Penataraan

Report
Taklimat Garis Panduan Pelaksanaan
Sistem Pengurusan Sekolah (S.P.S)
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://sps.moe.gov.my/
Arahan / Punca
Kuasa
Arahan Pelaksanaan SPS
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 21 Tahun 2014
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS),
Nombor Rujukan KP(BPSH-SPDK)201/005/02/Jld.6 (25),
Bertarikh 24 Disember 2014
Ditandatangani oleh
Dato’ Haji Sufa’at Bin Tumin,
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,
Sektor Operasi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia
SPS.1BESTARINET.NET
EMIS
EOPERASI
APDM
SPS.MOE.GOV.MY
Pengenalan Sistem
SPS
Pengenalan
1. Aplikasi berfokuskan kepada SATU pangkalan data tunggal bagi
sekolah, guru dan murid seluruh negara.
2. MENGELAKKAN guru-guru melakukan kemasukan data berulang
dalam pelbagai sistem.
3. Mula dilaksanakan mulai 1 Januari 2015.
4. Boleh diakses melalui URL http://sps.moe.gov.my
5. SPS akan menjadi sumber data Dashboard KPM bagi proses
menganalisis, membuat perancangan, perbandingan dan
mengenalpasti trend dalam pelaksanaan Dasar Pendidikan
Negara.
Paparan Muka
Sistem SPS
Modul-Modul
Sistem Maklumat
Modul-Modul
Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) terdiri
daripada 3 modul utama iaitu :
1. MODUL PENGURUSAN SEKOLAH
2. MODUL PENGURUSAN GURU
3. MODUL PENGURUSAN MURID
Modul-Modul
Sistem Maklumat
Konsep
Maklumat Guru
Pengurusan
Guru
“Single Database
Entry”
Maklumat Murid
Pengurusan
Sekolah
Pengurusan
Murid
Modul-Modul
Sistem Maklumat
Modul Pengurusan Sekolah (PS) merupakan satu
pangkalan data profil institusi pendidikan di bawah
Sektor Pelajaran KPM yang menyeluruh. Pangkalan
Data ini mengandungi maklumat asas pendidikan
semua institusi pendidikan seluruh negara yang telah
berdaftar dan diberi kod institusi pendidikan oleh
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan (BPPDP).
Rumusan Bidang
Tugas JPN
SUB MODUL
Rumusan Sub Modul Pengurusan Sekolah (JPN)
SPMICT
SPS
SPK
SKPP
SPSPK
Petunjuk :
Profil Am
Pengurusan Sekolah
Kedudukan Sekolah
Kawasan
Bangunan
SPMICT
Sektor Pengurusan Maklumat
& ICT
SPS
Sektor Pengurusan Sekolah
Bilik
Kuaters Guru
Peralatan
SPK
Sektor Pengurusan
Kemanusiaan
Kemudahan Sukan
Tandas
Kenderaan
Tempat Letak Kenderaan
Kemudahan MBK
Asrama
SKPP
Sektor Khidmat Pengurusan &
Pembangunan
SPSPK
Sektor Pendidikan Swasta &
Pendidikan Khas
Rumusan Bidang
Tugas PPD
SUB MODUL
Rumusan Sub Modul Pengurusan Sekolah (PPD)
UPS
UICT
UPP
USK
UPKS
UHEM
Petunjuk :
Profil Am
Pengurusan Sekolah
UPS
Unit Pengurusan Sekolah
Kedudukan Sekolah
Kawasan
UICT
Bangunan
Unit Pengurusan Maklumat
dan ICT
Bilik
Kuarters Guru
Peralatan
UPP
Unit Pembangunan &
Perolehan
Kemudahan Sukan
Tandas
USK
Unit Sukan
Kenderaan
Tempat Letak Kenderaan
Kemudahan MBK
UPKS
Unit Pendidikan Khas &
Swasta
Asrama
UHEM
Unit Hal Ehwal Murid
Rumusan Bidang
Tugas Sekolah
SUB MODUL
Rumusan Sub Modul Pengurusan Sekolah (Sekolah)
PKTD
PKHEM
PKKO
PKPK
SUSK
GAST
Petunjuk :
Profil Am
Pengurusan Sekolah
PKTD
PK Pentadbiran
Kedudukan Sekolah
Kawasan
Bangunan
PKHEM
PK Hal Ehwal Murid
Bilik
PKKO
Kuarters Guru
PK Ko-Kurikulum
Peralatan
PKPK
Kemudahan Sukan
PK Pendidikan Khas
Tandas
Kenderaan
Tempat Letak
Kenderaan
Kemudahan MBK
Asrama
SUSK
Setiausaha Sukan
GAST
Guru Aset
Carta Alir
Pengurusan Sekolah
Maklumat dikumpul dan
diselaraskan oleh guru data
seterusnya dikemaskini ke dalam
sistem
Modul-Modul
Sistem Maklumat
Modul Pengurusan Guru (PG) merupakan satu pangkalan data
guru yang menyeluruh dan bersepadu. Data ini digunakan di
pelbagai peringkat pengurusan bagi menghasilkan laporan dan
statistik guru.
Modul PG ini merupakan data operasi real-time bagi kegunaan
perancangan, penempatan, pelantikan, pengesahan jawatan,
kenaikan pangkat, pertukaran dan persaraan guru termasuk data
unjuran bagi kegunaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)
Perjawatan
Rumusan Bidang
Tugas JPN
Rumusan Sub Modul Pengurusan Guru (JPN)
SUB MODUL
SPMICT
SPS
SPK
SKPP
SPSPK
Petunjuk :
Profil & Maklumat Guru
Pengurusan Perjawatan
Profil & Maklumat AKP
Unjuran Murid dan Guru
Penempatan &
Pertukaran Guru
Penempatan Guru
Baharu
Enrolmen Guru
SPMICT
Sektor Pengurusan Maklumat
& ICT
SPS
Sektor Pengurusan Sekolah
SPK
Sektor Pengurusan
Kemanusiaan
SKPP
Sektor Khidmat Pengurusan &
Pembangunan
SPSPK
Sektor Pendidikan Swasta &
Pendidikan Khas
Rumusan Bidang
Tugas PPD
SUB MODUL
Rumusan Sub Modul Pengurusan Guru (PPD)
UPS
UICT
UPP
UPT
Petunjuk :
Profil & Maklumat Guru
Pengurusan Perjawatan
Profil & Maklumat AKP
Unjuran Murid dan Guru
UPS
Unit Pengurusan Sekolah
UICT
Unit Pengurusan Maklumat &
ICT
Penempatan & Pertukaran Guru
Penempatan Guru Baharu
Enrolmen Guru
UPP
Unit Pembangunan &
Perolehan
UPT
Unit Pentadbiran
Rumusan Bidang
Tugas Sekolah
SUB MODUL
Rumusan Sub Modul Pengurusan Guru (Sekolah)
PKTD
PKHEM
PKKO
PKPT
Petunjuk :
Profil & Maklumat Guru
Pengurusan Perjawatan
Profil & Maklumat AKP
PKTD
PK Pentadbiran
PKHEM
Unjuran Murid dan Guru
PK Hal Ehwal Murid
Penempatan & Pertukaran Guru
PKKO
Penempatan Guru Baharu
Enrolmen Guru
PK Ko-Kurikulum
PKPT
PK Petang
Carta Alir
Pengurusan Guru
Modul-Modul
Sistem Maklumat
Modul Pengurusan Murid (PM) merupakan satu pangkalan data
Murid yang menyeluruh dan bersepadu. Data PM ini digunakan di
pelbagai peringkat pengurusan dalam perancangan dan
pengoperasian serta menghasilkan laporan dan statistik guru.
Semua data dan maklumat murid terdapat dalam modul
Pengurusan Murid (PM). Ianya bermula seawal murid memasuki
Prasekolah hingga Tingkatan 6 atau Kolej Matrikulasi termasuk
Murid Berkeperluan Khas. Data asas kelahiran murid diperoleh
dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan disemak semula
melalui Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK)
Rumusan Bidang
Tugas JPN
SUB MODUL
Profil Murid, Ibu, Bapa &
Penjaga
Enrolmen Murid
Rumusan Sub Modul Pengurusan Murid (JPN)
SPMICT
SPS
SPK
SKPP
SPSPK
Petunjuk :
SPMICT
Sektor Pengurusan Maklumat
& ICT
Kehadiran Murid
Bantuan & Kebajikan
Pendaftaran Tahun 1,
Peralihan & Ting 1
Pendaftaran Prasekolah
Disiplin
Asrama
SPS
Sektor Pengurusan Sekolah
SPK
Sektor Pengurusan
Kemanusiaan
SKPP
Sektor Khidmat Pengurusan &
Pembangunan
SPSPK
Sektor Pendidikan Swasta &
Pendidikan Khas
Rumusan Bidang
Tugas PPD
SUB MODUL
Profil Murid, Ibu, Bapa & Penjaga
Enrolmen Murid
Kehadiran Murid
Rumusan Sub Modul Pengurusan Murid (PPD)
UHEM
UPS
UICT
UPra
Petunjuk :
UHEM
Unit Hal Ehwal Murid
Bantuan & Kebajikan
Pendaftaran Tahun 1, Peralihan & Ting 1
UPS
Unit Pengurusan Sekolah
Pendaftaran Prasekolah
Disiplin
Asrama
UICT
Unit Pengurusan Maklumat &
ICT
UPra
Unit Pra Sekolah
Rumusan Bidang
Tugas Sekolah
SUB MODUL
Profil Murid, Ibu, Bapa &
Penjaga
Rumusan Sub Modul Pengurusan
Murid (Sekolah)
PKHEM
PKPK
GKL
PT
GBT
GPra
GDP
WRD
Petunjuk :
PKHEM
PK Hal Ehwal Murid
PKPK
PK Pendidikan Khas
Enrolmen Murid
Kehadiran Murid
Bantuan & Kebajikan
Pendaftaran Tahun 1,
Peralihan & Ting 1
Pendaftaran Prasekolah
Disiplin
Asrama
GKL
Guru Kelas
PT
Pembantu Tadbir
GBT
Guru bantuan
GPra
Guru Pra Sekolah
GDP
Guru Disiplin
WRD
Warden
Carta Alir
Pengurusan Murid
Modul-Modul
Sistem Maklumat
CARTA ALIR MENGEMASKINI
MAKLUMAT MURID
CARTA ALIR e-KEHADIRAN
Guru Kelas Mencatat Kehadiran Murid Dalam Buku
Kedatangan
Buku Kedatangan Dihantar ke Pejabat
Pembantu Tadbir (PT) mengisi kehadiran di dalam eKehadiran Modul
Pengurusan Murid (SPS)
Sebelum 9.00 pagi (Sesi Pagi ) , 2.30 ptg (Sesi Petang)
Selesai
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
1. Memastikan data dan maklumat sekolah, guru dan
murid dikemaskini oleh sekolah.
2. Memastikan semua PPD menyemak dan mengesahkan
maklumat dan kedudukan sekolah, guru, staf dan
murid.
3. Melakukan verifikasi data dan maklumat bagi semua
modul
4. Mengesahkan semua data dan maklumat.
5. Mengesahkan Laporan Pengesahan Sekolah yang
dihantar ke PPD.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
1. Memastikan data dan maklumat sekolah, guru dan murid
di bawah kawalan PPD dikemaskini.
2. Memastikan semua Pengetua/Guru Besar menyemak dan
mengesahkan maklumat sekolah, guru, staf, murid, kelas
dan penawaran subjek elektif.
3. Memastikan penempatan guru baharu, pertukaran guru,
penempatan dan pertukaran murid serta pengemaskinian
semua maklumat sekolah, guru, staf dan murid dalam SPS
dilakukan dari masa ke semasa.
4. Mengesahkan Laporan Pengesahan yang dihantar oleh
sekolah di bawah kawalan masing-masing sebelum ke JPN.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Pengetua / Guru Besar
1. Bertanggungjawab terhadap keesahan dan
kebolehpercayaan data dan maklumat sekolah, guru,
staf dan murid. (Tindakan tatatertib boleh dikenakan
sekiranya ada pemalsuan dan manipulasi data)
2. Memastikan semua Penolong Kanan melaksanakan
pengoperasian data dan maklumat dalam SPS.
3. Mempengerusikan Jawatankuasa Pengurusan
Maklumat Sekolah (JKPMS).
4. Mengesahkan Laporan Pengesahan Sekolah sebelum
dihantar ke PPD.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Guru Data /
Pembantu Tadbir Perkhidmatan Rintis Data (NBOS)
*Rujuk kepada :
- Garis panduan Pelaksanaan Rintis Strategi Lautan Biru Kebangsaan – Pemantapan
Profesion Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Pembantu Tadbir Perkhidmatan
Rintis Data; dan
- Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/2007 bagi Guru Data di Sekolah Menengah dan Rendah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membantu mengumpul, mengunci masuk data, memproses, menyimpan,
mencetak, menghantar maklumat mengikut kaedah yang ditetapkan oleh KPM
dalam pengurusan data/modul dalam SPS.
Membantu menyediakan input data/modul berkaitan SPS kepada JKPMS.
Menjadi Setiausaha kepada JKPMS.
Membantu memastikan keselamatan dan kerahsiaan data sekolah.
Mematuhi aktiviti pengisian data/modul dalam SPS mengikut jadual yang
telah ditetapkan oleh KPM
Membantu Penolong Kanan dalam pelaksanaan pengurusan data dan
maklumat dalam SPS.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Guru Kelas
1. Mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di
dalam kelasnya dari masa ke semasa jika ada berlaku sebarang
perubahan atau pertambahan maklumat kerana modul
Pengurusan Murid akan dibuka sepanjang tahun.
2. Bertanggungjawab terhadap keesahan dan kebolehpercayaan
data dan maklumat murid di dalam kelasnya. Sebarang
manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelasnya adalah
di bawah tanggungjawabnya.
3. Merekodkan kehadiran murid secara harian bersama-sama
dengan Pembantu Tadbir.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Guru
Bertanggungjawab untuk mengemaskini, menyemak dan mengesah
maklumat individu seperti berikut :
Jenis Maklumat
Mengemaskini
Menyemak
Mengesah
Maklumat Peribadi
√
√
√
Maklumat Pasangan
√
√
√
Maklumat Perkhidmatan
√
√
Maklumat Akademik
√
√
Maklumat Ikhtisas
√
√
Maklumat Sejarah Perkhidmatan
√
√
√
Maklumat Latihan / Kursus
√
√
√
Maklumat Gaji dan Elaun
√
√
√
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
1. Melaksanakan pengisian kehadiran guru
2. Melaksanakan pengisian kehadiran murid
Pembantu Tadbir
Verifikasi Data
Peringkat JPN
Verifikasi dan Semakan Data JPN
Dicadangkan verifikasi data peringkat JPN diadakan 4 kali setahun
mengikut ketetapan seperti berikut :
•
•
•
•
Verifikasi Data kali pertama - 10 Februari 2015 (Selasa).
Verifikasi Data kali kedua - 4 Mei 2015 (Isnin).
Verifikasi Data kali ketiga - 10 Ogos 2015 (Isnin).
Verifikasi Data kali keempat - 16 November 2015 (Isnin).
Walaubagaimanapun, verifikasi data peringkat PPD dan sekolah
perlu dijalankan pada setiap bulan.
Verifikasi Data
Peringkat JPN
Verifikasi dan Semakan Data PPD /
Sekolah
Verifikasi data peringkat JPN diadakan 4 kali setahun mengikut
ketetapan seperti berikut :
•
•
•
•
Verifikasi Data kali pertama - 10 Februari 2015 (Selasa).
Verifikasi Data kali kedua - 4 Mei 2015 (Isnin).
Verifikasi Data kali ketiga - 10 Ogos 2015 (Isnin).
Verifikasi Data kali keempat - 16 November 2015 (Isnin).
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
MODUL
Pengurus Data / Maklumat dan SPS
BAHAGIAN
JPN
PPD
Pengurusan
Sekolah
•
BPPDP
•
Sektor Pengurusan Maklumat dan
ICT
•
Unit Pengurusan
Maklumat & ICT
Pengurusan
Guru
•
•
BPSM
BPSH
•
Sektor Khidmat Pengurusan dan
Pembangunan
Sektor Pengurusan Sekolah
•
•
Unit Pentadbiran
Unit Pengurusan
Sekolah
•
Pengurusan
Murid
•
Pembangunan •
& Teknikal
•
•
•
BPSH
•
Sektor Khidmat Pengurusan
Pembangunan Kemanusiaan
•
Unit Pengurusan
Pembangunan
Kemanusiaan
BPM
BPPDP
BPSM
BPSH dan
Bahagian
SOP
•
Sektor Pengurusan Maklumat dan
ICT
Sektor Pengurusan Sekolah
Sektor Khidmat Pengurusan dan
Pembangunan
Sektor Khidmat Pengurusan
Pembangunan Kemanusiaan
•
Unit Pengurusan
Maklumat & ICT
Unit Pengurusan
Sekolah
Unit Pengurusan
Pembangunan
Kemanusiaan
Unit Pembangunan
•
•
•
•
•
•
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Pastikan pengurusan log aduan / masalah dibuat dengan betul.
Modul pengurusan sekolah
Level 3
Sektor Data Pendidikan
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
03-8872 1457 / 03-8884 6545 / 03-8884 6066 / 03-8884 6225
Email : [email protected]
Level 2
En. Kairul Annuar bin Abd Aziz
07-2310184
Email : [email protected]
Level 1
Penolong PPD ICT
PPD berkaitan
Meja Bantuan
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Meja Bantuan
Pastikan pengurusan log aduan / masalah dibuat dengan betul.
Modul pengurusan guru
Level 3
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia
Sektor Pengurusan Sekolah Menengah 03-88849346,
Sektor Pengurusan Sekolah Rendah 03-88849561
E-mel : [email protected]
Level 2
En Mohd Radzif bin Yusof (Menengah)
Email : [email protected]
En Khairul Anuar bin Ahmad (Rendah) 07-2311455
Email : [email protected]
Level 1
Penolong PPD Sekolah Menengah & Rendah
PPD berkaitan
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
Meja Bantuan
Pastikan pengurusan log aduan / masalah dibuat dengan betul.
Modul pengurusan murid
Level 3
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia
Sektor Pengurusan Kaunseling dan Displin 03-88849501
Unit ICT (Teknikal) 03-88849443 / 03-88849458
E-mel :[email protected]
Level 2
Penolong Pengarah (Biasiswa)
07-2311491
Email :
Level 1
Penolong PPD HEM
PPD berkaitan
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
RUMUSAN
1. Pastikan data yang berada pada ketiga-tiga
sistem sentiasa tepat dan betul melalui verifikasi
yang dijalankan oleh pengurus bagi sistem yang
diurusnya.
2. Pastikan sebarang masalah yang timbul diajukan
kepada meja bantuan untuk tujuan dokumentasi
dan penambahbaikan.
3. Pastikan JKPMS ada dan berfungsi.
Bidang Tugas
JPN/PPD/SEKOLAH
RUMUSAN
1. Proses kemasukkan kehadiran Guru melalui
portal EMIS ditangguhkan.
2. Rekod kehadiran murid melalui APDM diteruskan
3. Semak senarai staf disekolah agar sama dengan
eoperasi
4. Pengemaskinian guru/akp melalui eoperasi
(Modul Pengurusan Guru)
5. Pengemaskinian Murid melalui APDM (Modul
Pengurusan Murid)
6. Pengemaskinian maklumat kemudahan sekolah
pada EMIS (Modul Pengurusan Sekolah)
RUMUSAN APDM
1. Pengemaskinian melalui APDM
2. Pelaksanaan kemasukan maklumat kehadiran
murid melalui APDM oleh Pembantu Tadbir
sekolah. Pautan
http://sps.moe.gov.my/
SEKIAN
TERIMA KASIH
http://sps.moe.gov.my/

similar documents