsta.
personalen pratar långsammare.
sänker ljudnivån i barngruppen.
hjälper barnet som inte har ett verbalt tal.
ett stöd i bokstavsträning.
Fortsättning följer….
Vi har fått otroligt positiv feedback från enskilda deltagare.
I deras utvärdering fanns en återkommande önskan om en
fortsättning. I nuläget jobbar vi på en fortsättningskurs i
AKK. (ca 4-5 träffar)
• Fokus kommer att ligga på tillämpning av AKK.
• Deltagarna kommer att få uppgifter mellan träffarna, det
ska bli tillfälle att lära av varandra.
• Vi vill också att kursen ska ge fördjupade kunskaper i bl.a.
neuropsykiatriska diagnoser, utvecklingsstörning,
bemötande och förhållningssätt.
länkar:
www.ritadetecken.se
Bildprogram för tecken
http://habilitering.se/vara-center-och-enheter/information-ochmaterial/metodmaterial/olika-akk-satt
Allmän sida för AKK
https://www.facebook.com/AKK.lycksele.se?ref=bookmarks
Lyckseles Face Book sida för AKK intresserade
http://www.sokcentrum.se/
Södra regionens kommunikationscentrum
http://www.dart-gbg.org/
Kommunikations och dataresurscentrum
http://bildstod.se/
Gratis bilder för AKK användning
http://www.youtube.com/watch?v=mdMhseyX0-0&feature=player_embedded
Ninja koll om hjärnan

similar documents