TAKLIMAT_SSM_PADA_19APR2012_LATEST

Report
1
Pengumuman Kerajaan pada 8 Mac 2012.
 Kadar Kenaikan Gaji
 13% kepada Kumpulan Pengurusan dan Profesional
serta Kumpulan Pelaksana (gred 1- 54)
 7% hingga 9% kepada Kumpulan Pengurusan
Tertinggi
 Kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)
 RM80 – RM320 - Kumpulan Pengurusan dan
Profesional serta Kumpulan Pelaksana
 Peratusan yang ditetapkan - Kumpulan Pengurusan
Tertinggi
2
KUMPULAN
PERKHIDMATAN
PENGURUSAN TERTINGGI
GRED
KADAR
(%)
KSN
TURUS I & setaraf
7
TURUS II, III dan setaraf
8
UTAMA A, B, C & setaraf
9
PENGURUSAN &
PROFESIONAL
41 hingga 54 & setaraf
PELAKSANA
1 hingga 40 & setaraf
13
• Definisi
 ‘Gaji baru’ bermaksud amaun gaji yang telah
diberi kenaikan mengikut peratusan yang
ditetapkan berkuat kuasa 1 Januari 2012.
 ‘Gaji hakiki’ bermaksud gaji yang ditetapkan
di gred hakiki pegawai pada 31 Disember
2011.
 ‘Kumpulan pelaksana’ bermaksud kumpulan
sokongan di bawah SSM.
TETAP
Guru
Interim
GURU
SANDARAN
SEMENTARA
KONTRAK
Guru pesara yang dilantik
kontrak
-DGA29 dan DG41 (SR
dan SM)
-DG44 di IPG
-SABK – DGA29 & DG41
-Teach for Malaysia
(CONTRACT OF
SERVICE)
Pembantu Pengursan
Murid N17
Pekerja Awam – R1
Pembantu Tadbir - N17
Pegawai Tadbir
Diplomatik – M41
• Diberi kepada pegawai yang sedang berkhidmat pada
atau selepas 1 Januari 2012.
Keadaan pegawai
Pegawai yang dipinjam atau
sementara ke agensi Kerajaan
Tindakan Pelaksanaan KG
ditukar
Mengikut gred gaji jawatan peminjaman atau
pertukaran
sementara.
Gaji
hakiki
dilaksanakan secara isyarat sahaja.
Pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan
antara bangsa atau sektor swasta
Gaji hakiki pegawai diselaraskan secara isyarat
oleh Ketua Jabatan.
Pegawai yang cuti bergaji penuh
Atas gaji hakiki yang diterima.
Pegawai yang cuti separuh gaji
Atas gaji hakiki yang dibayar separuh daripada
gaji baru.
Pegawai yang cuti tanpa gaji
Atas gaji hakiki secara isyarat. Gaji baru akan
dibayar apabila pegawai kembali bertugas.
Pegawai yang meninggal dunia pada atau
selepas 1 Januari 2012
Ketua jabatan terakhir bertanggung jawab
terhadap KG pegawai.
Pegawai Perkhidmatan Awam yang masih
berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji
Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau
Sistem Saraan Baru (SSB), mereka hanya
dipanjangkan peratusan kenaikan gaji sahaja.




Tukang Masak Gred N1
PPPBS Gred DG6
PPPBS Gred DG8
PPPLD Gred DGA5
Pegawai yang tidak layak
• Pegawai
yang
dikenakan
hukuman tatatertib buang kerja
yang berkuat kuasa pada atau
sebelum 1 Januari 2012.
• Pegawai yang bersara pada atau
sebelum 1 Januari 2012.
GRED
DG54
DG52
DG48
DG44
DG41
PERINGKAT
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
P1
5,839.43
7,917.35
P2
6,355.18
8,612.34
P1
5,537.53
7,434.53
P2
6,062.71
8,091.80
P1
4,921.15
6,798.15
P2
5,408.60
7,417.69
P1
3,370.78
5,828.39
P2
3,730.86
6,372.54
P1
1,916.31
5,474.81
P2
2,023.23
5,789.26
P3
2,134.88
6,130.59
KADAR
KGT
320.00
290.00
270.00
250.00
225.00
GRED
DGA38
DGA34
DGA32
DGA29
PERINGKAT
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
P1
3,456.53
5,76.90
P2
3,694.11
5,810.14
P1
3,396.71
4,228.25
P2
3,634.28
4,527.39
P1
2,730.15
3,996.05
P2
2,967.72
4,336.23
P1
1,588.45
3,575.92
P2
1,689.29
3,801.45
P3
1,793.55
4,034.00
KADAR
KGT
195.00
165.00
155.00
145.00
Prinsip Pemberian Kenaikan Gaji
13
Kumpulan
Perkhidmatan
Pengurusan Tertinggi
Gred Gaji
Kadar Kenaikan
Gaji
VU1, VU2 dan setaraf
7%
VU3, VU4 dan setaraf
8%
VU7, VU5 dan setaraf
9%
Pengurusan dan
Profesional
Gred 41 – 54 dan setaraf
Pelaksana
Gred 1 – 40 dan setaraf
13%
14
Tarikh
Gaji Sekarang
(RM)
31.12.2011
1169.75
(P1T8)
01.01.2012
1169.75
(P1T8)
01.07.2012
-
Gaji Baru
(RM)
Catatan
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat
kuasa.
1321.82
(diberi Kenaikan Gaji
sebanyak 13%)
1416.82
(diberi satu (1)
Kenaikan Gaji
Tahunan di Gred
N17 iaitu RM95)
Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji (KG).
Diberi pemindahan gaji dari matagaji
sekarang mengikut kadar peratusan KG
13% di gred dan peringkat gaji asal (P1)
dan dipindahkan ke JGMM P1.
PGT Gred N17.
Pergerakan gaji
mengikut
keputusan
Panel
Pembangunan Sumber Manusia.
15
Gred VU5
Tarikh
31.12.2011
01.01.2012
Gaji Sekarang
10,256.87
(Matagaji 4)
Gaji Baru
-
10,256.87
11,179.99
(Matagaji 4)
(diberi KG
sebanyak 9%)
12,186.19
01.04.2012
-
(diberi 1 KGT di
Gred VU5 iaitu 9%
daripada gaji
pegawai)
Catatan
Gaji pegawai sehari sebelum
tarikh kuat kuasa.
Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.
Diberi pemindahan gaji dari
matagaji sekarang mengikut
kadar peratusan KG 9% di gred
gaji asal dan dipindahkan ke
JGMM.
TPG Gred VU5.
Pergerakan
gaji
keputusan PPSM.
mengikut
16
17
Gred N36
Tarikh
Gaji Sekarang
PP 7/2007
Gaji Baru
PP 1/2012
31.12.2011
4603.13
-
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat
kuasa.
4603.13
5201.54
(Gaji KUP N36-1)
(diberi KG
sebanyak 13%)
Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji (KG). Diberi
pemindahan gaji dari matagaji sekarang
mengikut kadar peratusan KG 13% di gred
dan peringkat gaji asal (P1) dan
dipindahkan ke JGMM P1.
01.01.2012
(Gaji KUP N36-1)
5201.54
01.01.2012
01.01.2013
-
(gaji KUP)
5201.54
(gaji KUP)
Catatan
TPG Gred N36.
Tiada pergerakan gaji kerana pegawai
berada di gaji KUP.
TPG Gred N36.
Tiada pergerakan gaji kerana pegawai
berada di gaji KUP.
18
19
LAMPIRAN D
Senarai Pegawai Menggunakan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP)
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia
Jabatan/Bahagian : JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
Bil.
Nama Pegawai
No. K/P
Gred Gaji
No. Rujukan Surat Kelulusan No. Rujukan Jadual Gaji KUP
JPA
Yang Diluluskan
Sebab Diberi Gaji KUP
Amaun Gaji Baru Setelah
Diberi Kenaikan Gaji
(RM)
1
Mohd Izhar bin Mohd Izhan
631231035363
N36
JPA………….
JPA………….
Pelaksanaan pemberian kenaikan gaji mengikut
PP 7/2007.
5201.54
2
Harun Mustapha bin Abdul Aziz
670101081067
N4
JPA………….
JPA………….
Matagaji P2 tidak dapat tampung bagi penetapan
gaji kenaikan pangkat N4 mengikut PP 14/2007
1988.65
20
21
GH
2011
KG 13%
2012
PGT
2013
PGT
2012
22
Pegawai diberi gaji baru
atas gred asal terlebih
dahulu dan kemudiannya
diberi PGT untuk tahun
2012 dalam JGMM gred
asal dan diikuti dengan
penetapan gaji permulaan
di gred kenaikan pangkat
menggunakan JGMM.
Penetapan gaji permulaan kenaikan
pangkat ditentukan tidak kurang
dari 1 KGT gred asal – PP 14/2007
23
DG44
TARIKH
SEKARANG
PP 7/2007
BARU
PP 1/2012
CATATAN
DG48
01.04.2011
4278.51
(P2T7)
PGT DG44
31.12.2011
4278.51
(P2T7)
Gaji hakiki/akhir DG44
4834.72
(P2)
01.01.2012
01.04.2012
Pemberian Kenaikan Gaji 13% - PP
1/2012. Dipindahkan ke JGMM P2.
5084.72
(P2)
5334.72
(P1)
(diberi 1 KGT
di Gred DG44
iaitu RM250)
(5084.72 +
250)
[5084.72]
5334.72
5604.72
01.01.2013
(5334.72 +
270)
Dinaikkan pangkat ke gred DG48.
TPG berubah 1 Januari.
TPG
Gred
DG44
diawalkan.
Penetapan gaji permulaan KP
diberi tidak kurang satu (1) KGT
dalam gred asal (DG44) mengikut
PP 14/2007. Gaji ditetapkan di
JGMM P1 – DG48.
PGT DG44. PPSM luluskan PGT.
PGT DG48. Diberi satu (1) KGT di
gred DG48 iaitu RM270.
24
TARIKH
01.07.2011
31.12.2011
N22
N22
PP 7/2007
PP 1/2012
N26
3027.14
PGT N22
(P2T11)
3027.14
Gaji hakiki/akhir N22
3420.67
(P2)
01.01.2012
CATATAN
3535.67
(P2)
(diberi 1
KGT di
Gred N22
iaitu
RM115)
Pemberian Kenaikan Gaji 13% PP 1/2012.
Dipindahkan ke JGMM P2.
3650.67
(P2)
(3535.67 +
115) =
Dinaikkan pangkat
berubah 1 Januari.
ke
gred
N26.
TPG
TPG Gred N22 diawalkan. Penetapan gaji
permulaan KP diberi tidak kurang satu (1)
KGT dalam gred N22–PP 14/2007.
Gaji ditetapkan di JGMM
P2–N26 min
RM2719.90 maks RM3815.70 kerana gaji di
P1-N26 min RM2482.33 maks RM3496.05
tidak dapat tampung gaji di gred asal.
3650.67
(P2)
PGT N22. PPSM luluskan PGT.
01.01.2013
3775.67
(P2)
PGT N26. Diberi satu (1) KGT mengikut
JGMM gred N26 iaitu RM125.
01.01.2014
3815.70
(P2)
PGT N26. Diberi satu (1) KGT di gred N26RM125 tetapi terhad kepada RM3815.70
01.07.2012
[3535.67]
maksimum
25
26
Tarikh
01.10.2011
31.12.2011
Gaji Sekarang
Gred VU7
Gaji Baru
Gred VU7
9,480.90
TPG
(matagaji 5)
9,480.90
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat
kuasa.
(matagaji 5)
10,334.18
(diberi kenaikan gaji
sebanyak 9%)
01.01.2012
11,264.26
(diberi 1 KGT di
gred VU7 iaitu 9%
daripada gaji
pegawai)
01.01.2013
Catatan
11,264.26
(gaji maksimum
pegawai)
Tarikh
kuat
kuasa
KG.
Diberi
pemindahan gaji dari matagaji sekarang
mengikut kadar peratusan kenaikan gaji
9% di gred gaji asal dan dipindahkan ke
JGMM.
TPG gred VU7 berubah dari 1 Oktober
kepada 1 Januari kerana telah berada di
matagaji maksimum melebihi setahun.
PGT mengikut keputusan PPSM.
TPG Gred VU7.
Tiada lagi pergerakan gaji tahunan
kerana tertakluk kepada gaji maksimum
RM11,264.26 dalam JGMM.
27
 Mulai tahun 2012 dan seterusnya, PGT
pegawai adalah terhad kepada gaji
maksimum dalam JGMM.
 Contoh : Lampiran A59- Perkhidmatan Kew.
GRED GAJI
W17
PERINGKAT
GAJI
MINIMUM
GAJI
MAKSIMUM
P1
928.74
2,527.73
P2
986.85
2,664.63
P3
1,046.67
2,806.39
KADAR
KENAIKAN
GAJI
TAHUNAN
95.00
28
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
BAGI PT (KEW) GRED W17
TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM
TARIKH
PT (KEW) GRED W17
SEKARANG
(PP 7/07)
CATATAN
GAJI BARU
(PP 1/2012)
01.04.2011
2326.86
TPG W17
31.12.2011
2326.86
Gaji hakiki pegawai sehari sebelum tarikh
kuat kuasa.
01.01.2012
2326.86
(P3T23)
(P3T23)
2629.35
(P3)
(diberi kenaikan
gaji sebanyak
13%)
01.04.2012
01.04.2013
2724.35
2806.39
Tarikh kuat kuasa KG PP 1/2012. Diberi
pemindahan gaji sekarang mengikut kadar
13% di gred dan peringkat gaji asal
(P3T23) dan dipindahkan ke JGMM P3.
TPG Gred W17. PG mengikut keputusan
PPSM. Diberi satu (1) KGT di gred W17
iaitu RM95.
TPG Gred W17. PGT mengikut keputusan
PPSM terhad kepada gaji maksimum P3
RM2806.39 dalam JGMM.
Kadar KGT ialah RM82.04 iaitu kurang
daripada KGT penuh RM95.
29
 JGMM di Lampiran A, PP 1/2012 diperuntukan kepada :
 pegawai yang menerima opsyen pertukaran
pelantikan tetapi belum memenuhi syarat pertukaran
pelantikan mengikut PP yang berkaitan dan
 Pegawai yang tidak menerima opsyen pertukaran
pelantikan.
 Ketua Jabatan dikehendaki memohon JGMM daripada
Bahagian Saraan JPA sekiranya JGMM tersebut tidak
terdapat dalam Lampiran A.
30
 Ketua Jabatan dikehendaki memohon
skel gaji yang baru daripada Bahagian
Saraan
JPA sekiranya
terdapat
pegawai yang masih berkhidmat di
bawah Laporan Gaji JKK 1976 atau
jadual gaji SSB.
31
 Gaji baru ini tidak mengubah elaun
dan kemudahan di bawah SSM kecuali
elaun yang kadar atau kelayakannya
adalah
berdasarkan
gaji
atau
lingkungan gaji.
 Penetapan kadar dan kelayakan elaun
yang dipinda adalah seperti di
Lampiran I, PP 1/2012.
32
 Bayaran Insentif Wilayah (BIW) dan
Bayaran Insentif Penempatan (BIP) Sabah
Sarawak atau Labuan.
 Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ‘C’ Bagi
Pegawai Yang Bergaji Kurang Daripada
RM1820.75 Sebulan.
 Elaun Perjalanan Kenderaan
33
Lingkungan Gaji (termasuk
Elaun Pemangkuan)
Peratusan Daripada Gaji
Yang Diterima
RM6,289.14 dan ke atas
12.5%
RM4,029.64 - RM6,289.13
15.0%
RM2,015.74 - RM4,029.64
17.5%
RM1,329.74 - RM2,015.73
20.0%
RM 951.35 - RM1,329.73
22.5%
RM 951.34 ke bawah
25.0%
Pindaan Pekeliling :

BIW - Perenggan 1, Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2007

BIP Sabah Sarawak Labuan - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010
34
•
Pindaan lingkungan gaji untuk kelayakan tuntut elaun
perjalanan kenderaan kelas ‘C’ seperti di perenggan 2
Lampiran G, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.
•
Syarat pertimbangan hendaklah mengikut
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1984.
Surat
35
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
Kelas
•
Lingkungan Gaji
Sukatan Selinder
A
Tidak kurang dari RM2,625.45 sebulan
1400 s.s. ke atas
B
Tidak kurang dari RM2,333.00 sebulan
1000 s.s. ke atas
C
Tidak kurang dari RM1,820.75 sebulan
Di bawah 1000 s.s
D
Kurang dari RM1,820.75 sebulan
Tidak kurang 175 s.s
E
Kurang dari RM1,820.75 sebulan
Di bawah 175 s.s
Pindaan lingkungan gaji kelayakan tuntut elaun perjalanan
kenderaan seperti di perenggan 3 Lampiran G, Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2007.
36
ELAUN-ELAUN YANG BOLEH DISELARASKAN
Berikutan kenaikan gaji ini, bayaran insentif dan elaun
berikut boleh diselaraskan mengikut gaji baharu mulai
1 Januari 2012:







Bayaran Insentif Wilayah
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
Bayaran Insentif Pedalaman
Bayaran Lebih Masa
Elaun Gangguan
Elaun Penanggungan Kerja
Elaun Pemangkuan
Bayaran balik perbelanjaan tidak boleh dibuat
pelarasan berdasarkan gaji baru iaitu Elaun
Perjalanan Kenderaan, Elaun Makan dan Lojing.
37
38
 Jadual
gaji
bagi
Perkhidmatan
Awam
Persekutuan di bawah SSM sebelum 1 Januari
2012.
 Semua peruntukan dalam PP 11/2011 kecuali
perenggan 68 dan lampiran yang berkaitan
seperti Appendiks 1, PP 1/2012.
 Semua peruntukan dalam PP 12/2011 kecuali
perenggan 46 dan lampiran yang berkaitan
seperti Appendiks 2, PP 1/2012.
 Semua peruntukan dalam PP 13/2011 kecuali
perenggan 92 dan lampiran yang berkaitan
seperti Appendiks 3, PP 1/2012.
39
Penghitungan semula faedah
berdasarkan PP Bil. 1/2012.
persaraan
40

similar documents