Prednáška č.13

Report
1. Výrobná technika pre obrábanie
Prednáška č.13
Výrobný stroj v strojárskej výrobe spracováva
materiál, resp. polovýrobok do žiadaného
tvaru, rozmerov a akosti povrchu rôznymi
fyzikálnymi, chemickými, tepelnými a inými
pochodmi
 Na výrobnom stroji je spravidla nahradená
ľudská energia pre vyvodenie pohybov
pohonom
 Polotovarom môže byť odliatok, výkovok,
výlisok, vývalok, výstrižok, zvarenec a pod
Zlievarenské stroje
 Spracováva materiál odlievaním do foriem
 Tu patria stroje pre voľné liatie, stroje pre
tlakové liatie a lisy na spracovávanie plastov
Zváracie stroje
 Spracovávajú polotovar alebo súčiastky
pridávaním materiálu pri ich spojovaní alebo
pálením, prípadne vypaľovaním pri
oddeľovaní častí
Tvárniace stroje
 Pracujú buď bez oddeľovania častí materiálu,
alebo ho oddeľujú strihaním, či prestrihovaním
Podľa pohybu nástroja, spôsobu práce a druhu
pohonu sa tvárniace stroje rozdeľujú ďalej na:
a) mechanické lisy
b) hydraulické lisy
c) buchary
d) stroje s rotačným pohybom
e) nožnice
f) špeciálne stroje
Obrábacie stroje
 oddeľujú materiál v tvare triesok
Podľa toho, akým nástrojom obrábací stroj
pracuje, môžeme ich rozdeliť na:
a) stroje s určitou geometriou ostria nástroja
(sústruhy, vŕtačky...)
b) stroje s neurčitou geometriou ostria
nástroja (brúsky, honovačky...)
c) stroje s nekonvenčným spôsobom
obrábania (prehladzovacie stroje...)
1.) Výkonnosť
 množstvo produkcie odvedenej strojom za
určitú časovú jednotku
2.) Pracovná presnosť
 miera zhody na stroji zhotovenej súčiastky s
jej teoreticky bezchybným modelom
(výkresom)
3.) Spoľahlivosť
 schopnosť plniť počas stanovenej doby
požadované funkcie pri zachovaní
prevádzkových parametrov podľa
technických podmienok
4.) Ekonomická efektívnosť
 schopnosť pri minimálnych vstupných
(kapitálových) a prevádzkových (energia,
údržba, opravy atď.) nákladoch maximálne
uspokojovať potreby zákazníka pri plnení
jeho výrobných zámerov

Sa vyrábajú rozličných typov, či už z hľadiska
pracovných možností, presnosti, výkonu,
rozmerov sústruhu a stupňa mechanizácie a
automatizácie
Sústruhy delíme z konštrukčno-technologického
hľadiska:
a) hrotové
d) zvislé
b) čelné
e) špeciálne
c) revolverové
obrábací stroj s hlavným pohybom rotačným,
ktorý spravidla koná obrobok
 slúži predovšetkým na obrábanie rotačných
plôch vonkajších aj vnútorných, rovinných plôch
(čelných), na vŕtanie otvorov, vyhrubovanie,
vystruhovanie a rezanie závitov v osi sústruženia
 podľa polohy obrobku sústruhy rozdeľujeme na
sústruhy s vodorovnou osou sústruženia
(hrotové a čelné) a na stroje so zvislou osou
sústruženia (zvislé sústruhy).

Pri sústružení sa dosahuje nasledovných
kvalitatívnych parametrov trieda presnosti (IT)
a drsnosti Ra:
IT
Ra [ɥm]
Hrubovanie
11 až 14 12 až 100
Obrábanie na čisto
9 až 11 1,6 až 12,5
Jemné obrábanie
spekanými karbidmi 7 až 8
0,4 až 1,6
Obrábanie diamantom 5 až 6
0,2 až 0,8
HROTOVÝ SÚSTRUH
1 – lôžko
2 – vreteník
3- suport
4 – koník
5 – prevodový mechanizmus
6 – vodiaca skrutka 7 – vodiaca tyč

Sú vyrábané v mnohých typoch a veľkostiach s
celou radou príslušenstva
Podľa polohy vretena sú frézovačky:
- vodorovné
- zvislé
Podľa účelu a konštrukcie sú frézovačky:
- konzolové
- stolové
- rovinné
- špeciálne
Pre frézovanie je príznačné to, že každý rezný
klin odoberá časť materiálu vo forme
samostatnej triesky
 Hlavný pohyb je rotačný a vykonáva ho fréza
 Posuv vykonáva obrobok, ale u niektorých
typoch fréza
 Na frézovačkách sa obrábajú najmä plochy
rovinné, ozubené kolesá, drážkované hriadele,
drážky priame, kruhové aj nekruhové, vačky,
zápustky, šablóny, prípadne aj rotačné súčiastky


Tieto technológie sa najčastejšie uskutočňujú
na vŕtačkách, alebo sa dajú uskutočňovať aj
na iných strojoch napr. sústruhoch
Vŕtačky delíme podľa konštrukcie:
- stolové
- stĺpové
- stojanové
- radiálne
- špeciálne
sú určené na vŕtanie otvorov do plného
materiálu, alebo obrábanie otvorov, ktoré boli
vytvorené s prídavkom na obrábanie pri
odlievaní, kovaní a pod.
 Hlavný rezný pohyb je rotačný a koná ho
nástroj upnutý vo vretene, ktorý sa pri vŕtaní
posúva v smere osi voči obrobku
 Na vŕtačkách sa vyrábajú otvory skrutkovým
vrtákom, výhrubníkom a výstružníkom,
zarovnávajú sa čela otvorov a pomocou
prípravkov sa režú závity závitníkom

IT
Ra[ɥm]
Vŕtanie skrutkovým vrtákom 11 až 14 3,2 až 6,3
Vŕtanie skrutkovým vrtákom
s vodiacimi puzdrami
10 až 13 3,2 až 6,3
Vyhrubovanie
8 až 10 0,8 až 1,6
Vystružovanie
5 až 8 0,4 až 0,8
Zahlbovanie
7 až 10 0,4 až 0,8
Stroje pre hobľovanie delíme na:
- jednostojanové
- dvojstojanové

Vyvodenie priamočiareho pohybu je zaistené
pomocou hydraulického mechanizmu
Stroje pre obrážanie delíme na:
- vodorovné
- zvislé
sa používajú na obrábanie rovinných,
ojedinele aj tvarových plôch vodorovných,
zvislých a šikmých
 Pri hobľovaní je hlavný rezný pohyb
priamočiary a vykonáva ho obrobok upnutý
na pracovnom stole
 Posuv do rezu koná hobľovací nôž upevnený
na suporte
 Obrobok sa upína na pracovný stôl, ktorý sa
pohybuje priamočiaro vratne na vodiacich
plochách lôžok

Na týchto strojoch sa obrábajú rovinné
plochy, drážky hriadeľov a podobné operácie
na menších obrobkoch
 Majú jednoduchý nástroj a dajú sa ľahko
nastavovať, preto sa často používajú v
kusovej výrobe

Hobľovanie
Hrubovanie
Obrábanie na čisto
Obrábanie na čisto
širokým nožom
Obrážanie
Hrubovanie
Obrábanie na čisto
IT
11 až 12
8 až 11
7 až 9
12 až 13
8 až 11
Ra[ɥm]
6,3 až 12,5
3,2 až 6,3
1,0 až 3,2
6,3 až 12,5
3,2 až 6,3
Stroje na brúsenie je možné rozdeliť:
a) brúsky hrotové
b) brúsky bezhrotové
c) brúsky na otvory
d) brúsky rovinné
e) brúsky špeciálne
sú výrobné stroje pracujúce s nástrojom, ktorý
nemá definovanú geometriu rezných klinov
 Nástrojom je brúsny kotúč, ktorý má na svojom
obvode mnoho nepravidelne rozložených
brúsnych zŕn
 Zrná sú rozličného tvaru a majú rozličné rezné
uhly
 Používame ich vtedy, keď požadujeme presný
tvar a rozmer obrobku ako aj vysokú kvalitu
obrobenej plochy
 Hlavný pohyb pri brúsení je rotačný a vykonáva
ho brúsny kotúč

[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej
výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 8089066-72-0 , 142s.
[2] AKK Stroje, Dostupný z WWW:
<http://www.akkstroje.cz/nabidka/brusky/
rovinne/bph-20?idd=103125>[online]
[30.1.2013]
[3] Poziadavka.sk, Dostupný z WWW:
<http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuk
a-44920/Obrazacka-zvisla>[online]
[30.1.2013]

similar documents