prezantimin - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Report
Konferencë për Media
Raporti Vjetor
2011
Korrik 2012
Raporti Vjetor
2011
Arben Mustafa
Drejtor
Departamenti i Stabilitetit Financiar
dhe Analizave Ekonomike
Korrik 2012
Përmbajtja

Zhvillimet ekonomike;

Aktiviteti mbikëqyrës;


Shërbimet e ofruara autoriteteve,
sektorit financiar, dhe publikut;
Aktivitete të veçanta.
Ekonomia e Kosovës: sektori real dhe fiskal
 Rritja reale e PBB-së në 2011 ishte 5.0% (vlerësim i FMN-së);
― Kontributin më të madh në rritjen reale të PBB-së e kishin konsumi
dhe investimet private (të nxitura nga rritja e kredidhënies, dërgesave
të emigrantëve, investimeve të huaja direkte), investimet publike, si
dhe eksportet;
 Norma mesatare e inflacionit arriti në 7.3% (3.5% në 2010);
― Rritja e çmimeve të importit, çmimeve të produkteve ushqimore,
kostos së banimit, çmimet për shërbimet publike;
 Të hyrat buxhetore ishin 1.30 miliardë euro (rritje vjetore prej
10.6%).
 Shpenzimet buxhetore ishin 1.39 miliardë euro (rritje vjetore prej
9.1%).
Sektori i jashtëm
 Bilanci tregtar: -2.2 miliard euro (rritje vjetore prej
17.5%);
― Eksportet arritën vlerën prej 312.5 milionë euro (rritje
vjetore prej 6.3%);
― Importet arritën vlerën prej 2.5 miliardë euro (rritje vjetore
prej 15.6%).
 Deficit i lartë në llogarinë rrjedhëse prej rreth 672.9
milionë euro (14.4% e PBB-së);
 Dërgesat e emigrantëve shënuan vlerën prej 584.8
milionë euro (rritje vjetore prej 0.1%);
 Investimet e huaja direkte shënuan vlerën prej 394.6
milionë euro (rritje vjetore prej 7.9%).
Sektori financiar
 Gjithsej asetet e sektorit financiar arritën në
3.5 miliardë euro (rritje vjetore prej 9.3%);
 Sektori financiar dominohet nga
bankar (76.3% e gjithsej aseteve);
sistemi
― Asetet e sektorit bankar arritën në 2.65 miliardë
euro (rritje vjetore prej 8.3%);
― 6 banka me pronësi të huaj (89% të gjithsej aseteve
të sektorit bankar), 2 banka me pronësi vendore;
― Rënie e shkallës së koncentrimit të tregut me
implikime pozitive për rritjen e konkurrencës.
Ndërmjetësimi financiar: kreditë
Vlera e kredive: 1.70 miliardë euro;
― Norma vjetore e rritjes: 16.4% (13.2% në 2010);
Struktura e kredive:
―
―
―
Sipas sektorëve: ndërmarrjet 69.9%, ekonomitë
familjare 30.1%;
Sipas veprimtarisë ekonomike: sektori i tregtisë
52.7%, industrisë 24.8%, bujqësisë 3.5%, etj;
Sipas afatit të maturimit: deri në 1 vit 21.1%, mes 1
dhe 2 vite 7.2%, mbi 2 vite 71.3%.
Ndërmjetësimi financiar: depozitat
 Vlera e depozitave: 2.1 miliardë euro;
― Norma vjetore e rritjes 8.6% (11.0% në 2010).
 Struktura e depozitave:
―
―
―
Sipas sektorëve: ekonomitë familjare 70.8%,
ndërmarrjet private 13.0%, depozitat tjera 15.5%,
etj;
Sipas afatit të maturimit: deri në 1 vit 58%, 1 deri
2 vite 28%, mbi 2 vite 18%;
Rreth 94% e depozitave janë në valutën euro.
Normat e interesit
Norma mesatare e interesit në depozita u
zvogëlua nga 3.7% në 2010 në 3.5% në
2011;
Norma mesatare e interesit në kredi u
zvogëlua nga 14.6% në 2010 në 14.1% në
2011;
Dallimi ndërmjet normave të interesit në
depozita dhe kredi gjatë vitit 2011 ishte
10.6 pp, rënie vjetore prej 0.3 pp.
Treguesit e performancës
 Profitabiliteti
―Profiti neto në vitin 2011 ishte 37.0 milionë
euro – rritje vjetore prej 12.8%;
―Kthimi Mesatar në Kapital (ROAE): 15.3%
(14.8% në 2010);
―Kthimi Mesatar në Asete (ROAA): 1.5% (1.5%
në 2010);
―Raporti shpenzime/të hyra: 82.4% (82.5% në
2010).
Rreziqet e sistemit bankar (1)
 Cilësia e portofolit kreditor
― Kreditë joperformuese (KJP) u zvogëluan në 5.7%
(5.9% në 2010);
― Pjesa më e madhe e KJP-ve rrjedhin nga sektori i
biznesit, ndërsa kreditë e ekonomive familjare
karakterizohen me cilësi më të mirë;
― KJP-të janë të mbuluara në masë të kënaqshme nga
provizionet (117% në vitin 2011);
― Rezultatet e ‘stress testit’ sugjerojnë se sistemi
bankar është në gjendje që pa vështirësi të mbajë
nivelin e kapitalizimit në kuadër të margjinave të
kërkuara edhe nëse vlera e KJP-ve do të dyfishohej.
Rreziqet e sistemit bankar (2)
 Solvenca
― Treguesi i Mjaftueshmërisë së Kapitalit (TMK): 17.5% (18.7%
në 2010);
― Të gjitha bankat që operojnë në Kosovë janë mirë të
kapitalizuara me TMK mbi 12%.
 Likuiditeti
― Raporti kredi/depozita: 79.9% (74.3% në 2010);
― Asetet likuide/gjithsej asetet: 32.5% (37.3% në 2010);
― Asetet likuide/gjithsej depozitat: 39.0% (45.0% në 2010);
― Niveli i kënaqshëm i likuiditetit të sistemit
konfirmohet edhe nga rezultatet e ‘stress-testit’.
bankar
Korporatat tjera financiare
 Zgjerim i aktivitetit të kompanive të sigurimit;
― Asetet e kompanive të sigurimit arritën në 106.0 milionë euro – rritje
vjetore prej 9.4%;
― Numri i polisave të shitura ishte për 11.9% më i lartë se në vitin 2010.
 Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) shënoi ngritje të
performancës krahasuar me vitin 2010;
― Kthimi në investimet e TKPK-së ishte 3.3 milion euro;
― Çmimit për njësi të aksioneve të TKPK-së 1.034 euro (1.032 euro në
vitin 2010).
 Institucionet Mikro Financiare (IMF) reduktuan aktivitetin.
― Vlera e kredive të lëshuara ishte 104.4 milionë euro, rënie vjetore prej
9.8%;
― Pesëmarrja e kredive të IMF-ve në gjithsej kreditë e sistemit financiar
ishte 5.9% (7.5% në vitin 2010).
Zhvillimet ekonomike gjatë gjysmës së
parë të vitit 2012 (1)
 Në periudhën janar-qershor 2012, norma mesatare e
inflacionit ishte 1.5%;
 Deri në prill, eksportet arritën vlerën prej 79.1 milionë
euro (-24.4% rënie vjetore) ndërsa importet arritën
vlerën prej 672.9 milionë euro (0.1% rritje vjetore);
 Në tremujorin e parë 2012, dërgesat e emigrantëve
arritën vlerën prej 119.1 milionë euro (4.8% rënie
vjetore), ndërsa IHD-të arritën në 60.4 milionë euro
(27.6 rënie vjetore).
Zhvillimet ekonomike gjatë gjysmës së
parë të vitit 2012 (2)
 Deri në maj, gjithsej asetet e sektorit bankar shënuan rritje vjetore prej
6.1% duke arritur vlerën prej 2.65 miliard euro.
 Aktiviteti kredidhënës ka vazhduar me trend rritës. Deri në qershor,
kreditë shënuan rritje vjetore prej 9.3%, ndërsa depozitat shënuan rritje
vjetore prej 7.7%.
 Norma mesatare e interesit në kredi për periudhën janar-qershor ishte
13.7% krahasuar me 14.3% një vit më parë.
 Sistemi bankar vazhdoi të jetë profitabil me ROAA prej 0.8% dhe ROAE
prej 7.9%.
 Pjesëmarrja e kredive joperformuese në gjithsej kreditë u ngrit në 6.5%.
 Sektori bankar vazhdon të jetë i kapitalizuar mirë. Në qershor 2012
TMK-ja ishte 17.2%.
Pikëpamjet për vitin 2012
 Rritja ekonomike është parashikuar të jetë rreth 3.8%.
 Norma mesatare vjetore e inflacionit pritet të jetë rreth 1.0%;
 Importet pritet të ketë nivel të ngjashëm me vitin e kaluar, ndërsa mund
të ketë rënie të eksporteve;
 Dërgesat e emigrantëve pritet të kenë nivel të ngjashëm me vitin e
kaluar;
 Sektori bankar pritet të vazhdojë zgjerimin e aktivitetit kredidhënës edhe
gjatë vitit 2012 dhe poashtu pritet që depozitat të vazhdojnë të rriten.
 Sistemi bankar pritet të ruajë nivelin e qëndrueshmërisë, duke
mirëmbajtur treguesin e mjaftueshmërisë së kapitalit në rreth 17%, si
dhe duke ruajtur pozitën e favorshme të likuiditetit.
Aktiviteti mbikëqyrës
 Aktiviteti në hartimin e legjislacionit primar dhe
sekondar;
 Pjesëmarrja në kolegjet e ndryshme mbikëqyrëse
dhe konferenca tjera ndërkombëtare;
 Ekzaminimi i vazhdueshëm (i përgjithshëm dhe i
fokusuar) i të gjitha institucioneve financiare në
vend;
 Aktivitet i theksuar në fushën e implementimit
të standardeve ndërkombëtare (standardet e
Baselit, solvencës, IOPS, etj.).
Shërbimet e ofruara autoriteteve, sektorit
financiar, dhe publikut
 Operacionet dhe menaxhimi i parasë së gatshme;
 Ofrimi i shërbimeve bankare (mbikëqyrja e llogarive dhe pagesat)
për Qeverinë, AKP-në, bankat komerciale dhe institucionet tjera
financiare, ndërmarrjete publike, etj;
 Menaxhimi i aseteve;
 Sistemi ndërbankar i pagesave;
 Regjistri i kredive;
 Analizat ekonomike;
 Aktiviteti statistikor;
 Qeverisja dhe kontrolli i brendshëm.
Aktivitete të veçanta
 BQK ishte proaktive në ndërmarrjen e disa hapave me
qëllim të ruajtjes së stabilitetit financiar:
 Themelimi i Fondit për Sigurimin e Depozitave;
 Themelimi i Byrosë Kosovare të Sigurimit;
 Kompletimi i Platformës për tregtimin elektronik të
letrave me vlerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës;
 Bashkëpunimi
ndërkombëtar
me
institucione
homologe. Vlen të përmendet nënshkrimi i
Marrëveshjes së mirëkuptimit me Rregullatorin e
sistemit bankar të Gjermanisë (BaFin);
Konferencë për Media
Raporti Vjetor
2011
Korrik 2012

similar documents