Udruga gluhih i nagluhih Osje*ko-baranjske *upanije

Report
Život u tišini
O nama
 Udruga gluhih osnovana je 1947. godine
 okuplja gluhe, nagluhe, nijeme, gluhonijeme i oglušene osobe s






područja Osječko-baranjske županije
registrirano je 436 članova korisnika
na području grada Osijeka ima oko 2000, a na području Osječkobaranjske županije 5000 gluhih i nagluhih osoba
djelovanje: socijalno-humanitarna, nestranačka i neprofitna udruga
brinemo za kompletno zdravstveno stanje članova, radimo na njihovoj
edukaciji kao i edukaciji roditelja gluhe djece o njihovom razvoju, te
organizaciji slobodnog vremena
kroz svakodnevne aktivnosti unapređujemo društveni položaj gluhih i
nagluhih osoba, organizirano djelujemo na prevladavanju
komunikacijskih barijera koje se pojavljuju u svakodnevnom životu
gluhe osobe
članovi Udruge gluhih organizirali su svoj rad u udruzi kroz
mnogobrojne Aktive, pa tako u udruzi djeluje Aktiv umirovljenika,
Aktiv žena, Aktiv mladeži, Aktiv tumača-prevoditelja i Aktiv
umjetnika-početnika
Provedba Strategije – mjere
2.1. OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI
 2.1.1. Unapređivanje suradnje udruga osoba s invaliditetom
na području grada Osijeka
 surađujemo s Hrvatskim savezom gluhih i
nagluhih,Udrugama gluhih Hrvatske, Hrvatskim
društvom tumača i prevoditelja HZJ, Udrugom
slijepih Osječko-baranjske županije i sa svim
ljudima dobrog srca
 2.1.2. Provođenje edukacije stručnjaka koji djeluju prema
osobama s invaliditetom
 tečajevi znakovnog jezika (13 godina osnove i 2
godine II. stupanj)
2.1. OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI
 2.1.3. Obuhvat stambene problematike osoba s invaliditetom i
njihove obitelji
 pisanje apela za dodjelu stana
 obavijest članovima o natječaju za dodjelu stanova
(pomoć za prikupljanje potrebne dokumentacije)
 jedan je član dobio uvjetan stan
2.2. ODGOJ I OBRAZOVANJE
 2.2.2. Upoznavanje odgojno-obrazovnih ustanova grada Osijeka s
programskim djelovanjem svih udruga u korist osobama s invaliditetom
 prvi smo krenuli s edukacijom djece 4. razreda osnovnih škola s
područja Grada Osijeka o znakovnom jeziku (upoznali smo ih s
komunikacijom gluhih i nagluhih osoba)
 edukacija nastavnika i učitelja o radu s gluhom i nagluhom djecom
 suradnja s COO “Ivan Štark”
 2.2.8. Uvođenje asistenata i tumača znakovnog jezika u nastavu djeci s
teškoćama u razvoju
 tumačenje i prevođenje nastave (2 tumača u OŠ Bilje za sve
predmete u razrednoj i predmetnoj nastavi te 1 tumač u OŠ “Grigor
Vitez“ za engleski jezik)
 Udruga gluhih brine o edukaciji svojih članova – osigurali smo
sredstva za educiranje članova radu na računalu (ECDL specijalist i
osnove rada na računalu), održavamo predavanja o zdravstvenim
temama u suradnji s liječnikom (mjerenje tlaka i šećera u krvi,
droga, alkohol, pušenje)
2.3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 2.3.1. Nastavak prilagodbe zdravstvenih ustanova
 odlasci na specijalističke preglede uz pomoć
tumača i prevoditelja
 2.3.4. Osiguravanje pomoći i njege u kući
 zapošljavanje gluhih putem javnih radova
(pomoć u kući starijim i nemoćnim članovima)
2.4. SOCIJALNA ZAŠTITA
 2.4.1. Praćenje socijalnog i materijalnog statusa osoba s
invaliditetom - korisnika prava iz sustava socijalne skrbi grada
Osijeka
 ostvarivanje plaćanja režija
 osiguravanje ogrjeva
 50% popusta za dijete koje pohađa vrtić uz medicinsku
dokumentaciju i T.O.
 2.4.4. Poticanje dodatnih mjera radi unapređenja provođenja
profesionalne rehabilitacije za djecu s teškoćama u razvoju,
odrasle i starije osobe s invaliditetom
 trošak najamnine Gradu Osijeku u mjesečnom iznosu
od 1.243,66 kn
2.5. MOBILNOST, PRISTUPAČNOST
I PRIJEVOZ
 2.5.2. Osiguravanje pristupačnog prijevoza za osobe s
invaliditetom
 za nezaposlene gluhe osobe, učenike i studente
besplatna godišnja autobusno-tramvajska karta
(GPP i Grad Osijek)
 četiri puta godišnje prijevoz željeznicom i brodom
uz objavu iz Osječko-baranjske županije
2.6. ZAPOŠLJAVANJE, RAD I
PROFESIONALNA REHABILITACIJA
 2.6.4. Realizacija mjera i aktivnosti u Skladu sa Zakonom o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 2011. g. putem javnih radova zaposlili 4 gluhe osobe
 2012. g. putem javnih radova zaposlili 9 gluhih osoba,
apelirali na općine da zaposle gluhe osobe (6 osoba je
zaposleno na području Grada Osijeka, a 3 na području
Osječko-baranjske županije - 2 Bizovac + 1 Popovac)
 2012. g. putem javnih radova zaposlili gluhu osobu
nacionalne manjine uz financiranje Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje i odobrenje Grada Osijeka
2.7. PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I
ZLOSTAVLJANJA
 2.7.7. Uklanjanje stereotipa o oštećenju kod osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kao mogućem
uzroku nasilja nad njima te se boriti protiv njihova
stigmatiziranja
 edukacije zainteresiranima o komunikaciji s
gluhim i nagluhim osobama
 tumač i prevoditelj pruža uslugu pomoći i
tumačenja u pravosudnim postupcima
2.8. INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA
I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI
 2.8.2.Organizacija izrade kalendara aktivnosti udruga osoba s
invaliditetom
 Udruga gluhih vodi kalendar aktivnosti za sve članove
 2.8.4. Jačanje svijesti o osobama s invaliditetom kao aktivnim i
potpunim članovima društva
 Udruga gluhih izvještava medije o raznim kulturnim
događanjima kako bismo upoznali javnosti s radom članova
Udruge
 Udruga gluhih svake godine kroz bilten OSKA obaviještava
javnost o svojim aktivnostima
 2.8.6. Organizacija obilježavanja prigodnih datuma
 obilježavanje Međunarodnog tjedna gluhih osoba posljednjeg
tjedna u rujnu
 obilježavanje Međunarodnog tjedna invalida u prosincu
2.9. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
 2.9.2. Provođenje i sudjelovanje u akcijskim istraživanjima
o osobama s invaliditetom, o području invaliditeta i
objavljivanja rezultata istraživanja u stručnim i
znanstvenim radovima
 ankete o komunikaciji s gluhim i nagluhim
osobama
 ankete o kvalitetnom življenju
 ankete o obrazovanju
2.10. SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I JAVNOM
ŽIVOTU, KULTURI, RAZONODI I SPORTU
 2.10.2. Osiguranje suradnje između Grada Osijeka i kulturno-umjetničkih i
športskih ustanova na području Grada Osijeka

iskaznica za invalide (Povjerenstvo, Grad Osijek)
 2.10.3. Održavanje i opremanje postojećih prostora i objekata te uvođenje novih
sadržaja za obavljanje sportskih i rekreativnih aktivnosti
 opremili i uredili prostorije sredstvima MZSS, Osječko-baranjske
županije i Grada Osijeka
 sportovi kojima se bavimo: kuglanje, pikado, badminton, stolni tenis,
šah, nogomet, streljaštvo, rukomet
 žene su aktive u 4 sporta, a muškarci u 7 sportova
 članovi se rekreiraju u Bizovačkim toplicama i na Gradskim baznima
 2.10.6. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom
 VI. međunarodni festival gluhih osoba u Nitri u Slovačkoj
 udruga svake godine organizira izlet za svoje članove (Tuzla, Plitvička
jezera)
2.11. CIVILNO DRUŠTVO
 2.11.1. Sustavno jačanje javne svijesti o problemima i pravima osoba s invaliditetom,
te značenju udruga osoba s invaliditetom
 MIROVINSKO OSIGURANJE (beneficirani radni staž, svojstvo invalidne
osobe, tjelesno oštećenje 70% za gluhe osobe)
 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 pravo na ortopedska pomagala (slušno pomagalo, baterije za slušno







pomagalo, indikatori zvona, plača djeteta, satovi budulice - vibracijske i
svjetlosne, telefaks uređaj)
oslobođenje plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja prema
prihodovnom cenzusu
SOCIJALNA SKRB - samo gluhe osobe ostvaruju tuđu njegu i pomoć
BORAVIŠNA PRISTOJBA - rješenjem o invalidnosti te uz člansku
iskaznicu gluhe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE - gluhe osobe plaćaju 50% jeftiniju
pretplatu
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA - gluhe osobe plaćaju 50% jeftiniju
pretplatu
HRVATSKI AUTOKLUB gluhim osobama daje 50% popusta na godišnju
članarinu
VXP – povoljnija kupnja mobitela, pretplatu plaćaju u onom iznosu koji
su potrošili
2.11. CIVILNO DRUŠTVO
 2.11.3. Izgradnja stručnog, kadrovskog i materijalnog kapaciteta udruga
osoba s invaliditetom
 Ministarstvo socijalne politike i mladih financira trogodišnji
program tumača i prevoditelja
 prevođenje stručnih i ostalih skupova, prevođenje u nekim
pravosudnim postupcima, prevođenje u sustavu socijalne
skrbi, prevođenje u okviru radne organizacije, prevođenje na
kulturnim manifestacijama, prevođenje na roditeljskim
sastancima, prevođenje u školi, prevođenje u crkvi,
prevođenje kod liječnika
 Osječko-baranjska županija - projekt, donacije, pomoći
 Grad Osijek – projekt
 2.11.4. Iniciranje potpora udrugama i pojedincima u ostvarivanju prava i
pomoći
 zahvala donatorima i sponzorima koji pomažu rad Udruge
(Bijelić, Elektromodul, Kraš i dr.)
Hvala na pažnji!
Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije

similar documents