Click - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

Report
นโยบายการพัฒนา
ตาบลจัดการสุขภาพดี
วิสาหกิจชุมชนยัง่ ยืน
โดย
นายแพทยชลน
ศรีแกว
่ าน
้
์
รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุ
ข
่
28 ธันวาคม 2555
การขับเคลือ
่ นตาบลจัดสุขภาพดี
วิสาหกิจชุม
่ ยืน
มี ชนยัง
ความรู้
ตาบลจัดสุขภาพดี
วิสาหกิจชุมชนยัง่ ยืน
รพ.
สต.
มี
รายได้
วิสาหกิจ
ชุมชน
อปท.
ภาค
ประชาชน
(อสม. บวร.)
มี
สุขภา
พดี
แนวคิดการบูรณาการขับเคลือ
่ นตาบลจัดการสุขภาพดี
วิสาหกิจชุมชนยัง่ ยืน
สุขภาพและ
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
ชุมชนมีการพัฒนา
ทีย
่ ง่ ั ยืดนการ
ตาบลจั
เครือขาย
่
สุขภาพ
ระดับ
อาเภอ
(DHSA :
District
Health
System
Appreciatio
n)
• เอกภาพ
ของทีม
สุขภาพ
ระดับอาเภอ
(Unity of
District
Health
Team)
• บริการ
พืน
้ ฐานที่
จาเป็ น
(Essential
Health
Care)
• การดูแล
สุขภาพ
ตนเอง
(Self Care)
• งบประมา
ณ,
วินิจฉัย/รักษา
สุขภาพดี
• Tele Medicine
[Web Camera]
• Family Folder
• Home Health Care
• Home ward
• Health Screening
• Curative
• Referral System
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ดานสุ
ขภาพ
้
โรคไรเชื
้ เรือ
้ รัง /โรคติดตอ
้ อ
่
ทัว
่ ไป
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ/
แผนสุ
ขภาพ
พฤติ
กรรมสุ
ขภาพ
รพ.
สต.
ตาบล
* กระบวนพัฒนาบทบาทภาคภาคประชาชน
ประชาชน
(อสม. บวร.)
หมูบ
าบล
่ าน/ต
้
จัดการสุขภาพ
หมูบ
บเปลีย
่ น
• รวมก
าหนดนโยบาย
่ านปรั
้
่
พฤติกรรมสุขภาพ
ทองถิ
น
่
้
• ภาคีเครือขายต
างๆบริ
ห
าร
• สะทอนข
อมู
่
่
้
้ ล
ยุทธศาสตรร์ วมกั
น
• รวมในกระบวนการท
า
่
่
: SRM PLA AIC
แผน
• การพัฒนาศั กยภาพ อสม.
• รวมปฏิ
บต
ั /ิ ดาเนินการ
่
•การพัฒนาการเรียนรูร
วมกั
น
้ ่
อปท.
ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
• พฤติกรรมสุขภาพทีถ
่ ูกตอง
้
• ลดอัตราการป่วยตายดวยโรค
้
วิถช
ี ว
ี ต
ิ
• ลดความรุนแรงของโรคทีเ่ กิด
จากการเปลีย
่ นแปลงวิถช
ี ว
ี ต
ิ
• นโยบายสาธารณะทีเ่ อือ
้ ตอ
่
สุขภาพดี
• ชุมชนสุขภาพดี (Healthy
community)
• สิ่ งแวดลอมดี
พลังงานสะอาด
้
(Green community)
• แก้ไขปัญหาความยากจน
(Poverty Eradication)
สร้างรายได้
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน
วิสาหกิจ
• กองทุนในพืน
้ ที่
ชุ
ม
ชน
(กองทุนหมูบ
่ ้าน กองทุน
พัฒนาสตรี กองทุนสั จจะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล ฯลฯ)
• กองทุน CSR
• กองทุนมูลนิธ ิ
• กาหนดนโยบาย/
ขอบั
้ งคับ
- กระบวนการมีส่วน
รวม
่
- สอดคลองกั
บ
้
ทองถิ
น
่
้
• หาแนวรวม/สร
าง
่
้
ทีม/คณะทางาน
• จัดทาแผนสนับสนุ น
ภาครั
ฐ
มหาดไท
ย
พลังงาน
เกษตร
ศึ กษาธิก
าร
พัฒนา
สั งคมฯ
สาธารณ
สุข
เอกช
น
หน่วยง
ความหมาย
AIC : Appreciation Influence Control คือ เทคนิคกระบวนการ
วางแผนการมีส่วนรวม
่
PLA : Participatory Learning Approach คือ กระบวนการ
เรียนรูแบบมี
ส่วนรวม
้
่
SRM : Strategic Route Map คือ แผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร ์
CSR : Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบตอ่
สั งคม
เชิงกระบวนการ
ตาบลจัดการสุขภาพดี
่ ยืน มีตงั ค ์
สุขภาพดี วิสาหกิจยัง
1.มีกลไกความรวมมื
อ
่
แบบบูรณาการระดับ
ตาบล
2.มีกระบวนการ
จัดการสุขภาพทัง้
ด้านการเฝ้าระวัง
การส่งเสริม
การ
ป้องกัน
การสราง
้
สุขภาพโดยชุมชน
และทองถิ
น
่
้
3.มีกระบวนการ
แลกเปลีย
่ นเรียนรูสิ
้ ่ง
ดีๆ ในการพัฒนา
และตอยอด
่
ความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนและนวัตกรรม
ดานสุ
ขภาพ
้
เชิงผลผลิต
เชิงผลลัพธ ์
เชิงกระบวนการ
เชิงผลผลิต
เชิงผลลัพธ ์
1.มีกจ
ิ กรรม /
โครงการทีด
่ าเนินการ
โดยชุมชน / ท้องถิน
่
2.มีประชาชน
กลุมเป
่ ้ าหมายไดรั
้ บ
การคัดกรองและมีการ
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ ยง
ดานสุ
ขภาพ มีการ
้
สร้างสุขภาพทีด
่ ี
3.มีประชาชน
กลุมเป
่ ้ าหมายไดรั
้ บ
บริการสุขภาพที่
เหมาะสม และมีการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
(Self Care)
4.
มีการสร้างและ
ใช้นวัตกรรมดาน
้
สุขภาพเพือ
่ การดูแล
สุขภาพประชาชนใน
ชุมชน
1. พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตอง
้
2. ลดอัตราการป่วย
ตายดวยโรควิ
ถช
ี วี ต
ิ
้
3. ลดความรุนแรงของ
โรคทีเ่ กิดจากการ
เปลีย
่ นแปลงวิถช
ี ว
ี ต
ิ
4. ลดคาใช
จ
ายด
าน
่
้ ่
้
สุขภาพ
1.มีวส
ิ าหกิจชุมชน
2.ประชาชนมีส่วนรวม
่
ในกิจกรรมชุมชน
1. มีเครือขายวิ
สาหกิจ
่
ชุมชน
2. ประชาชนมีงานทา
มีรายได้
1.มีการเชือ
่ มโยง
วิสาหกิจชุมชน
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
2.คุณภาพชีวต
ิ ใน
ชุมชนดีขน
ึ้
ยัง่ ยืน
ผลลัพธที
่ าดหวัง
์ ค
1.นโยบายสาธารณะทีเ่ อือ
้ ตอสุ
่ ขภาพดี (Healthy
public Policy)
2.ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community)
3.สิ่ งแวดลอมดี
พลังงานสะอาด (Green
้
community)

similar documents