Türk- İslam Tarihindeki Bilim Adamları ve Eserleri

Report
Astronomi, matematik, coğrafya ve
mekanik alanlarında
 Güneşin de kendine göre hareketli
olduğunu keşfeden alim
 Hazırladığı Zicler; Fransız matematikçisi
D.Alembert ve Laplance’nin en çok
faydalandığı eserler arasında yer aldı.
 Cevamiu İlm-in Nücüm vel-Hareket-isSemaviyye

Usul el-İlm el-Nücum: Yıldızlarla ilgili bir
eserdir. Kitabın diğer isimleri şunlardır; ElMedhal fi el-Mejisti, El-Medhal ila İlm elHeyet el-Eflak, Kitab el-Füsul el-Selasin
 El-Kamil fi el-Usturlab: Usturlab yapımına
ilişkindir. Fi Sanat el-Usturlab adıyla da
tanınır.

İlk Türk ve İslam dünyasının Fizik ve Hava
şehidi
 Kendi deneyini yaptığı sırada minareden
hazırladığı kanatlarla uçmaya çalışırken
düşerek hayatını kaybetmiştir.
 İlahiyat, edebiyat, fizik, tabii ilimler ve
riyaziye
 Dil bilgisi ve sözlük kitapları
 Aerodinamiğin 2. kurucusu


Al-Sihah :1729 yılında bu eser Vankulu
Mehmed Efendi tarafından Vankulu
Lugati adı altında basıldı. Bu
lugat İbrahim Müteferrika'nın matbaada
bastığı ilk kitap unvanını aldı.
980- 1037
 Tıp, matematik, mantık, felsefe, astronomi,
fizik, kimya, farmakoloji, edebiyat ve
arkeoloji
 Tıp mütehassisi olarak önceleri tıp ilminde
yer alan pek çok metodu değiştirdi ve
birçok keşifler yaptı.
 El-Kanun fit-tıb
12. asırda Latince’ye çevrilen bu eser, Avrupa
üniversitelerinde ders kitabı haline gelmiştir.






El-Kanun fi't-Tıp
Kitabü'l-Necat
Risale fi-İlmü'l-Ahlak
İşarat ve'l-Tembihat
Kitabü'ş-Şifa
1025- 1090
 Divanü Lugati’t-Türk
 Filolog, etnograf ve ilk Türk
 On iki hayvanlı Türk takvimi
 Nevruz

11.yüzyılın başlarında Balasagun’da
doğmuştur.
 Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi)

1475- 1554
 Osmanlı amirallerinden, dünyanın en
büyük kartograf ve coğrafyacılarından
 Kitab-ı Bahriye

Kitab-ı Bahriye
 Piri Reis'in Haritası (İlk Dünya Haritası)
 Hadikat'ül Bahriye
 Bilad-ül Aminat
 Eşkalname

Türk mimar, dünyanın en büyük yapı
sanatçılarından biridir.
 Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
17 Temmuz 1588’de İstanbul’da vefat
etmiştir
 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve
darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 7
suyolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35
köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48
hamam
 Toplamda 350 yi aşkın yapı

Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür
Mirası listesindedir.
Hezarfen Ahmet Çelebi, (Doğum:1609Ölüm:1640)
 kendi geliştirdiği takma kanatlarla
uçmayı başaran ilk insandır
 17.yüzyılda Osmanlı Devletinde yaşamış
bir Türk bilginidir

1910- 1997
 Cebir, geometri
 Arf değişmezi, Arf halkaları
 Hasse- Arf Teoremi

‘’Matematik de resim, müzik ve heykel gibi
bir sanattır.’’
Cahit ARF
721- 805
 Kimya, fizik, tıp, astronomi ve felsefe
 Arsenik tozu
 İmbik (damıtma aracı)
 Atomun parçalanabilirliği fikri

973- 1048
 Gökbilim, matematik, doğa bilimleri,
coğrafya ve tarih
 Yer çekimi kanunu
 Ümit burnu, Amerika, Japonya
 İzafi yoğunluklar, mahruti

871- 950
 Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi
ve tıp
 Muallim- Sani (ikinci öğretmen)
 İlimleri sınıflandırdı
 Ses olayının ilk mantıklı izahı








Et-Ta’limü’s-Sanî ve İhsâu’l-Ulûm(İlk İslam
Ansiklopedisi)
El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun
İlkeleri Üstüne Kitap)
Es-Siyaset-ül Medeniyye
Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik
Bilimlerin Sayımı)
Kitâb El Mûsikî El Kebir Kitāb al-Musiqā alKābir
Kitâb Fi’l Mûsikî
1389- 1459
 İslami tıp, astronomi, biyoloji ve
matematik
 “Maddet-ül Hayat”
 Mikrobun tanımı


• Risalet-ün Nuriyye
• Risale-i Zikrullah
• Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli
• Def’ü Metain
• Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları)
• Maddet-ül-Hayat (Hayat Maddesi)
• Nasihatname-i Akşemsettin
(Akşemsettin Nasihatnamesi)
• Kitab-ül-Tıp (Tıp Kitabı)
• Hall-i Müşkülat (Güçlüklerin Halli)
1393- 1449
 Dünyaca ünlü Türk matematikçi ve
gökbilimci hükümdar
 Sinüs ve kosinüs tabloları ve global
trigonometri yöntemleri
 Yıldızlar Cetveli
 Uluğ Bey Rasathanesi
 Satürn, Jüpiter, Venüs’ün konumu

Elif Denizcan TÜRK
Hatice CON

similar documents