Környezeti nevelés az óvodákban

Report
Környezeti nevelés az
óvodában
Az óvodai nevelés országos alapprogramja
(255/2009. (XI.20.) Korm. Rendelettel módosított 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet)
Tevékenység formák:
A külső világ tevékeny megismerése:
• „…A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul a
természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az
értékek megőrzését.”
•
„A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok
birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő
biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a
szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit,
megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.”
•
Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek
számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő
alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a
biztonságos életvitel szokásainak alakítására.”
Nevelésünk rendszere
CÉL, FELADAT
A NEVELÉS ALAPVETŐ
KERETEI
JÁTÉK
TEVÉKENYSÉG
FORMÁK
ANYANYELVI
NEVELÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
KAPCSOLATOK MÁS
NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL
Orvos
védőnő
Iskola
CSALÁD
Közművelődési
intézm.
MUNKA JELLEGŰ
TEVÉKENYSÉGEK
TANULÁS
Bölcsőde
Más
óvodák
Speciális
nevelési
intézmények
MATEMATIKAI
TARTALMÚ
TAPASZTALATOK
ESZTÉTIKAI NEVELÉS: VERS, MESE
ÉNEK, ZENE, ÉNEKES
JÁTÉK, RAJZOLÁS,
MINTÁZÁS, KÉZI-
MUNKA, MOZGÁS
ÉLETMÓDALAKÍTÁS, GONDOZÁS, SZOCIALIZÁCIÓ
HELYI PROGRAMHOZ
KAPCSOLÓDÓ EGYÉB
SZÍNTEREK
Nevelésünk alapelvei:
- egészséges környezet biztosítása
- nevelésünkben kapjon fő szerepet a játék
- méltó helyen legyen a külső világ tevékeny megismerése
Nevelési céljaink:
-
környezetszerető, környezetkímélő
magatartás kialakítása
- komplex ismeretnyújtás,
tapasztalatszerzés
- a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és a következő életszakasz (iskolai élet)
megkezdéséhez szükséges fejlettség elérésének elősegítése;
- az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem,
- a szociokulturális helyzet és fejlettség figyelembevétele;
- a családi háttér értékeinek tiszteletben tartása.
Az egészséges életmód alakítása, gondozás
•
Az egészséges táplálkozás biztosítása,
ismerkedés az egészséges
táplálkozási szokásokkal
•
Az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása
•
Az egészséges életvitel
igényszintjének alakítása, annak
folyamatos és minél hatékonyabb
megismertetése …
Az érzelmi, mentális nevelés és szocializáció
biztosítása
•
Alakítsuk ki a pozitív viszonyulást a
környezet élőlényeihez, a természeti
és épített környezet értékeihez
•
Erősítsük a szülőföldhöz,
szülővároshoz való kötődést
•
Ápoljuk hagyományainkat, népi
kultúránkkal ismertessük meg a
gyermekeket
•
Az óvodában dolgozó felnőttek
pozitív modellszerepének biztosítása
– hitelesség!
Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása
•
•
•
•
A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, rendszerezése
Olyan tanulási helyzetek teremtése, ahol érzékelheti, megtapasztalhatja,
gyakorolhatja a különböző ismereteket
A megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése
Az egyéni képességek, a környezeti hatások (szűkebb és tágabb társadalmi
környezet) figyelembevétele …
Az anyanyelvi nevelés, kommunikáció
Az anyanyelvi nevelés olyan alap, amely minden tevékenységi
formát áthat, a
gyermeket a külvilág és a belső világ harmóniájára tanítja
Tevékenység formák
1. Játék
•
•
•
•
A játékeszközök feladata, hogy
elősegítsék a játék kiteljesedését
Játékeszközök:
- természetes anyagból
- valósághűek legyenek
Lehetnek: a természet által
„elengedett” növényi részek (pl.
gyökér, termés, kéreg), kavicsok, stb
Óvónői feladat:
- utánozható mintát adjunk
- bevonható társak legyünk
- segítsük a játékfolyamatot, ha
elakad
- játék tisztelete
Játéktevékenység
Ének, zene, énekes játék
Célunk:
• Igényes zenei szemelvények
válogatása, alkalmazása, közvetítése.
• Népi kultúránk az életkori
sajátosságoknak megfelelő
átörökítése. …
Feladatunk:
• Tapasztalják meg a csendet, a
környezet és a természet hangjait.
(Minden hangnak a kiindulási
alapja a csend.)
• A természet adta anyagok
felhasználása zenei nevelésünk
során. …
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Célunk:
• Egyéni fejlettségéhez mérten váljék
befogadóvá a természet, a környezet
szépségeire ….
Feladatunk:
• Segítsük az esztétikus környezet
felismerését, óvását, pozitív alakítását.
• A gyermekek kapjanak szabad alkotási
lehetőségeket, megerősítést az egyéni,
eredeti ötletek megvalósításához, hiszen a
tevékenység öröme a fontos.
• Olyan természetes anyagokat (élő és
élettelen) próbáljunk ki és használjunk,
amelyek látása, hallása, tapintása,
ízlelése komplex esztétikai élményt rejt
magában.
• Irányítsuk rá a gyermekek figyelmét a
természet színeire.
• Látassuk meg az évszakok változásainak
árnyaltságát …
Rajzolás, mintázás, kézi munka
Mozgás
•
A rendszeres gyalogtúrák, kirándulások, séták nemcsak a környezet
megismerésére adnak széleskörű lehetőségeket, hanem az egészséges életmód
alakítására, s ezen belül a szabadban való mozgás örömének átélésére is. A
rendszeres családos kirándulások szintén teret adnak a szabad mozgás
lehetőségének, ugyanakkor mintát is, a hasznos szabadidő eltöltéséhez.
Szabad mozgás öröme
A külső világ tevékeny megismerése,
matematikai tartalmú tapasztalatok
Megjelenítés – megvalósulás
Környezeti nevelésünk helyszínei
Belső nevelési színtér
Óvoda
épülete
- gyermekek,
szülők által
használt
közlekedők,
helyiségek
- csoportszobák
- speciális
nevelési színtér
(„érzékelő
barlang”)
Külső nevelés színtér
Óvoda
udvara
- különböző talaj-,
és domborzati
viszonyok
- virágos rész
- kiskert
- tanösvény
- főleg természetes
anyagból készült
játékok
- szabadtéri
környezeti nevelést
segítő eszközök
- séták, barangolások
- kirándulások (óvodai,
csoportos, családos)
- erdei óvoda
- madarász ovi
- jeles napokhoz
kapcsolódó színterek
- néphagyományhoz
kapcsolódó színterek
Óvónő
k
Dajkák
Óvoda
Óvoda
Speciális nevelési színtér
„Őszi barlang”
Speciális nevelési színtér
„Adventi barlang”
Speciális nevelési színtér
„Vizes barlang”
Óvoda udvara
Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök
Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök
Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök
Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök
Séták, kirándulások
Erdei óvoda
Erdei óvoda
Madarász ovi
Jeles zöld napjaink
Autómentes nap
Jeles zöld napjaink
Állatok Napja
Jeles zöld napjaink
Víz Világnapja
Jeles zöld napjaink
Föld Napja
Jeles zöld napjaink
Föld Napja
Jeles zöld napjaink
Madarak, Fák Napja
Munka jellegű
tevékenységek
A környezet- és természetvédelmi neveléshez
kapcsolódó munka jellegű gyermeki tevékenységek:
Alkalmanként: környezetrendezés és
gondozás, - jeles napok
előtt anyaggyűjtés,
dekoráció készítése, - patak
környezetének tisztítása, söprés, - kisebb
kísérletezések,
megfigyelések, gyógynövény gyűjtés, természetes anyagok
gyűjtése, - szemétgyűjtés.
Évszakonként:
• Ősszel: - betakarítás, feldolgozás, - eltevés, - befőzés, falevelek összesöprése, madáretetők készítése, élősarokban gyűjtemények
rendezése, átválogatása, állatetetéshez szükséges magvak,
termések begyűjtése.
• Télen: - hó eltakarítás, folyamatos madáretetés, szerszámok karbantartása, csiráztatás, - növények
átteleltetése, - magok gyűjtése a
palántázáshoz.
Tavasszal: - cserepes növények ültetése, - átültetések, - bokrok, talaj tisztítása, - talaj
előkészítése (kiskert), - kerti munkák (vetés, palántázás, öntözés, gyomlálás), - kerti
padok, asztalok, játszóhelyek tisztítása, - madáretetők begyűjtése és karbantartása.
Nyáron: - folyamatos kézi gyomlálás, - gereblyézés, - medence tisztításában
segédkezés, - lenyírt fű elszállításában segédkezés, szénagyűjtés, - komposztálás, öntözés, - termések begyűjtése, - gyógynövények szárítása.
• .
Néphagyomány ápolása
„Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök
kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi
magának”
/Kodály Zoltán/
Néphagyomány ápolás célja
• értékközvetítés – érzelmi élet
gazdagítás
• az élet tiszteletére nevelés
• közösségformálás
• anyanyelvi kultúra ápolása
• helyes magatartási, cselekvési
módok közvetítése
•
identitás tudat erősítése…
Óvodánk hagyományápolása
Szüret és az ehhez kapcsolódó
tánc- és játszóház
András napi vásár
Adventi játszóház
Kiszézés
Húsvéti játszóház
Pünkösdölés
Megtisztelő figyelmüket köszönöm!Surányiné Palkó Eleonóra
óvodavezető
Szűrcsapó Óvoda
Szombathely, Szűrcsapó u. 43.
Tel/Fax: 06-94/506-994
[email protected]
www.szombathelyiovodak.hu

similar documents